Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 72 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Petak, 24. novembar 2017.

Kampanja Privredne komore Crne Gore

Domaći proizvodi za

snažnu ekonomiju

Kupovina domaćih proizvoda ima

multiplikativni efekat na ekonomiju i

ukupan prosperitet društva, poručuju iz

Privredne komore Crne Gore

PODGORICA-

Kupovina

domaćihproizvodavrlo je

važnapodrška razvojueko-

nomije, jerdajući impred-

nost uodnosunauvozne

obezbjeđujemo razvoj pri-

vrede, veća sredstva za

zdravstvo, obrazovanje,

kulturu, zapošljavanje.

Drugimriječima, kupovina

domaćihproizvoda ima

multiplikativni efekat na

ekonomiju i ukupanpros-

peritet društva.

Procjene

Prema procjenama analitiča-

ra, kada kupujemo domaći

proizvodudržaviostajedo80

do 85 odsto vrijednosti (zara-

de radnika, porezi, doprinosi,

troškovi struje, vode, sirovi-

ne), a kada kupujemo uvozni

proizvod u istoj vrijednosti, u

državi ostaje samo oko 20 do

30 odsto vrijednosti (PDV,

eventaulno carina i neki ma-

nji prateći troškovi).

U našoj državi od

prodaje doma-

ćih proizvoda

ostaju ne sa-

mo porezi,

nego i proi-

z v o đ a č k e

ma r že, š t o

utiče na rast

p o t e n c i j a l a

kompanija da in-

vestiraju i jačaju za-

poslenost. Tu je i pozitivan

uticaj na povećanje prihoda

budžeta, penzionog i zdrav-

stvenogfonda idrugo.Konač-

no, povećanjem tražnje za

proizvodima iz Crne Gore

doći će do porasta proizvod-

nje, osiguraćeseboljaprofita-

bilnost domaćihkompanija, a

razvijena i jaka privreda je

garancija da će ekonomija,

zdravstvo, obrazovanje i sve

ostale oblasti od kojih zavisi

standardživotabiti stabilnije.

Za bolji plasman domaćih

proizvoda potrebno je osmi-

šljenomkampanjomobjasni-

tipotrošačimakolikojevažno

kupovati ih i koje prednosti

donosi tako uloženi novac.

Imajući u vidu potrebu pro-

movisanja kvalitetnih doma-

ćih proizvoda i njihovog bo-

ljeg pozicioniranja u svijesti

potrošača, kao i uspješnijeg

nastupanainostranimtržišti-

ma, Privredna komora je

2008. godine počela realiza-

ciju projekta „Dobro iz Crne

Gore“ kroz koji kontinuirano

prati i analizira navike, pona-

šanje i preferencije potrošača

prilikomkupovine. Istraživa-

nja pokazuju evidentan po-

mak u spremnosti potrošača

da više kupuju domaće proi-

zvode, kako zbog njihovog

dobrog kvaliteta, tako i cje-

novne konkurentnosti.

Potrebno je da evidentan rast

domaće proizvodnje prati

njena popularizacija prije

svega preko jake kampanje

„Kupujmodomaće“.Toćere-

zultirati boljim pozicionira-

njem domaćih proizvoda ka-

ko u trgovačkim objektima,

tako i plasmanom kroz turi-

stičku tražnju.

Akcija „Kupujmo domaće“

trebadapostaneglavnaaktiv-

nost na nacionalnomnivou u

cilju homogenizacije strateš-

kih ekonomskih interesa uz

podizanje nacionalne svijesti

odomaćim vrijednostima.

Zaštokupitidomaće

Domaći proizvodi suplodna-

še privrede koji daje

kvalitetanipoznat

sadržaj. Hrana

proizvedena

kod nas je ra-

znovrsna i

mnogo zdra-

vija, a jedan

od razloga za

to je što uvo-

zna prelazi dug

putiambalažirase

u raznim skladištima

prije nego dođe do crnogor-

skog tržišta. Ona je mnogo

bezbjednija jer je proizvođač

u svakom trenutku svjestan

posljedica ukoliko proizvod

koji plasira nije kreiran pre-

ma najvišim standardima.

