Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 72 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 24. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Ministar-

stvozdravlja zaovugodinu

opredijelilo je 100.000eura

nevladinimorganizacijama

zapodrškupreventivnim

servisima i drugimpriori-

tetnimaktivnostimauobla-

stiHIV/AIDS-a.

Kako jesaopšteno, ovajVladin

resor raspisao je javni pozivza

NVO koje su aktivne u oblasti

rada sa ključnim populacija-

mapodpovećanimrizikomod

infekcije HIV/AIDS-om. Ri-

ječ je oprojektima i programi-

ma koji su usmjereni na pre-

PODGORICA

–Osobe sa in-

validitetomjošmorajuda

čekajuna subvencionirane

račune za strujudokMini-

starstvoekonomijedonese

uredbukojomće seprecizni-

jeodrediti korisnici, uslovi i

kriterijumi za zaštituranji-

vihkupaca struje - potvrđe-

no jePobjedi iz tog resora.

Rok za usvajanje ovog podza-

konskog akta istekao je još 31.

jula, a u Udruženju mladih sa

hendikepom smatraju da su

ovakvi potezi Ministarstva

ekonomije neozbiljni, jer su

dokaz da se „zanemaruju pra-

va, a zatim i elementarne ži-

votne potrebe osoba sa invali-

ditetom“.

-Neštodužeodgodinuneura-

čunavaju nam subvencije za

struju. U julu je donijet novi

zakon kojim to nije uređeno i

zbog toga nemamo subvenci-

je, a dolazi zima i to zaista

predstavlja veliki problem –

kazala je Pobjedi koordinator-

ka pravnog programa i anti-

diskriminacije u Udruženju

mladih sa hendikepomMiro-

slavaMima Ivanović.

Onapojašanjavadasusubven-

PODGORICA

–Na crnogor-

skomtržištu inspektori su

jučepronašli i zabranili pro-

dajudvijevrste lutki zadje-

vojčice, jer su sadržaleveli-

kukoličinuopasnehemijske

supstance ftalat, kojamože

daošteti reproduktivni si-

stemi takoozbiljnonaruši

zdravlje.

Lutka antai, robnemarke „Pop

Girl“, oznaka No 601, sadržala

je skoro 15 puta više hemijske

supstance nego što je dozvo-

ljeno.

- Proizvod sadrži povećan sa-

držaj bis(2-ethylhexyl) ftalata

(DEHP) u odnosu na propisa-

nu vrijednost. Izmjerena vri-

jednost je 14,7 odsto ftalata po

masi, a propisana vrijednost je

0,1 odsto pomasi - piše na por-

talupotrošač.me.

Kako su precizirali, lutka je

plastična,imaplavukosuzave-

zanuurep i ušarenoj jehaljini.

- Pakovana je u kartonskoj ku-

tiji sa providnim prednjim di-

jelom, a proizvedena je u Kini

- naveli suoni.

Obustavljena je prodaja i kine-

ske lutke barbika beauty, koja

PODGORICA

–Mladi uCr-

noj Gori rijetkoposjećuju sa-

vjetovališta i servisekoji

funkcionišuuokvirudomo-

va zdravlja, a zanedoumice,

često traže rješenjeuneade-

kvatnimizvorima informisa-

nja.

Ovo je, između ostalog, saop-

šteno na jučerašnjem okru-

glom stolu o mladima i zdrav-

stvenim radnicima koji je

organizovala nevladina orga-

nizacijaJuventas, azaključeno

je da je neophodno raditi na

promociji zdravih stilova živo-

ta i edukaciji.

Prema riječima generalne di-

rektoriceDirektoratazazdrav-

stvenu zaštitu u Ministarstvu

zdravlja Alme Drešević mladi-

ma suuperioduodrastanjapo-

trebneprilagođenekvalitetne i

specifične informacije o mo-

gućnostima uoblasti zdravlja.

Edukacija

-SavjetovalištezamladeDoma

zdravlja Podgorica ka kojem

gravitira najveći broj korisnika

ovih usluga, od 2009. godine

kontinuirano sprovodi eduka-

ciju adolescenata i omladine u

oblastima HIV/AIDS, zdravi

stilovi života, odvikavanje od

pušenja, vršnjačko nasilje, go-

jaznost, narkomanija, alkoho-

lizam- navela jeDrešević.

