Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 72 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 24. novembar 2017.

Politika

Završna konvencija Demokratske partije socijalista u prijestonici

CETINJE

- Pokažimo 26.

novembra da se ne koleba Ceti-

nje, da se ne koleba Crna Gora,

da pobjeđuje Cetinje, da bi

pobjeđivala Crna Gora - kazao

je predsjednik Demokratske

partije socijalista Milo Đukano-

vić pred prepunim Sportskim

centromna Cetinju, na završnoj

konvenciji liste ,,Cetinje pobje-

đuje! DPS – Milo Đukanović“.

Lider najajče partije u Crnoj

Gori naglašava da je Cetinje

bilo stameni stožer hiljadugo-

dišnjeg trajanja i slobode Crne

Gore, ali i stameni oslonac

savremene politike Crne Gore,

koju je tokom četvrt vijeka

predvodila Demokratska parti-

ja socijalista.

- Koliko god je svakoj partiji

važna podrška svakog poje-

dinca iz svakog dijela Crne

Gore, ipak posebnu inspiraciju

svakome predstavlja podrška

iz prijestonice. Tako je bilo svih

ovih 25 godina, tako je i danas.

Samo zahvaljujući toj podršci,

uspjeli smo da savladamo sva

teška iskušenja sa kojima se

suočavala savremena Crna

Gora. Bilo bi dovoljno i za čitav

vijek, a ne za čevrt vijeka -

kazao je Đukanović.

Sačuvanmir

Naglasio je da je DPS partija

koja je uspjela da tokom 25

godina upravljanja državnom

politikomCrne Gore sačuva

mir, multietnički sklad, gra-

đansku državu, unaprijedi

ekonomsku održivot, sačuva

zemlju od NATO bombardova-

nja, te da obnovi državnu neza-

visnost Crne Gore, nepravedno

oduzetu prije čitavog vijeka.

- Uradili smo to na način kojim

se možemo ponositi, bez

prolivene kapi krvi, bez izazi-

vanja nestabilnosti, potezom

olovke, uz poštovanje strogih

evropskih pravila - rekao je

Đukanović i dodao da za samo

11 godina uspjeli da Crnu Goru

uvedemo u prestižni sistem

evropskih i vratlantskih vrijed-

nosti.

Govoreći o političkoj konkuren-

ciji na predstojećim izborima,

Đukanović je kazao da su Ceti-

njani ovih dana prisustvovali

histeričnim ispadima nekih

lidera opozicionih političkih

partija koji su se svojimpro-

stačkim jezikom, a prije svega

svojimneznanjem, predstavili

prije kao relikt srednjevjekovne

Crne Gore, nego kao savreme-

ni političari.

- Pogledajmo samo lidera

Demokrata. Demagog, jedva

viri iza govornice i stalno

poziva na dvoboje. Rođen i

odgajan u srcu velikosrpske

ideologije. Je li apsolutno slje-

pilo ili apsolutna glupost kada

on govori šta je patriotizam?

Ima li veće krađe nego da gra-

đanima hoćete da ukradete

njihovu državnu kuću, ono što

je Bečić radio sa svojimpar-

tijskimdrugovima i idolima iz

SNP-a? Ima li goreg kriminala

nego pripadati politici koja je

formirala Sedmi bataljon, koji

je htio da hapsi crnogorsku

mladost i da oduzme pravo na

budućnost? Ima li veće laži od

predstavljanja slogana ,,Pobje-

de, a ne podjele“, čovjeka koji

nikada do sada nije pobijedio, a

podijelio je sve čega se dohva-

tio. Triput je pregnuo, i svaki

put se spotakao. Prvo ga je do

nogu potukao Migo Stijepović

na lokalnim izborima u Pod-

gorici, potom Srđan Milić na

partijskim izborima u SNP-u, a

na proteklimparlamentarnim

izborima ne samo da ga je

pobijedila DPS, nego ga je pre-

gazio i DF - kazao je Đukanović

poručujući ,,da se Cetinje dalo

zavoditi u istoriji ljudima poput

Berčića i Abazovića ne bi bilo

ono što jeste – stameni oslonac

crnogorskog nacionalnog

dostojanstva i slobode“. Đuka-

nović je kazao i da je Bečić

demagog i kalkulant.

