Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 25. novembar 2017.

Društvo

Senat UCG podržao prof. dr Danila Nikolića za rektora

Prioritet će biti

osavremenjavanje

nastavnih planova

PODGORICA

- SenatUni-

verzitetaCrneGorepodržao

jekandidaturuprof. drDani-

laNikolića za rektora i nje-

govprogramrazvojaUni-

verziteta, zamandatni

period2017 –2020, uputio

Upravnomodborunaodlu-

čivanje. Nikolić jedobiopo-

dršku27 senatora, dok su

dvabilauzdržana.

Upravniodborbi,kakojesaop-

šteno, odluku o izboru trebalo

da donese na sjednici koja je

zakazana za utorak.

ProfesorNikolić, koji jevršilac

funkcije rektora, podsjetio je,

predstavljajući programaktiv-

nosti koje su realizovane u po-

sljednjadvamjesecaodkadaje

na toj dužnosti, na uspješnu

organizaciju nastave na Viso-

koj medicinskoj školi u Bera-

nama, kao i da jeutomperiodu

potpisan ugovor o saradnji sa

tri univerziteta.

Program

- Naveo je da su imenovani ru-

kovodioci Naučnog odbora,

Centra za doktorske studije i

Centra za studije i monitoring

kvaliteta. Isplaćena su i sva za-

ostala dugovanja profesorima,

a budžet Univerziteta za na-

rednugodinu iznosiće 19,3mi-

liona eura –kazao je on.

Istakao je i da je uspostavljena

redovna komunikacija sa de-

kanima idirektorima fakulteta

i instituta, Studentskimparla-

mentom,Upravnimodboromi

Vladomkao osnivačem.

Govoreći o prioritetima koje

će imatiumandaturektorana-

veo je osavremenjavanje na-

stavnih planova i programa

krozkreativnuinterakcijustu-

denata, saradnika, profesora i

uskladusadinamikomtražnje

na tržištu.

-Prioritet je i kadrovskapoliti-

kakrozunapređivanjeznanja i

vještina univerzitetskog ka-

dra, zapošljavanje mladih sa-

radnika, ali i unapređivanje

znanja i vještina studenata ra-

di bržeg zapošljavanja i reali-

zacije perspektivnih karijera

– rekao je on.

UsaopštenjuseističeidajeNi-

kolićkolegamauSenatunaveo

da će jačati partnerske odnose

sa privrednimsubjektima i re-

levantnim javnim institucija-

ma kroz zajedničke projekte,

javno-privatna partnerstva,

programe cjeloživotnog obra-

zovanja i intenzivnije uključi-

vanje privrednika u nastavu, a

studenata uprivrednupraksu.

SaradnjasaVladom

- Najavio je konstruktivnu sa-

radnjusadržavniminstitucija-

ma i Vladom kao osnivačem,

kao i izradu Strategije razvoja

Univerziteta u najkraćem ro-

ku, a u skladu sa relevantnim

crnogorskim i strateškim do-

kumentima Evropske unije iz

oblasti visokog obrazovanja –

piše u saopštenju.

NezvaničansagovornikPobje-

de kazao je da nije bilo kritika

senatora na razvojni program

koji je ponudio budući rektor.

Nikolić se jedini prijavio na

konkurs za rektora.

Upravni odbor UCG 3. okto-

bra, na inicijativu predstavni-

ka Vlade u ovom tijelu, smije-

nio je tadašnju rektorku

Radmilu Vojvodić, koja je bila

na početku drugog mandata.

To je prvi put u istoriji ove

ustanove da je rektor razrije-

šen. Vojvodić se nije pokorila

stavu Vlade da Visoka medi-

cinskaškolamora, zbogStrate-

gije razvoja Sjevera, da ostane

u Beranama jer je taj studijski

programakreditovanuPodgo-

rici. Sukob je trajao od maja, a

Vlada je do septembra uspjela

da obezbijedi većinu u univer-

zitetskim tijelima, smjenivši i

jednog svog člana uUpravnom

odboru, da izdejstvujedaViso-

ka medicinska škola ostane u

Beranama, a onda je 3. oktobra

Vojvodić razriješena.

K.K./N.Đ.

Prof. drDaniloNikolić

Iznenađen što imamo

malo grudnih hirurga

PODGORICA

- Torakalni

hirurg dr Ikuo Kamijama sa

Keio univerzitetske klinike iz

Tokija posjetio je ovih dana

Klinički centar na poziv našeg

grudnog hiruga dr Branka

Čampara.

