Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 25. novembar 2017.

CrnomGorom

Bar: Predsjednik opštine Zoran Srzentić na svečanoj sjednici sumirao učinak lokalne vlasti

Za vodovode i kolektore

više od osammiliona eura

Riješen je problemodvođenja otpadnih voda u Sutomoru, u Šušanju na višim

kotama neće imati problem sa nestašicomvode. Umjesto postrojenja za

preradu otpadnih voda iza Volujice, gradiće se hidrotehničkamreže prema

Zaljevu, Svetom Ivanu, Velikompijesku, u dijelu opštine koji do sada nije imao

riješeno to životno pitanje - kazao je Zoran Srzentić

BAR

–Tokomproteklih 12

mjeseci značajna finansijska

sredstvauložena suupro-

jektevodosabdijevanja i od-

vođenjaotpadnihvoda. To

je jedanodnajvećih infra-

strukturnihprojekatakoji je

uslovdaljeg razvoja turizma

našeopštine. Ti radovi izvo-

đeni sunapodručjumjesnih

zajednicaČanj, Sutomore,

Šušanj, Bjeliši, Popovići, Po-

lje, koštali suvišeodosam

miliona eura - kazao jena

svečanoj sjednici povodom

obilježavanjaDanaBara

predsjednikopštinedrZo-

ranSrzentić.

Sutomore, Šušanj

Uokvirutogprojektazavršene

su hidrotehničke instalacije u

Čanjudužinepreko500meta-

ra, te konačno riješenproblem

odvođenja otpadnih voda u

Sutomoru.

- Izgradnjom sistema obalnog

kolektora i vodovoda, investi-

cijevrijednevišeodmilioneu-

ra, izgradnjom pumpne stani-

ce Botun (840.000), potisnog

cjevovoda i vodovoda kao i

podmorskog ispusta iza Golog

brda (963.448), postigli smoda

je kvalitet morske vode u svim

uzetim uzorcima sa komplet-

nog akvatorijuma bio prve ka-

tegorije. U toku je izgradnja

hidrotehničkih instalacija u

centralnomdijeluSutomora, a

iznadprugeveć jezavršenase-

kundarna mreža - naveo je Sr-

zentić.

U Šušanju je izgrađen nov re-

zervoar za 1.200 kubnihmeta-

ra, čime će biti riješene nesta-

šice vode u visinskoj zoni dva,

čija jevrijednost 356.000eura,

a zajedno sa sekundarnom

mrežom cjevovoda biće rije-

šen višegodišnji problem ne-

dostatkavodeunaseljimaČač-

ke,MostĐedovića i Ostojići.

- Završavaju se radovi na Žu-

kotrliciuulicamaNikoleLeki-

ća, Omladinskoj i magistrali

duž Zelenog pojasa. Značajne

investicije realizovane su na

području užeg gradskog jez-

gra izgradnjommreže kolek-

tora i vodovoda. Na taj način

riješeno je pitanje odvođenja

otpadnih voda za Makedon-

sko naselje, Bulevar dinastije

Petrovića, Borsku, Požarevač-

ku i ostale ulice centralnog

gradskog jezgra - rekao je prvi

čovjek grada.

Završene su i hidrotehničke

instalacije u Bjelišima krak je-

dan i krak u Baru III, završava

se spajanje mreže od škole

„Meksiko“ pored autobuske

stanicedoLakovića,kaoimre-

ža uPolju.

Srzentić je dodao da su u do-

govoru sa Vladom, Ministar-

stvom održivog razvoja i tu-

rizma kao i KFV bankom, sa

ciljemšto bržeg i kvalitetnijeg

razvoja preimenovani priori-

teti, pa se odustalo od izgrad-

nje postrojenja za preradu ot-

padnih voda iza Volujice, a

prioritet je dat izgradnji hi-

drotehničkemreže premaZa-

ljevu, Svetom Ivanu, Velikom

pijesku, u dijelu opštine koji

do sada nije imao riješeno ovo

životnopitanje.

Ulice, turizam

- Izgadnjommreže u Zaljevu,

Polju, SvetomIvanu, biće rije-

šeno pitanje vodosnabdijeva-

nja. Glavni projekat bićegotov

do 20. decembra, a radovi po-

činju u prvoj polovini iduće

godine. Sredstva, 2.600.000

eura, su obezbijeđena - naja-

vio je gradonačelnikBara.

Važna investicija je i sanacija

nesanitarnogodlagalištaĆafe,

uvrijednosti od3.500.000eu-

ra, koji serealizujesredstvima

iz evropskih fondova.

- Značajno smo unaprijedili

saobraćajnuinfrastrukturuna

prostorima svih 12 mjesnih

zajednica kroz nove asfaltne

površineodpreko39.000kva-

dratnih metara, kako u grad-

skom tako i na prigradskom

seoskom području, čija je

ukupna vrijednost milion eu-

ra. Izgradili smo novumoder-

nu saobraćajnicu duž rijeke

Željeznice, vrijednosti više od

300.000 eura, a početkom

iduće godine nastavljamo istu

saobraćajnicu do željeznič-

kog prelaza Ilino, za koju su

sredstva obezbijeđena. UBje-

lišima se završava saobraćaj-

nica Stara pruga, a u toku je

izrada projekta za nastavak

iste ulice i izgradnju nadvo-

žnjakakoji će jespojiti sabule-

varom kod opštine - naveo je

Srzentić.

Planovi, budžet

On je dodao i da je veoma za-

dovoljan turističkom sezo-

nomkoja je bila najuspješnija

u proteklih 20 godina, te da je

opština kroz niz kulturnih

manifestacija,gdjesenaročito

ističe jubilarni 30. Barski lje-

topis, ovoga ljeta bila regio-

Novaković: Lokalna politikamora biti servis građana

Predsjednik SO Radomir

Novaković istakao je da lokal-

na politika mora biti servis

građana, te da je lokalna

uprava okružena ljudima, a ne

glasačima.

- I svako od njih ima neki

problem, a svi mi zajedno

- Skupština, predsjednik

opštine, barska vlast, moramo

da pokušamo da riješimo te

probleme. Želimo snažnu

ekonomiju koja će podići

standard svih građana Bara,

ali i standard socijalnih usluga

koje imdajemo. Želimo dosto-

janstveni Bar koji će pružiti

ljudima mogućnost da žive

slobodno, neopterećeni mate-

rijalnimproblemima. Želimo

sigurnost za naše porodice,

za našu djecu i najranjiviji

dio našeg društva. I na kraju,

ali ne kao posljednje, želimo

snažnu, ponositu Crnu Goru,

okrenutu ka budućnosti, a ne

zagledanu u prošlost – nagla-

sio je Novaković.

nalnosredištekulturnihdeša-

vanja.

Govoreći o planovima, on je

kazaoda ćenajvišepažnjebiti

posvećeno nastavku radova

na hidrotehničkoj mreži,

izgradnji saobraćajne infra-

strukture, objekata socijalne

zaštite, daljoj valorizaciji turi-

stičkih potencijala Starog

Bara, očuvanju,rekonstrukci-

ji i prekategorizaciji puta od

Kameničkog mosta preko

Sutormana doVirpazara.

-Podsticaji i subvencijepoljo-

privrednim proizvođačima

kao i izgradnja seoskihputeva

biće i dalje predmet naše pa-

žnje. Mladi, socijalno ranjive

kategorije, penzioneri i svina-

ši stariji sugrađani u narednoj

godini imaće podršku u stva-

ranju boljeg i kvalitetnijeg

ambijenta - jedan je od prava-

ca razvojnog puta barske lo-

kalne samouprave - zaključio

je Srzentić.

U tome će kako je kazao po-

moći i budžet koji je za 2018.

godinu razvojni: u odnosu na

ovogodišnji karakterišugave-

ća kapitalna izdvajanja i ma-

nja potrošnja. Za kapitalne

projekteplanirano je 50odsto

više sredstava, a tekuća po-

trošnjaplanirana jezadvami-

liona euramanje.

Svečanoj sjednici suprisustvo-

vali izaslanik predsjednika

Crne Gore Filipa Vujanovića,

Ruždij Tuzović, potpredsjed-

nik Skupštine Branimir Gvoz-

denović, ministarka Marija

Vučinović, ambasadori Bugar-

ske, Turske, Srbije, Hrvatske,

Bosne i Hercegovine, pred-

stavnik diplomatske misije

Azerbejdžana Akan Suver,

počasnipredsjednikSUBNOR-

a Crne Gore Ljubomir Sekulić,

predstavnici državnih organa,

diplomatsko-konzularni pred-

stavnici, predstavnici delega-

cija gradova pobratima i prija-

telja Bara, predstavnici drugih

opština, predsjednici opštine

iz prethodnih saziva, vjerski

velikodostojnici, predstavnici

privrede, prosvjete, zdravstva,

kulture i sporta.

Dan opštine rukovodstvu gra-

da i građanima čestitala je Li-

beralna partija.

V.KNEŽEVIĆ-VUČIĆEVIĆ

antifašistička

mapa

U sklopu obilježavanja

Dana opštine juče je polo-

ženo cvijeće na prostoru

nekadašnjeg koncentra-

cionog logora u Baru i u

Spomen-domu, otvorena

preuređena muzejska

postavka posvećena NOB-u

i Revoluciji, promovisana

Antifašistička mapa Bara i

održana ulična trka u orga-

nizaciji Društva pedagoga

fizičke kulture Bar. U večer-

njim satima Barani su imali

priliku da uživaju u koncer-

tu „Grad je širok kaomore“

u organizaciji TO Bar, na

kom su izvedene pjesme iz

NOB-a i našeg doba.

BARPOMJERISVIHGRAĐANA:

Sa svečane sjednice

BERANE

- Učenici Srednje

medicinske škole „Dr Branko

Zogović“ organizovaće u

utorak, 28. novembra, od 20

časova, u Centru za kulturu

humanitarni koncert za pri-

kupljanje pomoći za liječenje

trogodišnje djevojčice Sofije

Vešović.

Sofija boluje od cerebralne

paralize, katarakte i srčane

mane, a za nastavak njenog

liječenja neophodna su nov-

čana sredstva. Na koncertu

učestvuju učenici ove škole,

KUD i Plesni klub „Duga“,

profesori Rade Jolić i Marija

Barjaktarović, kao i učenici

osnovne škole „Vukašin

Radunović“.

Karte za koncert mogu se

kupiti na štandu koji su u glav-

noj ulici postavili učenici SMŠ

,,Dr Branko Zogović“.

V. J.

BAR

- Finci nijesuzaboravili

veliki doprinos koji je za

sport tedržave imaloangažo-

vanjeBaraninaMihailaPavi-

ćevića, koji jedevet godina

bio trenerKošarkaškogkluba

Honka i osvojiopet titulana-

cionalnogprvaka. Timpovo-

domnaš proslavljeni trener

proglašen je započasnog

konzulaFinskeuCrnoj Gori,

anjegovdomzapočasni kon-

zulat ove zemlje.

- UFinskoj pamtimo što je Pajo

Pavićević uradio za razvoj naše

košarkeikakavjeutisakostavio

u našoj zemlji. Velika nam je

čast i privilegija što takvog izu-

zetnog i cijenjenog stručnjaka

nagrađujemotitulompočasnog

konzula. Ovo je i potvrda dobre

saradnjenašihzemalja - istakla

je državna sekretarka u Mini-

starstvu spoljnih poslova Fin-

skePirkoHimalainen.

Čestitajući Pavićevićuna poča-

snoj tituli, predsjednik barske

opštine dr Zoran Srzentić ka-

zao je da otvaranje konzulata

ima veliki značaj za grad iz

brojnih razloga.

- Prije svega u ostvarivanju do-

bre saradnje i našeg grada i Cr-

ne Gore sa jednom zemljom

kakva je Finska i na biletaral-

nom, ali i svakom drugom pla-

nu - naglasio je Srzentić.

Generalni direktor za konzu-

larne poslove u Ministarstvu

vanjskihposlovaSelimLikaka-

zao jeda jeotvaranjekonzulata

važan i značajan dan za našu

zemlju.

Mihailo Pavićević, nije krio

oduševljenje.

- Ovo je najveće priznanje u

mom radu. U Finskoj sampro-

veomožda najljepše godine ži-

vota, a tu zemlju, i pored broj-

nih različitosti u odnosu na

Crnu Goru, zavolio sam kao

svojudrugudomovinu. Upravo

zato je moje zadovoljstvo veće

što sam dobio ovo prestižno

priznanje. Biću na usluzi broj-

nim građanima Finske koji do-

putuju u našu zemlju, ali ću se

isto tako truditi da našim gra-

đanimabudemnaraspolaganju

oko svih stvari koje su vezane

za ovu hladnu, ali prelijepu ze-

mlju - kazao jePavićević.

Počasni konzulat Finske nalazi

se na adresi Bjeliši 158.

V.K.V.

BeraNe: Koncert učenika „Dr Branko Zogović“

Sviraće srcemza Sofiju

Finska dobila diplomatsko predstavništvo u Baru

Počasni konzul Mihailo Pavićević

VELIKAČAST:

Saotvaranjakonzulata