Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 72 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 24. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

Poslanici su

juče, većinomglasova, na

plenumurazriješili članaSa-

vjetaJavnog servisaNikolu

Vukčevića sa te funkcije. Za

ovuodlukuglasalo jenjih39,

aprotiv subili predsjednik

LiberalnepartijeAndrijaPo-

pović i potpredsjenikSkup-

štineGenciNimanbegu.

Administrativni odbor je na

sjednici održanoj sredinom

novembrapredložioSkupštini

da razriješi Vukčevića, jer je,

kako su utvrdili, prekršio član

26 Zakona o nacionalnom jav-

nom emiteru i došao u sukob

interesa.

Sve je jasno

Predsjednik tog tijela Luiđ

Škrelja kazao je juče da je tim

Zakonom određeno da člano-

ve SavjetaRadioTelevizijeCr-

ne Gore imenuje i razrješava

Skupština.

- Agencija za sprečavanje ko-

rupcije je 12. oktobra dostavila

Administrativnomodboruod-

luku kojom je utvrđeno da je

Vukčević,kaojavnifunkcioner

prekršio Zakon o sprečavanju

korupcije, uvezi saZakonomo

nacionalnom javnom emiteru

RTVCG. On je došao u sukob

interesa, jer je dok je bio član

Savjeta zaradio honorar od

2.600 eura snimajući film, koji

je rađen po osnovu ugovornog

odnosa sa privatnom firmom

„GalileoProduction“.Uzto,on

nije prijavio imovinu - rekao je

Škrelja uSkupštini.

Potpredsjednik Skupštine

Genci Nimanbegu, tokom ra-

sprave kazao je da nije sagla-

san i daćeglasati protivrazrje-

šenja Vukčevića, jer je „jasno

da čovjeknijeu sukobu intere-

sa“.

- Član 7. Zakona o sprečavanju

korupcije kaže da je sukob in-

teresa kada privatni interes

utiče na donošenje doluka u

Savjetu. Pratio sam njegovo

izlaganje na Odboru i imamo-

ju podršku. Ovdje je veoma

teško, pa skoro nemoguće tvr-

ditidajedošlodosukobainter-

sa, jer je režirao filmi ne vidim

kako je touticalonadonošenje

odluka u Savjetu - obrazložio

je svoje viđenjeNimanbegu.

Kako je podsjetio, Vukčević je

imao podršku Univerziteta

Crne Gore i Univerziteta Do-

njaGoricadabudeuSavjetu,te

da tonije zanemarljivo.

- On je imao podršku važnih

ustanova, to nije za zanemari-

vanje. Vukčević je želio da bu-

de član Savjeta i radio je posao

kako treba, nije ništa prekršio

–naveo jeNimanbegu.

Škrelja je rekao da nije saglasan

saovimi kazaodaVukčevićani-

ko ne treba da brani, jer je jasno

dajeprekšiozakonito„debelo“.

- On je u „debelom“ prekršaju

jer je zaposlio brata, iako to ni-

jesmo pomenuli na Odboru, a

uz to tri godine nije ni prijavio

imovinu. To što on nije znao da

trebadaprijaviimovinunijenaš

problem - kategoričan je Škre-

lja.

Popović je tokomraspraveupo-

zorio da je uređivačka politika

Javnog servisa pretezala na

„kantarvlasti“idasadanetreba

da „preteže“ ni na jednu stranu.

- Sada se kreće ka tome da bude

uravnoteženo, a nama je važno

da je Javni servis jednako dale-

ko od opozicije i od vlasti. Ne

vidim konflikt interesa, jer se

čovjek bavio svojim poslom i

akojedošlodokonfliktaondaje

to bilo bezazleno. Postupak je

pred Upravnim sudom i treba

čekati da se on završi – rekao je

Popović.

Podsjetio jena odgovornost ko-

ju Javni servis ali i Savjet imaju,

a to je da održe uravnoteženu

uređivačkupolitiku.

Šteta ilikorist?

Poslanik DPS -a Milorad Vule-

tić upozorio je ostale uSkupšti-

ni da Odbor nije zadužen da

rješava socijalna pitanja i „tez-

garenja“.

-Nijesmoodbor za socijalnapi-

tanja i tezgarenje nego radimo

po poslovnku i po zakonu. U

konkretnom i u svim slučajevi-

ma koji su bili delikatni radili

smo kako treba, ovo je možda i

najlakši slučaj do sad, jer jenes-

porno da je došlo do konflikta

interesa - kazao jeVuletić.

Popović je rekao da se ne smiju

praviti naivni i da semorajusje-

titi još nekih situacija gdje je

bilo konflikta interesa.

- Ne smijemo zaboravljati da je

član Tužilačkog savjeta u suko-

bu interesa, a to jeprikriveno i o

tomenikonepriča.Siguransam

darazrješenjemVukčevićapra-

vimovećuštetuJavnomservisu

nego što donosimo korist - na-

glasio je on.

Savjet ima devet članova. Vuk-

čević je juče razriješen, a Ivan

Mitrović nedavno je dao ostav-

ku na tu funkciju kada je utvr-

đeno da je u konfliktu interesa.

Članovi tog tijela sa sedam čla-

nova koliko ih sada ima, mogu

da donose punopravne odluke.

K.J.

