Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 25. novembar 2017.

CrnomGorom

UMojkovcu predstavljen projekat „Škola sporta“ namijenjen osnovcima

Fizičko vaspitanje

je zapostavljeno

Kroz ovaj projekat djecu ćemo skloniti sa ulica, uvesti ih na sportske terene i sačuvati od

socio-patoloških pojava. Među djecomnižih razreda kriju se sportski talenti i ovo je način

da ih otkrijemo, što je važno ne samo za njih već i za državu – kazao je Dragan Drobnjak

MOJKOVAC

– Izuzetno je

važnoda štovišedjecenižih

razredauključimou školu

sporta, da trenirajuono što

vole adapri tomeništane

plaćaju, za razlikuod škola,

recimo fudbala ali i drugih

sportova, kojeorganizuju

klubovi ili pojedinci, što ro-

diteljedjecekošta, i toprilič-

no - rekao jepredsjednikCr-

nogorskog školskog

sportskog savezadrDragan

Drobnjak.

On je govorio na seminaru

„Škola sporta u nižimrazredi-

maosnovneškole“nakojemje

učestvovalovišeod60učitelja

i nastavnika sa sjevera. Skup je

dio priprema za realizaciju

projekta „Škola sporta“.

Glavnauloga

-Krozovaj projekamaći ćemo

djecu sa ulica, uvesti ih na

sportske terene i sačuvati od

niza socio-patoloških pojava

savremenog doba. Na kraju,

među djecom nižih razreda

kriju se sportski talenti i ovo je

način da ih otkrijemo, što je

važno ne samo za njih već i za

državu. Glavnu ulogu u ovoj

priči treba da odigraju nastav-

nici fizičkog vaspitanja, ra-

zredne nastave i učitelji - re-

kao jeDrobnjak.

Sekretar Saveza Budimir Vu-

kićević predstavio je učesnici-

ma seminara testove „Euro-

fit“, koje jepropisaoiEvropski

savjet za razvoj sporta.

- Svjedoci smo da je, nažalost,

fizička aktivnost kao nužna

,,Školomsporta“

predviđeno jeda se

izmjeri fizičko stanje

djece napočetku i na-

kon60 časova kako

bi se vidjelokoliko su

napredovala

potreba prilično zapostavlje-

na u nižim razredima osnov-

nihškola. Zato smo i pokrenu-

li ovaj projekat, sa namjerom

da usavršimo sistem školskog

sporta u Crnoj Gori. Učesnike

škole sporta, a to će biti djeca

nižih razreda osnovnih škola,

testiraćemo, odnosno izmjeri-

ti njihovo fizičko stanje na po-

četku, i nakon 60 časova škole

sporta,kakobismovidjelikoli-

ko su napredovali - kazao je

Vukićević.

Mini rukomet

On je dodao da će slični semi-

nari biti organizovani i za

ostala područja države.

Omini rukometu, kao jednoj

odaktivnostipredviđenepro-

jektom, govorio je prof. dr

Dobroslav Vujović, a kako to

izgleda na terenu učesnicima

seminara je pokazao ruko-

metni trener i profesor fizič-

kog vaspitanjaumojkovačkoj

OŠ „AleksaĐilasBećo“, Vuko

Braunović.

Seminar je organizovao Cr-

nogorski školski sportski sa-

vez, a odobrili ga Zavod za

školstvoiNacionalni savjetza

obrazovanje.

R.Ć.

MEĐUOSNOVCIMAKRIJUSETALENTI:

JučeuMojkovcu

Pojašenjenje

Port of Adria neće promijeniti osnovnu djelatnost kako se,

kažu u toj kompaniji, mogao steći utisak iz teksta ,,Imamo

uslove da konkurišemo lukama u regionu“ koji je Pobjeda

objavila u petak.

- Nakon završenih investicija i nabavke vrijedne opreme,

vjerujem da nema više sumnji da GPH želi da promijeni

osnovnu djelatnost Port of Adria. Naprotiv, želimo da stvo-

rimo dodatnu vrijednost za lokalnu privredu i za Crnu Goru.

Promovišemo Bar i Crnu Goru na najprestižnijim sajmovima

posvećenim kruzing turizmu širom svijeta, a imamo u planu

i izgradnju kruzing terminala kako bi unaprijedili uslove za

prijem putnika – ponovili su iz Port of Adria, pojasnivši kako

to znači da ,,neće mijenjati osnovnu djelatnost”.

Tivat:

Komunalno preduzeće ukloniće zaražene ,,feniks” palme

,,Vašingtonke“ na Pinama

sadiće nakon Nove godine

TIVAT

–Stablakanarske

palme (Phoenixcanariensis)

na gradskoj rivi Pine, koja su

ostalabezkrošnji nakon što

ih je zarazio insekt crveni

surlaš, bićeuklonjenanakon

novogodišnjihpraznika, a

umjestonjihbiće zasađena

stablapalme „vašingtonia

robusta“. Kanarskepalme

zasađene suna rivi između

dva svjetska rata, a šest zara-

ženih stabala senijeopora-

viloni nakonprimjene tre-

tmanadendrohirurgije.

