Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Predsjednik

Skupštine IvanBrajovićdao

jenalogOdjeljenjuza inter-

nurevizijuda izvrši reviziju

svihputnihnaloga za 2015.

godinu. Upućen je i zahtjev

DRI zakompletnureviziju

2015- rečeno je jučePobjedi

izSkupštine, koja ćedanas

raspravljati ozavršnomra-

čunubudžeta zaprošlugo-

dinu i izvještajimaDRI od

oktobra 2016. dooktobra te-

kuće.

DRI je u reviziji poslovanja

Skupštine u 2016. godini kon-

statovala da nije razduženo

239 putnih naloga vrijednosti

120.785 eura. Isplatu putnih

naloga ispituje Tužilaštvo po

prijaviSkupštineod9.januara.

Iz parlamenta su naveli da su

DRI 17. novembra 2017. preda-

li Akcioni plan za realizaciju

23 preporuke, koji sadrži ko-

mentare, mjere, nosioce i ro-

kove.

- Sprovođenjem revizorskih

preporuka, jačanjem kadrov-

ske strukture i saradnjom sa

svimnadležniminstitucijama,

skupštinsko rukovodstvo

smatra da će se utvrditi raz-

mjerelošegupravljanjaupret-

hodnomperiodu i time sprije-

čiti mogućnost nezakonitog i

nekontrolisanog trošenjanov-

ca - navode iz Skupštine i do-

dajudaAkcioni planne tretira

pitanje odgovornosti za ne-

pravilnosti.

- To nije ni traženo u konač-

nom izvještaju DRI. Pitanjem

odgovornosti bavi se Državno

tužilaštvo, a Skupština će, u

okvirusvojihnadležnosti,tije-

sno sarađivati sa svim držav-

nim institucijama koje otkri-

va ju i procesui ra ju ova

krivična djela - kažu u parla-

mentui ističuda izvještaj revi-

zije nedvosmisleno ukazuje

da je neophodno urediti si-

stemfinansijskog poslovanja.

- To je neophodno urediti do-

nošenjem odgovarajućih

pravnihakataiinternihproce-

dura, kako bi sistem poslova-

nja i kontrole bio u potpunosti

usklađen sa važećim zakoni-

ma, a samim tim spriječene

mogućnostizloupotrebesred-

stava – navode i podsjećaju da

je izvještaj DRI ukazao da je

nemoguće utvrditi neizmire-

ne obaveze, da su klubovima

poslanikaisplaćivanasredstva

suprotno Zakonu o budžetu,

pričemupredsjedniciklubova

nijesu Administrativnom od-

boru dostavljali izvještaje o

njihovom korišćenju, da ne

postoji procedura obračuna

plata zaposlenih i poslanika,

da je sistemputnih naloga ne-

uređen, ne postoji interna

procedura za avio karte, nema

pravilnika o reprezentaciji,

varijabila isplaćivana mimo

procedure, blagajna vođena

mimo svih zakonom utvrđe-

nih procedura, nema popisa

gotovine u blagajni, nije vrše-

no pravdanje podizanja goto-

vine, nije razduženo 239 nalo-

ga u vrijednosti 120.785 eura,

popis nije vođen u skladu sa

propisima, platne kartice su

korišćene bez odobrenja, a

sredstvanijesuusvimslučaje-

vimapravdanafiskalnimraču-

nima...

M.P.M.

Iz parlamenta potvrdili da su DRI poslali Akcioni plan

Brajović naložio internoj

reviziji da prečešlja 2015.

Ministarstvo finansija saopštilo da je povećanjemini

PODGORICA

Postoji pro-

stor za smanjenjedoprinosa

za socijalnoosiguranje, ali

poduslovomda seobezbije-

deprihodi koji nebimogli bi-

timanji odpostojećih, reče-

no jePobjedi izMinistarstva

finansijauodgovorunapita-

njeda li je zauzet stavokoza-

htjevaUnijeposlodavacada

jeuslovzapovećanjemini-

malne zarade smanjenjepo-

reza i doprinosanaplate.

- Pitanja opovećanjuminimal-

nezarade suudirektnoj vezi sa

razmatranjem smanjenja po-

reza i doprinosa na zarade -

objasnili su iz Ministarstva fi-

nansija.

Nasastankusastraniminvesti-

torimapremijerDuškoMarko-

vić je najavio da ima prostora

zasmanjenjeopterećenjarada.

Imaprostora

IzMinistarstvafinansijaPobje-

di sukazali da se jedinokoddo-

prinosa za socijalno osiguranje

može govoriti o relativno viso-

komporeskomopterećenju.

- Potrebe fondova socijalnog

osiguranja za finansiranje nji-

hovih funkcija, odnosno soci-

jalnihdavanjasuprouzrokova-

le postojeće stope doprinosa.

Vlada ocjenjuje da kod dopri-

nosa treba tražiti prostor za

poresko rasterećenje, ali pod

uslovom da se obezbijede pri-

hodi koji nećebitimanji odpo-

stojećih. Faktički, teži se proši-

renju bro j a obvezni ka i

stvaranjuvećeporeskeosnovi-

ce.Dotakvogciljasemožedoći

krozsmanjenjesiveekonomije

na tržištu rada, smanjivanje

nelegalnog zapošljavanja,

urednije prijavljivanje pore-

skihobaveza,redovnijuisplatu

zaradaiplaćanjeporeza,elimi-

nisanje isplata dijela zarade

„na ruke“ i realizaciju drugih

mjera za formalizovanje zapo-

slenih i zarada - objasnili su iz

Ministarstva finansija.

