Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 76 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-UCrnoj Gori

seu internet oglašavanje

ulaže samo 15odstomarke-

tingbudžeta, avišeod65od-

stoCrnogoraca jena inter-

netu. Topokazujedapostoji

ogromanprostor za rast -

kazao jePobjedi najstariji

sertifikovani trener (Google

CertifiedTrainer-GCT) u

GoogleAdriatics regijiMi-

roslavVarga.

On ističe da se većina pretraga

u Crnoj Gori odvija na Go-

ogleu, mnogi koriste društve-

ne mreže (Facebook, Insta-

gram, Youtube), a većina

ulaganja u oglašavanje još je u

tradicionalnimmedijima.

Mogućnosti

- Nikakav izuzetak u odnosu

na države okruženja. Ko prvi

krene u onlajn oglašavanje i

budeuspio,tajćepovućiostale

- smatraVarga.

On tvrdi da sumogućnosti in-

ternet oglašavanja višestruke.

- Zamislite da ste stranac i da

trebate zubara u Podgorici.

Prvoštoćetenapraviti jepitati

na recepciji ili guglati. Ili obr-

nuto. I koga nađete, taj će na-

pravitiposao-poručujeVarga.

Od ukupnog globalnog ulaga-

nja u oglašavanje (TV, novine,

radio, internet, bilbord), uGo-

ogle i Facebook se ulaže više

od 50odsto.

- Kod nas na Balkanu, prema

raznim autorima i u raznim

državama, taj iznos se kreće

od tri do 20 odsto. Ima ogro-

mnogprostorazarast i svakko

razmišlja o svojoj karijeri, tre-

balo bi da razmisli o internet

marketingu - poručujeVarga.

On je ovogodišnji predavač na

četvrtom ImPRove Business

seminarukojiagencijaAdvan-

tage organizuje 30. novembra

uhotelu „Ramada“.

Tema ovogodišnjeg seminara

je ,,Internet marketing - neka

Google radi za vas“.

Varga širomsvijeta objašnjava

zaštoGooglenijesamopretra-

živač za nepoznate pojmove,

većnajbolji prijatelj uposlu. O

tome će govoriti i polaznicima

ovogodišnjeg seminara.

- Ono što sam vidio u svimdr-

žavama gdje sam do sada dr-

žao predavanja (Albanija, Au-

strija, BiH, Bugarska, Češka,

Mađarska, Makedonija, Nje-

mačka, Poljska, Srbija, Švaj-

carska,Hrvatska)-ljudinijesu

ni svjesni što se sve može. Ne-

kada su neke mogućnosti i

potpuno besplatne, ali većina

ljudi nema vremena prouča-

vati i tražiti nešto što ni ne zna

da postoji - ističeVarga.

On kaže damože naučiti ljude

kako da iskoriste internetske

mogućnosti da im kompanije

bolje rade, biloda se samostal-

no upuste u onlajn oglašava-

nje, biloda imradi agencija.

- Naravno, fokus će biti naGo-

ogle AdWords sistemu, imejl

marketing ilidruštvenemreže

neće biti ni spomenute jer bi

mi trebalo nekoliko dana, a ne

nekoliko sati - kazao jeVarga.

Kako je istakao, nema podata-

ka koliko se Crnogoraca bavi

onlajn biznisom zbog toga što

više od 99 odsto vlasnika .me

domena je vanCrneGore.

- Dio crnogorskih kompanija

koristi .com ili druge domene

pa je teško napraviti procjenu.

Ali, znam da Crnoj Gori samo

prodaja .medomenačinidotri

odsto izvoza. Ako se uzme u

obzir koja su bila potrebna

ulaganja, a koliki su prihodi,

mislimda jeCrnaGora napra-

vila odličan onlajn biznis. Ako

se dobro sjećam, Crna Gora

ima najviše registrovanih do-

mena od svih država bivše Ju-

goslavije - ističeVarga.

Tehnologije

Što se tiče novih tehnologija,

kaženaš sagovornik, prije izu-

mrunegodođudonas.

