Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 76 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

U fokusu

BEOGRAD

-Haški tribunal

izrekao jedoživotnukaznu

zatvoranekadašnjemko-

mandantuVojskeRepublike

SrpskeRatkuMladiću. Pro-

glašen jekrivimza 11 od 12

tačakaoptužnice. Presuda

jeprvostepena, donijeta je

jednoglasno i odbrana jena-

javila žalbu.

Mladić nije prisustvovao izri-

canju cijele presude jer je

prethodno udaljen iz sudnice

zbognepristojnogidrskogpo-

našanja.

Bivši komandantVojskeRe-

publike Srpske kriv je za

genocid u Srebrenici,

progon civila u više op-

štinaBiH,zločinprotiv

čovječnosti i naruša-

vanja običaja ratova-

nja, deportacije i ne-

humano postupanje,

terorisanje civila u Sa-

rajevu i kidnapovanje

posmatračaUN.Oslobo-

đen je za genocid nadmu-

slimanskim stanovništvom

u šest opština BiH (Ključ, Ko-

tor Varoš, Sanski Most, Prije-

dor, Vlasenica i Foča).

Mladićsekrio16godinaizbje-

gavajući ruku pravde, uhap-

šenjekodrođakaubanatskom

selu Lazarevo. Izručen je Ha-

gu u maju 2011, a suđenje je

trajalo skoro dvije godine i

svjedočio je 591 svjedok.

- Bez njega zločini ne bi bili

počinjeni na način na koji su

počinjeni; imao je namjeru

uništiti muslimane u BiH,

imao je namjeru ostvariti cilj

udruženogzločinačkogpodu-

hvata... Počinjeni zločini spa-

daju među najgnusnije po-

znatečovječanstvuiuključuju

genocid i istrebljenje kao zlo-

čine protiv čovječnosti. To su

najstrašniji zločini - rekao je

sudija Alfons Orije čitajući

presudu.

Bez tenzija

UBeogradu seništa iznenađu-

jućenijedogodiloposlijesaop-

štavanjaovepresude.Naciona-

listi i desničari pozivali su

građaneda izrazeprotest zbog

presude okupljanjem na Trgu

republike - izveli su svega sto-

tinak ljudi na ulicu.

Jutarnji programi televizija

koje su prepoznatljive po rija-

liti emisijama počeli su zapa-

ljivimizjavamaadvokata,ana-

litičara koji simpatišu Rusiju i

Mladićevog sina Darka dok je

izricanapresuda,alitenzijesu

pale kada je predsjednik Srbi-

je Aleksandar Vučić mirno

konstatovao da „smo svi znali

kakav će biti ishod presude i

daćeSrbijazapoštovanjesvo-

jih žrtava morati sama da se

pobrine“.

- Pozivaću građane Srbije da

od danas počnu da gledaju u

budućnostidačuvajumirista-

bilnost u regionu, da otvaraju

više fabrika - rekao je Vučić i

dodao„dasenegušimousuza-

ma prošlosti, već da od radnič-

kog znoja i svake druge vrste

znoja stvaramo boljuSrbiju“.

Mladić je heroj za lidera par-

lamentarne stranke Dveri

Boška Obradovića i odluka o

njegovoj kazni je „vrhunac

djelovanja Haškog tribunala

kao antisrpskog i antipravnog

suda,asmisaonjegovogdjelo-

vanja je da presudi srpskoj

istoriji,naroduidržavikaoge-

nocidnoj“. I za Šešeljevu Srp-

sku radikalnu stranku ova

presudajeuperenaprotivsrp-

skog naroda i „Srbi će nositi

žig genocidnog naroda“.

DrugaSrbija

Ipak, protivnici građanskog

rata inacionalizmauovojpre-

sudi vide nadu za početak po-

mirenja u regionu. Opozicio-

na Demokratska stranka

smatra da je ovom presudom

skinutaljagasagrađanaSrbije

i da „nema više nijednog

opravdanja da bilo ko slavi

zločince“.

Lider Liberalno-demokrat-

ske partije Čedomir Jovano-

vić kaže da ništa nemože vra-

titi izgubljene živote, ali da

ova kazna predstavlja djeli-

mičnu satisfakciju za porodi-

ce žrtava zločina i one koji su

se godinama borili za pravdu i

pomirenje.

