Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 25. novembar 2017.

Politika

Vlada će implementirati sve preporuke

Prema riječima ministra pravde, Vlada će, u

okviru svojih nadležnosti, obezbijediti punu

implementaciju novih normativnih rješenja

koja budu rezultat rada Skupštine na usvajanju

preporuka OEBS-a.

Pažin je rekao da nalazi istražnih organa Crne

Gore i informacije dobijene od partnerskih

bezbjednosnih službi ukazuju na postojanje

osnovane sumnje o nezakonitomuplivu

značajnih inansijskih sredstava iz

inostranstva i njihovom korišćenju

za inansiranje izborne kampanje

pojedinih političkih subjekata u

Crnoj Gori.

On je kazao da te okolnosti konstatuje i ODIHR u svom izvještaju

i da očekuje da sud pruži jasne odgovore o utemeljenosti ovih

sumnji.

Pažin smatra da je preporuka ODIHR koja se odnosi na izvje-

štavanje političkih partija o troškovima izborne kampanje prije

izbornog dana veoma značajna, kaomjera dodatne kontrole

zakonitosti inansiranja izborne kampanje.

- Nakon što Skupština usvoji potrebne izmjene propisa u prav-

cu ispunjenja ove i svih ostalih preporuka OEBS-a, Vlada neće

štedjeti institucionalne, administrativne i inansijske resurse da

obezbijedi, u okviru svojih nadležnosti, sve pretpostavke za e i-

kasno sprovođenje novih zakonskih rješenja, rekao je Pažin.

PODGORICA

- Ministarstvo

evropskih poslova, kojim

rukovodi Aleksandar Andri-

ja Pejović, naredne godine

imaće 1.597.252 eura na ras-

polaganju - najmanje od svih

Vladinih resora. To je, ipak,

325.348 eura više nego što je

toministarstvo imalo novca iz

državnog budžeta ove godine.

Prijedlogom zakona o budže-

tu za 2018. predviđeno je

878.705 eura za bruto zarade

i doprinose u tom resoru,

odnosno 536.315 eura za neto

zarade, dok će na službena

putovanja biti izdvojeno

95.000 eura.

Značajna izdvajanja predviđe-

na su za konsultantske usluge,

projekte i studije - 243.680

eura, što se odnosi na ko inan-

siranje aktivnosti iz programa

prekogranične saradnje

- prekogranični bilateralni

program, trilateralni i transna-

cionalni program.

Za nabavku službenih vozila

sljedeće godine izdvojiće se

6.500 eura, a u obrazloženju

se navodi da je za 2019. i

2020. godinu potrebno pla-

nirati sredstva za tu svrhu u

iznosu od po 7.863 eura.

Vlada

Generalnom sekretarijatu

Vlade pripašće 5.814.578 eura

iz državne kase, nešto više

nego u 2017. kada su dobili

5.618.439 eura.

Od toga, najviše će nared-

ne godine biti izdvojeno za

programPružanje stručne i

administrativne podrške na

realizaciji ustavnih nadležnosti

Vlade - 5.496.103 eura. Za 170

zaposlenih u Vladi planirane

su bruto zarade i doprinosi u

iznosu 2.545.236 eura.

Na gorivo za avion i za vozni

park Vlade planirano je da se

izdvoji 332.500 eura, a na služ-

bena putovanja 230.000 eura.

- Rashodi za službena puto-

vanja planirani su u iznosu od

0,23 miliona eura i predviđena

su za službena putovanja

predsjednika i članove Vlade,

kao i za troškove dnevnica

- navodi se u obrazloženju pri-

jedloga budžeta.

Za programOdnosi sa javno-

šću planirano je 141.195 eura,

za državni protokol 127.653, a

za Kancelariju zastupnika Crne

Gore pred Evropskim sudom

za ljudska prava 49.626 eura.

ASK

Agencija za sprečavanje

korupcije imaće na raspola-

Prijedlog zakona o budžetu za 2018. godinu

Za dodatne troškove na staroj

zgradi Pobjede 22.000 eura

Na održavanje građevinskih objekata za potrebe Ministar-

stva evropskih poslova planirano je 22.000 eura.

- Planirana su sredstva za vanredne troškove vezane za pro-

jekat izvođenja radova na zgradi Pobjede, u kojoj je smješte-

no Ministarstvo evropskih poslova. Finansiranje izvođenja

radova obezbijeđeno je iz međunarodnih projekata - navodi

se u obrazloženju.

ganju 1.792.804 eura. Za 60

zaposlenih u toj aganciji plani-

rano je 845.703 eura za bruto

zarade i doprinose.

Značajni izdaci planirani su za

izradu i održavanje softvera -

198.000 eura.

Za „Ostale usluge“ planirano je

93.000 eura.

