Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 72 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 24. novembar 2017.

Hronika

CETINJE

Vuko Simović (74) koji je nestao prije nekoliko

dana pronađen je mrtav u neposrednoj blizini svoje kuće, u

selu Brestica, u Katunskoj nahiji. Prema prvimpretpostavka-

ma ne radi se o nasilnoj smrti.

Simović je nestao prošle srijede, a njegov nestanak prijavio

je brat.

J.Đ.

Pronađeno tijelo

Vuka Simovića

PODGORICA

Vještrak tra-

sologGoranDendić juče jeu

Višemsudubiokategoričan

da tragovi na garderobi op-

tuženogZoranaBoljevića,

kojemse sudi zbogubistva

stricaSlavka i ranjavanja

bratanićaAlekse, nijesuna-

stali odpada i udarcapred-

metomkako je to tvrdio

okrivljeni.

OptuženiBoljevićjeispričaou

svojoj odbrani da su ga ranije

stric Slavko i bratanić Aleksa

napali i da se to vidi i po trago-

vima na garderobi.

Ipak, nalaz vještaka je opovr-

gao te tvrdnje i zaključeno je

da su oštećenja na pantalona-

ma i košulji Zorana Boljevića

bila zbog toga što je garderoba

iznošena.

Sudija Predrag Tabaš prihva-

tio jeprijedlog advokataZora-

na Piperovića, da se nakon is-

čitavanja istorije bolesti

Slavka Boljevića utvrdi tačan

uzroknjegove smrti.

- Vještak medicinske struke

nije dao nijedan odgovor i

ostavio je nedoumice - kazao

jePiperović

Zastupnik porodice pokojnog

Slavka Boljevića, advokat Vla-

dan Đuranović tražio je da se

pregledaju četiri fografije sa

mjesta događaja gdje se vidi

kako optuženi drži motku u

rukama i kako zamahuje sa

njom.

O ovom prijedlogu sud će od-

lučiti do narednog pretresa

kaoiozahtjevudaseuradipsi-

hijatrijskovještačenjeoptuže-

nog u vrijeme i nakondogađa-

ja.

Prema navodima optužnice,

Zoran Boljević je 22. avgusta

2016. godine oko 17.30 sati u

neposrednojblizinisvojekuće

u Nikšićkoj ulici u Podgorici,

nakonsvađe,izpištolja,ispalio

hitac u Slavka Boljevića a za-

tim i u Aleksu Boljevića. Slav-

koBoljević je podlegao povre-

dama. Suđenje se nastvalja 1.

februara.

M.L.

Viši sud

Nastavljeno suđenje Zoranu Boljeviću za

ubistvo strica i ranjavanje bratanića

Vještak opovrgao

tvrdnje optuženog

HERCEGNOVI

Pretre-

somstanakoji koristiM. J.

(27) uHercegNovom, poli-

cija jepronašlapvckesu sa

sadržajempraškastemate-

rije, naliknaheroin, težine

oko75grama i vagunako-

joj jebilo tragovapraškaste

materije svijetlobraonbo-

je.

Osim materije za koju se

sumnjada jedroga, policija je

pronašla

bejzbolku, četiri mobilna te-

lefona u kojima su se nalaze

triSIMkarticerazličitihope-

ratera i gasni pištolj marke

„autompistole“ kalibra 8mi-

limetara sa okvirom.

Oduzeti predmeti biće upu-

ćeni u Forenzički centar radi

vještačenja, nakon čega će se

osnovni i viši državni tužilac

izjasnii o kvalifikaciji djela.

Pojašnjeno je da su pretresi

obavljeni 23. novembra u ko-

ordinaciji i po nalogu držav-

nog tužioca u Osnovnom dr-

žavnom tužilaštvu u Herceg

Novom, a po naredbi sudije

za istragu Osnovnog suda u

HercegNovom.

Pretresene sukuće koje kori-

ste S.D. (32), P.Đ. (26) i D.T.

(34) izHercegNovog.

C.H.

Pretresi u Herceg Novom

Oduzeta droga, telefoni…

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Svjedok saradnik otkrio

nove detalje neuspjele operacije koja je planirana za 16. oktobar

PODGORICA

Svjedok sa-

radnikAleksandar SašaSin-

đelić juče jeupodgoričkom

Višemsudukazaoda akcija

koja jepripremana za 16. ok-

tobarprošle godinenadan

parlamentarnih izboranije

uspjela jer suosimAndrije

Mandića iMilanaKneževića

izdali i SlavenRadunović,

NebojšaMedojević i Branko

Radulović.

Istakao je i da je prvooptuženi

za pokušaj terorističkog napa-

da prošle godine Edi (Eduard

Šišmakov) u Crnoj Gori imao

timkoji jeukoordinaciji saDF-

om pratio kretanje tadašnjeg

premijera Mila Đukanovića.

Plan je bio da se hapšenje Đu-

kanovića snimi i objavi.

SudskiprocesvodisutkinjaSu-

zanaMugoša.

Oizdaji

Sinđelić je juče, odgovarajući

napitanje advokataNikoleBu-

latovića, pojasnio na koga tač-

no misli kada pred sudom po-

mene da je Demokratski front

izdao.

