Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 72 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 24. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Vlada jedala

saglasnost za zaključivanje

zajma sanacrtomugovora,

saEBRDod40miliona eura

za rekonstrukcijumagistral-

nihputevauCrnoj Gori.

- Planirana je rekonstrukcija

20 kilometara puta između

Rožaja i Špiljana, rekonstruk-

cija i proširenje sa dvije na če-

tiri trake 16 kilometara puta

između Tivta i plaže Jaz. Pla-

nirana je i rekonstrukcija i

proširenje sa dvije na četiri

trakedioniceputa, udužini od

oko 15,5 km, između Podgori-

ce i Danilovgrada – navedeno

je udokementu.

Krediti

Ukupna vrijednost projekta je

52,05 miliona eura, od čega je

40 miliona eura obezbjeđeno

kreditomsaEBRD.

-Preostala sredstvabićeobez-

bijeđena iz donacije EBRD-a

odmilion eura i učešćemVla-

deod11miliona-objašnjenoje

nakon sjednice.

Usvojene su i polazne osnove

zapregovore sa IBRDo30mi-

liona eura kredita za poljopri-

redu -MIDAS 2.

U informaciji se navodi da su

tokom tekuće godine vođeni

razgovoriministarstavapoljo-

privrede i finansija sa IBRD

oko ovog zajma.

- U preliminarnim razgovori-

ma predviđen je rok dospijeća

zajma od 25 godina, u šta je

ukljueno i pet godina grejs pe-

rioda. Nacrtomugovora pred-

viđena je provizija 0,25 odsto,

kao i naknada na nepovučena

sredstva od 0,25 odsto godiš-

nje. Kamatna stopa je 6-mje-

sečni EURIBOR uvećan za

fiksnukamatnumaržu.Otpla-

ta zajma je polugodišnja - 5.

februarai5.avgusta.Oviuslovi

aranžmana biće konačno pre-

cizirani tokompregovora koji

će se održati krajem novem-

bra – objašnjeno je u doku-

mentu objavljenom nakon

sjedniceVlade.

Usvojen je i prijedlog izmjena

zakona o putevima, što će biti

pravni osnov za izradupodza-

konskogaktakojimće se jasno

i precizno utvrditi visina i na-

čin naplate naknade za po-

stavljanje natpisa u zoni dr-

žavnih puteva, u skladu sa

odlukomUstavnog suda, a što

će omogućiti ostvarivanje pri-

hoda opredijeljenih za razvoj,

izgradnju i rekonstrukciju,

održavanje i zaštitu državnih

puteva.

- Zakon je dopunjen i odred-

bomkojomjedefinisana i brza

saobraćajnicakaoposebnaka-

tegorija državnih puteva. Do-

punjene su i odredbe koje se

odnose na naknade za ener-

getsku i telekomunikacionu

infrastrukturu, a unaprijeđe-

na je postojeća regulacija van-

rednogprevoza-objašnjenoje

nakon sjednice.

Novi zakon

Stvarajućiuslovezakvalitetnu

primjenunovogZakona opla-

niranju prostora i izgradnji

objekata, Vlada je donije-

la Uredbu o sadržaju i načinu

vođenja dokumentacione

osnove i informacionog siste-

ma i indikatorima za praćenje

sprovođenja planskih doku-

menata.

-Udiskusiji je naglašenoda se

novim rješenjima stvaraju

uslovi zaunapređenjekvalite-

ta i skraćenje rokova donoše-

nja planskih dokumenata i

obezbjeđuje efikasnost postu-

panja i propisanih procedura.

Uvođenjem informacionog

sistema, vođenjem sveobu-

hvatne dokumentacione

osnove i indikatora o prostoru

ipovećanjemefikasnostiinsti-

tucijastvarajusepredusloviza

priliv novih investicija i efika-

snost poslovanja - skraćenja

rokova i broja procedura u ve-

zi dokumentacije iz te oblasti,

štoće smanjiti troškovezapri-

vredu i građane, kao i podiza-

nje kvaliteta u radu javnih

službi – ocijenjeno je na sjed-

nici Vlade.

U okviruMinistarstva ekono-

mije biće formiran direktorat

za investicije, razvoj malih i

srednjihpreduzeća i upravlja-

njeEUfondovima. To će, kako

je ocijenjeno, omogućiti pre-

duzećima da na jednommje-

studobiju informacije i inpute

o svim programima podstica-

nja razvoja biznisa, mogućno-

stima za unapređenje poslo-

vanja i povezivanje sa drugim

resornim institucijama na dr-

žavnomi lokalnomnivou...

M.P.M.