Ocjenjujući da presudu treba

razumjeti ne samo kao presu-

du jednomčovjeku, predsjed-

nik Lige socijaldemokrata

Vojvodine Nenad Čanak oci-

jenio je da je Mladić odgovo-

ran „za najveći ratni zločin u

Evropi od Drugog svjetskog

rata“ i da jeMladićeva presu-

da „presuda ideologiji i svima

koji su te zločine planirali, ko-

ordinirali i sprovodili“.

Psiholog i narodni poslanikdr

ŽarkoKorać podsjetio je da je

Mladića krila Vojska Srbije i

ocijenio da su oni koji su mu

pomagali uskrivanjuštitili se-

bejersuseplašilidaMladićne

povuče još nekoga za sobom.

- Žalosno je što će on za neke

biti heroj – zaključio jeKorać.

ReakcijeuCrnojGori

I u Crnoj Gori je presuda Rat-

kuMladiću izazvala reakcije.

Bošnjačka stranka, Liberalna

partija i Socijaldemokrate po-

zdravili su presudu Haškog

tribunala kojom je Mladić

osuđen na doživotnu kaznu

zatvora.

- BS pozdravlja presudu Haš-

kog tribunala, izrečenu rat-

nomzločincuRatkuMladiću.

Najteža kazna - doživotnog

zatvora jedini je pravičan is-

hod sudskog postupka za

izvođača genocida i zločina u

BiH, najvećeg koji se desio u

Evropi poslije Drugog svjet-

skog rata - kaže se u saopšte-

njuBS-a.

LP poručuje da je hiljadama

žrtava i njihovim majkama,

konačno,dopuštenmakartre-

nutak mira i osjećaja da je

pravda ipak dostižna i da će

zlo uvijek odgovarati i biti po-

raženo. Iz SD smatraju da je

presuda korak ka pomirenju

svih naroda regiona i postiza-

nju pravde za sve žrtve ratova

na teritoriji SFRJ.

S druge strane, predsjednik

Nove srpske demokratije An-

drijaMandić kazao je portalu

IN4S da je presuda Mladiću

sramna.

- Sramna presuda genera-

luRatkuMladiću samopotvr-

đuje da jeHaški tribunal anti-

srpska tvorevina i da je

formiran kako bi vodeći poli-

tičari i oficiri iz našeg naroda

bili predstavljeni kao isključi-

vi krivci za građanski rat na

području bivše SFRJ. Karak-

ter Haškog suda precizno je

opisao sam general Ratko

Mladić u svomobraćanju pri-

je nego što će biti udaljen iz

sudnice. Dakle,Haški sudnije

tijelo koje se bavi utvrđiva-

njemistinevećsluži zapropa-

gandu velike laži - rekao je

Mandić.

Kukavica

Dok je za vlast uSarajevupre-

suda bila ,,jedina moguća“, u

Banjaluci subili ogorčeni.

BošnjačkičlanPredsjedništva

BiH Bakir Izetbegović kazao

je da je Ratko Mladić „zloči-

nac i kukavica“.

- Uvjeren samda se pretežna,

tiha većina bosanskih Srba ne

poistovjećuje s RatkomMla-

dićem i ovim zločinima i da

nije spremna staviti istorijsku

hipoteku na svoj narod. Proš-

lost iza nas govori koliko će to

uticatinanašubudućnost.Po-

trebnojeskinutihipotekuzlo-

čina s naroda i fokusirati je

na pojedince što je garant do-

bre budućnosti naroda u BiH

- rekao je Izetbegović.

S druge strane, predsjednik

entitetaRepublikaSrpskaMi-

loradDodik kaže da će presu-

da „osnažiti srpski narod“.

- Ovo nije presuda srpskom

narodu,većsramnišamarsrp-

skim žrtvama. Presude ne

moguuticatinanašeistorijske

činjenice. Mladić je od advo-

katskog tima zahtijevao da se

dokaže istina. Samo istorijaće

datikonačanodgovorkojege-

neralMladić. Ne znamda li je

danas i u jednomsrpskomdo-

maćinstvu neko povjerovao

da je general Mladić kriv. Za

njega je odavno rezervisano

mjestoheroja, jer je on to tako

uradio kroz svoju vojsku i na-

rod - rekao jeDodik.

V.CVEJIĆ I.PEROVIĆ

Haški tribunal jednoglasno osudio bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske

Mladićudoživotna

robija za genocid

Od Kalinovika do Haga

Mladić je rođen 12.marta 1943, uBožanovićimakodKalinovika,

uBiH.UBeogradujezavršioVojnuakademijuJNAiKomandno-

štabnuakademiju. U junu 1991. poslat jeuKnin, pa jepredvodio

jedinice JNAu borbama protiv hrvatskih odbrambenih snaga.

