Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 76 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Prijedlogom

zakonaobudžetuzanared-

nugodinuzaMinistarstvo

poljoprivredepredviđeno je

29,4miliona eura, što je za 3,1

milion, odnosno 11,8odsto

višeuodnosunaovogodišnja

izdvajanja. Do rastabudžeta

tog resoradošlo jenajviše

zbogpovećanja izdvajanja za

bezbjednost hrane, veterinu

i fitosanitarneposlove.

Za ovaj program predviđeno

je 3,3miliona, što je za 55,5od-

sto više nego lani, kad je ta su-

ma bila 2,14 miliona eura. Za

ovuorganizacionu jedinicu za

brutozaradeidoprinosepred-

viđen je 1,07 miliona eura, što

je za 193 posto više u odnosu

na ovu godinu. U okviru ovog

programa planirana su sred-

stva za bruto zarade 89 zapo-

slenih.

Predviđeno je da rashodi za

usluge za program bezbjed-

nost hrane, veterinu i fitosani-

tarne poslove iznose 613,3 hi-

ljade eura, što je za 153,5 odsto

više. Najveći dio sredstava u

okviru ove grupe izdataka pla-

niran je na poziciji ,,ostale us-

luge“ u iznosu od 570 hiljada

eura. Iz sredstava opredijelje-

nih na ovom izdatku prevas-

hodno će se finansirati poslovi

vezani za zdravstvenu zaštitu

bilja, sjemenski i sadnimateri-

Ministarstvu poljoprivrede naredne godine predviđeno 29,4miliona eura

Za bruto

zarade i doprinose

u okviru programa

bezbjednost hrane,

veterina i tosanitarni

poslovi predviđeno je

milion eura, što je 193

posto više nego ove

godine

jal, zaštitu biljnih sorti, be-

zbjednost hrane na nivou pri-

marnepoljoprivredeigenetski

modifikovani organizmi izove

oblasti i to u skladu sa progra-

mima fitosanitarnihmjera ko-

jim se detaljno utvrđuje na-

m j e n a o p r e d i j e l j e n i h

sredstavaibezbjednostihrane.

Za programpoljoprivreda i ri-

barstvo u ovogodišnjem

budžetu bilo je predviđeno

14,6miliona eura, dok je za na-

rednu godinu predviđeno

15,06milionazapoljoprivredu

i 605,3hiljade za ribarstvo.

Uprijedloguzakona senavodi

da su mjere tekuće i razvojne

politike u poljoprivredi sa-

stavnidioAgrobudžeta,kojiće

Vlada naknadno usvojiti. Na-

vodisedaćesezarazvojpoljo-

privrede, osim sredstava pla-

niranih iz budžeta, koristiti i

MIDAS (Svjetska banka),

ADAMAS (Abu Dabi fond za

razvoj), Međunarodni fond za

razvoj poljoprivrede pri UN

(IFAD), a na raspolaganju će

biti i 16miliona eura iz IPARD

fonda, pri čemu je nacionalo-

na kontribucija dva miliona

eura. Predviđeno je da budžet

Agencije za duvan iznosi 86,9

hiljada eura, Uprave za vode

332,9hiljada eura, aUprave za

šume 4,86 miliona eura. Za

program šumarstvo u okviru

Ministarstva predviđeno je

207,2 hiljade eura, dok je za

oblast vodoprivrede predvi-

đeno 1,18 miliona eura, a za

Agencijuzaplaćanje 1,22mili-

ona eura.

Za ruralni razvoj predviđeno

je 1,73miliona eura, a za admi-

nistraciju 786,4hiljade eura.

S.P.

Za bezbjednost hrane

budžet veći 55 odsto

alca u direktnoj vezi sa smanjenjem

njenja opterećenja, niti u ko-

jemtomože biti kvartalu.

- Potrebna nam je adekvatna

analizakoja ćepokazati štamo-

žemo ponuditi poslodavcima,

što će imati stimulativan efekat

za proširenje poreske osnovice.

To treba da bude model od ko-

jeg će imati koristi svi - država,

poslodavci i zaposleni. Ako se

kroz smanjenje doprinosa mo-

že očekivati pozitivan efekat u

održavanjubudžetskihprihoda

i podstakne dobrovoljnost u le-

galizaciji neformalnog sektora,

onda primjena takvog modela

ima smisla i bila bi dobrobit za

sve socijalne partnere – pojaš-

njavaju izMinistarstva.

Najavili su da će u ovaj proces

sigurno biti uključeni poslo-

davci.

-Moramo izaći sa relevantnim

procjenama i očekujemo od

poslodavaca dobrovoljnost za

bolje uređivanje poslovnog

ambijenta i povećanje poreske

discipline. Za sve ovo nam je

potrebna precizna analiza i za

sada je rano govoriti o procjeni

isplata zarada na ruke ili dru-

gim isplatama van legalnih to-

kova-kazalisuizMinistarstva.

M.P.M.

ogu

vi

orez

Fiskaliteti

na neto

zaradu

65,37 odsto

Iz Ministarstva inansija su

podsjetili da se na zarade

na teret zaposlenog obra-

čunava porez od 9 odsto i

ukupna stopa za penzijsko,

zdravstveno i osiguranje

od nezaposlenosti od 24

odsto. Na teret poslodavca

isplaćuje se ukupna stopa

doprinosa od 24 odsto.

- To znači da bi neto plata

od 500 eura sa porezima

i diprinosima iznosila

746,26 eura. Prema tome,

iskaliteti na teret zaposle-

nog iznose 246,26 eura,

od čega porez 67,16 eura,

a doprinosi 179,10 eura.

