Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 76 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

Društvo

Agencija za elektronskemedije reagovala po prigovoruMilana Radovi

RTCGupozor

nepoštovanja

novinarskih

PODGORICA

–Agencija za

elektronskemedijeutvrdila

jedaJavni servis nijepošto-

vaonačela tačnosti, objek-

tivnosti i nepristrasnosti u

emisiji „Izpravogugla“ emi-

tovanoj 18. oktobra, zbog če-

ga imje izrečenamjeraupo-

zorenja.

Kako se navodi u dokumentu

Agencije, prigovor je poslao

član nevladine organizacije

Građanska alijansa Milan Ra-

dović koji smatra da je uredni-

ca emisije Duška Pejović mo-

rala da ga pozove i da čuje i

njegov stav, jer je, kakonavodi,

iznijela neistine onjemu.

Prigovor

Gost u emisiji bio je predsjed-

nik Administrativnog odbora

Skupštine Luiđ Škrelja, a raz-

govarali su i o aktuelnoj situa-

ciji uSavjetuRTCG, čiji je član

iMilanRadović.

- Emiter nije pružio priliku da

učestvuju u programu ili da

Emiter nije

pružio priliku

da učestvuju u

programu ili da

komentarišu

navode one osobe

na čiji račun su

iznešeni navodi

o nepodobnim

djelima ili

negativne

konotacije – piše,

pored ostalog, u

odluci

Zgrada RTCG

Milan Radović

komentarišu navode one oso-

benačiji računsu iznešeni na-

vodi o nepodobnimdjelima ili

negativne konotacije. Javnom

servisu nalaže se da usaglasi

emitovanje programskih sa-

držaja u okviru programa

TVCG1sastandardimadefini-

sanim u Zakonu o elektron-

skim medijima, podzakon-

skim akt ima Agenc i j e i

izdatom odobrenju za emito-

vanje - piše u rješenju koje je

potpisao direktor Agencije

AbazDžafić.

Kako dodaju, u okviru emisije

„Iz pravog ugla“ dužni su da

objave informacijuomjeri ko-

ju je izreklaAgencija.

Oni navode da je Radović 23.

oktobra Agenciji dostavio pri-

Koordinacioni timza zaštitu i spašavanje

PODGORICA

-Nabavka tri

višenamjenskahelikoptera,

vrijedna 30miliona eura i

dvaprotivpožarna aviona,

vrijedna šestmiliona eura,

koja jepredviđenaPrijedlo-

gomzakonaobudžetuza

2018. godinuoptimalnozao-

kružuje sistemza gašenje

požara izvazduha, zaključe-

no jenakonstitutivnoj sjed-

niciKoordinacionog tima za

zaštitu i spašavanje.

Na sjednici Koordinacionog

tima za zaštitu i spašavanje,

kojim rukovodi predsjednik

Vlade Duško Marković, pre-

zentirana je informacija o si-

stemu zaštite i spašavanja u

Crnoj Gori i razmotrena i

usvojena informacija o poža-

rima tokom ljetnje sezone

2017. godine.

Konstatovano je da je tokom

ljetošnje požarne sezone, koja

je zahvatila cijelu sjevernu

obaluMediterana,uCrnojGo-

ri izbilo 3.125 požara na otvo-

renom prostoru, da je sistem

reagovao na propisani i pred-

viđeni načinnizommjera i ak-

tivnosti.

- Zahvaljujući čemu je, uz izu-

zetno požrtvovanje ljudstva

na terenu i međunarodnu po-

moć, uspješno odgovoreno na

katastrofalnu elementarnu

nepogodu, te susačuvani ljud-

ski životi i strateški infrastruk-

turni kao i stambeni objekti –

piše u saopštenju.

Koordinacioni tim je, ističe se,

podrobno analizirajući sve as-

pekte ljetošnje požarne sezo-

ne, donio više odluka kojima

su pojedinačni subjekti u si-

stemu zaštite i spašavanja za-

duženi da u precizno određe-

nim rokovima preduzmu

neophodnemjere i radnjeradi

štoboljepripremeza reagova-

nje u slučaju ekstremnih vre-

menskihneprilika.