Tokom naredne godine, kako

sunajaviliizKomunalnogpre-

duzeća, biće posječena i po

propisanimmjeramauništena

sva zaražena stabla kanarskih

palmi na javnim površinama

koja ne mogu da se oporave, a

umjesto njih će biće zasađena

dva do tri metra visoka „vašin-

gtonia robusta“, vrsta palme

koju crveni surlaš nemože za-

raziti.

Direktor Komunalnog predu-

zećaVladoĐukićkažeda jena

javnim površinama evidenti-

rano 256palmi.

- U posljednje dvije godine 43

su ostale bez krošnji primje-

CRVENISURLAŠNAPADAKANARSKEPALME:

StablouTivtu

Tretiranje od 160 do 300 eura

Direktor Komunalnog preduzeća Vlado Đukić je zamolio

sugrađane koji sami uklanjaju palme da stabla ne ostavljaju

pored kontejnera, jer se ona moraju uništiti po propisima, koji

nalažu zakopavanje stabala.

- Komunalno taj posao obavlja po cijeni od 160 do 300 eura,

u zavisnosti od udaljenosti domaćinstva i veličine palme –

podsjetio je Đukić.

nom dendrohirurgije i čišće-

njem od štetočina, dok se 17

palmi moralo ukloniti. U nau-

tičkom naselju i marini Porto

Montenegra nalaze se 133 sta-

blakanarskihiurminihpalmi,a

zbog crvenog surlaša nekoliko

ihjezamijenjeno.Pretpostavlja

se daTivćani u svojimdvorišti-

maimajuvišeod450palmi,a12

ih je –kazao jeĐukić.

Kakobi se spriječilodalje šire-

njecrvenogsurlašausrijeduje

počelo peto hemijsko tretira-

nje kanarskihpalmi na javnim

površinama.

S.KRSTOVIĆ

HercegNovi:

Preduzeće Blu lajn obnovilo vozni park

Pet novih autobusa za gradski prevoz

HERCEGNOVI

– Vozni park

preduzeća Blu lajn obnovljen

je sa još pet novih autobusa,

čime je podignut nivo usluga

u gradskom saobraćaju.

- Autobusi su niskopodni, tj.

bez stepenica, što znatno

olakšava i ubrzava ulazak i

izlazak putnika, a posjeduju i

platforme za invalidska ili dje-

čija kolica. Najnoviji autobusi

imaju 97 mjesta, troje vrata,

klimatizovani su, opremljeni

tapaciranim sjedištima i elek-

tronskim relacijskim displeje-

vima. Takođe, zadovoljavaju

visoke ekološke standarde

- saopštili su iz Blu lajn.

Svi autobusi će saobraćati na

liniji Igalo - Kamenari – Igalo i

u potpunosti zadovoljiti kapa-

citete te linije.

- Sa ovim najnovijim investi-

cijama, cjelokupan gradski i

prigradski prevoz u Herceg

Novom je osavremenjen

visokokonfornim i klimati-

zovanim autobusima, tako

da već sada možemo reći da

u potpunosti spremni doče-

kujemo sljedeću turističku

sezonu. Ne manje važno je

i istaći da su svi autobusi na

gradskim linijama: Igalo -

Kamenari -Igalo i Igalo - Melji-

ne - Igalo - kružna, opremljeni

rampama za invalide, što je

jako bitno jer je Herceg Novi

oduvijek bio poznat kao

centar zdrastvenog turizma

- poručuju iz novskog prevo-

znog preduzeća.

Krajem prošle godine kuplje-

no je šest autobusa, od kojih

su dva visoke turističke klase.

Ž.K.

CEDIS: U

Pljevljima

radovi za

vikend

PODGORICA

– Crno-

gorski elektrodistribu-

tivni sistem danas i sju-

t r a ć e r a d o v e z a

kvalitetnije i sigurnije

napajanje električnom

energijom izvoditi u

Pljevljima a u ponedje-

ljakudevet opština.

SUBOTA

Pljevlja:

od 8 do 15 sati

Ulica Mila Peruničića,

Kralja Petra, Četvrte

sandžačke, Boljanićka,

Nikole Pašića, Lovćen-

ska, IvanaMilutinovića,

Skupština opštine; od 8

do 17 sati Maljevac, Po-

drogatac i Zbljevo.

NEDJELJA

Pljevlja

: od 8 do 17 sati

Maljevac, Podrogatac i

Zbljevo.

PONEDJELJAK

Bijelo Polje:

od 9 do 15

Grab i Brzava.

Kolašin:

od 9 do 15 sati

Trebaljevo, Sjerogošte,

Bakovići; od 9 do 14:30

sati VeljeDuboko.

Kotor:

od 9 do 12 sati

Plagenti.

Mojkovac:

od 10 do 13

satiMarićaLuka

Nikšić:

od 9 do 16 sati

Zagrad.

Pljevlja:

8 do 15 sati Oti-

lovići, Vijenac, Ranč,

Mijailovica, Dolinice,

Podborova, naseljePotr-

lica.

Šavnik:

od 10 do 15 sati

Godijelja.

Ulcinj:

od 9:15 do 9:45

sati dioMale plaže, Ho-

legro i Kampovi Jadra-

na; od 10 do 10:30 sati

dio Pinješa kod zgrade

Subašića; od 8:30 do 9

sati Pristan potok; od

10:45do11:15sati diona-

selja iznad hotela Alba-

tros.

Žabljak:

od 11 do 15 sati

Šumanovac.

I.T.