Kada je riječ o Uri i Dritanu

Abazoviću, Đukanović je kazao

da je ova partija toliko duboko

pod barjakom četničkog vojvo-

de da nije u stanju da razlikuje

šta je izdaja, a šta patriotizam.

Spočitavanje

Gradonačelnik prijestonice,

za kojeg je lider DPS-a Milo

Đukanović kazao da je aktuelni

i budući gradonačelnik, Alek-

sandar Bogdanović osvrnuo se

na brojne realizovane projekte

u prijestonici, dodavši da mu

opozicija spočitava dva nere-

alizovana - fabriku čokolade i

žičaru.

Poručio je opoziciji da im 26.

novembra uveče ,,ni čokolada

neće uspjeti da spere ukus

poraza, a da ih ni jedna žičara

neće dovesti u stolicu gradona-

čelnika Cetinja“.

- Neće se na Cetinju, dok je

Cetinjana, okupljati bratija da

se o crnogorskom trošku sprda

sa Crnogorcima, da pljuje po

Petrovićima i priziva nestanak

Crne Gore. Tamo đe im je omo-

gućeno da to rade, pokazali su

koliko nas poštuju i koliko nam

dobromisle. Dobro su se potru-

dili da zatru sve crnogorsko,

tamo đe ih je zapalo – poručio

je Bogdanović.

- Naši planovi su relani koraci,

nove investicije, briga o Cetinju

i građanima. Naš argument su

ljudi, naši građani, koji su uvijek

glasali za Cetinje sa dostojan-

stvom – kazao je gradonačelnik

prijestonice.

Na konvenciji su govorili i

kandidati za odbornike Jovan

Martinović, Dušan Martinović,

Dejana Dizdar, Maja Ćetković,

Oskar Huter, Milo Janković kao

i koordinatorka DPS za Cetinje

Daliborka Pejović.

J.ĐUKANOVIĆ

Đukanović:

Da pobjeđuje

Cetinje, da bi

pobjeđivala

Crna Gora

PODGORICA

–Predsjednik

Skupštine IvanBrajović juče

jena sastanku sa šefovimadi-

plomatskihmisijauPodgori-

ci odlučnoodbaciozahtjev

opozicionihpartija zaponav-

ljanje izbora, jer bi time, kako

je rekao, dezavuisali pravni

sistemCrneGore i delegiti-

misali institucije sistema.

- Vladajuća većina je spremna

da u najboljem interesu građa-

na otvoreno razgovara o svim

pitanjima, ali ne može da

pristane na nerazumne ucjene

koje suštinski imaju za cilj da

prikriju nespremnost za dija-

log-rekaojepredsjednikSkup-

štine IvanBrajović.

Podsjetio je da je od konstitui-

sanja 26. saziva, uočljivo pot-

puno nejedinstvo opozicije u

političkim stavovima, kao i na

njihovo selektivno neučestvo-

vanje u radu Skupštine. Brajo-

vićjenaveoibrojnepokazatelje

kojima vladajuća većina poka-

zuje odgovornost u želji za pu-

nimsastavomparlamenta i do-

bru volju prema opozicionim

poslanicima.

Ocijenio je da će uvijek biti iza-

zova, ali i da je siguranda suCr-

na Gora, i njen parlament kao

ogledalodruštva,spremnidase

prema njima odnose uz puno

uvažavanje i zastupljenost svih

svojih različitosti.

- Predanošću i posvećenim ra-

domsvihpredstavnikagrađana

koji učestvuju u radu Skupšti-

ne,postiglismovećuefikasnost

uradu,nemazaostalihizvješta-

ja koje treba razmatrati, ne po-

stoji prijedlog zakona koji je

„na čekanju“, a redovno se odr-

žavaju sjednice na kojima pre-

mijer i ministri odgovaraju na

poslanička pitanja – rekao je

predsjednik Skupštine.