Zaključeno je da nabavka tri

višenamjenska helikoptera,

vrijedna 30miliona eura i dva

protivpožarna aviona, vrijed-

na šest miliona eura, koja je

predviđena Prijedlogom za-

kona o budžetu za 2018. godi-

nu optimalno zaokružuje si-

stem za gašenje požara iz

vazduha.

Koordinacioni tim je ocijenio

da jecjelishodnosačinitisveo-

buhvatnu analizu normativne

osnove, kao i praktičnih rješe-

nja sistema zaštite i spašava-

nja sa ciljem njegovog daljeg

unapređenja ipodizanjanivoa

efikasnosti.

R.D.

Tri helikoptera i

dva protivpožarna

aviona za sigurnije ljeto

Sa sastanka

Konkurs

za naše

srednjoškolce

PODGORICA

– Regionalna

saradnja je veoma važan pre-

duslov za razmjenu znanja i

jačanje naučnih i istraživačkih

kapaciteta zemalja regiona,

a zbog toga bi bilo dobro da

crnogorski učenici, studenti

i nastavnici učestvuju u pro-

gramima i kursevima koje

Istraživačka stanica Petnice

organizuje svake godine.

To je poručio zamjenik direk-

tora te nezavisne naučno-

obrazovne institucije Nikola

Božić na jučerašnjem sastanku

sa generalnimdirektorom

Direktorata za naučnoistraži-

vačku djelatnost u Ministarstvu

nauke DarkomPetrušićem.

Kako je saopšteno iz tog reso-

ra, na sastanku je bilo riječi i o

budućimmodelima saradnje.

Božić je pozvao naše srednjoš-

kolce da se prijave za seriju

seminara i kurseva koji se

održavaju u nekoliko termina

tokom zime, proljeća, ljeta i

jeseni. Poziv je dostupan na

sajtu

www.petnica.rs.

- Programi Petnice obuhvataju

širok spektar oblasti i disciplina

u okviru prirodnih, društvenih

i tehničkih nauka, a predavači

su iskusni naučnici i istraživači

iz velikog broja naučnih insti-

tuta i fakulteta širom svijeta –

napisano je u saopštenju.

Predavanja i kursevi realizuju

se iz oblasti arheologije, astro-

izike, analitičke hemije, biome-

dicine, psihologije, biologije, pa

sve domuzikologije, fotogra i-

je, dizajna i 3D štampe.

J. B.

Program razvoja kandidata za rektora

DaniloNikolić

Zaposliće na UCG

priznate naučnike

crnogorskog porijekla

PODGORICA

– U najkraćem

roku neophodno je izraditi

dokument kojim će se de ini-

sati dugoročni pravci razvoja

Univerziteta Crne Gore, odno-

sno strategiju razvoja što će

biti jedan od ključnih prioriteta

budućeg rukovodstva, napi-

sao je u programu razvoja

kandidat za izbor rektora

Danilo Nikolić.

On se jedini prijavio na kon-

kurs za izbor rektora, a tu

funkciju obavlja kao vršilac

dužnosti od smjene Radmile

Vojvodić. O njegovom pro-

gramu razvoja Univerziteta

za mandatni period od 2017.

do 2020. godine izjasniće se

senatori na sjutrašnjoj sjedni-

ci. U programu je izrazio oče-

kivanje da će dobiti podršku

Senata.

- Svjestan izazova i odgovor-

nosti koje obavljanje funkcije

rektora podrazumijeva, nasto-

jaću da preuzete obaveze

ispunjavam rukovodeći se

svjetskim standardima i

najboljom praksom razvoja

visoko-obrazovnih institucija...

– napisao je Nikolić.

Naučnici

Univerzitet, kako je naveo u

programu, upravljanje treba

da zasniva na modernim,

zakonskim okvirima i najboljoj

praksi svjetskih univerziteta i

referentnih obrazovnih insti-

tucija.

