Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 72 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Petak, 24. novembar 2017.

Jedan od lidera DF-a oštro napao ostatak opozicije

PODGORICA

Jedanod li-

deraDemokratskog fronta

MilanKnežević, kazao jeda

beskompromisnaborba tog

političkog savezaneodgova-

ra „pojedinimnašminkanim

lakejima izmalograđanske

opozicije“.

On jeu intervjuuPortaluAnal-

itika kazao da je DF spreman

da predloži ostatku opozicije

nestranačku ličnost za preds-

jedničkog kandidata. Pošto je,

kako kaže Knežević, evident-

nodaunutar,,tzv.malograđan-

ske opozicije“ postoje različiti

stavovi oko predsjedničkih iz-

bora, mogućih kandidata i bo-

jkota, DF će sačekati da se oni

dogovoreiizađusajedinstven-

imstavom.

-Iskrenobihvoliodasetodesi,

ali sudeći po posljednjem sas-

tanku, kad su morali zbog ne-

zadovoljstva okupljenih

građana da ulaze na stražnji

ulaz, plašim se da su ovo posl-

jednji trzaji kakvog takvog je-

dinstvenog djelovanja ostata-

ka opozicije. Upravo je Ranko

Krivokapićnajaviomogućnost

bojkotapredsjedničkihizbora,

kako bi eliminisao Dritana

Abazovića, koji po svim

konkurentnim istraživanjima

javnog mnjenja ima najviše

š a n s e d a ob j e d i n i t z v.

„malograđansku“ opoziciju.

AleksaBečić očekujeda gapo-

d r ž e Mi o d r a g L e k i ć i

nekadašnji SNP, dok Lekić ta-

kođe želi da ga neko predloži

za predsjedničkog kandidata,

makar to bio i Krivokapić, koji

opet čeka da ga predloži amer-

ička ambasadorksa. A pošto

niko nikoga ne predlaže, sva je

prilika da ćemo iz redova osta-

taka opozicije imati sljedeće

predsjedničke kandidate: Dri-

tana Abazovića, Miodraga Le-

kića, Aleksu Bečića, Draginju

VuksanovićiVladimiraJokov-

ića – smatraKnežević.

Lider DNP-a je u ime DF-a

pozivo ostatak opozicije da

stavi potpis za smjenu Stan-

kovića, a da ne prekidaju bo-

jkot parlamenta, i da ovu inici-

jativu realizuju kad za to bude

odgovarajuće vrijeme.

-Akosukolegeiz„malograđan-

ske opozicije“ najavile da će

učestvovati u promjeni izbor-

nog zakonodavstva kako bi

sačuvali vlast u Budvi, neka

najaveispremnostdaizglasaju

smjenuStankovića, anemora-

juulaziti uSkupštinu.Nijeval-

jdada suoni bili upravukadsu

zajedno sa DPS-om glasali za

izbor VDT-a, a da smo mi de-

struktivni kad tražimo njeg-

ovu smjenu - zaključio je

Knežević.

R.P.

Knežević:

Našminkani lakeji

izmalograđanske

opozicije

Cetinjani, Mojkovčani, Petnjičani i Tuzani u nedjelju izlaze na birališta

PODGORICA

Izborna tiši-

na, uoči izboranaCetinju, u

Mojkovcu, Petnjici i Tuzima,

koji ćebiti održani unedje-

lju, počinjevečeras uponoć.

Kampanja je bila žestoka i du-

gotrajna. Biračima je obećava-

no sve i svašta - od smjene vla-

s t i na n i vou dr žave do

rješavanja lokalnih problema.

Iako se radi o loklanim izbori-

ma glavnu ulogu imali su par-

tijski lideri, dok su sporedne

uloge dodjeljivane lokalnim

aktivistima.

Dosta teških riječi i uvreda

uputili su jedan drugomključ-

ni igrači: Demokratska partija

socijalista,Demokratskifronti

Demokrate. Ali i ostatak opo-

zicije i učesnika u izbornoj

utakmici nije baš ćutke po-

smatrao.

Opoziciji je glavna meta bila

DPS, ali ni ova partija im nije

ostala dužna. U kampanji od

,,vrata do vrata“ najagresivnije

su bile Bečićeve Demokrate.

Propagandni spotovi ove par-

tijebilisukaodaseradiopred-

sjedničkim, a ne lokalnim iz-

borima.

Od ponoći će sve utihnuti, pa

će birači u ove četiri opštine

moći na miru da se opredijele

kome će dati povjerenje.

