Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 25. novembar 2017.

Ministarstvo o prijedlogu Ure da se za firme iz poreskih rajeva udvostruči porez

DRI negativno ocijenila finansijski izvještaj Liberalne partije

Održan sastanak privrednih komora regiona

Niko još nije izdvojio

ofšor firme odostalih

Loše sudokumentovali

trošak od 15 hiljada eura

Bolja saradnja

U pokretu Ura vjerovatno se nijesu

zapitali da li se zakonommože uspostaviti

selektivnost u primjeni poreske stope

zavisno od teritorije, pa i ako se radi o ofšor

destinacijama - kažu uMinistarstvu

PODGORICA

Nijedna ze-

mljanijepropisima razdvo-

jila firmekojeposlujuupo-

reskimrajevima, odonih

koje tone rade, pani Crna

Goranemožebiti izuzetak -

kazali suPobjedi izMini-

starstva finansijakomenta-

rišući prijedlogUreda se za

ofšor firmepoduplaporez

nadobit na 18odsto. Oni su

dostaviliMinistarstvu fi-

nansija spisakod51 ofšor

zemlje.

Pitanja

UMinistarstvu kažu da ovaj

prijedlog otvara niz pitanja.

-Upitnojedalibiselektivnost

bila u skladu sa dobrimpore-

skim praksama i Ustavom –

navode i dodajuda jeuprijed-

logu Ure izostalo valjano

obrazloženje.

- Vjerovatno se nijesu zapitali

da li se zakonommože uspo-

staviti selektivnost u primjeni

poreske stope zavisno od teri-

torije, pa i ako se radi o ofšor

destinacijama. Nije nam po-

znatodapostoji takvapraksau

uporednimporeskim zakono-

davstvima, jer je i pitanje kako

pojedine zemlje poroglasiti

ofšor destinacijama - kažu u

Ministarstvu i dodaju da pri-

jedlog Ure razumiju kao pri-

jedlog da se uvede stopa od 18

odsto na isplatu dividende

prema zemljama koje su samo

prepoznate kaoporeski raj.

-Tezemljenikonijezvanično

proglasio poreskimrajem, ta-

ko da bi teško Crna Gora mo-

gladanapravi klasifikacijupo

tom kriterijumu. Ako takvu

stopu uvedemo za pet do šest

zemalja, neznači da smoobu-

hvatili svezemljekojesesma-

traju poreskim rajem - pojaš-

njavajuoni i naglašavajuda se

na isplate nerezidentima,

osim nacionalnog zakono-

davstva, uvijek primjenjuju i

ugovori o izbjegavanju dvo-

strukog oporezivanja.

- Timse ugovorima ove ispla-

te obično oporezuju u zemlji

rezidentosti primaoca priho-

da, a u zemlji u kojoj su ostva-

reni prihodi se mogu djeli-

mičnooporezovatistopomdo

pet ili deset odsto. Onda je pi-

tanje zašto uvoditi veće stope

po odbitku na takve isplate,

kada se veći dio prihoda opo-

rezuje u zemlji primaoca pri-

hoda – navode iz Ministar-

stva.

Transfernecijene

Istaklisudaanalizirajumodel

usklađivanjadobitipoosnovu

prihoda i rashoda izmeđupo-

vezanih lica, odnosno upore-

đivanja transfernih cijena iz-

međupovezanih lica.

- Transferne cijene su veliki

izazov i kompleksan problem

i za samu grupu preduzeća, a

pogotovu za državu. Postoje

smjerniceOECD-azaprimje-

nu transfernih cijena, ali ni-

jedna zemlja nije u potpuno-

s t i u s po s t av i l a s i s t em

utvrđivanja tih transakcija.

Želimo pronaći precizan i

sprovodljiv model, koji nije

destimulativan za biznis - ka-

žuuovomresoru.

Transferne cijene su instru-

ment kojimse kontroliše da se

kroz veće cijene među pove-

zanimlicimanepreseljava ka-

pital iz jedne zemlje udrugu.

