Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 72 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 24. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

Radnik

obezbjeđenjaMarinko

Madžgalj (30) teško jepo-

vrijeđen jučeoko 11 sati na

otvaranjumarketa ,,Naš

diskont“naZabjelukada je

saprvog spratapropao

kroz zaštitnuceradu.

Kako je Pobjedi saopšteno iz

Kliničkog centra Crne Gore,

Madžgalj je primljen sa po-

vredama glave i grudnog ko-

ša i smješten je na odjeljenju

Intenzivne njege.

Do zaključenja lista, stanje

Madžgalja bilo je stabilno.

Istraga će utvrditi kako je

došlodonezgode.

Sinoć su se iz kompanije „Vo-

li“ oglasili saopštenjem, na-

vodeći da Madžgalj nije bio

naradnomzadatkuuvrijeme

nesreće.

- Radnik koji se na našu veli-

kužalost povrijediounovoo-

tvorenommarketuutomtre-

nutku nije bio na svom

radnommjestu, tj. nije imao

radni zadatak u tom djelu

objekta – saopštili su iz Voli-

ja.

Dodali su da je „ugrozio svoj

život nepažnjom, samoinici-

jativno“, krećući se u dijelu

zgrade u kojem nije dozvo-

ljenni ulaz ni prolazak.

- Duboko žalimo zbog toga

štosedogodiloiuznašegsmo

kolegu i njegovuporodicu, sa

velikomželjomdaseštoprije

oporavi i pružamo svu po-

trebnupodršku– saopštili su

iz kompanije ,,Voli“.

M.L.

Radnik kompanije ,,Voli“ povrijeđen na Zabjelu

Madžgalj zadržan na Intenzivnoj

PODGORICA

Bivši admi-

nistrator glavnoggrada

ŽeljkoVuković juče jeuVi-

šemsuduoslobođenoptuž-

bi da jeoštetiogradskukasu

za 1.662.250euraprilikom

izgradnje tržnog centraBa-

zaruBloku5.

Presudu jedonijelovijećesut-

kinjeVišeg sudaVesnePean.

Sutkinja Pean je u obrazlože-

nju oslobađajuće odluke na-

vela da nije bilo dokaza da je

Vuković počinio krivično dje-

lokako je topredstavljenoop-

tužnicom.

-Nijedokazanoda jeoptuženi

postupao s umišljajem i da je

oštetio opštinu, a pribavio ko-

rist kompaniji Čelebić. Uugo-

voru o zajedničkoj izgradnji

između glavnog grada D.O.O.

,,Čelebić“ vidi se ko je investi-

tor, suinvestitor i jasna su na-

vedenaprava iobavezeugovo-

renih strana - obrazložila je

sutkinjaPean.

Prema navodima optužnice,

Vukovićseteretiodajezloupo-

trebom službenog položaja

omogućio firmi „Čelebić“ da

neplatikomunalnetaksezaza-

uzimanje javne površine prili-

kom izgradnje tržnog centra

,,Bazar“ uBloku 5 i na taj način

nanio štetu budžetu. Krivičnu

prijavu protiv Vukovića podni-

jele su Demokrate Crne Gore u

julu 2015. godine, jer je, kako su

tada tvrdili, Podgorica ostala

bez1.662.250euranaknade,ko-

jujetrebalodauplatifirma,,Če-

lebić“. Vuković je u odbrani

ispričao da je Bazar izgrađen u

privatno-javnom partnerstvu,

zbogčegasejavnepovršinemo-

gukoristiti bez naknade.

M.L.

SLUČAJBAZAR:

Presuda bivšemadministratoru glavnog grada

Vuković oslobođen optužbi,

nema dokaza da je oštetio budžet

Piperović:

Sud je donio

zakonitu

odluku

Advokat Zoran Piperović

koji zastupa Željka Vukovi-

ća kazao je da je oslobađa-

juća presuda jedina pravil-

na i zakonita odluka.

