Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Subota, 25. novembar 2017.

Zakazana sjednica budvanskog parlamenta

Opovjerenju

Stankoviću

raspravljati u

parlamentu

PODGORICA

Poslanik u

Skupštini Crne Gore Aleksan-

dar Damjanović ocijenio je u

izjavi za Pobjedu da je inicija-

tiva Demokratskog fronta o

smjeni vrhovnog državnog

tužioca Ivice Stankovića legi-

timna i najavio svoj povratak

u parlament kada se bude

raspravljalo o toj temi.

- Upoznat sam sa inicijativom,

ista je legitimna jer su posla-

nici ti koji su ga birali i imaju

pravo i da iniciraju njegovu

smjenu, a gospodin Stanko-

vić ima tzv. funkcionalnu i

komandnu odgovornost u

Tužilaštvu, kao čelni čovjek

državnog tužilaštva - kazao

je Damjanović u izjavi za

Pobjedu.

Inicijativu za smjenu Stanko-

vića predložilo je 18 poslanika

Demokratskog fronta ali nije-

su naišli na podršku ostatka

opozicije, kojima ta ideja nije

dovoljan razlog za povratak u

parlament. Za smjenu Stanko-

vića neophodna je kvali iko-

vana većina od dvije trećine

poslanika, što je nemoguća

misija za Front.

Damjanović, kao i Demokrat-

ski front ima mnogo zamjerki

na račun vrhovnog državnog

tužioca.

- Imajući u vidu da se gotovo

cjelokupno tužilaštvo stavilo

u funkciju političkog procesa

tzv. državnog udara, u potpu-

nosti je izostala borba Tužilaš-

tva protiv brojnih slučajeva

visoke korupcije, odnosno

organizovanog kriminala, u

kojima su akteri državni i poli-

tički funkcioneri i predstavnici

krupnog kapitala, objasnio je

Damjanović.

Prema njegovim riječima tzv.

slučajevi visoke korupcije koji

su procesuirani sporazumima

o priznanju krivice, gdje je

Tužilaštvo jedan od aktera

sporazuma nijesu zaokruženi

jer je na djelu opstrukcija

pravde i izbjegavanje izvr-

šenja ionakominimalnih

sankcija u odnosu na priznata

krivična djela.

- Sve je to dovoljan razlog

da se o odgovornosti VDT-a

raspravlja pred licem javnosti

u Skupštini Crne Gore - zaklju-

čio je Damjanović.

N. Z.

PODGORICA

Sjednica

SkupštineopštineBudvana

kojoj će se raspravljati opri-

jedloguza razrješenje šefa

lokalnogparlamentaĐorđija

Vujovićabićeodržanaupo-

nedjeljak.

Prijedlog je podnio budvanski

odbor Crnogorske, a da bi Vu-

jović bio smijenjen potrebno

jedazatoglasajusviodbornici

opozicije - 12 iz DPS-a, tri iz

Crnogorske i jedan iz SD-a - i

makar jedan od 17 odbornika

vladajuće koalicije. Nezavisni

odbornik Stevan Džaković,

koji je bio uzdržan prilikom

izbora aktuelnog šefa parla-

menta, u ranijoj izjavi za Po-

bjedunijehtioda otkriva kako

će se izjasniti. U obrazloženju

prijedloga za razrješenje na-

vodi se da je predsjednik SO

narušio ugled funkcije koju

obavlja postavljajući vijenac

strijeljanim pripadnicima

Ravnogorskog pokreta.

- Smatramo da je ovom rad-

njom nanio nemjerljivu štetu

snažnojantifašističkojtradiciji

grada i države - pišeuprijedlo-

gu.

Navodeidajesramanpoložaju

koji je Skupština dovedena u

vremenuVujovićevogpredsje-

davanja.