Jednagreškabidomaćegpro-

izvođača koštala reputacije

koju će teško vratiti.

Domaća privreda gradi za-

jednicu. Kupovina domaćih

proizvoda direktno utiče na

kvalitet zdravstvenog i obra-

zovnog sistema kao temelj-

nih institucija svake zajedni-

c e . Ra z vo j em l oka l ne

ekonomije i sistemzdravstva

i obrazovanja ostvaruje veli-

ke benefite što je preduslov

njihovog kvaliteta. Porastom

domaće proizvodnje i jača-

njem ekonomskog sektora,

država nema potrebu za do-

datnimnametima, većposto-

ji mogućnost umanjenja po-

reza. Kupovina domaćih

proizvoda je ulaganje u bu-

dućnost. Podržavajući lokal-

ne privrednike osiguravate

stabilnu budućnost novim

generacijama.

R.E.

MBA organizovao okrugli sto o Zakonu o planiranju i izgradnji

Izjava umjesto dozvole

PODGORICA-

Predstavni-

ciMinistarstvaodrživog ra-

zvoja, bankarskog sektora,

investitora, kao i članovi

MBAraspravljali su jučena

okruglomstoluouticaju

Zakonaoplaniranjuprosto-

ra i izgradnji naprocedure

odobravanjakredita, jernji-

menijepropisana građevin-

skadozvola.

Okrugli sto ,,Efekti Zakona o

planiranju prostora i izgrad-

nji objekata na obezbjeđiva-

nje sredstava od finansijskih

institucija“ organizovala je

Montenegro biznis alijansa.

Predstavnici Ministarstva

ukazali su da je izjava revi-

denta, odnosno firme, supsti-

tut za građevinsku dozvolu, s

obziromda je revident dužan

daupostupkurevizijeprovje-

ri sve tehničke ipravneaspek-

te projekta i shodno tome

podnese izjavu da je objekat

podoban za gradnju.

U postupku koji zamjenjuje

upotrebnu dozvolu izjava

stručnognadzorada jeobjekat

izgrađenuskladusapropisima

će, kako su dodali, biti adekva-

tandokazzaupispravasvojine

na novoizgrađenomobjektu.

Predstavnike banaka je inte-

resovalo kako da se obezbije-

de uovompostupku.

Predstavnici iz Ministarstva

suobjasnili da jeuzakonupro-

pisanaminimalna sumaosigu-

ranja projektanata i revidena-

ta.

Revident može u dogovoru sa

investitorom, u zavisnosti od

vrijednosti projekta, da usa-

glašava sumu osiguranja koja

će biti zadovoljavajuća za

banke.

N.K.

Parlament usvojio Zakon o završnom računu budžeta za 2016.

Katnić dadapri

putnimnalozi

PODGORICA–

Parlament je

juče apelovaonaTužilaštvo

dadaprioritet i ubrza radna

istrazi 239nerazduženih

putnihnalogauSkupšri-

ni, vrijednosti 120.785

eura. Poslanici su traži-

li da sehitnoutvrdi šta

sedešavalo saputnim

nalozimau2016, 2015. i

prethodnihgodina i ko

jeparlamentunapravio

ogromnu štetu.

Skupština je sa 41 glasom

usvojila Završni račun budže-

ta za prošlu godinu, u sklopu

kojeg se raspravljalo i o izvje-

štaju DRI od oktobra 2016. do

oktobra tekuće godine. Pred-

sjednik Senata DRI dr Milan

Dabović je podsjetio da su sali

23 preporuke na finansijski iz-

vještaj parlamenta i 16 na za-

vršni račun budžeta. Usvojeni

su zaključci Odbora za ekono-

miju u kojima se kaže da pre-

poruke treba poštovati do kra-

ja i da će to kontrolisati

kvartalno.

