Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 76 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

– U utorak veče,

oko 20.30 sati saobraćajna

policija zaustavila je u mjestu

Ulići, na magistralnom putu

Podgorica – Cetinje, automo-

bil „golf“ za čijim volanom je

bio I. D. (36) koji je suludom

vožnjom od 204 kilometra

na sat ugrožavao i svoj i život

ostalih učesnika u saobraćaju.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, protiv I. D. je podni-

jeta prekršajna prijava i on je

privremeno isključen iz sao-

braćaja.

- Uređajem za evidentiranje

prekršaja u pokretu snimljena

je brzina od 204 kilometra na

sat, gdje je ograničenje 80.

Protiv I. D. je podnijeta prekr-

šajna prijava iz člana 318 Zako-

na o bezbjednosti saobraćaja

na putevima, a vozaču je

privremeno oduzeta vozačka

dozvola do okončanja postup-

ka – piše u saopštenju.

Navodi se da su od 10. novem-

bra, zbog vožnje pod uticajem

alkohola u koncentraciji većoj

od 1g/kg, saobraćajci priveli

148 vozača.

- Upućujemo apel svim učesni-

cima u saobraćaju da poštuju

saobraćajne propise, da ne

konzumiraju alkohol ako

namjeravaju upravljati vozi-

lom, da je svaka vožnja taksi-

jem jeftinija od novčane kazne

za upravljanje pod dejstvom

alkohola, te da je svaka novča-

na kazna mnogostruko manje

vrijednosti od ljudskog života

– istakli su u saopštenju.

Policija će, poručili su, nastavi-

ti sa pojačanim aktivnostima u

narednom periodu.

R.D.

a

na zbog

osnovnih

ačela

govor u kome je naveo da su

prekršeni članovi 5, 7, 8. i 11.

Pravilnika o programskim

standardima u elektronskim

medijima.

- Autorka je, pored etičkog ko-

deksa, prekršila i Programske

principe i profesionalne stan-

darde RTCG, tačnost i objek-

tivnost, a nije ni provjerila sve

činjeniceinijenavelaprecizno

izvor, kredibilitet, pravednost,

uravnoteženost izvještavanja i

standarde prilikom intervjua.

Uz to je prećutala brojne in-

formacije.Očiglednojedaje

urednica koristila samo je-

dan izvor i to koji je upi-

tan, a nije koristila zva-

nična dokumenta i time

je publici plasirala nei-

stinitu informaciju -

piše u prigovoru koji

je Radović podnio

Agenciji.

Emisija

On se konkretno po-

žalionatoštojePejo-

vić, kako tvrdi, navela javnost

da pomisli da je njemu kao

kandidatu za članstvo u Sa-

vjetu RTCG Administrativni

odbor omogućio određene

„interne informacije“.

- Pejović je rekla: „Uvedeno je

interno pravilo, van zakona,

da se može priznati podrška

samo onihnevladinihorgani-

zacija koje su imale ovjerenu

poresku prijavu. Pazite sad

to? Iako je, recimo, Slavica

Striković imala veći broj ne-

vladinihorganizacija,alizbog

toga što nije imala ovu infor-

maciju o internom propisu,

izabran je, recimo, gospodin

Milan Radović“... - piše u do-

kumentu.

Radović je istakao da to nije

tačno i da Pejović u emisiji ni-

je saopštila da je zakonska

obavezanevladinihorganiza-

cija bila da podnesu finansij-

ske izvještaje nadležnom dr-

žavnom organu prilikom

predlaganja kandidata, a ne

da to čine sami kandidati.

-Tako je svjesnosakrila isprav-

nu verziju čitavog procesa i

javnosti kao apsolutnu istinu

plasirala potpuno iskrivljenu

sliku–kategoričan jeRadović.

Naglasio je i da nije imaoprili-

ku da se o tome izjasni, jer ga

Pejovićnijepozvaladagostuje

ili komentariše te navode.

RTCG se na odluku Agencije

može žaliti Savjetu ove insti-

tucije u rokuod 15 dana odda-

na kada je rješenje donijeto.

K.J.

Za projekte i

konsultante

638.000 eura

Ministarstvu zdravlja za narednu godinu 2,68miliona eura

Ministarstvozdravlja

PODGORICA

–Ministart-

svuzdravljau2018. godini

opredijeljeno je 2,68milio-

na eura, što je zaoko

620.000euravišenego

prošle godine.

Odtognovca, kakosenavodiu

prijedlogu budžeta za nared-

nu godinu koji je utvrdilaVla-

da, za bruto plate zaposlenim

izdvojenoje796.289,azasluž-

bena putovanja 57.000 eura.

-Zarazvoj,ekonomskuodrži-

vost i poboljšanje kvaliteta

zdravstvenezaštiteplanirano

Pripadnici Vojske Crne Gore govorili o učešću u evropskimmirovnimmisijama

Porodica je važna u životu vojnika

PODGORICA

–Bezpodrške

porodice rijetkokoji vojnik

bimogaodanapravimaksi-

mumumisiji ukojoj uče-

stvuje. Ona je stub svakog

pojedinca i veoma jevažan

faktoruživotuvojnikakoji

je „otišaonadrugi kraj svije-

ta“ - kazao jekapetankorve-

teZoranSamardžić.