- Budući da je Agencija cen-

tralni antikorupcijski pre-

ventivni organ, ova sredstva

prvenstveno su namijenjena

za sprovođenje intenzivne

javne kampanje u cilju e i-

kasnijeg učešća građana u

borbi protiv korupcije. Jedan

dio sredstava planiran je za

inansiranje plaćenih termina

u elektronskimmedijima,

zakupmedijskog prostora

na radiju i televiziji, a sve u

Za službena

putovanja

predsjednika i članova

Vlade planirano je

230.000 eura, kao i

za troškove

dnevnica

PODGORICA

-Opozicijabi

daljimodsustvomizparla-

mentablokiralaunapređe-

nje izbornog sistema, imaju-

ći uviduda je zaodređene

izmjeneneophodnakvalifi-

kovanavećina, saopštio je

potpredsjednikVlade imi-

nistar pravdeZoranPažin.

Pažin je ocijenio da je na sceni

politički apsurd da opozi-

cija, koja konstantno

iznosi oštre zamjerke o

kvalitetu i demokra-

tičnosti izbornog pro-

cesa, kad joj se ukaže

prilika da ga unapri-

jedi uz direktnu po-

dršku ODIHR ne po-

kazuje ni minimum

spremnosti da u tom

posluučestvuje.

- Blagovremeno

usvajanje po-

Ocjena potpredsjednika Vlade i ministra pravde

Pažin:

Opozicija blokira unapređenje izbornog sistema

jedinihpropisa ne zavisi samo

od vladajuće koalicije, već i od

učešća opozicije u radu Skup-

štine, imajući u vidu da je za

određene izmjeneneophodna

kvalifikovana većina pa, sa-

mim tim, i učešće opozicije.

Daljimodsustvomopozicijabi

blokirala unapređenje izbor-

nog sistema, kazao je Pažin u

intervjuu agenciji

Mina.

On je rekao da

su predstav-

nici izvršne, zakonodavnevla-

sti i međunarodnih institucija

višeputapozivali opozicijuda

sevratiudemokratske institu-

cije.

Pažin je ocijenio da je osniva-

njem Radne grupe opozicija

dobila još jednu konkretnu

prilika da, uz direktno učešće

eksperata ODIHR, doprinese

unapređenju izbornog proce-

sa.

On smatra da dosadašnji ozbi-

ljan i transparentan rad skup-

štinske Radne grupe i pomoć

eksperata ODIHR-a, stvaraju

dobar osnov za očekivanje

uspješne pripreme odgovara-

jućihprijedloga propisa.

- Iz ponašanja opozicije se za-

ključuje da im nije u interesu

da nedostaci izbornog proce-

sa, na koje nam je ukazao

OEBS budu uklonjeni, kako bi

imi ubudućnostimogli poslu-

žiti kao argument o navodnoj

neregularnosti izbora, ocije-

nio jePažin.

On je ukazao da su, po jedno-

glasnoj ocjeni OEBS-a i svih

relevantnih međunarodnih

stručnih i političkih adresa,

prošlogodišnji parlamentarni

izbori protekli uatmosferi po-

šteneizborneutakmice,odno-

sno u konkurentnom okruže-

nju i uz poštovanje ljudskih

prava.

Pažin je podsjetio da je OEBS

ocijenio da je izborni dan pro-

tekao uredno i umiru, uzmali

broj proceduralnih nepravil-

nosti.

-Predstavnici opozicijepotpi-

sali su zapisnike sa biračkih

mjesta, potvrđujući regular-

nost i demokratski karakter

izbora, kao i da su u danima

nakon izbora sve političke

partije,uključujućiiopoziciju,

vodile međusobne pregovore

o formiranju vlade. Najzad,

opozicija je uredno formirala

vlast u opštinama u kojima je

ostvarila za njih povoljan iz-

borni rezultat, podsjetio jePa-

žin.

On je kazao da su to činjenice,

adasusvenaknadne interpre-

tacije o navodnoj neregular-

nosti izbora, koje su uslijedile

nakon neuspjeha opozicije da

formira vlast na državnomni-

vou, isključivo politički moti-

visane i nemaju kako pravno,

tako ni faktičko utemeljenje.

- Jedina adresa sa koje se do-

vodi u pitanje regularnost iz-

bora održanih 16. oktobra

prošle godine jeste opozicija i

tojedinotamogdjeimrezultat

izbora nije omogućio osvaja-

nje vlasti, ocijenio jePažin.

R.P.

ZoranPažin

Ministarstvu

evropskih poslova

najmanje para

cilju promocije borbe protiv

korupcije, a drugi dio za

štampu i distribuciju publika-

cija i li leta putem štampanih

medija, kao i periodična pre-

davanja u srednjim školama

i na fakultetima o korupciji,

kao i organima lokalne samo-

uprave. Takođe, sredstva su

potrebna i za organizovanje

seminara, konferencija i dru-

gih događaja na temu borbe

protiv korupcije - navodi se u

obrazloženju.

Predloženimbudžetom

takođe je planirano da Savjet

za članstvo u NATO dobije

30.000 eura.

Podsjetimo, Vlada je dostavi-

la u skupštinsku proceduru

prijedlog zakona o budžetu

za narednu godinu, koji izno-

si oko dvije milijarde eura.

Iv. P.