Japanski hirurg, koji se inače

bavi resekcijom i transplanta-

cijom pluća, kao i robotičkom

hirurgijom, ocijenio je da je

glavna zgrada Kliničkog funk-

cionalna i dobro organizova-

na, iako spolja izgleda stara.

- Iskazao je iznenađenje da

Crna Gora raspolaže samo sa

tri grudna hirurga, što znači

jedan na više od 200.000

stanovinika. U Japanu, kazao

je dr Kamijam, imaju 3.000

grudnih hirurga, odnosno

jedan ljekar na 40.000 sta-

novnika – saopštili su iz Klinič-

kog centra.

U saopštenju se navodi da su

Ljekar iz Japana posjetio Klinički centar

naši ljekari kolegu iz Japana

upoznali i sa nekim kulturnim

i prirodnim ljepotama države,

te da je on bio očaran.

Predložio je i da se nađe

mogućnost saradnje našeg

Kliničkog centra i bolnice u

kojoj je on zapošljen.

Sl. R.

Dr IkuoKamijama

Odobren tender za nabavku ampuliranihmedikamenata i medicinskog potroš

Poziv za tablete tek pošto bude

usvojena pozitivna lista ljekova

PODGORICA - Tender za

godišnju nabavku ampuli-

ranih ljekova i medicinskog

potrošnog materijala u

vrijednosti od 22,23 miliona

eura je odobren i uskoro će

biti raspisan, potvrđeno je

Pobjedi.

On je juče objavljen na por-

talu javnih nabavki, gdje se

između ostalog navodi da je

okvirno vrijeme za pokreta-

nje postupka period od janua-

ra do decembra 2018. godine.

Uslovi za raspisivanje tende-

ra stekli su se nakon što je

Ministarstvo zdravlja utvrdilo

bilans potreba za ljekove i

nakon što je dobijena sagla-

snost od Ministarstva inan-

sija, odnosno potvrda da su

planirana sredstva u budžetu

Fonda za zdravstveno osigu-

ranje za 2018. godinu za ovu

svrhu.

Tender za nabavku oralnih

ljekova, odnosno tableta,

kako Pobjeda nezvanično

saznaje, neće biti odobren

sve dok Vlada ne usvoji pozi-

tivnu listu ljekova i dok ona

zvanično ne bude objavljena.

Pozitivna lista, kako je u više

navrata saopšteno iz Mini-

starstva zdravlja, trebalo bi

da stupi na snagu od januara

naredne godine. Na listi će

se, kako je ranije najavljeno

naći ljekovi koji su sada u slo-

bodnoj prodaji, dok će ostali

biti na doplatnoj listi. Tako će

građani plaćati iznos koji pre-

lazi cijenu lijeka sa osnovne

liste. Pacijent kojem izabrani

doktor prepiše na primjer

„ibuprofen“ koji se nalazi na

osnovnoj listi, a on želi origi-

nal „brufen“ imaće moguć-

nost da uzme lijek po želji, ali

će platiti razliku u cijeni.

Ovim dokumentom propi-

sano je i da cijena lijeka koji

se nalazi na doplatnoj listi

ljekova ne može da bude

veća od pet odsto do 48

odsto u odnosu na cijenu

lijeka istog internacionalnog

nezaštićenog naziva (INN-a)

koji se nalazi na Osnovnoj

listi ljekova.

Građani od 1. oktobra imaju

mogućnost da ljekove na

recept uzimaju i u privatnim

apotekama.

Sl. R.

Uskoro odluka i o

ostalima jer nijesu

prijavili imovinu

PODGORICA

–Administra-

tivni odboruputio je juče

javni pozivuniverzitetimau

Crnoj Gori dapredložekan-

didata za članaSavjetaRa-

dio-televizijeCrneGore.

Mjesto je ostalo upražnjeno

nakon što suna sjednici Skup-

štineCrneGoreučetvrtakpo-

slanici sa 39 glasova smijenili

Nikolu Vukčevića sa funkcije

člana Savjeta RTCG. Protiv su

bili predsjednik Liberalne

partije Andrija Popović i pot-

predsjenik Skupštine Genci

Nimanbegu.

Poziv

U pozivu Administrativnog

odbora navodi se da kandidat

za članaSavjetamožebiti afir-

misani stručnjak iz oblasti ko-

ja je relevantna za obavljanje

djelatnosti te medijske ku-

će, koji imaprebivalište

u Crnoj Gori i najma-

nje visoku stručnu

spremu.