Prema podacimaMinistarstva

unutrašnjih poslova, glasačko

pravo u prijestonici ima 14.168

građana, uMojkovcu 7.104, a u

Petnjici 6.202. U Tuzima, op-

štini u okviru glavnog grada,

moći će da glasa 11.612

birača.

Liste

Na izborima na Cetinju

učestvovaćedeset,uPetnjici

osam, uMojkovcu sedam, a u

Tuzima devet izbornih lista.

Prvalistanabiračkomlistićuu

prijestonici biće „Cetinje po-

bjeđuje –DPS–MiloĐukano-

vić“, slijede: „Aleksa Bečić -

Demokrate - Pobjede, a ne

podjele“, „Crnogorska - Na

okup Crnogorci“, „Socijalde-

mokrate - Dosljedno, da prije-

stonicabudeprva“, „Cetinjska

sloga - Socijalistička narodna

partija i Liberali zajedno“,

„Demokratski front Cetinje -

Samo složno, samo jako“,

„URA - Ponosno, prkosno, ce-

tinjski - Filip Adžić“, „Stara

gardaLSCG“, „PozitivnaCrna

Gora - Za novi život Cetinja -

drMihailoBabić“i„Socijalde-

mokratska partija - Da živi

Cetinje“.

UPetnjici, na prvommjestu je

lista„SDPRešadRastoder-Da

živi Petnjica, na drugom „Pet-

njica pobjeđuje - DPS Milo

Đukanović“,anatrećem„Boš-

njačkastranka-Dostojanstve-

cijaldemokrate, Bošnjačka

stranka, DPS, Naša unija -

DUA, Albanska alternativa,

SNP i SDP.

Brojke

Prethodni lokalni izbori u

Mojkovcu, Petinjici i Cetinju

održani su u novembru 2013.

godine,auTuzimakrajemma-

ja2014.godine,uokviruizbora

u Podgorici. U tim opštinama

DPS je bila najjača stranka i

okosnica lokalne vlasti.

Najzanimljiviji izbori očeku-

ju se u Prijestonici, gdje

DPS i njihov nosilacAlek-

sandar Bogdanović ne

kriju da očekuju apso-

lutnu većinu. Kampa-

nja je pokazala da se

očekuje bitka za svaki

glas a varnica je bilo to-

komovenedeljekada su

razmijenjene oštre riječi

između DPS-a sa jedne i

Demokrata iSDP-asadruge

strane.

Na prošlim lokalnim izborima

Cetinju je DPS osvojila 5.165

glasova i 19 mandata, SDP

1.532 i Pozitivna 1.518 glasova,

odnosno po petmandata, Gra-

đanski front 1.071glas i trimje-

sta u lokalnom parlamentu, a

SNP386 i jedanmandat.

Ništamanjezanimljivonijebi-

lo ni u Mojkovcu u kojem su

zabilježene čarke i provokaci-

je takođe izmeđuDemokrata i

DPS-a.

U Mojkovcu je na prošlim za

DPS glasalo 2.986 birača i do-

bili su 17 mandata. Koaliciju

SNP-DF-DSS imala je 2.082

glasa i 11 mandata, nezavisna

lista „ZaMojkovac - Ivan Aša-

nin“466glasovaidvaodborni-

ka i SDPjesa223glasovaosvo-

jio jedanmandat.

DPS je u Petnjici osvojio 1.457

glasova i 15 odborničkih mje-

sta, SDP1.102glasova i 11man-

data, BS 430 glasova i četiri

odbornika, SNP 97 glasova i

jedanmandat.

UTuzima, kao gradskoj opšti-

ni,DPSjesa3.261glasomuzela

12mandata.Albanskakoalicija

je imala 1.153 glasova i četiri

odbornika,Demokratskisavez

834glasovaitrimandata,SDP-

Pozitivna 538 glasova i dva

mjestauparlamentuiSNP298

glasova i jedanmandat.

Iv.P.

Kreće bitka za

četiri opštine

Opoziciji je

glavnameta bila

DPS, ali ni ova partija

imnije ostala dužna. U

kampanji od ,,vrata do

vrata“ najagresivnije

su bile Bečićeve

Demokrate

PODGORICA

Crnogorski

parlament usvojio jedanas

set zakonaopotvrđivanju

sporazuma saNATO-om, či-

me jeutvrđenpravni okvir za

saradnjuCrneGore saAlijan-

somi državama članicama.

Prijedloge zakona utvrdila je

Vlada 26. oktobra, kao obaveze

koje proizilaze iz članstva u

ovoj organizaciji.

- Crna Gora će potvrđivanjem

ovih sporazuma ispuniti unu-

trašnje uslove za njihovu pri-

mjenu, čime će se stvoriti prav-

niokvirzasaradnjukojudržava

ostvaruje s NATO-om i njego-

vimdržavamačlanicama -kaže

se uobrazloženju.