Nikolić je, između ostalog,

istakao da priznati naučnici

crnogorskog porijekla mogu

značajno doprinijeti podizanju

međunarodne istraživačke

aktivnosti Univerziteta. U

narednom periodu će se,

kako je pojasnio, konkretizo-

vati različiti oblici saradnje

sa njima, od zajedničkih

projekata, statusa gostujućih

profesora, pa sve do povratka

i zaposlenja na Univerzitetu.

- Za najistaknutije naučnike iz

dijaspore, koji su na vodećim

pozicijama najprestižnijih uni-

verziteta, iniciraće se osniva-

nje institucije „trajnog gostu-

jućeg profesora“ po uzoru na

prakse svjetskih univerziteta

– napisao je on.

Jedan od velikih izazova

Univerziteta, kako je istakao,

predstavlja zadržavanje i

privlačenje mladih stručnih

kadrova. Na Univerzitetu

posljednjih godina, prema nje-

govim riječima, nije bilo zna-

čajnijeg zapošljavanja mladih

saradnika.

- Odliv kompetentnih mla-

dih ljudi u inostranstvo ili

odlazak sa Univerziteta zbog

nemogućnosti zapošljavanja

i demotivišućeg materijalnog

statusa, dodatno je osiroma-

šilo ljudski potencijal Univer-

ziteta i podstakao konstantne

zahtjeve studenata u pravcu

osavremenjivanja i podmla-

đivanjem nastavnog kadra –

naveo je on.

Nikolić je istakao i da će se

zaposleni nastavnici i sarad-

nici na Univerzitetu podsticati

da objavljuju naučne radove u

renomiranimmeđunarodnim

naučnim časopisima, koji su

indeksirani u priznatim baza-

ma podataka.

Centar

- Nagrađivanje za naučnoi-

straživački rad će se nastaviti

kroz dopunjeni Pravilnik o

postupku, uslovima vredno-

vanja i načinu nagrađivanja

zaposlenih za poseban dopri-

nos razvoju i međunarodnom

pozicioniranju Univerziteta

Crne Gore - napisao je on.

Istakao je, između ostalog,

da je uvjeren da Univerzitet

ima istraživački potencijal i

kadrovske kapacitete za zna-

čajno veća istraživačka, inova-

tivna i umjetnička dostignuća,

ali da bi se to postiglo treba

izgraditi sistem optimalnog

upravljanja ovim resursima.

- Potrebno je osigurati meha-

nizme za optimalno korišće-

nje nastavne infrastrukture,

laboratorija i opreme, kako bi

bile dostupne i široj zajednici,

čime će se poboljšati saradnja

s privredom i javnim sekto-

rom. U pravcu podrške ovim

aktivnostima, Univerzitet će

dati doprinos u obezbjeđiva-

nju neophodne naučno-istra-

živačke opreme i pristupa

svjetskim bazama podataka

o naučnim publikacijama -

naveo je on.

Za potrebe transfera znanja

između Univerziteta i privre-

de, na Univerzitetu će, kako

je pojasnio, početi da radi

centar za transfer tehnologija

i stručne usluge. Uloga ovog

centra, prema njegovim rije-

čima, biće da pruža podršku

u plasmanu novih tehnologija

i inovacija, povezivanju rele-

vantnih subjekata, te uspo-

stavljanju mreža saradnje sa

ciljem intenzivnijeg transfera

tehnologija sa Univerziteta ka

privredi.

- Univerzitet će u tom pravcu

podsticati prijave patenata

uz osiguranje inansijskih

sredstava za postupak prijave

- rekao je on.

O podržavanju programa kan-

didata za rektora senatori će

se sjutra izjasniti javnim glasa-

njem, a, kako procedura nala-

že, konačnu odluku o izboru

rektora donijeće Upravni

odbor.

N.Đ.

Doktorske studije na engleskom

Kako bi se ojačala međunarodna vidljivost i prepoznatljivost

istraživača kao i samog Univerziteta, neophodno je, kako je

naveo Nikolić, uložiti napore u osnivanje doktorskih studija na

engleskom jeziku. Smatra i da radi povećane internacionaliza-

cije Univerziteta, treba osnivati i zajedničke doktorske studije

sa renomiranimpartnerskimuniverzitetima iz Evropske unije

i svijeta.