- Tonije karakteristično zaCr-

nu Goru. Transakcije među

povezanim licima u unutraš-

njemprometu nemaju znača-

janfiskalniuticaj- objašnjava-

ju izMinistarstva.

M.P.M.

o 200 kvadrata po novomzakonu

vije projektantske

uga ga reviduje,

adzire

Promjena

uslova

Po novom zakonu o grad-

nji povećane su sume

osiguranja za projektante

i revizore sa pet na 100

i 200 hiljada eura. Uz to,

promijenjeni su uslovi za

revidovanje i nadzor, pa

tako arhitekta za projek-

tovanje treba da ima tri, a

za revidovanje najmanje

deset godina iskustva,

što je neophopdno i za

nadzor.

Novost u zakonu je i ime-

novanje glavnog državnog

i opštinskih arhitekata.

Kako nijedan od tih glav-

nih arhitekata još nije

imenovan, idejne projekte

će odobravati v.d. glavnog

državnog arhitekte Dušan

Vuksanović.

da ih dostave revidentu elek-

tronskimputemu roku od 15

dana i bez nadoknade - kaže

Vujošević i dodaje da je revi-

dent do donošenja plana re-

gulacije, odnosnodo14. okto-

bra 2020. godine, dužan da

pribavi i dokaz o uređivanju

odnosa u pogledu plaćanja

naknadezakomunalnoopre-

manje zemljišta. Nakon tog

perioda, navodi, zakonom je

na drugačiji način definisano

uređivanje građevinskog ze-

mljišta. Revident potompre-

daje investitoru revidovani

glavniprojekat sa izvještajem

oreviziji i izjavomda semože

graditi.

-Nakon toga, vlasnikplaca za-

ključuje ugovor sa izvođačem

radova i vršiocem stručnog

nadzora i podnosi prijavu gra-

đenjanadležnoj inspekciji. Uz

prijavu dostavlja glavni proje-

kat sa izvještajemo pozitivnoj

reviziji, dokaz o osiguranju od

odgovornosti projektanta i re-

videnta,ugovoroangažovanju

izvođača radova i stručnog

nadzora, dokaz o vlasništvu

nad parcelom i saglasnost

glavnog gradskog arhitekte na

idejno rješenje - pojašnjava

Vujošević i dodajeda je građa-

nin obavezan da postavi tablu

na gradilište, koja mora da sa-

drži podatke o investitoru,

projektantu, revizoru, izvođa-

ču radova i vršiocu nadzora i

3Dvizuelizacijuobjekta.

- Inspekcijski organ 15 dana

provjerava dostavljenu doku-

mentaciju, nakon čega može

početigradnjaobjekta.Ukoliko

inspekcija ne dostavi rješenje u

roku od 15 dana o otklanjanju

eventualnih nedostatataka, in-

vestitormože započeti gradnju

- kažeVujošević i objašnjavada

će se pribavljanje UTU i svih

saglasnosti i mišljenja, kopija

plana i lista nepokretnosti, pri-

java građenja i upisa u katastar

obavljati elektronski. Mini-

starstvo treba da do 14. okto-

bra 2018. godine obezbijedi

uslovezato,adotadaćeusvim

opštinama biti postavljeni in-

spektorikojićeprimatiprijave

građana, sa tehničkom doku-

mentacijom u elektronskoj

formi.

- Odgovornost da li je objekat u

skladu sa UTU, zakonom, po-

sebnim propisima, pravilima

struke i da li jepodobanzaupo-

trebu jena građaninu, odnosno

revidentu i stručnom nadzoru

–navodi Vujošević.

N.K.

PODGORICA

Državna

revizorska institucijadala

jenegativnomišljenjena fi-

nansijski izvještaj Liberal-

nepartije za 2016. Uiz-

vještajurevizije, koju su

sačinili senatoriNikola

Kovačević i ZoranJelić,

kaže seda finansijski iz-

vještaj ovepartijenijeu

svimbitnomaterijalnim

aspektima sastavljenna fer

i objektivannačin.

