Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 72 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 24. novembar 2017.

Društvo

nosti Ministarstva ekonomije

da usvoji ovaj podzakonski

akt“.

- Osobe s invaliditetom često

su izolovane u svojimdomovi-

ma zbog manjka prilagođenih

društvenih i kulturnih sadrža-

ja koji bi njihov život upotpu-

nili. Većinanjihnemazaposle-

nje, pojedini ne pohađaju

redovnunastavu, imajuveoma

ograničenu slobodu kretanja

zbog nepristupačnosti javnog

prevoza, površina i objekata, a

nepostojanje servisa podrške

imonemogućavazadovoljenje

osnovnih potreba i interakciju

s društvom- navela je ona.

Ivanović je dodala da je puno

razloga štosuosobe sa invalidi-

tetomprimoranenacjelodnev-

ni boravak kući, a da pojedine

vrste oštećenja, zahtijevaju

mnogo veću potrošnju elek-

trične energije.

- Treba imati na umu da je po-

čelazimaidajeuovomperiodu

neophodno grijanje, što je ele-

mentarni uslov za život. Zbog

isključenog napajanja elek-

trične energije i gasa ili jako

visokih dugova se dodatno na-

rušava socijalna situacija i ne-

rijetko, zdravstveno stanje

osoba s invaliditetom i njiho-

vih porodica - kazala je Ivano-

vić.

Naša sagovornica napominje

dajeMinistarstvoekonomijeu

odnosu na norme Zakona o

energetici dužno da donese

podzakonski akt, ali „prijedlog

kategorija koje se odnose na

osobe s invaliditetommoraju

da dajuMinistarstvo rada i so-

cijalnog staranja, odnosnoMi-

nistarstvo zdravlja“.

Nijesunadležni

IzMinstarstva zdravlja nijesu

sesaglasili s Ivanović i tvrdeda

ovopitanjenijeunjihovojnad-

ležnosti.

- Zdravstveni sistem se bavi

zdravstvenim stanjem pacije-

nata, ali ne određuje kategori-

ju invalidnosti, već je to u nad-

ležnosti Ministarstva rada i

socijalnog staranja - piše u od-

govorudostavljenomPobjedi.

Iz Ministarstva rada i socijal-

nog staranja rekli su da je pro-

cedura u toku, ali nijesu preci-

zirali kada će to pitanje biti

završeno.

- Opredijelili smo ispred svog

resora, člana radne grupe koja

radi na izradi ovog podzakon-

skog akta - naveli su u odgovo-

ru.

Ivanović ističe da se u praksi

ova dva ministarstva, ali i dru-

gih institucija, pojam invalidi-

teta svodi samo na nečiju dija-

gnozu, dok se „barijere i

socijalni status osobe uopšte

ne uzimajuuobzir“.

- To je u suprotnosti sKonven-

cijomUN-a o pravima osoba s

invaliditetom – upozorila je

naša sagovornica.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

–Nerijetko se

zapažanemaranodnos pre-

maobavezi zaštite interesa

djeteta, bez razmišljanjao

negativnimposljedicama

objavljivanja fotografije ili

identiteta, pa i posredno

krozobjavljivanje imena i

prezimena roditelja ili škole

kojupohađa– što jeunašoj

maloj zajednici jako loše,

upozorio je jučeombud-

smanŠućkoBaković.

U Podgorici je, povodom 20.

novembra – Međunarodnog

dana djeteta, organizovana

Regionalna konferencija Za-

padnog Balkana „Zaštiti i po-

štuj – čuvajmo ljudska prava“,

a u fokusu su zaštita djece od

štetnih medijskih sadržaja i

zloupotreba djece u politič-

komoglašavanju.

Privatnost

Baković je kazao da se dječija

privatnost najčešće krši na

način što se iznose podaci o

socijalnim prilikama djeteta i

njegoveporodiceiliobjavljiva-

njem informacija kojima se

otkriva identitet djeteta kao

počinioca ili žrtve krivičnog

djela.

- Kao i objavljivanjem infor-

macija koje čine dijete prepo-

znatljivim, akojemogudanaš-

kode njegovoj časti, ugledu i

dostojanstvu–upozorio jeBa-

ković.