Ugroženugled

Andrija Popović (LP) je ocije-

nio da je preko nerazduženih

putnih naloga ugrožen ugled

Skupštine.

- Ovo se više nikada ne smije

ponoviti. Akomi radimo takve

stvari šta očekivati od ostalih

Saokruglog stola jučeuMBA

Ugovor Montenegro erlajnza sa iranskim turoperatoromNegin Parvaz

Uvode čarter letove iz Teherana

PODGORICA-

Montenegro erlajnz (MA)

je potpisao ugovor o uspostavljanju čarter

saobraćaja iz Teherana za Podgoricu sa

turoperatorom Iran Negin Parvaz.

Iz MA je saopšteno da je ugovorom, koji

je potpisan u Teheranu, predviđena rea-

lizacija serije čarter letova za mart i april

naredne godine dok su aktivnosti u pravcu

postizanja dogovora o nastavku sarad-

nje od početka juna do kraja septembra

naredne godine u toku.

- Poslovna radionica, čiji je osnovni cilj

uspostavljanje kontakata između crnogor-

skih i partnera iz Irana, kao i pregovaranje

o kupovini usluga i paket aranžmana

održana je u organizaciji MA i Nacionalne

turističke organizacije (NTO) - navodi se u

saopštenju.

Tokom radionice predstavnici nacional-

nog avio-prevoznika prisutnima su pred-

stavili flotu i ponudu za ljetnju turističku

sezonu naredne godine, dok je direk-

torica NTO-a Željka Radak-Kukavičić,

prisutne upoznala sa turističkomponu-

domCrne Gore. Tomprilikom su održani

sastanci sa predstavnicima 70 iranskih

turoperatora.

S. P.

predmet i ocijenio da je bitno

da se „nepočinstva čim prije

procesuiraju“ i da se dođe do

krivaca.

- I lično sam zainteresovan da

se ovo čim prije okonča, jer u

vrijeme kada nijesam bio po-

slanik po putnim nalozima u

Skupštini, sam u isto vrijeme

bio na dvamjesta udaljena de-

setine hiljada kilometara jed-

no od drugog. Novo rukovod-

stvo Skupštine proslijedilo je

svu dokumentaciju želeći da

se ova nepočinstva utvrde u

krivičnom postupku. Simpto-

matično je da je neko u parla-

mentu bio spreman da radi

ovakva krivična djela, svjesno

želećidaponiziparlamentisa-

dašnjeibivšeposlanikeiokrnji

imuticaj i ugled uCrnoj Gori -

kazao jeOrlandić i dodao da je

nemoralno što dio aktera kroz

institucija. Trebalo bi ispitati

ne samo putne naloge u 2015,

nego i 2014. i 2013. jer ima indi-

cija da je i u tom periodu bilo

mutnih radnji. Poslanici iz

prošlog saziva davali su izjave

uodjeljenjimabezbjednostipo

nalogu Tužilaštva, prišivana

su namputovanja o kojima ni-

jesmo imali pojma.Naši potpi-

sisustajalinatimputnimnalo-

zima - kazao je Popović i

podsjetio da su 2016. na čelu

parlamenta bili Ranko Krivo-

kapić, Darko Pajović i Ivan

Brajović, ocjenjujućidasunjih

trojica najodgovorniji za ovu

aferu.

Mićo Orlandić (SD) je apelo-

vaodanadležniorganiubrzaju

Poslanici

traže da se hitno

utvrdi što se dešavalo

sa nerazduženimputnim

nalozima u 2016, 2015. i

prethodnim godinama

i ko je ugrozio ugled i

oštetio parlament

Predstavnici Ministarstva ukazali su da je

izjava revidenta, odnosno arhitektonske

firme, supstitut za građevinsku dozvolu

Sa sjedniceparlamenta