- Nijesu iskazani prihodi

budvanskogodboraod29.198

eura i rashodi od 7.098 eura,

već jevišakprihodapogrešno

knjižen. Nijesu iskazali ni

prihod od OO Kotor od 7.122

eura koji je ugovoromo cesiji

preusmjeren za isplatu na-

knada fizičkom licu. Troško-

vi službenih putovanja od

11.638, reklame 1.768, nakna-

da 1.190 eura su neadekvatno

ili nepotpuno dokumentova-

ni, kaoI isplate izblagajniop-

štinskihodboraod2.085eura

–navodi DRI.

Liberalnapartija je iskazala

depozite60.182eura.Utvr-

đeno jedaoni iznose57.413

eura, ada je2.769pogrešno

evidentirana transakcija

podgodičkog odbora.

Po ugovoru o autorskomho-

noraru, koji nema broj djelo-

vodnogprotokola i nije peča-

tiran, isplaćeno je tri hiljade

eura za snimanje muzičke

kompozicije, ali nije plaćen

porez.

Ugovoromjedefinisanodaće

autor prenijeti sva prava na

Liberalnupartiju.

M.P.M.

Odluka skupštine

Savjeta stranih

investitora

Šon je

ponovo

na čelu

PODGORICA

Kristof

Šon, glavni izvršni direktor

Adiko banke izabran je

ponovo za predsjednika

odbora direktora i Savjeta

stranih investitora. Na

skupštini Savjeta za čla-

nove odbora direktora

izabrani su direktori Unika

osiguranja Nela Belević,

Crnogorskog Telekoma

Nikola Ljušev, CKB-a Pal

Kovač i Portonovog Rašad

Rasulu.

Najavljeno je novo izdanje

bijele knjige Savjeta za

prvi kvartal naredne godi-

ne.

R.E.

Podaci Željezničkog prevoza za treći kvartal

Broj putnika

manji 22 odsto

PODGORICA

Broj preve-

zenihputnikauželjeznič-

komsaobraćajuza treći

kvartal bio je 22odstomanji

nego lani u istomperiodu,

saopšteno je izŽeljezničkog

prevoza.

Ulokalnomsaobraćajupreve-

zeno je 24 odsto putnika ma-

nje, a u međunarodnom 16

procenata. IzŽPCGocjenjuju

da je smanjenje broja putnika

u domaćem saobraćaju po-

sljedica manjeg broja pokre-

nutihvozova i povećanogkaš-

njenja zbog rekonstrukciji

pruge.Umeđunarodnomsao-

braćajuputnika jemanjezbog

nesaobraćanja noćnog brzog

voza do Beograda od 9. do 31.

septembra zbog radova na

pruzi u Srbiji, kao i činjenice

dajednevnimeđunarodnivoz

cijele godine saobraćao sa

presijedanjem i obezbijeđe-

nim alternativnim prevozom

autobusom.

S.P.

PODGORICA

Intenzivira-

nje saradnjeprivrednihko-

moraBosne iHercegovine,

Hrvatske i CrneGorebila je

jednaod tema sastankauže

koordinacijeForuma ja-

dransko-jonskihkomora za

te zemljeuMostaru, saop-

šteno je izPKCG.

Sastanak je organizovan na

inicijativu predsjednice Foru-

majadransko-jonskihprivred-

nih komora Mirjane Čagalj, a

na njemu je učestvovao i gene-

ralni sekretar PKCG Pavle D.

Radovanović. Iz PKCG su na-

veli da je sastanakorganizovan

u cilju intenziviranja saradnje

komora kroz zajedničko uče-

šće u osmišljavanju, razvoju i

realizaciji projekata u okviru

programaEvropsketeritorijal-

ne saradnje.

- Razmatrajući moguća par-

tnerstva posebno su relevan-

tnimocijenjene projektne ide-

je koje se odnose na očuvanja

kulturne baštine s ciljem valo-

rizacije turizma, proširenje tu-

rističke ponude u pogranič-

nom području, te podizanje

konkurentnostiiodrživirazvoj

- navodi se u saopštenju.

R.E.

PavleRadovanović

KristofŠon