Posebno je zabrinjavajuće,

prema njegovim riječima, što

povjerljive informacije o dje-

tetu, kojima mogu raspolagati

samo policija, zdravstveno

osoblje i zaposleni u socijal-

nimslužbama, koji su ih dužni

čuvati kaoslužbenu i profesio-

nalnutajnu,dospijevajudono-

PODGORICA

–UPotrazi za

ljudskimpravimaučestova-

će 27 srednjoškolskih timo-

va iz 14gradova, odnosno81

učenika i 27nastavnika, sa-

opšteno je izGrađanske ali-

jansekojaovu timsku takmi-

čarsku igruorganizuje

povodomMeđunarodnog

dana ljudskihprava.

Potraga za ljudskim pravima,

koju je Građanska alijansa or-

ganizovala u saradnji sa insti-

tucijom Zaštitnika ljudskih

prava i sloboda i Delegacijom

Evropske unije u našoj državi,

održaće se 7. decembra u EU

info centru.

Tri pobjednička tima, najavili

su iz GA, osvojiće putovanje u

Berlin, gdje će imati priliku da

posjete„znamenitamjestako-

ja predstavljaju simbol tog

evropskog grada kada su u pi-

tanju ljudska prava“.

Svih27 timova, dodali su, ima-

će priliku da uče o ljudskim

pravima u našoj zemlji iz ugla

različitih oblasti – prava ma-

njinskih naroda, osoba sa in-

validitetom, LGBTIQ osoba,

žena, zavisnika/ca, prava na

zdravu životnu sredinu, o po-

mirenju i zabrani odmučenja,

diskriminacije i slično.

J.B.

PODGORICA

-Vlada je juče

usvojila izvještaj ovođenju

pregovora i zaključivanju

sporazuma saZelenimkli-

matskimfondomoprivilegi-

jama i imunitetima.

Zaključivanje ovog sporazu-

ma, kako je navedeno, omogu-

ćićepočetakadekvatnogspro-

vođenja projekata čiji je cilj

unapređenje klimatske politi-

ke uCrnoj Gori. Radi se o pro-

gramimazasmanjenjeemisije

ugljendioksida, jačanje otpor-

nosti i prilagođavanje na kli-

matske promjene.

Ističe se i da će biti regulisana

pitanja od obostranog intere-

sa, sa posebnimnaglaskomna

veći pristup sredstvima ZKF-

a, kao i pokretanje novih pro-

grama iz oblasti klimatskih

promjenauCrnojGori i racio-

nalizaciji operativnosti ZKF-

a.

Nakon pravnog potvrđivanja

privilegija i imuniteta ZKF-a i

lica povezanih sa njimuCrnoj

Gori, stvoriće se uslovi za

usklađivanje odnosa između

relevantnih institucija i ove

organizacije.

N.K.

PODGORICA

- Crnogorski

parlament ocijenio je juče

da treba odbiti inicijative za

ocjenu ustavnosti Zakona o

izvršenju odluke Ustavnog

suda kojim se uređuje pravni

status korisnica prava na

naknadu po osnovu rođenja

troje ili više djece, prenosi

Mina.

Ustavni sud Crne Gore donio

je 19. aprila odluku kojom je

ukinuo odredbe Zakona o

dopunama Zakona o socijal-

noj i dječjoj zaštiti, a nadležni

su potom, postupajući po

uputstvu tog suda, donijeli

novi Zakon o izvršenju odlu-

ke Ustavnog suda kojim su

uredili pravni status određe-

nihmajki. Tim aktom riješen

je status majki koje su zarad

prava na naknadu prekinule

dotadašnji radni odnos, ili su

PODGORICA

- Nadzornici Službe zaštite

NP „Skadarsko jezero“ i pripadnici Granično-

pomorske policije su koordinisanom akcijom

tokomnoći između 22. i 23. novembra, zate-

kli tri osobe u krivolovu.

Krivolovci su procesuirani Inspekciji za ribar-

stvo pri Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog

razvoja, a uhvaćeni su na lokaciji „Pantovac“.

Prema riječima direktora NP „Skadarsko

jezero“ Nenada Ivanovića zaplijenjeno je

više od 84 kilograma ribe koja je predata JU

„Domučenika i studenata“ iz Podgorice.

- Osnovna uloga Nacionalnih parkova Crne

Gore je zaštita zaštićenih prirodnih područja.

U tompravcu, NPCG oštro osuđuju svaki

oblik nezakonitih radnji i nepoštovanja zako-

na kojima se ugrožavaju i narušavaju njihove

ukupne prirodne i kulturne vrijednosti i sve

slučajeve nezakonitih radnji procesuiraju ka

nadležnimdržavnimorganima - poručili su u

saopštenju.