On je i komandant Pomorskog

odreda u mornarici Vojske, a

predvodio je operaciju EU

NAVFOR Atalanta „Rog Afri-

ke“ u vodama Somalije. Osvo-

jim iskustvima govorio je juče

napaneldiskusiji„UčešćeVoj-

skeCrneGoreuEUmisijama i

operacijama“, koju je organi-

zovalo Ministarstvo odbrane

za podgoričke srednjoškolce,

a namijenjena je da mladima

približi vojni poziv.

Podrška

Samardžič jenaglasioda jeve-

oma važno da porodica da po-

dršku, ali i da je osoba koja je

ostala kući podjednako bitna,

zbog toga što ima ulogu i oca i

majke – i babe i djeda.

- Porodičan sam čovjek, ože-

njen sam i imam djecu, a bez

podrške supruge ne bih mo-

gaoda profesionalnoda sepo-

svetim kolegama i zadatku

koji sam dobio – rekao je Sa-

mardžić.

Prema njegovim riječima, ko-

munikacija tokommisija nije

uskraćena, ali je i redovna.

- Imate pravo na privatnu ko-

munikaciju, koju zovemo „ve-

zamorala“.Preciziranisunam

minuti,dalisatelitskimtelefo-

nomili preko interneta, papo-

rodica, baremu tomdijelu, ne

trpi –kazao je Samardžić.

On jenaveoda jenašadržavau

misiji u vodama Somalije

uključena od 2011. godine, te

NAŠADRŽAVAUČESTVUJEUMIROVNIMMISIJAMAOD2010:

Sapanel diskusije

Žene u vojsci

Nikolina Drobnjak iz Srednje medicinske škole u Podgorici

pitala je pripadnike Vojske koliko su žene zastupljene u

mirovnimmisijama.

- UMornarici je veoma mali broj žena, ali u okviru Vojske

postoje jedinice koje imaju u sastavu žene, koje su angažova-

ne na zadacima ravnopravno sa kolegama. U svakoj rotaciji

Ajsaf misije učestvuje jedna žena, da li kroz medicinski tim ili

u nekomdrugomdijelu – odgovorio joj je Zoran Samardžić.

Žene su, kako je rečeno, procentualno u vojsci zastupljene

oko 13 odsto, dok je u Ministarstvu odbrane taj broj malo veći.

da jemisija prvenstveno foku-

sirana na zaštitu brodova Uje-

dinjenih nacija od pirata, koji

preko Svjetskog programa

hrane distribuiraju neophod-

nu pomoć osiromašenom sta-

novništvuSomalije.

Samardžić je učestvovao i u

pomorskojmisiji ubasenuSo-

malije od 30. aprila do 15. av-

gusta.

I major Milutin Miličić, pri-

padnik pješadijskog bataljona

koji radinapoziciji logističkog

oficira, saglasan jeda jepodrš-

ka porodice veoma važna, a

utiče i na samu odluku o odla-

skuumisiju. Prema njegovom

mišljenju, da podrška ne po-

stoji, većinasenebini odlučila

da konkuriše zamisiju.

Misija

On je u trening misiji Evrop-

skeunijeuMaliju2015.godine

bio logistički oficir, a tada je

imao svakodnevni kontakt

preko Skajpa i društvenih

mreža sa familijom. Kako je

naveo, učestvovao je i u misiji

uAvganistanu2012. godine.

- Rat u Maliju počeo je 2012.

godine, nakon čega je tamoš-

nja vlada zatražila međuna-

rodnu pomoć u borbi protiv

pobunjenih ekstremnih isla-

mista.Naši vojnici učestvujuu

obuci pripadnika malijskih

oružanih snaga i to na planu

savjetovanjainaplanunjihove

obuke i doobuke – naveo je

Miličić.

J.B.

Uprava policije podnijela prekršajnu prijavu

Magistralomod Podgorice

ka Cetinju vozio 204 na sat

je 638.900 eura, dok se najve-

ći dio odnosi na konsultant-

ske usluge (finansiranje

stručnihkonsultanataizobla-

sti zdravstva), projekte i stu-

dije i ostale usluge – piše u

dokumentu.

Rashodi za materijal planira-

ni su, kako senavodi, u iznosu

od 0,06miliona eura, a odno-

se se na administrativni, za-

timmaterijal za posebne na-

mjene i rashode za gorivo.

-Zaadministrativnimaterijal

planirani rashodi iznose 0,03

miliona eura i odnose se na

rashode za kancelarijski ma-

terijal, dok su sredstva plani-

rana na izdatku materijal za

posebnenamjenepredviđena

za nabavku publikacija, časo-

pisa, glasila i stručne literatu-

rezapotrebezaposlenih.Ras-

hodi za gorivo planirani su u

iznosu od 0,02miliona eura –

piše uprijedlogubudžeta.

Zakonom o budžetu za 2018.

definisano je da će Vlada pot-

pisati ili će postati efektivni

kreditniililizingaranžmanza

potrebe javnih zdravstvenih

ustanova u Crnoj Gori za ku-

povinumedicinskeopreme, u

iznosu do pet miliona eura sa

PDV-om, koji ćeserealizovati

kroz kreditni ili lizing aran-

žman u trajanju od najmanje

pet godina.

Sl.R.

Rashodi zagori-

voplanirani suu

iznosuod0,02

miliona eura –pi-

še uprijedlogu

budžeta