Na istu osnovicu obraču-

navaju se i doprinosi za

socijalno osguranje na

teret poslodavca i po stopi

od 10,8 odsto iznose 80,60

eura. Ukupni iskaliteti na

neto zaradu od 500 eura

iznose 326,86 eura, tako

da poslodavac za taj iznos

zarade ima troškove od

826,86 eura. Procentualni

odnos iskaliteta prema

neto zaradi je 65,37 odsto,

a učešće neto zarade u

odnosu na iskalitete u

ukupnim troškovima je

60,46 odsto naprama

39,54 odsto - pojasnili su iz

Ministarstva.

PODGORICA

Potpredsjed-

nikVladeMilutinSimović

kazao je jučedabudućnost

Aerodroma iMontenegroer-

lajnzanijesupolitičkapita-

nja.

- Vlada će odluku o ovim pre-

duzećima donijeti na osnovu

stručnih analiza - kazao je pot-

predsjednik gostujući u jutar-

njemprogramuTVCG.

Govoreći o izjavi direktora Ae-

rodroma Danila Orlandića da

bi kompanija za aerodrom Ti-

vat mogla da uzme 30 miliona

eura kredita odEBRD, Simović

je kazao da je Orlandić bio u

obavezi da vidi šta je Vladina

namjera po tom pitanju, jer u

imeVlade sjedi na toj poziciji.

- Vlada je već donijela odluku

da angažuje međunarodnu fi-

nansijsku korporaciju, koja je

članicaSvjetskebankeakojaće

uraditianalizuoptimalnogmo-

dela valorizacije Areodroma -

kazao je Simović.

Ocijenio je da je primjer grad-

nje autoputa pokazao da Vlada

imavizijuidasupriznanjazato

stigla i sa međunarodnih adre-

sa.

-Vladaostajeodlučnaunamje-

ri da gradi kompletan autoput.

Za drugi dio trase traži novi

model finansiranja, a to bi mo-

glodabudeprivatno-javnopar-

tnerstvo. Siguran samda ćemo

uspjeti, jer jeautoputvažanpo-

kretač rasta ekonomije – ocije-

nio je potpredsjednik.

Simović je naglasio da Vlada

ima uspješne ekonomske re-

zultate, a da kritike dolaze od

onih koji obilježavaju godinu

nerada.

- Već sada možemo da kažemo

dajeovagodinabilaekonomski

uspješna, da smo ostvarili zna-

čajne rezultate u dijelu finan-

sijske konsolidacije, uspjeli da

intenziviramo realizacijukapi-

talnog budžeta, a posebno au-

toputa. Vlada je uspjela da

obezbijedi redovno servisira-

nje svih obaveza iz paketa soci-

jalnih davanja, plata, penzija,

svihjavnihfunkcijaiispunjava-

nje međunarodnih obaveza.

Sigurni smo da je ovo dobar te-

melj da u narednoj, takođe iza-

zovnoj godini, nastavimo sa

ekonomskim rastom kako bi

sve to imalo direktnijeg efekta

na zapošljavanje i dalje usagla-

šavanje socijalne politike, kako

bi bila još pravednija - kazao je

Simović.

Komentarišući sprovođenje

mjera fiskalne konsolidacije

kazaojedase„odovihkojislave

godinu nerada čuju samo riječi

kritike i politički populizam“.

- Nema realne kritike koja bi

dobro došla svakoj vladi, pa i

ovoj, koja bi bila podsticajna.

Čuju se iz studija gdje ponekad

čovjeknemožedaprepoznako

je gost, a ko voditelj, kao i iz ne-

kihpartijskih saopštenja. Ali to

jedimenzijatipičnazanašpoli-

tički ambijent i nadam se da će

se promijeniti - ocijenio je Si-

movićinaglasiodajepovećanje

PDV na 21 odsto najuravnote-

ženijamogućamjera,jerjeteret

ravnomjernoraspoređennasve

potrošače.Podsjetiojeidajeza-

držana niža stopa PDV-a na

osnovne namirnice.

M.P.M.

Milutin Simović ocijenio da Vlada ima uspješne ekonomske rezultate

Budućnost Aerodroma i

MA nije političko pitanje

Kursna

lista

USD

1.17490

JPY

131.61000

GBP

0.88810

CHF

1.16090

AUD

1.55030

CAD

1.49690

PODGORICA

Prosječna likvidna sred-

stva banaka u avgustu su iznosila 1,04

milijarde eura što je 11,3 odsto više nego

u julu, i 10,7 odsto više nego u istom

mjesecu prošle godine, pokazuju podaci

Centralne banke. Koe icijenti likvidnosti

za bankarski sistemu cjelini su na dnev-

nom i dekadnomnivou bili iznad propi-

sanihminimuma. Bilansna suma banaka

je na kraju avgusta iznosila 4,07 mili-

jardi ili 2,1 odsto viša nego na kraju jula.

Krediti dominiraju - 65,9 odsto, slijede

novčana sredstva i računi depozita kod

centralnih banaka sa 19,1 odsto i 15 odsto

su preostale stavke aktive.

M.P.M.

CBCG: Prosječno

likvidno 1,04

milijarde eura

Sapotpisivanjaugovora

PODGORICA

Opštine sa

sjevera bi trebalo što više da se

uključe i pomognu izgradnju

mikro hidroelektrana snage do

100 kilovati, ocijenili su iz Mon-

tenegro biznis alijanse.

Predstavnici Odbora MBA za

energetiku ocijenili su sadržaj-

nim jučerašnji razgovor u Mini-

starstvu ekonomije o stvaranju

uslova za bržu i masovniju

izgradnjumikro hidroelektrana.

- Utvrđen je i redosljed tih aktiv-

nosti za naredni period -navodi

se u saopštenju.

R. E.

Pomoći

izgradnju

mikro HE

MilutinSimović

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA