Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 25. novembar 2017.

CrnomGorom

Minaret

nijemi ali

neurušivi

svjedok

istorije

PLJEVLJA

-Decenijama je

zdanjeu samomsredištu

grada, voljno ili nevoljno, ali

svakodnevno, stjecišteveći-

nepljevaljskihgrađana; što

zaposlenika, a što - doduše

neuporedivobrojnijih - ,,ko-

risnikausluga“. Uplavoobo-

jenoj i očiglednouredno

održavanoj zgradi ušuškana

je lokalnaElektrodistribuci-

ja.

A uz nju, kao što je Pobjeda u

nekoliko navrata informisala,

starostavni - minaret. Neokr-

njen,nasreću,kaojedinstveno

vjersko, istorijsko - kulturno i

nacionalno nasljeđe. Niko ga

nije ni pokušao skrnaviti čak

ni u vremenima farsične haj-

dučije čuvenog Čeka Dačevi-

ća, početkomdevedesetih go-

dina prošloga vijeka.

Ugovor

Minaret,uzElektrodistribuci-

ju, i dan-danas je nijemi, ali i

neurušivi svjedok istorije. Či-

nilosedabi, kao takav, akasni-

je i kao problem nespornog

vlasništva u odnosu na lokaci-

ju i cijeli kompleks mogao da

bude razriješen još prije pet

godina. Podsjećanja radi:

Pretposljednjeg dana 2012.

potpisan jeUgovorouređenju

odnosaodzajedničkog intere-

sa između Vlade Crne Gore i

Islamske zajednice u Crnoj

Gori. Potpisnici su bili sada

već bivši premijer Igor Lukšić

i ondašnji i aktuelni reis Rifat

efendija Fejzić. Udobroj vjeri,

obojica su bili optimistični,

nagovještavajućiefikasnijera-

zrješavanje brojnih, decenija-

ma taloženih problema, pa i

kada su u pitanju i oni vezani

zavraćanje imovineIslamskoj

zajednici uCrnoj Gori.

Restitucija

U članu 12 Ugovora doslovno

piše: „Restitucija dobara (va-

kufa), oduzetih ili nacionali-

zovanih, bez odgovarajuće

naknade, biće sprovedena u

skladusazakonomkojićeure-

đivati materiju restitucije u

Crnoj Gori, uz prethodni do-

govor sa kompetentnom vla-

šću Islamske zajednice“.

Ugovorom se još precizira da

ćeradiutvrđivanjanekretnina

koje treba prenijeti u vlasniš-

tvo ili adekvatno nadoknaditi,

biti ustanovljena mješovita

komisija sastavljena od pred-

stavnika strana potpisnika.

Detalji, međutim, nijesu

precizirani, a prema istraživa-

njima našeg lista, znatan dio

oduzete, odnosno nacionali-

zovane,ilineadekvatno„otku-

pljene“ imovine, koja bi, i

suštinski i simbolički, mogla

da pripada Islamskoj zajedni-

ci, nije do sada istretiran u

skladusaugovornimobaveza-

ma dvije strane.

Racionalizacija

Tojeslučajisaposlovnimpro-

storom pljevaljske Elektro-

distribucije. Koliko god bio

interesantan uzgrednim pro-

matračima, čak i izazovno

atraktivan „za slikanje“ znati-

željnim prolaznicima, radi se

okompleksučije jeporijeklou

apsolutnomneskladu sa teku-

ćomnamjenom.Samirefendi-

ja Kadribašić, imam Husein

pašine džamije, objašnjava:

- Restitucija, kada je u pitanju

imovina svihvjerskihzajedni-

ca, a ne samo islamske, veoma

je kompleksno pitanje i ima-

mo razumijevanja za tu činje-

nicu. No, tamo đe je sve oči-

gledno, više nego jasno i u šta

se lako uvjeriti, ne vidim oso-

bitih razloga za otvaranje do-

datnih dilema, na bilo kojem

od nadležnih nivoa. Čini mi se

da je primjer zdanja o kome

govorimoveomaupečatljiv,pa

sezatonadamdaćesevećkra-

jem januara ili početkom fe-

bruara naredne godine ući u

proces svojevrsne racionali-

zacije - zaključuje efendija

Kadribašić.