PODGORICA

Crnogorskim

studentima ćeodove godine

uokviruErasmus plus pro-

gramabiti omogućenoda

obavepraksuu trajanjuod

dvado 12mjeseci unekimod

preduzećauzemljama

Evropskeunije, saopšteno je

naErasmus plus infodanu.

Koordinatorka Nacionalne

Erasmus plus kancelarije u Cr-

nojGoriVanjaDrljevićkazalaje

da jekrozovaj programfinansi-

rano 12 projekata izgradnje ka-

paciteta, a od toga, kako je pre-

c i z i r a l a , d v a p r o j e k t a

koordiniraju Pravni fakultet

Univerziteta Crne Gore i Uni-

verzitetDonjaGorica.

- Kroz projekte međunarodne

kreditnemobilnosti studenti će

bitiuprilicinesamodaprovedu

jedanilidvasemestrananekom

od univerziteta u EU, već će

moći da koriste mogućnost

prakse i od dva do 12 mjeseci

provedu u nekom preduzeću,

firmi uEU - navela jeDrljević u

Rektoratu Crne Gore, prenijela

je agencijaMina.

Prema njenim riječima, to bi

trebalo da bude podsticaj za

univerzitete i za biznis sektor

da se napravi dobra komunika-

cija za stvaranje povoljnog

okvira za privlačenje stranih

studenata koji bi došli u Crnu

Goru.

- U ovoj godini imali smo tri

projekta izgradnje kapaciteta,

četiri projekta međunarodne

kreditnemobilnosti, jedanpro-

jekat u kojemučestvujemo kao

pridruženi partner u Erasmus

Mundus Joint Master progra-

mu i jedan projekat ŽanMone.

Ono što je bitno da sva tri uni-

verzitetaučestvujuuovompro-

gram- istakla jeDrljević.

Vršilac dužnosti rektora Uni-

verziteta Crne Gore Danilo Ni-

kolić podsjetio je da je u prote-

klih devet godina Univerzitet

učestvovao u 16 ErasmusMun-

duspartnerstava, dok je, kako je

naveo,oko300studenataiistra-

živača bilona razmjeni.

- Sada se realizuje osam proje-

kataza izgradnjukapaciteta, od

kojih je jedan koordinatorski i

sedamukojimaUniverzitetCr-

ne Gore učestvuje u svojstvu

partnera - rekao jeNikolić.

Kada je u pitanju kreditna mo-

bilnost u okviru Erasmus plus

programa, kako je istakao, sklo-

pljena su 73 ugovora za kredit-

numobilnost, „a 290 studenata

i istraživača bilo je na razmjeni

do sada“.

GeneralnadirektoricaDirekto-

rata za visoko obrazovanje u

MinistarstvuprosvjeteMubera

Kurpejović kazala je da Era-

smus plus program ima više

prednosti, od kojih je jedna, ka-

ko jenavela,mogućnost izgrad-

nje i unapređenja kapaciteta.

- Ono što je takođe važno jeste

da sve ustanove visokog obra-

zovanja u Crnoj Gori učestvuju

u Erasmus plus programu - ka-

zala jeKurpejović.

ŠefDelegacijeEvropskeunijeu

Crnoj Gori Aivo Orav podsjetio

je da Erasmus plus program

pruža mogućnosti studentima,

nastavnicima, akademskom

osoblju, volonterima i onima

koji rade sa mladima da izgra-

đuju vještine i kompetencije ši-

romUnije i u inostranstvu.

- Zahvaljujući ovomprogramu,

više od tri miliona studenata

studira i obučavaju se u drugim

zemlajamaEU- istakao jeOrav.

R.D.

Na Univerzitetu Crne Gore predstavljen Erasmus plus program

Studenti će u državama EU

moći da obavljaju praksu

IZUZETANPROGRAM:

JučenaUCG

Vukčević

razriješen

Skupština donijela odluku u slučaju člana Savjeta Javnog servisa

Ne vidimda je

Vukčević izigrao

povjerenje koje

smomu dali. U ime

Liberalne partije

tražimuravnoteženu

uređivačku

politiku od

menadžmenta

i Savjeta –

rekao je

predsjednik

LP Andrija

Popović

,,Miran sampo pitanju odluke“

Nikola Vukčević rekao je juče za Pobjedu da mu je čast što je bio

potpredsjednik Savjeta RTCG i da je „miran po pitanju odluke

koju je donijela Skupština“.

- Naša Crna Gora se nalazi u procesu, a taj proces neminovno

nameće da se napravi razlika između objektivnog i političkog, što

je Savjet RTCG - sa dosta posvećenosti uspio da uradi uminulom

periodu - naveo je Vukčević.

On je zahvalio na saradnji radnicima te medijske kuće, članovima

Savjeta i menadžmentu - kako sadašnjem, tako i bivšem.

- Zahvaljujem i poslanicima Nimanbeguu i Popoviću, koji su poka-

zali stepen integriteta koji je za poštovanje - istakao je Vukčević.

Rajko Todorović član Savjeta AEM

Većinomglasova u Skupštini

odlučeno je da slikar Rajko

Todorović Todor bude član

Savjeta Agencije za elektron-

ske medije. Njega je za ovu

funkciju predložio Crnogorski

PEN centar, nakon smrti Mla-

dena Lompara.

Za ovu odluku glasalo je 40

poslanika, a predsjednik LP

Andrija Popović bio je uzdr-

žan.

NikolaVukčević