Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 72 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Petak, 24. novembar 2017.

ZaMinistarstvo saobraćaja naredne godine predviđeno 34,9miliona eura

Kredit Crnogorske

plovidbe uvećao

budžet za 9,2 odsto

Na osnovu nansijskihmogućnosti

Crnogorske plovidbe, prema stanju

sopstvenih sredstava i projekcijama

vozarina na tržištu, ova kompanija ne

može da izmiri obaveze po osnovu

kredita prema Eksimbanci, navodi se u

obrazloženju zakona o budžetu

PODGORICA

Prijedlo-

gomzakonaobudžetuza

narednugodinuzaMini-

starstvo saobraćaja i po-

morstvapredviđeno je

34,9miliona eura, što je

skoro trimiliona eura, od-

nosno9,2odstovišeuod-

nosunaovogodišnja iz-

dvajanja. Do rasta

budžetskih sredstava tog

resoradošlo je zbogpove-

ćanjapredviđenih sred-

stava zaoblast pomorstva

i civilnogvazduhoplov-

stva, odnosnoprvenstve-

nozbogobavezeVladeda

otplaćujekreditCrnogor-

skeplovidbe, kojimsupri-

je sedamgodinakupljena

dvabroda.

Transferi

Za ovaj program predviđe-

no je 7,4 miliona eura, što je

za 68odsto višeuodnosuna

ovogodišnja izdvajanja za

pomorstvo i civilno vazdu-

hoplovstvo, koja su iznosila

4,4miliona eura.

Najveći dio u ovoj potrošač-

koj jedinici treba da bude po-

trošenza transfere institucija-

ma, pojedincima, nevladinom

i javnomsektoru.Ovi transferi

planirani su u iznosu od 6,37

milionaeura, što jeza 127,7po-

stovišeuodnosuna ovogodiš-

nja izdvajanja za te namjene,

koja su iznosila 2,8 miliona

eura.

U Prijedlogu zakona o budže-

tunavodi seda se transferi od-

nose na izdatak ,,Ostali tran-

sferi institucijama“ i to za

plaćanje rate u iznosu od 2,6

miliona eurakotorskekompa-

nije Crnogorska plovidba, ki-

neskoj Eksim banci, kao i za

potrebe ostalih javnih predu-

zeća.

- Ovo iz razloga što, na osnovu

finansijskih mogućnosti ove

kompanije, utvrđenih prema

stanju sopstvenih sredstava i

sadašnjimprojekcijamastanja

vozarina na tržištu ona nije u

mogućnosti da izmiri obaveze

po osnovu kredita prema Ek-

simbanci - kaže se u Prijedlo-

gu zakona o budžetu i podsje-

ća seda jeVladadalagarancije

prilikom zaključenja ugovora

o kreditu za izgradnju dva no-

va broda saEksimbankom.

Vlada je i u ranijem periodu

plaćala rate kotorske kompa-

nije, a sobziromna toda sego-

dišnjeplaćajudvije ratekredi-

ta, Vlada će i 2018. morati da

isplati 5,2miliona eura.

Brodovi ,,Kotor“ i ,,21. maj“

su kupljeni od kineske Poli

grupe 2010. godine, a uku-

pna vrijednost kredita za

koji je Vlada dala garanciju

je 47,4miliona dolara.

„Barska“plaćasama

Za razliku od ove kompani-

je, Barska plovidba uredno,

po planu otplate, izmiruje

obaveze prema Eksim ban-

ci, za kredit koji suuzeli pri-

je pet godina za izgradnju

brodova ,,Bar“ i ,,Budva“.

Prijedlogom zakona o

budžetu, predviđeno je da

budžet za program želje-

znički saobraćaj iznosi 39

hiljada eura, za administra-

ciju je predviđeno 977,7 hi-

ljada eura, dok bi budžet

Direkcije za saobraćaj tre-

baoiznositiokodevetmilio-

na eura, aUprave pomorske

sigurnosti 891,58hiljadaeu-

ra.Zaprogramdržavnihpu-

teva predviđeno je 606,6 hi-

ljada eura, a za drumski

saobraćaj 66,6 hiljada eura.

Predloženo je da budžet Di-

rekcije za željeznice iznosi

15,5 miliona eura, a Lučke

uprave 283hiljade eura.

Kapitalni budžet za nared-

nu godinu predložen je na

287,67miliona eura, od čega

210 miliona za auto-put. Za

projekte koji se finansiraju

prekoDirekcijezasaobraćaj

predloženo je35,2 iDirekci-

je javnih radova 42,5 milio-

na eura.

S.P.

ritet

a

da se očekuje da parlament

ima primjerno finansijsko po-

slovanje, ali da tako nije bilo

lani, tražeći da se precizno

prati realizacija preporuka,

kao i da se ojačaju unutrašnje

kontrole u svim potrošačkim

jedinicama. Govoreći o završ-

nom računu budžeta za 2016.

kazaojedajebiloiosporavanja

realizacije ekonomskihplano-

va.

-Uprvojpolovini2016.SDPna

čelu sa predsjednikom parla-

menta RankomKrivokapićem

čestojeosporavaovladinepro-

jekte,želećidanaodređenina-

čin preuzme ingerencije Vla-

de. Imali smo i nepravedne

saveze u pravcu donošenja

pravno i finansijski neodrživih

zakona, a na kraju i Vladu iz-

bornog povjerenja, kojoj su in-

teres bili izbori - objasnio je

Čavor.

Predrag Sekulić (DPS) je ka-

zaoda jedobro štou2017. ima-

mopotpunodrugačijepokaza-

telje u ekonomiji od onih u

2016.

-StoperastaBDPsutekućego-

dine ne samo najveće u regio-

nunego i uEvropi. Projektuje-

mo da će u ovoj godini rast biti

oko četiri odsto. Na duži rok

nam je potrebna visoka stopa

rasta da bi sustigli ostale eko-

nomije u regionu ali imamo

ambicijeda sustignemo i oneu

Evropi - kazao je on i ocijenio

da je zabrinjavajućeda seneke

greške u trošenju novca po-

navljaju.

-Ministarstvo finansijaa iVla-

da trebadaobratepažnjuda se

greške ne bi ponavljale i da

stalno ne govorimo o istim

stvarima –kazao je Sekulić.

Parlament je usvojio i izmjene

zakona o carinskoj službi, IRF,

kao i izmjenu odluke o broju

članova komisije za kontrolu

privatizcije. Sekulić je povu-

kao prijedlog izmjena zakona

o stečaju.

M.P.M.

medije želi prebaciti odgovor-

nost na ljude koji više nijesu

međunama.

Govoreći o budžetu za 2016.

ocijenio jeda se izgodineugo-

dinu racionalnije troše sred-

stva što je jako bitno, jer „to što

imamo treba da trošimo na za-

konit i odgovorannačin“.

Osporavanje

Branko Čavor (DPS) je kazao

Brod Kotor

Crnogorskeplovidbe