R.TOMIĆ

Samir ef. Kadribašić

SVJEDOČANSTVO:

Pljevaljska

Elektrodistribucija saminaretom

NIKŠIĆ

– Nasiljenadžena-

mapoklapa sa sapatrijarha-

tom, nije specifikumBalka-

na, već cjelokupne istorije.

Tumuškaracosvaja javno, a

žena je rezervisana zapri-

vatno, kazala jeprof. dr So-

njaTomović-Šundićna tri-

bini koja jepreksinoć

održanauNikšiću.

Ona je dodala da je u korijenu

svegaBurdijeova „muškocen-

trična vladavina“, te da se ni-

kada nasiljem nije riješio ni

jedan problem ,,ni u politici,

van politike ili međuljudskim

odnosima“.

-Nasilje de fakto nema oprav-

danje,većsamoalibi.Tojeslo-

ženiji problem, odonogakako

ga mi ad hok doživljavamo.

Ono podrazumijeva mnogo

širi spektar stvari od grubog

fizičkog nasilja, jer je fizičko

nasilje možda vrhunac lede-

nog brijega. S druge strane,

postoji čitavspektarsimbolič-

kog nasilja, nevidljivog nasi-

lja, koje se teško može izmje-

riti, pravno kodifikovati. Ideja

koja je meni najbliža i ujedno

moj stav je sentenca koja kaže

da sve možemo tolerisati, ali

ne nasilje. Dakle, nulta tačka

tolerancije za nasilje - istakla

jeTomović-Šundić.

Skup je održan povodomMe-

đunarodnog dana borbe pro-

tiv nasilja nad ženama. Osim

Tomović-Šundić, o toj druš-

tvenoj anomalji govorile se

psihološkinja Majda Deliba-

šić iz Centra za socijalni rad i

mrAleksandraVuković.

Majda Delibašić govorila je o

predrasudama vezanim za

poimanje nasilja.

- Pored ostalog to je mišljenje

danasiljenije toliko široko ra-

sprostranjeno, da dolazi samo

iz nižih društvenih i intelek-

tualnih slojeva. To je netačno,

nasilja ima i u višimslojevima

društva, ali možda u pojavno-

sti koja jemanje vidljiva. Da ta

priča imasvojupotporudoka-

zuje istraživanje da je svaka

druga žena makar jednom u

životu pretrpjela neki vid na-

silja, dok je prošle godine sva-

ka peta žena bila žrtva nasilja

–kazala jeDelibašić.

Prema riječima Aleksandre

Vuković, za dobar rezultat u

eliminisanju tog društvenog

problema potreban je ulazak

u sve kuće i domove žena koje

su žrtve, njihova ekonomska

nezavisnost, bolji uslovi rada

kao i međusobna podrška že-

na, da jedna drugoj „ne pod-

meće nogu“, kao što je čest

slučaju. Ona je kazala i da po-

stoji jezička diskriminacija.

-Roditelji govore ženskoj dje-

ci „sine“ kada dobro nešto

urade, a „šćeri“ kad se razoča-

raju. A zapravo, šćeri smo baš

onda kada smo najbolje – po-

ručila jeVuković.

Organizator događaja je JU

Narodna biblioteka „Njegoš“,

a u okviru Programa podrške

razvoju kulture. Moderator

večeri bio je prof. Mihajlo Pe-

rošević.

M.R

NIKŠIĆ–Petnaestmališana

iz selaZagradpohađavrtić,

anastava zanjihodržava se

uprostorijamapodručne je-

diniceOŠ ,,DušanBojović“.

Kako je saopštioSavjetMZ

Župa, vrtić jeoformljenna

njihovu inicijativu.

–Na taj način izašloseususret

roditeljima koji nijesu mogli

uskladiti svojeobavezedadje-

cu voze u vrtić ,,Mačak“ uMi-

oljemPolju,aizbjegnutjerizik

prevoza djece posebno u zim-

skom periodu – objasnili su u

saopštenju koje je potpisao

DragoljubRadulović.