Predstavio jedosadašnje i naja-

vio buduće aktivnosti vezane

za podizanje efikasnosti skup-

štinske službe koja trebada od-

govori izazovima savremenog

načina funkcionisanja parla-

menta u21.vijeku.

Ambasador Italije Vinćenco

DelMonako, istakao jeda jeCr-

na Gora zemlja koja zavređuje

poštovanje i ima podršku me-

đunarodnezajednice i zemljau

kojoj se vrijedi zadržati.

Govoreći oparlamentarnimiz-

borima, Del Monako je kazao

da je završni izvještaj posma-

tračke misije, između ostalog,

preporučio nizmjera i promje-

nu normative, kako bi još više

unaprijedili standarde koji suu

oktobru prošle godine bili na

više nego odgovarajućem ni-

vou.

DelMonako je ocijenioda su to

bili izbori koji zbog velike izla-

znosti glasača potvrđuju pot-

puno i logično povjerenje u cr-

nogorsku demokratiju, koja

ove godine slavi desetogodiš-

njicuUstava.

-Nemoguprećutatidajetekući

bojkot parlamentarnog rada,

potpuni ili selektivni - u zavi-

snosti od partija, razlog čestog

preispitivanja i promišljanja u

okviru diplomatskog kora - re-

kao jeDelMonako.

On je kazao da je uzdržavanje

od učešća u parlamentarnom

radu i pored brojnih i iskrenih

apela, i pored toga što nije spri-

ječiofunkcionisanjeSkupštine,

ipak suzilo prirodnu dijalekti-

kumeđupolitičkimsnagama.

Urazgovoru sa šefovimadiplo-

matskih misija, koje su poseb-

no zanimale aktivnosti Radne

grupe, učestvovao i potpred-

sjednik Skupštine Branimir

Gvozdenović.

Z.D.

PODGORICA

––Radna

grupa zaprimjenuOEBS-

ovihpreporuka završila je

juče radnaprijedlogu iz-

mjena zakonao finansiranju

političkih subjekata i izbor-

nihkampanja–kazao je za

PobjeduMilošNikolić, član

Radne grupe izDPS-a, na-

kon sjednice tog tijelakoja

jebila zatvorena za javnost.

To jedrugi završeniprijedlog,

nakon usaglašenih izmjena

zakona o biračkom spisku.

Nikolić je rekao da su juče na

trosatnoj sjednici razmatrane

preporuke koje se odnose na

finansiranje političkih parti-

ja, kao i namedije.

- Prijedlogom izmjena zako-

na o finansiranju političkih

subjekata i izbornih kampa-

nja precizirali smo odredbe

koje se tiču, prije svega, roko-

va u kojima su partije obave-

zne da dostavljaju određene

podatkenadležnimdržavnim

organima –kazao jeNikolić.

OnjerekaodaćeRadnagrupa

danas nastaviti rad kada je u

pitanju ispunjavanje prepo-

ruka koje se odnose na medi-

je.

- Trebalo bi danas da imamo

taj prijedlog. Razmatrali smo

sve dopise koje smo dobili od

NVO i Agencije za elektron-

ske medije, posebno studiju

koju je OEBS radio za AEMo

stanju medija u Crnoj Gori –

istakao jeNikolić.

I.K.

Predsjednik Skupštine na sastanku sa šefovima diplomatskihmisija u Podgorici

Brajović:

Ne pristajemo na ucjene

Vladajuća većina je spremna da u najboljem interesu

građana otvoreno razgovara o svimpitanjima, ali nemože

da pristane na nerazumne ucjene koje suštinski imaju za

cilj da prikriju nespremnost za dijalog - rekao je Brajović

Radna grupa za primjenu OEBS-ovih preporuka

razmatrala sugestije o finansiranju partija

Usaglašene izmjene

zakona o finansiranju

političkih subjekata

MilošNikolić

MiloĐukanović

Detalj sa sastanka