Kroz te programe u glavnom

gradu godišnje prođe 1.350

učenika, a individualnupomoć

zatraži 500.

-PoslijePodgorice,savjetovali-

štazamladesenajvišeposjeću-

juuKotoru, oko 180godišnje, a

najmanje na Cetinju i u Dani-

lovgradu–kazala jeDrešević.

Direktorica Centra za promo-

ciju zdravlja u Institutu za jav-

no zdravlje Agima Ljaljević

ocijenilajedajezabrinjavajuće

da raste upotreba duvana, al-

kohola i psihoaktivnih sup-

stanci, kao i da sve veći broj

mladih ljudi poseže za koc-

kom.

- Postoje podaci o neadekvat-

TablaMinistarstvazdravlja

Ministarstvo zdravlja raspisalo javni poziv za NVO

Za prevenciju HIV-a

izdvojeno 100.000 eura

ve n c i j u HIV/AIDS - a i

unapređenju tretmana osoba

koje žive saHIV-om.

Javnipozivotvorenjedo4.de

-

cembra,adetaljneinformacije

dostupne su na web stranici

Ministarstva zdravlja.

Sl.R.

EDUKACIJAJEKLJUČ:

Sakonferencije

Održan okrugli sto omladima i zdravstvu

Promovisati zdrave

stilove života

Direktorat

Samostalna savjetnica u

Direktoratu za mlade u

Ministarstvu sporta Andrea

Popović kazala je da je

nacrtom akcionog plana

za narednu godinu pred-

viđeno da zdravlje mladih

obuhvati 20 aktivnosti.

- Svakako najznačajnije

od njih jesu promocija

savjetovališta za mlade,

sprovođenje istraživanja

koja se odnose na zdravlje

mladih u svim školama. Tu

je i organizovanje obuka

za vršnjačke edukatore, a

jedna od najvažnijih stavki

jeste potpisivanje memo-

randuma o saradnji između

lokalnih samouprava, jav-

nih zdravstvenih ustanova i

omladinskih organizacija u

vezi sa unapređenjem infor-

misanja mladih o zdravlju

- najavila je Popović.

nom seksualnomponašanju, o

neadekvatnoj ishrani - istakla

jeLjaljević.

Ona je navela da čak 70 odsto

oboljenja koja se javljaju u po-

pulacji vezuju se za ponašanje.

-Anašimladi supokazali dane

raspolažu adekvatnim vješti-

nama koje bi bile osnovni ra-

zlog preuzimanja ponašanja

koje je u skladu sa zdravljem–

ocijenila jeLjajević.

Isključenost

Saradnik na javno-zdravstve-

nimprojektima u NVO Juven-

tas Jovan Dašić naveo je da je

javnost slaboupućena uposto-

janje i rad savjetovališta.

On je istakao da je potrebno

opredijeliti jasanbudžet za rad

savjetovališta, uvesti jasan i

centralizovan sistem vođenja

evidencija, izraditi plan i pro-

gram za djecu i mlade u riziku

od socijalne isključenosti, kao i

razvitiprogramepromocijesa-

vjetovalištana lokalnomi naci-

onalnomnivou.

Sl.R.

Još nije donešena uredba kojomće se definisati kategorije ranj

Stiže zima,

a računi se

gomilaju

cije ranije iznosile oko 40 od-

sto od visine računa, ali i da je

postojala granica u vezi po-

trošnje - 60 eura. Ako je račun

prelazio taj iznos, umanjeni-

vanjesamodiood60eura,dok

ostatak nije podlijegao sub-

venciji.

Proces izrade

Iz Ministarstva ekonomije

Pobjedi su kazali da je u toku

proces izrade Uredbe o snab-

dijevanju ranjivih kupaca

električne energije kojom će

se utvrditi bliži kriterijumi za

određivanje ranjivihkupaca.

- U toku je postupak usaglaša-

vanja kriterijuma sa organima

nadležnim za poslove socijal-

nog staranja i zdravlja. Nakon

dobijanja svih potrebnih mi-

šljenja od relevantnih organa,

Uredba će biti upućena Vladi

na razmatranje - naveli suoni.

Udruženjemladihsahendike-

pom u januaru je pokrenulo

inicijativu prema Ministar-

stvuekonomijeda ihuključeu

proces definisanja kategorije

ranjivih kupaca električne

energije prilikom donošenja

Uredbe.