Parlament je verifikovao devet

sporazuma. Oni se odnose na

atomske i bezbjednosnepodat-

ke, saopštavanje tehničkih po-

dataka u odbrambene svrhe,

pravni položaj snaga Sjeverno-

atlanskog ugovora, misija i

predstavnika trećih država pri

Organizaciji Sjevernoatlant-

skog ugovora, međunarodnih

vojnih komandi i međunarod-

nog osoblja.

Iv.P.

Lokalni izbori na Cetinju:

Dr Mihailo Babović, nosilac liste Pozitivne Crne Gore

Daćemo novi život prijestonici

CETINJE

PozitivnaCrnaGora je

opoziciona stranka, aoeventual-

nimpostizbornimkoalicijama

razgovaraće sa svimakoji želeda

usvojezajedničkevrijednosti kao

što sudepolitizacija lokalne sa-

mouprave i realni razvojni plano-

vi koji omogućavajunova radna

mjesta za građaneCeti-

nja, kazao jedrMihai-

loBabović, nosilac li-

stePozitivneCrne

Gorena lokalnimiz-

borimanaCetinju.

Onkažeda ovapartija

namjerava da Cetinju

da novi život koji će

ovaj grad učiniti bo-

ljim, uspješnijim, ali i

prosperitetnijim mjestom za sve

njegove stanovnike i stanovnice.

Naglašavadazasve to imajujasan

plan i ljude koji će realizovati ono

što obećaju.

-Aobećavamoda ćemo realizovati

plankojićeomogućitionoštojeCe-

tinju najpotrebnije - otvaranje no-

vih radnih mjesta, kaže Ba-

bović.

Nosilac liste Pozitivne

smatradasupoljopri-

vreda i turizamdvije

privredne grane sa

najvećimpotenci-

jalom za razvoj u

opštini Cetinje.

- Otvorićemo

otkupni centar

kako bi svaki po-

ljoprivredni proizvođač imao zagaran-

tovan otkup na kraju sezone. Dosadaš-

nju praksu da poljoprivrednik na kraju

radne godine imamanje nego na počet-

ku rada ćemoprekinuti. Otkupni centar

i zagarantovan otkup omogućava otva-

ranjevelikogbrojanovihradnihmjesta,

a samim tim semnogo više puni budžet

i opštine i države - kaže dr Babović i na-

pominje da je u planu ove partije i po-

boljšanje infrastrukture sela kako bi

stvorili preduslove za početak razvoja

sela.

BabovićnaglašavadajePozitivnanaCeti-

nju pripremila strategiju realizacije turi-

stičkih potencijala Cetinja kaomjesta iz-

među Jadrana i Lovćena. Smatraju da je

to jedinstvenomjestozakulturni vjerski i

hodočasnički, sportski, izletnički, eko i

seoski turizam.

J.ĐUKANOVIĆ

no za Petnjicu“. Četvrta lista

na biračkom listiću je „Socijal-

demokrate - Ivan Brajović -

Dosljedno za Petnjicu“, nakon

njih slijedi „Socijalistička na-

rodnapartija-ZadobroPetnji-

ce“, a na šestom mjestu je

„Aleksa Bečić - Demokrate -

Pobjede, anepodjele“. Na sed-

mommjestu je „Bošnjačka de-

mokratskazajednica -Zaživot

u Bihoru“, a na osmom „Pozi-

tivna Crna Gora - Sabaheta

Novalić-Pošteno“.

Prva na glasačkom listiću u

Mojkovcu biće lista „Za naš

Mojkovac! DPS - Milo Đuka-

nović“. Slijede „Socijalistička

narodnapartijaCrneGore-Za

Mojkovac dostojan čovjeka“,

pa „Socijaldemokratska parti-

ja - Da živi Mojkovac“, „Soci-

jaldemokrateCrneGore - Ivan

Brajović - Dosljedno za Moj-

kovac“, „Ura - mr Ivan Ašanin

- Rad je najbolja politika - GP

URA - Reforme odmah!“,

„Aleksa Bečić - Demokrate -

Pobjedeanepodjele“i„Demo-

kratski front - Da radi Mojko-

vac“.

U Tuzima u „izbornoj trci“

učestvovaće Demokrate, De-

mokratski savezAlbanaca, So-

Odponoći će sve

utihnuti, pa ćebirači

uove četiri opštine

moći namiruda se

opredijele kome će

dati povjerenje

MihailoBabović

Skupština

Skupština usvojila

sporazume o saradnji

saNATO-om