Pozicijuglavnog komandanta štabaDruge vojne oblasti JNAu

Sarajevupreuzeo jeumaju1992. godine.

Tzv.skupštinasrpskognarodaizglasalaje1992.stvaranjeVRS,a

istovremeno je Mladić postavljen za komandanta Vrhovnog

štaba. U novembru 1996. smijenjen je s mjesta komandanta

Generalštaba VRS. Imao je status aktivnog vojnog lica i u SRJ,

dokukazomKoštuniceufebruaru2001. nijepenzionisan.

Umartu1994.godineMladićevakćerkaAnajeizvršilasamoubi-

stvo, apisano jeda jeotacposjećivaonjengrobnaTopčideru.

Mediji su pisali da se kao bjegunac skrivao u Srbiji, navodno je

viđen na utakmici uBeogradu umartu 2000. Neki su tvrdili da

jeviđeniupredgrađuMoskveidaje,,često“biouSolunuiAtini...

Broj uključenih uMladićevo skrivanje se progresivno smanji-

vao.Najprijegaještitilasrbijanskavojskadabisekasnijeoslonio

na uži krug svojih bliskih saradnika i prijatelja iz rata, a na kraju

samonafamiliju.Međutim,zajedničkifaktorusvakojodtihfaza

bio je - strah, tvrdi ovaj list.

Mladić se po završetku rata povukao u Han Pijesak u istočnoj

Bosni, gdje jekoristiovojni bunker sagrađen jošuvrijemeSFRJ,

ali je 1997. prekoDrine prebjegao u Srbiju, gdjemu jeMilošević

pružioutočište.

Mladićevrelativnobezbrižanživotokončanjekadajenovasrbi-

janska vlast poslala Miloševića u Hag. Nakon toga Mladić se

prebacio u Krčmar kod Valjeva, da bi, pošto je Đinđić preuzeo

vlast, generali obavijestili Mladića damora napustiti objekat u

Krčmaru, pa senekovrijeme krioupodzemnimvojnimbunke-

rima u Topčideru. Vratio se 2005. uUlicu Jurija Gagarina, a po-

tomsekriokodrođaka.

Postoje dvije verzije priče oMladićevomnarednomodredištu.

Prema zvaničnoj, izMaleMoštanice se premjestio u Lazarevo i

uhapšen je 26. maja 2011, dok jepodrugoj verziji izvjesnovrije-

meproveouGackuuBiH, ali tonijezvaničnopotvrđeno.

Majke Srebrenice: Neka

mu svaku noć na oči

dolaze naši sinovi i kćeri

IzricanjepresudeRatkuMladićuuSrebrenici jedočekanomir-

no i bez incidenata.

PredsjednicaUdruženja„MajkeenklavaSrebrenicaiŽepa“Mu-

niraSubašićporučilajedažrtvanikadanemožebitizadovoljna.

-Ovo je istapresudakoja jebila i Karadžiću, jedinošto jeondo-

biodoživotnu,aKaradžić40godina.JedinajerazlikadajeMla-

dićimaovezesavojskomSrbije.Mižrtvesadaimamopravoda

podignemooptužnicu i protivSrbije i RS - pojasnila jeSubašić.

Poželjela jedaMladićživi jošdugo i dočekažalbenupresudu.

- A, damusvakunoćnaoči dolazimoj sin i njegovakćerkakoja

seubilazbognjegaisvanevinoubijenadjeca-poručilajeSuba-

šić, prenosi agencijaAnadolija.

USrebrenicu je juče stigaoveliki broj novinara, ali sugrađani tog

mjesta, i Srbi i Bošnjaci, izbjegavali da komentarišu presudu.Tek

nekolicinaSrbajekazaladaMladić„ostajeherojsrpskognaroda“.

Mladić nije prisustvovao izri-

canju cijele presude jer je

prethodnoudaljen iz sudnice

zbognepristojnog i drskog

ponašanja. Proglašen

je krivimza 11 od 12 ta-

čakaoptužnice

Počinjeni

zločini spadajumeđu

najgnusnije poznate

čovječanstvu i uključuju

genocid i istrebljenje kao

zločine protiv čovječnosti.

To su najstrašniji zločini -

rekao je sudija Orije

NIJESASLUŠAOPRESUDU:

Mladića izvode iz sudnicezboguvredljivihpovika