Nakon sastanka koji je održan

u februaru dali su prijedloge,

ali, kakonavode, dodanasnije-

sudobili odgovor na njih.

Zanemareni

Ivanović smatra da su njihova

prava zanemarena.

- Nadamo se da će na osnovu

sugestija ovoMinistarstvo biti

spremno da definiše kategori-

je osoba s invaliditetomu skla-

du sKonvencijomUN-a o pra-

vima osoba s invaliditetom i

stojimo na raspolaganju za

pomoć u rješavanju ovog pro-

blema - rekla je ona.

Ivanović u razgovoru za naš

list kaže da zakonsko garanto-

vanje prava na nesmetano na-

pajanje električnom energi-

jom određenih socijalno

ugroženih grupa, bez obzira

na visinu njihovog duga po

ovom osnovu, i subvencije

mjesečnih troškova električne

energije, nema nikakvog zna-

čajazaživot osoba s invalidite-

tomkad se ta prava u praksi ne

mogu ostvariti „zbog neažur-

Problemšto nema evidencije

Miroslava Mima Ivanović smatra da veliki problempredstav-

lja i to što u Crnoj Gori ne postoji registar osoba s invalidite-

tom.

- To je veliki problem, kao i nepostojanje drugih evidencija

koje se odnose na građane ugroženog zdravstvenog stanja i

socijalnog statusa - kazala je Ivanović.

I Komitet UN-a, ističe ona, problemnepostojanja registra

osoba s invaliditetom je istakao kao zabrinjavajući.

Nadamo se da će na osnovu sugestijaMinistarstvo biti spremno da definiše

kategorije osoba s invaliditetomu skladu s KonvencijomUN-a i stojimo na

raspolaganju za pomoć u rješavanju ovog problema - rekla je koordinatorka

pravnog programa i antidiskriminacije u UMHCGMiroslavaMima Ivanović

Inspektori na crnogorskom tržištu opet pronašli opasne igračke

Ftalati u lutkama

ima oznaku NO.6174, proizvo-

đača „MKToys“.

- Proizvod sadrži 4,6 odsto po

masi, a propisana vrijednost je

0,1 odsto ftalata po masi. Pla-

stična lutka ima šatiranu kosu,

obučena je u crveno-crnu ha-

ljinu i ima crvene rukavice. Pa-

kovana jeukartonskukutijusa

providnimprednjimdijelom -

saopšteno je u upozorenju o

opasnimproizvodima.

Tržišniinspektoriuposljednja

dva mjeseca zabranili su pro-

daju velikog broja igračaka za

djecu, koje su proizvedene u

Kini, a ukojma je nađen ftalat.

Prije dvije sedmce inspektori

su zabranili promet čak deset

igračakazbogopasne supstan-

ce ftalat.

U pitanju su bile lutke sharm

girl, minion, my lovely horse,

happybeautiful&ahappynew

sweet, bella, girl lovely, thedo-

lls cute, frozen, pokemon i

Snežana sa patuljcima.

Krajem oktobra zabranjen je

promet lutke magic girl i free-

ze,aprijenekolikodanazabra-

njen je promet poznate igrač-

keMaša imedvjed.

K.J.

Povučene

električne

kvarcne

grijalice

Zabranjena je prodaja

električne kvarcne grijalice,

robne marke „Kumtel“, koja

je proizvedena u Turskoj,

jer može da izazove ozbilj-

ne opekotine.

- Vizuelnom kontrolom

utvrđeno je da je električna

kvarcna grijalica dizajni-

rana sa tri štapa - grijača i

zaštitnom rešetkom, dok su

dimenzije otvora zaštitnih

rešetki veće od propisa-

nih i iznose 180 x 20mm.

Posebni zahtjevi za sobne

grijalice propisuju da otvori

na zaštitnim rešetkama

ne mogu biti veći od 126

mm - piše u upozorenju za

potrošače.

Kako dodaju, električne

kvarcne grijalice imaju

zaštitnu rešetku koja se

može u potpunosti otkloniti

bez upotrebe dodatnog

alata, a moguće je dodirnuti

grijače kroz njene otvore.

Cijena proizvoda je 35 eura.

Lutkekoje supovučene izprodaje

Miroslava

Mima Ivanović

Ministarstvoekonomije