Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 25. novembar 2017.

Unija poslodavaca predstavila izvještaj o parafiskalitetima

Privrednici se žale

na opštinske namete

Siromašni koriste ugalj,

bogati obnovljive izvore

PODGORICA

Naš pravni

sistemobilujevelikimbro-

jemnaknada, uznerijetko

preklapanje, koje seuvode

nekontrolisano, neuvažava-

jući realnost društvene i

ekonomske situacijeukojoj

senalazepreduzeća, štoop-

terećujenjihovoposlovanje,

pokazao je izvještajUnije

poslodavaca (UPCG) opara-

fiskalitetima. Predstavnik

UPCGMirzaMulešković

kazao jeda je anketirano

300preduzeća.

- Za 85 odsto privrednika op-

terećenje parafiskalitetima je

veliko, dok svega četiri odsto

smatra da nije. Privrednici su

zaključili da visina tihnameta

zavisi od opština i sektora u

kojima posluju - saopštio je

Mulešković i naglasio da 73,4

odsto preduzeća opštinske

parafiskalitete smatra poslov-

nombarijerom.

Istraživanje je predstavljeno u

okviruradnogdijelaskupapod

nazivom ,,Jaka privreda –

uspješna Crna Gora“, koji je

UPCG organizovala sa Među-

narodnomorganizacijomrada.

-Neki odzaključaka sudapri-

vrednici nijesu dovoljno

uključeniudonošenjeodluka,

kao i da je nedovoljno zalaga-

nje za aktiviranje i jačanje ra-

da lokalnih socijalnih savjeta

Telekomu nagrada

Crnogorski Telekomdobitnik je glavne nagrade UPCG za

društveno odgovorno poslovanje u ovoj godini. U oblasti

briga za zaposlene, nagradu u kategoriji veliko preduze-

će dobila je Sosijete ženeral banka, a za malo preduzeće

Bild studio. U kategoriji srednje preduzeće nagrada nije

dodijeljena. Nagradu za životnu sredinu u kategoriji veliko

dobila je Erste banka, za srednje Luka Kotor, a za malo nije

dodijeljena. U brizi za zajednicu nagradu za veliku irmu

dijele Sosijete ženeral, CKB i Crnogorski elektrodistributivni

sistem.

Za srednje preduzeće nagrade dijele Luka Kotor i Unika osi-

guranje, a za malo dobitnik je Bild studio.

Što je sve potrebno za izgradnju stambenog objekta

Četiri rme

za jednu kuću

Za gradnju kuće građanin treba da angažuje

rme, od kojih jedna radi glavni projekat, a d

kao i dvije građevinske – jedna gradi, druga

PODGORICA

Za gradnju

kućedo200kvadratapono-

vomzakonuoplaniranju i

izgradnji najprije trebapod-

nijeti zahtjevzaurbanistič-

ko-tehničkeuslove (UTU)

nadležnomopštinskomor-

ganu - kazala jePobjedi Ta-

tjanaVujošević, šeficaDi-

rekcije za strateški razvoj

građevinarstvauDirektora-

tuza građevinarstvoMini-

starstvaodrživog razvoja.

Nakon dobijanja UTU građa-

nin bira projektanta koji će

uraditi idejno rješenje za ku-

ću, na koje saglasnost treba da

da glavni gradski arhitekta.

- Saglasnost glavnog arhitekte

je neophodna kako bi se obez-

bijedila zaštita autentičnosti

prostora i identiteta naselja,

kvalitet arhitektonskih rješe-

nja, unapređenje vizuelnog

kvaliteta objekata i naselja i

obezbjeđenje najbolje prakse

uurbanizmu i arhitekturi -ka-

zala jeVujošević.

Po izdavanju saglasnosti pro-

jektant može da izradi glavni

projekat, a građanin angažuje

drugu arhitektonskukućuko-

jaradi revizijuglavnogprojek-

ta.

- Glavni projekat mora biti re-

Troškovi

Visina komunalne nakna-

de zavisi od grada i zone u

kojoj se gradi. Uz to treba

platiti 50 eura za urbani-

stičko tehničke uslove,

dok su sve ostale naknade

prema administraciji uki-

nute i ovim i prethodnim

zakonom - pojasnila je

Vujošević.

- Troškovi za izradu pro-

jekta, revidovanje, gradnju

i stručni nadzor zavise od

tržišta i od zahtjeva inve-

stitora – rekla je Vujošević.

vidovan, a građanin prilikom

izbora projektanta, revidenta,

izvođača i vršioca stručnog

nadzora, mora da vodi računa

imaju li licencu za te poslova -

ističeVujoševićiobjašnjavada

revident provjerava da li je

glavni projekat u skladu sa iz-

datim UTU i idejnim rješe-

njem na koje glavni gradski

arhitekta dao saglasnost, sa

zakonom, posebnim propisi-

ma i pravilima struke.