- Evo vidjeli ste oslobađaju-

ću odluku, sud je utvrdio da

nema dokaza, što smomi

od prvog dana tvrdili. Vidje-

ćemo na potezu je Tužila-

stvo. Po dobijanju presude

oni će da izjave žalbu a

mi ćemo dati odgovor na

žalbu, vidjećemo šta će

kazati Apelacioni sud - obja-

snio je advokat Piperović.

Vukovićdolazi usud

ARHIVAPOBJEDE

BAR

BaraninAlanKožar juče jeu

Osnovnomsuduoslobođenoptužbi da

jeorganizovaopostavljanje eksploziv-

nenaprave ispodautomobilakomandi-

ra Interventne jedinicebarskepolicije

IvanaĐokovića - saopštio jePobjedi

njegovbranilac - advokatZoranPipe-

rović.

Oslobađajuću presudu izrekao je sudija

barskog Osnovnog suda Sava Mušikić,

doksuBaraniAlijaMetovićiIlijaKovače-

vić osuđeni na po godinu zatvora zbog

postavljanja bombe ispod Đokovićevog

automobila.

AlanKožar je u bjekstvu, njemu se sudilo

u odsustvu a optužni prijedlog teretio ga

je za četiri krivična djela - napad na služ-

beno lice u vršenju službene dužnosti,

izazivanje opšte opasnosti putem pod-

strekavanja, napad na službeno lice pu-

tempodstrekavanja i nedozvoljeno drža-

nje oružja i eksplozivnihmaterija putem

podstrekavanja.

- Moj branjenik je oslobođen jer je bilo

evidentnodau spisimanepostoji nijedan

dokaz da je počinio četiri krivična djela

koja sumu stavljana na teret. Zadovoljan

sam što je sud pokazao da može da bude

van uticaja i da sudi samo na osnovu ono-

gaštojestanjeuspisima-kazaojePipero-

vić, koji nije želio da komenatriše osuđi-

vanost Kovačevića i Metovića, jer oni,

kako je naveo, „nijesu bili njegovi branje-

nici“.

Kožar, koji je u policiji označen kao vođa

jednogodkriminalnihklanovauBarubio

jeoptuženda jeod31.martado8. aprilasa

umišljajempodstrekavaoMetovića i Ko-

vačevića na krivična djela.

Dvojica optuženih su, kako se navodi u

aktu Tužilaštva, aktivirali eksplozivnu

napravu i bacili jenaautomobil „golfVII“

koji je biou vlasništvuĐokovića.

V.K.V.

ARHIVAPOBJEDA

Kožar oslobođen,

Metović i Kovačević

osuđeni na po godinu

AlanKožar ispredVišeg suda

HERCEGNOVI

Četiri osobe uhapšene

su na Graničnomprijelazu Debeli Brijeg

zbog sumnje da su falsi ikovale dokumen-

ta. Kako je saopšteno iz policije, uhapšene

su državljanke Irana P.S.K. (26), F.B. (47),

S.T.A. (19), i N.E.A. (22) državljanin Maroka.

Policija je utvrila da se radi o falsi ikatima,

odnosno da su lične karte bez odgovaraju-

ćih zaštitnih elemenata.

- Na Graničnomprijelazu Debeli Brijeg,

na izlazu iz Crne Gore, prilikom kontrole

državljanke Irana su dale na uvid lične

karte Republike Hrvatske, a državljanin

Maroka ličnu kartu Italije. Na ličnim kar-

tama su bile umetnute fotogra ije ovih

osoba – saopšteno je iz policije.

C.H.

Uhapšene četiri osobe na DebelomBrijegu

Iračanke i Marokanac

falsifikovali lične

NIKŠIĆ

Protiv N. P. (24) iz Nikšića podnijeta

je prijava jer je policija pretresom kod njega

pronašla cigarete u vrijednosti od 7.000

eura. On se tereti da je počinio krivično djelo

nedozvoljena trgovina.