- Da, Andrija Mandić, Milan

Knežević, Slaven Radunović,

NebojšaMedojević, onda onaj

brka Radulović. To je osnovna

postava za koju ja smatram da

je izdala, za ostale neću da gri-

ješim.Nećudamenekoprokli-

nje. Što se tiče ostalog DF-a,

ništalošepremanjimanemam,

ali prema ovom rukovodstvu

sam siguran u ono što sam iz-

govorio – naglasio je svjedok

sradnik.

On je dodao da se nikada nije

susreosaljudimaizDemokrat-

skog fronta iakomu je tonuđe-

no.

Na konstataciju odbrane kako

todazataimenanijeznaoprije

godinu, kada je samo u dva na-

vrata pomenuo Demokratski

frontprilikomispitivanjauTu-

žilaštvu, svjedok saradnik je

pojasnio da ga niko ništa nije

pitaou tompravcu.

- Niko me nije pitao za pojedi-

načna imena –kazao je on.

Sinđelić je juče podsjetio da je

već ispričao šta je znao i uradio

zaorganizacijuprotesta ispred

Skupštine Crne Gore do 23 ča-

sa ali da za kasnije planove koji

su, kako je naveo, dogovorili

Edi i DFnije bioupućen.

- Rekao sam šta sam uradio a

šta suoni poslije23 časa trebali

raditi i kakvu su koordinaciju

trebali imati u to nijesam bio

upućen – rekao je svjedok sa-

radnik.

Specijalni tim

Naveo je da mu je rečeno da će

akcijomnakon23 časa rukovo-

diti osoba koja govori ruski i

koja je trebaladapreuzme spe-

cialnitelefonodbivšegkoman-

danta srpske žandarmerije

BratislavaDikića.

Svjedok saradnik je kazaoda je

ta osoba u „hodu trebala da iz-

vršipodjeluoružjakojejepret-

hodno nabavio Mirko Velimi-

rović ponjegovomnalogu“.

Na ptanja odbrane saopštio je

da nije imao informaciju ko je

trebalo da podijeli oružje koje

bi bilo dopremljeno ispred

Skupštine.

Međutim, kazao je damu je ja-

sno rečeno da su „ruski nacio-

nalisti i DF dogovorili da se 50

kalašnjikova preda specijal-

nom timu komandosa dok su

palice, boksevi trebali da se

predaju običnim ljudima – de-

monstrantima“.

Prema njegovimriječima, spe-

cijalnitimnacionalističkihpla-

ćenika trebalo je da djeluje

onog trenutkakadabi crnogor-

ska specijalna jedinica izašla

na ulice.

- Rečeno je da je, ako krene po-

licija ili specijalni timcrnogor-

ske policije na te ljude, trebalo

da intervenišu plaćenici, da ih

razoružaju ili pobiju. Za to vri-

jeme je trebalo da se (palice,

boksevi) izruče ovim ljudiima

da imaju sredstva da se biju i

brane - rekao je Sinđelić.

HapšenjeĐukanovića

Te noći, kako je svjedok sarad-

nik i ranije tvrdio, bilo jepla-

nirano hapšenje tadaš-

njeg premijera Mila

Đukanovića ali on juče

nije znao reći gdje je Đu-

kanović trebalo biti odve-

den pošto mu

stave lisice na

ruke.

Edi je, kaže

Sinđelić,znao

kretanje biv-

šeg premije-

ra Mila Đu-

kanovića, i

rekao je da

će učiniti

sve da ga

spriječe

da dođe

do ame-

ričkeam-

basade ili

C e n t r a

bezbjed-

nosti.

- On je to imao na

papiru napisano na

srpskom jeziku kao

što su bili i spiskovi

osoba koje treba po-

hapsiti. Razumio sam

Te noći 16. oktobra, kako je svjedok saradnik i ranije tvrdio, bilo

je planirano hapšenje tadašnjeg premijeraMila Đukanovića, ali

Sinđelić juče nije znao reći gdje je tadašnji premijer trebalo da

bude odveden poštomu stave lisice na ruke

Vjerovao Velimiroviću

Saša Sinđelić juče je pred sudomustvrdio da je vjerovao Mirku

Velimiroviću i da je bio siguran da ne radi za tajnu službu.

Razlog za takav njegov stav je i činjenica da je Velimirović pru-

žio utočište Bratislavu Živkoviću koji je „formirao paravojnu

formaciju i upucao čovjeka na pumpi, a Velimirović ga nije

izdao“.

- Paja nije izdao te ljude tada, a mogao je – kazao je Sinđelić.

Advokat kažnjen 1.300 eura,

svjedok saradnik sa 500 eura

Sinđelić je juče kažnjen sa 500 eura jer je

advokatu Miroju Jovanoviću kazao da je

,,pokrao lične karte i sa njima osnovao poli-

tičku stranku“.

Sutkinja je juče zbog komentarisanja postu-

paka suda i narušavanja njegovog dosto-

janstva advokata Nikolu Bulatovića kaznila

sa 500 eura, a potom još sa 800 eura kada

je prokomentarisao da je svjedok saradnik

,,zaštićen“.

Sinđelić: Čelnici

DF-a krivi za

neuspjeh akcije

Lideri DFdolazena ročište

Aleksandar Sinđelić

Cetinje