Vlada dala saglasnost za zaključivanje zajma sa nacrtomugovora sa EBRD

Četiri trake od

Podgorice do

Danilovgrada

i odTivta

do Jaza

Bošković i Golubović u Komisiji za javne nabavke

Vlada je juče imenovala

još dva člana Komisije za

kontrolu postupaka javnih

nabavki - Jelicu Bošković i

Nikolu Golubovića.

Za v.d. generalnog direkto-

ra za klimatske promjene

i mediteranske poslove u

Ministarstvu turizma ime-

novan je Ešef Husić koji je

došao na mjesto Srđana

Mugoše, kojemu je istekao

mandat.

Imenovana je Komisija za

vrednovanje investicionih

projekata u postupku dodje-

le sredstava za podsticanje

direktnih investicija u čijem

sastavu su Radosav Babić,

Nemanja Katnić, Darko

Konjević, Sandra Veličković,

Nada Mihailović, Boris Rebić,

Demir Đešević i Jelena Bije-

lić.

Usvojene

su i polazne

osnove za

pregovore sa IBRD o

30miliona

eura kredita za

MIDAS 2

PODGORICA

Ministarstvo

finansija još ne želi da se izja-

sni o zahtjevuZajedniceop-

štinada imodporezana za-

radepripadne 50, umjesto

dosadašnjih 12odsto. Izvje-

sno je jedinoda jeprihvatlji-

vo formiranje rivolving fon-

da zapozajmiceopštinama.

Treći zahtjevZajedniceop-

ština zaveći iznosEgalizaci-

onog fondamoraće, kako su

objasnili, dapričeka eventu-

alne izmjene zakona.

IzMinistarstva finansijasuna-

javili da će uskoro na javnu ra-

spravuponuditinacrtzakonao

finansiranju lokalne samou-

prave.

Iz Zajednice opština su u za-

htjevu Ministarstvu finansija,

o čemu jePobjedapisala, nave-

lidarecimou Srbiji,opštinama

pripada 77 odsto prihoda od

poreza na zarade, osim Beo-

grada gdje je 66, u Hrvatskoj

60, a uSloveniji 54odsto.

- Sredstava Egalizacionog fon-

da za 2017. su planirana na 31

milion eura. Akontativna ras-

podjela za 2018. jedino može

biti utvrđena prema kriteri-

jumimaizpostojećegzakona,a

nova rješenja se mogu uvoditi

samonakonizmjenatogpropi-

sa.Visinanovcazaakontativnu

raspodjelu će biti utvrđena na-

kon usvajanja zakona o budže-

tu za 2018. Zavisno od planira-

nog iznosa prihoda, odkojih se

dioustupaopštinama,utvrdiće

se i plan akontativne raspodje-

le –objasnili su izMinistarstva

i naveli da podržavaju zahtjev

Zajednice opština da se formi-

ra rivolving fond.

-Ministarstvoplanirada zako-

nom ustanovi rivolving fond,

čija je svrha da se opštinama

omogući dodjela pozajmice

neophodne za predfinansira-

nje projekata iz sredstava

Evropske unije. Zajednica op-

ština je, tokom dijaloga sa mi-

nistarstvima javne uprave i fi-

nansija, dostavila procjenu da

je za rivolving fond potrebno

dva miliona eura – objasnili su

izMinistarstva.

Generalni sekretar Zajednice

opština RefikBojadžić Pobjedi

je prije desetak dana kazao da

će se formiranjem ovog fonda

uspostaviti mehanizamkoji će

omogućiti opštinama da

uspješnije koriste sredstva EU

fondova, uz obavezu vraćanja

pozajmljenog novca fondu od-

mah povlačenja EU sredstava

- kazao je tadaBojadžić.

M.P.M.

Ministarstvo finansija o zahtjevima Zajednice opština

O podjeli poreza još ćute,

prihvatljiv rivolving fond

PODGORICA

U Crnoj Gori je na kraju oktobra bilo 1,12 miliona

korisnika mobilne telefonije, 1,9 odstomanje u odnosu na septem-

bar. Broj korisnika u septembar odgovara penetraciji od 180,43

odsto, navedeno je u izvještaju Agencije za elektronske komu-

nikacije. U odnosu na isti period prošle godine, broj korisnika u

oktobru veći je 5,14 odsto.

Od ukupnog broja korisnika, Telenor ima 413,34 hiljade ili 36,95

odsto, Crnogorski Telekom 366,95 hiljada ili 32,8 odsto, a M:tel

338,45 hiljada odnosno 30,25 odsto. Udio postpejd korisnika izno-

sio je 45,99 odsto, dok je onih koji račune dopunjavaju vaučerima

ili elektronski bilo 54,01 odsto.

S. P.

USD

1.13810

JPY 135.46000

GBP 0.74010

Kursna lista

CHF

1.05760

AUD 1.46890

CAD

1.42350

U Crnoj Gori na kraju oktobra 1,12miliona korisnika

Dvamobilna po stanovniku