Kako je saopštila Uprava policije, pretresom

stana pronađena su 544 boksa različitih

vrsta cigareta bez akcizne markice, čija vri-

jednost na tržištu iznosi oko 7.000 eura.

Nikšićanin će biti priveden na saslušanje u

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću.

C.H.

NIKŠIĆ:

Zaplijenjene

cigarete od 7.000 eura

da suEdijevi ljudi već ušli uCr-

nu Goru i da oni u koordinaciji

sa ljudima izDF-a to rade.Nije-

samznao koliko ljudi tačno ču-

va Đukanovića ali su to Rusi i

DFznali.Trebalojetodaseme-

dijski zloupotrijebi, da se snimi

njegovo hapšenje dok mu se

stavljajulisice.Njemujetrebalo

da bude suđeno, kao i svim tim

ljudima izCrneGore – kazao je

svjedok saradnik.

Govoreći o planovima nakon

rušenja države i hapšenja Đu-

kanovića, Sinđelić je rekaoda je

dalje trebalo hapsiti i smjenji-

vati ljude u policiji, sudstvu i

tužilaštvu.

- Plan je bio da se pozove ostala

opozicija i proglasi vanredno

stanje –naveo je Sinđelić.

On je istakaoda je priprema ak-

cije bila dobra i da je sve teklo

po planu do hapšenja ljudi iz

Srbije. Svjedok saradnik nije

znao kome i gdje su trebale da

se slivaju informacije sa terena

u Podgorici u noći parlamen-

tarnihizbora,alijekazaodasu

i taj dio Rusi radili u koordi-

naciji saDF-om.

Govoreći o tome je li bilo lju-

di u rezervi, ako nešto pođe

po zlu, Sinđelić je rekao da

nije traženo od njega da

obezbijedi rezervne resur-

se.

-Ovi ljudi koji suposlati su

bili čisti, više su bili moral-

na podrška – ponovio je

Sinđelić.

Na pitanje je li bilo predviđe-

nopružanjemedicinskepomo-

ći demonstrantima, Sinđelić je

rekaoda tonije pominjano.

- Ono što je pominjano je da se

oni smlate što prije - rekao je

Sinđelić.

Svjedok saradnik je na pitanje

odbrane ponovo saopštio da

smatradanije izdaoŠišmakova

kada je otišao i predao se agen-

tima srpske tajne službe.

Podsjetio je da mu je Edi prili-

komposljednjegviđenjanaKa-

lemegdanu saopštio da odlazi

iz Srbije i da će cijela operacija

preuzimanja vlasti uCrnoj Go-

ri biti realizovana 9. novembra

pomoću rezervnog plana – ka-

da jeDFu koaliciji sa predstav-

nicimamuslimanske zajednice

trebaloda oformi Vladu.

Obezbjednosti

- Razumio samda je čovjek oti-

šao. Apsolutno ga nijesam iz-

dao jer nikakve zadatke više

nijesam imao. Radio sam na

odugovlačenju postupka – ka-

zao je on.

Sinđelić je ispričao da se nije

osjećao bezbjedno ni kada se

predao agentima srpske tajne

službenakon što jenaAvali po-

kušana njegova likvidacija.

- Osjećao samse ugroženim jer

sve što samkrenuo da kažemu

pravcu Crne Gore oni su me

sjekli i imao sam osjećaj da oni

nekog štite. Oni su već znali za

Edija jer su pominjali njegovo

ime. Sve do trenutka kada sam

dao izjavu pred nadležnim or-

ganimaCrneGore i kada je jav-

nost saznala za sve ovo, osjećao

sam se ugroženo – ispričao je

svjedok.

Istakao je da je tačno sve što je

rekaopredtužiocemkadajesa-

slušavan dok je priznao da je

fingirao izjavu koju je dao pred

istražnimsudijomVišeg sudau

Podgorici odmah po dolasku u

CrnuGoru.

On je pojasnio da su ga crno-

gorski specijalci dočekali na

aerodromu u Golubovcima i

sproveli direktno kod sudije za

istragukojimu je tada i odredio

pritvor.