-Zakonodavnavlastjestavljena

pod izvršnom i mi predlagači

ozbiljnosmatramodajeDragan

Krapović svojim autoritetom

predsjednika opštine potčinio

predsjendika SO Budva - navo-

di se udokumentu.

Kako dodaju, ugled fukncije

Vujović je takođe nekoliko pu-

ta narušio time što je bio „zvi-

jezda društvenih mreža kori-

stećislužbenovozilouprivatne

svrhe i dajući izjave bez smisla

i značenja“.

- Posebno se izdvaja njegova

izjava da su svi odbornici koji

nijesu prisutni na sjednici SO

kupljeniikorumpirani-navodi

se uprijedlogu.

Iv.P.

Radna grupa za primjenu OEBS-ovih preporuka privodi posao kraju

Završen i nacrt zakona

o elektronskimmedijima

Detaljno smo analizirali mišljenje Agencije za elektronske

medije, kao i studiju OEBS-a urađenu za AEM. Razmatrali smo

mogućnosti povećanja kapaciteta AEM-a. Razgovarali smo i o

političkomoglašavanju i uvođenju reda u tomdijelu, što je takođe

preporuka OEBS-a – kazao je Pobjedin izvor

OEBS-u. Do tog dokumenta

došlo se, kako je saopšteno,

uzimajući u obzir sve prijed-

loge, komentare i sugestije

upućene Radnoj grupi od

Agencije za sprečavanje ko-

rupcije, Državne revizorske

institucije i ostalih zaintere-

sovanih subjekata. Članovi

Radne grupe razmatrali su

preporuke koje se odnose na

izborne kampanje i medije, a

saposebnimpažnjomanalizi-

rana je uporedna studija „Po-

litičko oglašavanje i medijska

kampanja tokom predizbor-

nogperioda“čijuje izradupo-

ručilaMisija OEBS-a u Crnoj

Gori, a Radnoj grupi dostavila

AEM.

Radnagrupazavršilajeranijei

nacrt izmjena zakona o birač-

kom spisku. Posao se privodi

kraju iza zatvorenih vrata, a

konsultacije su obavljene, u

prisustvu medija, sa Držav-

nom izbornom komisijom,

Državnom revizorskom insti-

tucijom, kao i agencijama za

zaštitu ličnih podataka, za

elektronskemedije, tezaspre-

čavanje korupcije. Radna gru-

pa održala je konsultativne

sjednice i sa predstavnicima

Centra za demokratsku tran-

ziciju, kao i sa zainteresovani-

ma koji su se javili na javni po-

ziv – Udruženjem mladih sa

hendikepom, Partije penzio-

nera, invalida i restitucije Cr-

neGore iGrupegrađana„Gra-

đanska akcija“.

I.K.

Ministarstvo unutrašnjih poslova demantovalo tvrdnje GP URA

PODGORICA

Ličnekarte i

lične ispravenaCetinju iz-

daju seu skladu sa zakonom,

isključivo shodnozahtjevi-

ma građana, kazali su izMi-

nistarstvaunutrašnjihpo-

slovapovodomteksta „URA

Cetinje“, ukome senavodi

da senaCetinju, danimau

ispostaviMUP-a, rješavapo

neuobičajenopovećanom

brojuzahtjevaponištavanje

i izdavanje ličnihkarata, a

povodomodržavanja lokal-

nih izbora.

IzMUP-a podsjećaju da je 25.

septembra 2017. godine pred-

sjednik Crne Gore donio je

Odluku o raspisivanju izbora

za odbornike u Skupštini pri-

jestonice Cetinje, kao i Skup-

štinama opštine Mojkovac i

Petnjica, koji će se održati 26.

novembra 2017. godine.

- U periodu od 1. septembra

2017.godinedo1.oktobra2017.

godine u Filijali za građanska

stanja i lične isprave Cetinje,

odobreno je 60 zahtjeva za iz-

davanjeličnihkarata,odnosno

izdato je 60 ličnih karata. U

perioduod 1. oktobra 2017. go-

dine do 1. novembra iste godi-

ne u Filijali za građanska sta-

nja i lične isprave Cetinje,

odobreno je 78 zahtjeva za iz-

davanjeličnihkarata,odnosno

izdato je 78 ličnih karata - ka-

zali su izMUP-a.