Članovi Savjeta ne

mogu biti posla-

nici i odbornici,

lica koja bira,

imenuje ili po-

stavlja Skupšti-

na, predsjed-

nikCrneGore i

Vlada, zaposleni u RTVCG,

funkcioneri političkih strana-

ka, lica koja su, kao vlasnici

udjela, akcionari, članovi or-

gana upravljanja, članovi nad-

zornihorgana.

Za članstvo u ovom tijelu ne

mogu se kandidovati ni zapo-

sleni koji imaju interesa u

pravnim licima koja se bave

proizvodnjom radio i televi-

zijskog programa, tako da bi

njihovo članstvo u Savjetu

moglo da dovede do sukoba

interesa.

- Za ovu funkciju ne mogu

konkurisati lica koja supravo-

snažno osuđena za krivično

djelo protiv službene dužno-

sti, korupcije, prevare, krađe

ili drugokrivičnodjelokoje ga

ROKZAPODNOŠENJEPRIJAVAJE45DANA:

Sa sjedniceAdministrativnogodbora

LuiđŠkrelja

čininedostojnimzaobavljanje

javne funkcije –piše upozivu.

Rok za podnošenje prijava je

45 dana.

NikolaVukčević, kojegsukan-

didovali Univerzitet CrneGo-

reiUniverzitetDonjaGoricau

Savjetu Javnog servisa bio je

od 2014. godine, gdje je obav-

ljao funkciju potpredsjednika

tog tijela.

Agencija za sprečavanje ko-

rupcije ocijenila je da je Vuk-

čević režiranjem filma o

uspješnim Romima, od pri-

vrednog drustva „Galileo pro-

duction“ dobio 2.600 eura či-

me je, kako su naveli, javni

interes podredio privatnom, i

tako prekršio Zakon o spreča-

vanjukorupcije.

Administrativni odbor potom

je, na sjednici održanoj sredi-

nom novembra, predložio

Skupštini da razriješi Vukče-

vića, jer je, kako su utvrdili,

prekršio član 26 Zakona o

nacionalnom javnom

emiteru i došaou sukob

interesa, a uz to nije ni

prijavio imovinu.

Vukčević je u odbrani

kazao da smatra da

nijekriv, jer je režirao filmkoji

seneprikazujeni na jednoj te-

leviziji i kako je rekao, ne vidi

kako je to moglo da utiče na

odlučivanje u Savjetu. On je

tada kazao i da nije prijavio

imovinu jer, kaoni ostalekole-

ge iz Savjeta, nije znao da je

javni funkcioner i da je imao

obavezuda toučini.

Škrelja

Predsjednik Administrativ-

nog odbora Luiđ Škrelja po-

novio je u juče da je ovo tijelo

pod velikimpritiskom i da ta-

konemoguda rade.

-Nevladine organizacije, njih

110mi poručuju da dobro pa-

zim što ću odlučiti u slučaju

Gorana Đurovića. Zar to nije

pritisak - kazao je Škrelja no-

vinarima. Kako jenaveovodi-

će računa o rokovima i svi će

doći na redda se izjasne zašto

nijesuprijavili imovinu.

Administartivni odbor izja-

sniće se i u slučaju još nekoli-

ko članova Savjeta koji nijesu

prijavili imovinske kartone, a

oni će imati priliku da se izja-

snepočetkomdecembrapred

ovim tijelom. To su Vladimir

Pavićević, Dragana Tripko-

vić, Perko Vukotić i Mimo

Drašković.

U slučaju Gorana Đurovića,

protiv kojeg je takođe podni-

jeta prijava Agenciji, utvrđe-

no jeda onnijeu sukobu inte-

resa.

Savjet RTCG je tijelo koje ima

devet članova, a nakon razrje-

šenja Vukčevića i nedavne

ostavke Ivana Mitrovića, za

kojeg jeutvrđenoda jeusuko-

bu interesa, sada ih je sedam.

To je i dalje dovoljno za zako-

nitofunkcionisanjeovogtjela.

UZakonuonacionalnomjav-

nomemiterupišeda„ukoliko,

zbog prestanka mandata po-

jedinih članova, broj članova

Savjeta budemanji od sedam,

Savjet nemože punovažnoda

radi i odlučuje“.

K.J.

Javni poziv univerzitetima za kandidata za člana Savjeta RTCG