- Kod istražnog sudije sam se

poslužio obmanom jer sam ta-

da imao status okrivljenog i

mogao samdapričamštahoću,

odnosno da iznosimneistinu –

kazao je Sinđelić.

Obmanama se koristio kako bi

odugovlačiopostupak.

-Krenuo samistomlinijomko-

jom je išaoDF. Pošto samshva-

tioda srpska služba zna zaEdi-

ja, ni sam ne znam kako, pred

istražnim sudijom sam pome-

nuo Ruse. Sve sam ovo radio

kako bih napravio probleme

crnogorskom tužilaštvu i sud-

stvu jer sam vjerovao da će DF

do9. novembranapravitiVladu

i pustiti ove ljude iz pritvora –

zaključio je Sinđelić.

B.ROBOVIĆ

Knežević najavio krivičnu

prijavu protiv sutkinje

Sutkinja Suzana Mugoša i juče je iz sudnice udaljila lidere Demo-

kratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića.

Mandić je juče prije početka suđenja protestvovao zbog načina na

koji sutkinja Mugoša vodi proces navodeći da neće dozvoliti poni-

žavanje koje prema njemu izrečenim lažima ,,sprovodi instalacija

Milivoja Katnića“ - svjedok saradnik Saša Sinđelić.

- DF je predmet brutalnih napada od Saše Sinđelića, a vi sudija Suza-

na Mugoša pomažete i usmjeravate takvu vrstu napada. Da nije bilo

„instalacije“ Milana Roćena i ovog čovjeka ovdje, mi bi danas bili

vlast u Crnoj Gori - rekao je Mandić.

Kada je i poslije oduzimanja prava na riječ kazao da ne želi da ga

„svakog dana ponižava osuđeni kriminalac“, sutkinja Mugoša je

donijela rješenje da se Mandić udalji iz sudnice.

Mugoša je oduzela riječ Mandiću, navodeći da nije predviđeno da

iznosi „proteste“, na način kako je to uradio u sudnici.

Nakon što je Mandić napustio sudnicu, Knežević je saopštio da sut-

kinja Mugoša ,,već dvije nedjelje dozvoljava presuđenomubici Saši

Sinđeliću da saopštava najmonstruoznije neistine i kvali ikacije na

račun DF-a“.

- Na vrlo svjestan način učestvujete u ometanju pravde, sakrivanju

identiteta svjedoka saradnika i zločina koji je počinio 2002. godine

- rekao je Knežević, dodajući da se vidi kakvu komunikaciju sutkinja

ima sa Sinđelićem.

Naveo je da „Saša Sinđelić posljednje tri nedjelje rukovodi sudom“

i najavio je krivičnu prijavu protiv Mugoše zbog nesavjesnog obav-

ljanja funkcije.

- Mi smo po ovomnesrećnom ZKP-u ravnopravni ali vi dozvoljavate

da Saša Sinđelić svakodnevno govori: Edi, moj najbolji prijetelj, mi je

rekao da to treba da završe lideri DF-a, zato što se sud plaši Milivoja

Katnića. Katnić je pocijepao zvanični dokumenta Republike Srbije –

potjernicu za Sinđelićem čime je poručio da je ovo njegova sudnica

– kazao je Knežević.

Zatražio je od Vijeća da ga udalji do kraja trajanja ,,montiranog

inkvizitorskog procesa“.

- Tražimda me udaljite iz sudnice, jer za ovaj zahtijev imamuporište

u ZKP-u – zahtijevao je optuženi.

Nakon što je sutkinja Mugoša pojasnila Kneževiću da ne može da

traži od suda da ga udalji sa suđenja, on je ponovio zahtijev.

Nakon što je Knežević odbio da sjedne nakon dva upozorenja sutki-

nje, sud je donio rješenje da se udalji iz sudnice.

Presuda trojici optuženih za postavljanje eksplozivne naprave

ispod vozila komandira Interventne jedinice barske policije

Debeli Brijeg