R.D.

vih kupaca struje

Zatvoren konkurs za učešće u takmčenju

Za ljudskimpravima

će tragati 81 učenik

Poruka regionalne konferencije - mediji moraju više paziti na privatnost djece

Pravo na informaciju

nije iznad prava djeteta

NOVINARIMORAJUPOSTATIOBAZRIVIJI:

Sakonferencije

Zabrinjavajuće

je što povjerljive

informacije o

djetetu, kojima

mogu raspolagati

samo policija,

zdravstveno

osoblje i

zaposleni u

socijalnim

službama, koji su

ih dužni čuvati

kao službenu i

profesionalnu

tajnu, dospijevaju

domedija

vinara koji ihobjavljuju.

-Ovakvoponašanjenemožese

opravdati interesom javnosti,

jer pravo javnosti na informa-

ciju ne može biti iznad prava

djeteta na zaštitu njegove pri-

vatnosti i najboljeg interesa –

istakao jeBaković.

I sami roditelji, prema njego-

vim riječima, nerijetko dopri-

nose kršenju prava djeteta

pružajući medijima podatke o

svojoj djeci u nastojanju da

animiraju javnost kako bi se

brže riješio neki aktuelni pro-

blemsa kojima se oni i njihova

djeca suočavaju.

-Ukršenjupravanaprivatnost

često učestvuju i sama djeca,

koja preko društevnih mreža

objavljuju lične podatke ili in-

formacije lične prirode ili in-

formacije koje se tiču druge

djece –naveo jeBaković.

Medijskapismenost

DirektorAgencijezaelektron-

ske medije Abaz Džafić kazao

je da dinamične promjene u

društvenom i medijskomkon-

tekstu snažno utiču na život

djece i mladih, te je potrebno,

kako je rekao, intenzivirati ak-

tivnosti u vezi sa značajemza-

štite maloljetnika od negativ-

no g u t i c a j a od r e đ e n i h

medijskih sadržaja.

- Planiramo niz aktivnosti ka-

ko bi podigli nivomedijske pi-

smenosti, odnosno svijesti u

vezi sa značajemzaštitemalo-

ljetnika od negativnog uticaja

određenihmedijskih sadržaja

–najavio je on.

Vršilac dužnosti generalnog

direktora Direktorata za gra-

đansko zakonodavstvo i nad-

zor u Ministarstvu pravde

Ibrahim Smailović saglasan je

da su nove tehnologije i razvoj

internetadonijelinoveizazove

u svim sferama društvenog ži-

vota.

- Zaštititi djecu od svih štetnih

uticaja, povećati njihovu be-

zbjednost na internetu i druš-

tvenim mrežama je ulaganje

za koje ne smijemo imati dile-

mu–poručio je on.

J.B.

Osnovati

komisiju

Predstavnik UNICEF-a za

Crnu Goru Osama Makavi

Kogali naglasio je da najbo-

lja zaštita ne podrazumije-

va držanje djece podalje od

medija, već jačanje njihove

medijske pismenosti kako

bi postali informisani potro-

šači medijskih sadržaja.

- Moramo razmišljati o

inovativnim rješenjima. Na

primjer – osnivanje komisi-

je za zaštitumaloljetnika u

medijima može biti ideja za

diskusiju. Možemo učiti iz

iskustava drugih zemalja,

pa kroz otvorenu debatu

procijeniti moguće predno-

sti i nedostatke testiranja

takvog pristupa na lokal-

nomnivou kroz neki pilot

projekat – poručio je Kogali.

Nacionalni parkovi

Zaplijenjeno 84 kilograma ribe

Potvrđen sporazumsa Zelenimklimatskim fondom

Prioritet smanjenje

emisije ugljendioksida

Skupština se izjasnila o dvije inicijative

Poslanici protiv ispitivanja

ustavnosti zakona omajkama

prekinule korišćenje prava

na penziju, ili su se odjavile

iz evidencije Zavoda za

zapošljavanje. Prijedlog za

ocjenu ustavnosti Zakona o

izvršenju Odluke Ustavnog

suda od 19. aprila podnijeli su

poslanici Demokratske Crne

Gore Zdenka Popović, Momo

Koprivica, Danilo Šaranović,

Valentina Minić i Dženan

Kolić. Inicijativu o tome pod-

nio je i podgorički advokat

Veselin Radulović, kao i Bran-

ka Bošnjak, Mirjana Jančov-

ska i Nataša Jevrić.

R.D.