Napominju da je u periodu od

1. novembra 2017. godine, za-

ključno sa današnjim danom,

u Filijali za građanska stanja i

lične isprave Cetinje, odobre-

no 50 zahtjeva za izdavanje

ličnih karata, odnosno izdato

50 ličnih karata, iz čega se ja-

sno vidi da u odnosu na pret-

hodni periodnije bilopoveća-

njabrojazahtjevazaizdavanje

ličnihkarata.

Takođe, kako dodaju, zahtjev

zaizdavanjeličnekartegrađa-

nin podnosi lično, dok za gra-

đanina mlađeg od 18 godina

života i drugog poslovno

nesposobnog lica, zahtjev

podnosi roditelj, zakonski za-

stupnik ili staratelj. ,,Starom,

bolesnom i licu sa invalidite-

tomomogućavaseolakšanna-

čin podonošenja zahtjeva za

upotrebumobilnestaniceradi

uzimanja podataka za izdava-

nje lične karte.“

- Iz svega ovoga jasno proizi-

lazi da se lične kar-

teuFilijali zagrađanskastanja

i lične ispraveCetinje, izdajuu

skladu saZakonom, isključivo

shodno zahtjevima građana,

kojisuobaveznidaimajunovu

ličnu kartu, te da ne postoji

mogućnost da Ministarstvo

unutrašnjih poslova zahtjev

zaizdavanjeličnihkaratapod-

nese po službenoj dužnosti,

nitipostojimogućnostbiloka-

kvihzloupotreba insinuiranih

tekstom „URA Cetinje“, te ih

odbacujemo kao neosnovane,

poručuju izMUP-a.

R.P.

MUP: Lične kartena

Cetinju izdaju se u

skladu sa zakonom

Poslanik u Skupštini Crne Gore Aleksandar

Damjanović podržao inicijativu DF-a

Aleksandar

Damjanović

Budva

Radnagrupa

PODGORICA

Radna gru-

pa zaprimjenuOEBS-ovih

preporuka juče je završila i

nacrt izmjena zakonaoelek-

tronskimmedijima, što je,

osimzakonaobiračkomspi-

sku, kao i o finansiranjupoli-

tičkih subjekata i izbornih

kampanja, treći usaglašeni

akt – rečeno jenezvanično

Pobjedi nakondvosatne

sjednice tog skupštinskog ti-

jela.

- Detaljno smo analizirali mi-

šljenje Agencije za elektron-

ske medije, kao i studiju

OEBS-a urađenu za AEM.

Razmatrali smo mogućnosti

povećanja kapaciteta AEM-a.

Razgovarali smo i o politič-

kom oglašavanju i uvođenju

redau tomdijelu, što je takođe

preporuka OEBS-a – kazao je

Pobjedin izvor.

Rečeno nam je da će Radna

grupanarednesedmicepočeti

rad na izmjenama Zakona o

izboruodbornika i poslanika.

- Razmatraćemo u tom dijelu

mišljenja Ženske političke

mreže, Udruženja mladih sa

hendikepom,kaoiPartijepen-

zionera –kaže izvor Pobjede.

Radna grupa dan ranije utvr-

dilajenacrtzakonaoizmjena-

ma i dopunama Zakona o fi-

n a n s i r a n j u p o l i t i č k i h

subjekata i izbornih kampa-

nja, koji će biti proslijeđen

Uponedjeljak o

smjeni Vujovića

Ne postojimogućnost

daMinistarstvounu-

trašnjihposlova za-

htjev za izdavanje lič-

nihkaratapodnese

po službenoj dužnosti

ZgradaMUP-a