- Možda je najpoznatiji trend

koji se u svijetu događa, a do

nas još nije stigao Internet of

Things ili IoT. Naprosto se sve

veći broj kućnihuređajapove-

zuje na internet (frižideri, mi-

krovalne pećnice, video nad-

zor, termostat) i omogućava

upravljanje na daljinu čitavim

stanom.Može to postati i noć-

namora - zamislitedavamne-

ko hakuje šifru za ulaz u stan

ili ugasi grijanje vode, amora-

te se istuširati - našalio se naš

sagovornik.

Nije daleko dan, naglašava on,

kadaćevamfrižiderjavitidaje

upravo naručio šest komada

nečega i da mu javite ako ne

mislite doći do 19 sati kući ka-

da je dogovorio isporuku.

- Možda i pošalje automatsko

vozilo po vas kako bi stigli na

vrijeme - kažeVarga.

On je siguran da postoji ne-

srazmjerakorištenjainterneta

i ulaganja u internetsko ogla-

šavanje, ne samouCrnoj Gori,

nego i u svim državama okru-

ženja.

- Turizam, kao još jedan važni

izvozni potencijal Crne Gore,

najbližijesnažnomrastuulaga-

nja u onlajn oglašavanje, jer ne-

ko, naprimjer izAustrije iliBel-

gije, će prije nego se odluči na

ljetovanje, detaljno istražiti sve

dostupne izvore informacija.

Ako vas nema u tom trenutku,

propustili ste priliku ponuditi

svojsmještaj-objašnjavaVarga.

Slično je stanje, kaže, bilo u

Hrvatskoj prije četiri godine

kada je naprosto eksplodiralo

ulaganje u internet marketing

u turizmu. Po mnogim para-

metrima koje vidim, CrnaGo-

ra se nalazi pred eksplozijom

ulaganja u internet oglašava-

nje, prvenstveno u Google

AdWords.

- To, naravno, ne znači da ne-

ma prostora i za ulaganje na

unutrašnjem tržištu. Ono što

mislimdaćebitinajvećakorist

seminara je bolje razumijeva-

njeonogštosedogađa i koje se

sve mogućnosti mogu iskori-

stiti. Nemoguće će mi biti u

nekoliko sati ispričati ono za

što je meni trebalo više od 10

godina-kazaojeVargaističući

daćepomoćisvakomkoplani-

ra razvoj karijere u tom smje-

ru ili radi s digitalnomagenci-

jom da najbrže i najkraćim

putemdođedorješenjazasvoj

problem.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

–Crnogorska

Vladaposebno je zaintere-

sovana za tješnju saradnju

saMeđunarodnomorgani-

zacijomrada radi pronala-

ženjanajboljihrješenja za

daljepovećanje efikasnosti

uborbi protivneformalne

ekonomije, pogotovoonog

dijelakoji se tičeprava za-

poslenih, odnosnonepri-

javljenog rada.

To je juče kazao predsjednik

VladeDuškoMarković tokom

razgovora sa direktorom regi-

onalne kancelarije Međuna-

rodne organizacije rada za ze-

mlje Centralne i Istočne

Evrope Markusom Pilgri-

mom.

Kako je saopšteno, obostrano

je izraženo zadovoljstvo od-

nosima Crne Gore i Međuna-

rodne organizacije rada i sa-

radnjom na svim relevantnim

poljima što je već dalo kon-

kretne rezultate pogotovo u

projektu Programa dostojan-

stvenog rada za period 2015-

2017. godine.

- PremijerMarković je istakao

odličnu komunikaciju Vlade i

sa poslovnom zajednicom i sa

socijalnim partnerima ocije-

nivši da je tomuspjehu svaka-

kodoprinijela idobrasaradnja

CrneGore saMeđunarodnom

organizacijomrada,kojajepo-

mogla našoj zemlji u procesu

usvajanjanovih standarda i na

taj način participirala u na-

pretkunaše zmelje–pišeu sa-

opštenju.

Pilgrimje, kako se navodi, oci-

jenio da partnerski odnosi

Međunarodne organizacije

rada sa Unijom poslodavaca

CrneGoremogu poslužiti kao

model ostalim državama na-

šeg regiona, dok sa Ministar-

stvom rada i socijalnog stara-

nja postoji već tradicionalno

uspješnasaradnjausvimobla-

stima.