Ranozaprocenat

Za sada, kako su kazali, nemo-

žemo govoriti o procentu sma-

Doprinosi se

smanjiti ako

budu plaćali

Do proširenja broja obveznika i stvaranja veće

poreske osnovice semože doći smanjenjem

nelegalnog zapošljavanja, urednijeg plaćanja

poreza, redovnijim isplatama zarada,

eliminisanjem isplate dijela zarada na ruke,

objasnili su iz Ministarstva nansija

PODGORICA

Euro je glo-

balnavalutapa zbog toga za-

služuje i globalni sistemza-

štite - kazao jepredstavnik

Evropskekomisije za eko-

nomska i finansijskapitanja

Markodi Benedetonameđu-

narodnoj konferenciji

Evropska strategija za zašti-

tueuranapodručjuMedite-

rana.

Konferencija,kojajejučeotvo-

rena uPodgorici, traje tri dana.

- Zbog toga što se euro koristi

nesamouzemljamačlanicama

EU, već i vannje, postoji potre-

ba za multidisciplinarnim si-

stemom koji će uključivati sve

glavne aktere na zaštiti eura.

Falsifikovanje eura je cilj orga-

nizovanog kriminala što je ra-

zlog zašto razni organi rade

zajedno na otklanjanju te pri-

jetnje-objasnio jeDiBenedeto

i naglasioda jepodizanje svije-

sti za snaženje zaštite eura u

mediteranskim zemljama je-

dan od prioriteta. Ocijenio je

da su uspješne aktivnosti

CBCGprotiv prevara.

Za devet mjeseci ove godine

CBCG je registrovala 528 ko-

mada falsifikovanih novčanica

vrijednosti41.540eura,najviše

u apoenima od 20, 50 i 100 eu-

ra. Obrađeno je i 4.011 komada

falsifikovanihkovanicauapoe-

nina oddva, euro i 50 centi.

Izvršni direktor CBCG Radoi-

ca Luburić kazao je da se kon-

ferencija organizuje u okviru

Perikles 2020 programa, čiji je

cilj sprečavanje falsifikovanja

eura i povezanih prevara kroz

organizovane i kontinuirane

aktivnosti.

- Skup će doprinijeti razmjeni

iskustava i informacija u cilju

sprečavanjafalsifikovanjanov-

ca. Evropske integracije su

strateški cilj Crne Gore, pa

CBCG, kao i ostale crnogorske

institucije,posebnupažnjupo-

klanjajuunapređenju i primje-

ni zakona, edukaciji, osposo-

bljavanju i uvođenjuevropskih

standarda u svim oblastima.

Fokus jeusmjerennamonetar-

nu sferu, rad sa gotovim nov-

cem i zaštitu eura od falsifiko-

vanja – istakao jeLuburić.

PodsjetiojedajeCBCGdonije-

la više odluka u vezi sa provje-

rompodobnostiiautentičnosti

novčanica eura i zaštitomeura

odfalsifikovanjaisvesugotovo

u potpunosti usklađene sa

pravnimtekovinamaEU.

AmbasadorItalijeuCrnojGori

Vinćenzo delMonako kazao je

da program Perikles podstiče

dublju i širu transnacionalnu

saradnju u borbi protiv falsifi-

kovanja eura.

On je ocijenio da je povjerenje

ključna riječ uovoj oblasti.

M.P.M.

Počela trodnevnameđunarodna konferencija o zaštiti eura naMediteranu

Zajednički štit od falsifikata

PODGORICA

Atlas banka i

kineskakartična asocijacija

UnionPay International pot-

pisale su juče inicijalni ugovor

povodompočetka saradnje -

saopšteno je juče izAtlas ban-

ke.

UnionPay International jeme-

đunarodnakompanijakojapri-

pada korporaciji China Union

Pay, osnovanoj prije 15 godina.

- Ova kartična asocijacija je 2015.

prestigla VISA iMastercard zau-

zevši 43 odsto tržišnog učešća.

UnionPayInternationalprisutna

jeu162zemlje,ima1,5hiljadačla-

nica i 14milionakorisnika -navo-

di se u saopštenju Atlas banke i

ističe da je to prva banka u regio-

nukoja jeuspostavila saradnju sa

UnionPay International.

- Saradnja Union Pay Interna-

tional iAtlasbankeobezbijedi-

će novu uslugu platnog pro-

metazacrnogorskekompanije

i građane, kao i zakineske turi-

ste koji u sve većem broju po-

sjećuju Crnu Goru – kazao je,

kako se navodi u saopštenju

Atlas banke, predsjednik kine-

ske korporacije Ši Venčao.

R.E.

PODGORICA

Poslanice DPS

Jovanka Laličić i Marta Šćepa-

nović predložile su parlamen-

tu da izmijeni odluku o for-

miranju komisije za kontrolu

privatizacije, tako što će

izbrisati stav da mora imati

osam članova.

- Postojećim rješenjem

onemogućeno je konstitu-

isanje komisije u sastavu

koji bi obezbijedio kvorum

za rad i odučivanje, kao i kontinu-

itet u obavljanju poslova iz njene

nadležnosti. Zbog toga je potreb-

no izmijeniti odluku - obrazložile

su Laličić i Šćepanović, koje

predlažu da se u članu 2 odluke

doda novi stav koji glasi „Broj

članova i sastav komisije

utvrđuje se prilikomnjiho-

vog izbora“. Parlament je

važeću odluku koja podra-

zumijeva po četiri člana

iz vlasti i opozicije donio

decembra 2007. godi-

ne, a sada je zbog

bojkota opozicije

postala prepreka.

M.P.M.

Atlas banka i Union Pay International potpisali ugovor

Ponuda i za kineske turiste

DPS predložio parlamentu izmjenu odluke o kontroli privatizacije

Komisija nemora

imati osamčlanova

BrajovićpredsjedavaSkupštini

JovankaLaličić

MartaŠćepanović

Sakonferencije