On je dodao da će jedna pro-

storija u objektu škole biti pri-

lagođena kako bi se obezbije-

dili optimalni uslovi za

obavljanje nastave za predš-

kolce.

– Zahvaljujemo direktorici

JPU ,,DraganKovačević“ koja

je sa zadovoljstvomprihvatila

inicijativu i obezbijedila po-

trebnu saglasnost i opremu za

izvođenjenastave.Takođe, za-

hvaljujemo i direktorici OŠ

,,Dušan Bojović“ na iznalaže-

nju mogućnosti da se obezbi-

jedi prostorija za izvođenje

nastave, a tu je svakako dopri-

nijeloiMinistarstvoprosvjete,

koje je odmah dalo saglasnost

na ovu inicijativu mjesne za-

jednice – istakao jeRadulović.

M.R.

DANILOVGRAD

–Nakon-

kursuopštine za raspodjelu

sredstavanevladinimorga-

nizacijama, NVOKreativna

riznicadobila jeneštovišeod

1.100eura za realizacijupro-

jekta „Reciklažomdoukra-

sno–upotrebnihpredmeta“.

Prema riječima predsjednice

Mirjane Nerac, sve aktivnosti

su usmjerene na zaštitu život-

ne sredine kako bi se predmeti

od stakla, plastike, drveta i tek-

stila koji zagađuju okolinu

uklonili i ujedno iskoristili za

razne rukotvorine.

– Praktična obuka za sve zain-

teresovane traje 40 radnih sati

i interesovanje za ovaj vid kre-

ativnosti ne jenjava, naprotiv,

iz dana u dan sve je više pola-

znikau radionici koja se viken-

domodržava u poslijepodnev-

nim satima u prostorijama

Udruženja roditelja i djece sa

posebnim potrebama „Rasti-

mo zajedno“. Do sada više od

30mališanauspješno jezavrši-

loobukudaodotpadnogmate-

rijala naprave lijepe stvari koje

će krasiti učionice, kabinete,

porodične domove i druge

ustanove.Međunjimasuitroje

djece sa smetnjama u razvoju,

tri Roma i jedan volonter - re-

kla jeNerac.

Ona je napomenula da supola-

znici podijeljeni udvije grupe i

da savladavaju tehnike deku-

pažana teglama i flašama, kao i

tehniku pletenja i ukrašavanja

sa kanapomi kamenčićima.

B.K.

Projekat danilovgradske NVOKreativna riznica

Od otpada pravili

ukrasne predmete

UČEORECIKLAŽI:

Detalj sa radionice

UNikšiću održana tribina „Stop nasilju nad ženama“

Šćeri smo onda kada smo najbolje

PROTIVNASILJANEMOŽESENASILJEM:

Sa skupauNikšiću

Podržana inicijativaMZ Župa nikšićka

Djeca iz Zagrada

imaju svoj vrtić

UGOSTILANAJMLAĐE

ZAGRAĐANE:

OŠ ,,DušanBojović“

TIVAT

– Na Pinama su juče

održane treće Omladinske

igre bez granica u kojima je

u konkurenciji osam timova

Omladinski klub osvojio najvi-

še bodova.

Prvomjesto je osvojio tim

Omladinskog kluba sa 160

bodova, drugomjesto osvojila

je SMŠ „Mladost“ sa 120 poena,

a sa 110 bodova treća je bila

ekipa „Komunalno preduzeće“.

Ekipe su se takmičile u osam

disciplina: trka kroz gume,

šutiranje trojki, trka u vrećama,

U Tivtu završene treće igre bez granica

Omladinski klub pobjednik

pjesme, test ravnoteže, šuti-

ranje penala, vuča konopca i

kariolice.

Igre je organizovao opštinski

Sekretarijat za mlade sport i

socijalna pitanja.

S.K.

POKAZALISPRETNOST:

JučenaPinama

POVODI:

Kada će zdanje pljevaljske EPCG biti vraćeno izvornimvlasnicima