- Revizor ima obavezu da za

račun investitora pribavi po-

trebnesaglasnosti,mišljenja i

druge dokaze u skladu sa po-

sebnim propisima, kopiju

plana i list nepokretnosti.

Nadležni organi su dužni su

- kazao jeMulešković.

Dodao je da su određene na-

knade porasle u prethodne

dvijegodine, kao i dasenapla-

ćuju dvostruko, te da nemaju

kapacitete da prate sve pro-

mjene na državnom i lokal-

nomnivou.

Đorđije Blažić, angažovan

kao ekspert na istraživanju,

rekao je da je osnovni cilj

istraživanja prepoznavanje

načinauređivanjaparafiskali-

teta. Izvještaj jepokazaoda se

parafiskaliteti uvode i njihova

visina određuje i zakonom i

podzakonskim aktima, što

možebiti, kako jekazao, spor-

no sa ustavno-pravnog aspek-

ta. Podsjetio jeda finansiranje

države i opština počiva na ak-

cizama, dažbinama, donacija-

ma, doprinosima, hartijama

od vrijednosti, kamatama,

kreditima, kaznama, nakna-

dama, taksama, porezima i

pozajmicama.

- Uspjeli smo da izdvojimo 15

relevantnih vrsta prihoda, a

fokus istraživanja je bio na na-

knadama i taksama. Analizira-

noje4.320zakonaipodzakon-

skih akata, među kojima su

pravilnici ministarstava, na-

redbe, uredbe i ostali vrlo dis-

kutabilni akti - poručio je Bla-

ž i ć i dodao da pos t o j e

grupisane naknade, među ko-

jima su mnoge skrivene. Pri-

vrednici smatraju i da je po-

trebno uraditi popis svih

parafiskalnihifiskalnihname-

ta na lokalnom i nacionalnom

nivou.

S.P.

spremna da ulaže u izgradnju

drugog bloka TE u Pljevljima.

Smatraju i da je uvođenje stro-

žoh standard - politika EU da

destimuliše izgradnjuTE.

Direktor Ozona Aleksandar

Perović priznaje da su posto-

jeće TE važne za energetsku

stabilnost, ali smatra da je to

posljedicačinjeniceštosevla-

dajuće strukture nijesu na

vrijeme okrenule zelenoj

energiji. On smatra da postoji

niz otvorenih pitanja u dijelu

ekonomske i ekološke isplati-

vosti izgradnje drugog bloka,

za koji još nije nađen investi-

tor.

- Prirodno je pomisliti da se ne

radi o potencijalno isplativoj

investituciji, što možemo do-

vestiuvezusakvalitetomideje

koja datira iz prošlog vijeka -

zaključio jePerović.

S.P.

U trećemkvartalu 262

građevinske dozvole

PODGORICA

U trećem kvartalu su izdate 262 građe-

vinske dozvole, pokazuju podaci Monstata. Od toga 151 za

pojedince, a 11 za kompanije. Prema izdatimdozvolama

predviđeno je građenje 1.508 stanova ukupne površine od

101 hiljadu kvadrata.

S.P.

USD

1.18770

JPY 132.24000

GBP 0.89120

Kursna lista

CHF

1.16500

AUD

1.55850

CAD 1.50930

Reakcija NVO na izgradnju trećeg bloka TE Kostolac

Sapresa

uUPCG

Polaganjekamena

temeljcazaKostolacB3

Tatjana

Vujošević

PODGORICA

Početak iz-

gradnje termoelektraneKo-

stolacB3uSrbiji, snage 350

megavata, kojuće graditi ki-

neskakompanijaCMEC, te

najava izgradnjedrugihTEu

regionuzaNVOOzon jene-

gativan trendzbog ekološke

štete i cijene saniranjapo-

sljedica. UNVOGrinhoum

smatrajuda ćemanje razvi-

jene zemljebogateugljem

težeostvariti tranzicijuu

sektoruenergetike zbog

skupihobnovljivih izvora

energijeuodnosunaugalj či-

juvrijednost pokušavajuva-

lorizovati ulaganjemuener-

getskapostrojenja.

Predstavnici NVO Grin ho-

um podsjećaju da Crna Gora,

BiH, Srbija i Kosovo planiraju

ulagati stotine miliona eura u

izgradnju termoelektrana, po-

što su postojeće pred istekom

vijeka trajanja.

-Kineski investitori povećava-

ju prisustvo na Balkanu i spre-

mni su da preuzmu veći rizik

odevropskih- kazali su izGrin

Houma i dodali da evropske

banke reduciraju ulaganje u

ove projekte. Kao dokaz navo-

de da se još nije našla banka