Markoviću je predstavljena

analiza parafiskaliteta koju je

Međunarodna organizacija

radaizradilazasvakuzemljuu

saradnji sa partnerima – u Cr-

nojGori saUnijomposlodava-

ca, a on je istakao da je riječ o

vrijednomdokumentu koji će

ući u analitičku osnovu Vlade

za izradu relevantnihzakona.

R.D.

PODGORICA

–Sigurna

ženskakuća zatražila jeod

nadležnihda iniciraju iz-

mjenuZakonao socijalnoj i

dječjoj zaštiti tako štoće se

pravonamaterijalnoobe-

zbjeđenjeproširiti i na že-

nekoje sužrtvenasilja.

Kako je saopšteno iz Sigurne

ženske kuće, problem je što

žrtve porodičnog nasilja ne-

maju pristup opštim usluga-

mapodrškekojeomogućava-

juoporavak odnasilja.

- Zahtijevamo da država že-

nama žrtvama porodičnog

nasilja obezbijedi pravo na

opšte usluge podrške radi

lakšeg oporavka od nasilja.

Tražimo da se izmijeni Za-

kon o socijalnoj i dječijoj za-

štiti i uskladi sa standardima

Konvencije SE o sprečavanju

i suzbijanjunasiljauporodici

i nasilja nad ženama na način

štoće sepravonamaterijalno

obezbjeđenje proširiti na že-

ne žrtve nasilja i omogućiti

im korišćenje ovog prava na-

kon izlaska iz nasilne veze i

po pokretanju sudskog po-

stupka, kao i jasno definisati

pravonajednokratnumateri-

jalnupomoćzasveženežrtve

nasilja - saopštili sui z SŽK.

Kažudase,prijesvega,majke

sa djecom nakon izlaska iz

nasilne veze suočavaju sa fi-

nansijskim poteškoćama i

deprivacijom, bilo da su ,,iz-

bačene iz kuće ili primorane

da to same urade iz straha za

svoju bezbjednost i bezbjed-

nost svoje djece“.

- Podsjećamo da jeCrnaGo-

ra ratifikovala Konvenciju

SE o sprečavanju i suzbija-

nju nasilja nad ženama i na-

silja u porodici i samim tim

se obavezala da će preduzeti

neophodne zakonodavne ili

druge mjere kako bi obezbi-

jedila da žrtve imaju pristup

uslugamakojeomogućavaju

njihov oporavak od nasilja.

Ovemjereobuhvatajufinan-

sijsku pomoć, stanovanje,

obrazovanje, obuku i pomoć

prilikomzapošljavanja, kao i

pristupuslugamazdravstve-

ne i socijalne zaštite – piše u

saopštenju.

N.Đ.

Internet oglašavanje:

Sertifikovani trener kompanije GoogleMiroslav Varga

Onlajn reklamiranje

tek počelo kodnas

Mogućnosti internet

oglašavanja su višestruke.

Ima ogromnog prostora

za rast i svako ko razmišlja

o svojoj karijeri, trebalo

bi da razmisli o internet

marketingu - poručuje

Miroslav Varga

Google koristi 98 odsto internet korisnika

Govoreći o bene itima koje Crna Gora još nije

iskoristilaod internetmarketinga, Varganavodi

dajenedavnobiouPodgoricinaNetworkkonfe-

renciji 2017. i iskoristioprilikudapretražiGoogle

davidi kolika jeaktivnostoglašavanja.

- Google iznosi podatak da je kao pretraživač

prisutan kod98odsto evropskih korisnika i vje-

rujemdajeiuCrnojGorisličanpostotak.Neobič-

nomalooglasa samvidionaGoogleuuodnosu

nabanneriliFacebookoglašavanje.Tomijenaj-

bolji pokazatelj da u nekoj državi postoji ogro-

manpotencijal zarast - kazao jeVarga.

MiroslavVarga

Predsjednik Vlade razgovarao sa čelnikomMeđunarodne organizacije rada

Podrška u borbi protiv

neformalne ekonomije

Sigurna ženska kuća zahtijeva izmjenu zakona

Žrtvama nasilja

materijalno

obezbjeđenje

Sa sastankauVladi