Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 76 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

–Radna grupa

zaprimjenuOEBS-ovihpre-

porukauskorobimogla zavr-

šiti nacrte izbornihzakona za

čijeusvajanjenijepotrebna

dvotrećinskavećina. Usagla-

šen je, do sada, nacrt izmjena

Zakonaobiračkomspisku, a

narednihdana trebalabi, ka-

ko jedogovoreno, dabuduza-

vršena rješenjakoja seodno-

senaZakono finansiranju

političkih subjekata.

Dio rješenja već je poslat

OEBS-u kako bi se provjerilo

da li su u saglasnosti sa njiho-

vimpreporukama.

Preporuke

Radna grupa je, od kada je for-

mirana, saslušala preporuke

institucija na čiji rad se odnose

OEBS-ove sugestije i izborni

zakoni. To su MUP, Državna

izborna komisija, agencije za

elektronske komunikacije, za

zaštitu ličnih podataka, te za

sprečavanje korupcije, kao i

Državna revizorska institucija.

IzMUP-a je rečeno da su za tu

instituciju sugestije OEBS-a

spas, jer su sadašnje odredbe

Zakona o biračkimspiskovima

usuprotnostisaZakonomoza-

štiti ličnih podataka. Jedna od

sugestija MUP-a bila je da se

partijama dostavlja samo dio

podataka, a ne kompletni izvo-

di iz biračkih spiskova. Predlo-

ženo je brisanje člana 25Zako-

na o biračkom spisku, koji

podrazumijeva da parlamen-

tarnastrankadobijesveštotra-

ži iz predmeta.

Agencija za zaštitu podataka

predložila je, između ostalog,

da se mijenja član 21 Zakona o

biračkomspiskuidaseomogu-

ći uvidubirački spisak tako što

će informacioni sistem parla-

mentarnihstranakabitikonek-

tovan sa informacionim siste-

mom MUP-a, kako bi svi

učesnici izbornihprocesa ima-

liuvidusvepromjene.Zahtjevi

AEM-a bili su, između ostalog,

da se definiše početak izborne

kampanje, i to odmomenta ve-

rifikovanja svih izbornih lista,

zatim da se definiše političko

oglašavanje, oblici besplatnog

oglašavanja, zatim obaveza

emitera da objave cjenovnike,

koji će biti isti za sve političke

subjekte, najkasnijedesetdana

od raspisivanja izbora.

Organi

DIK, popreporukamaOEBS-a

koje su prihvatljive ovoj insti-

tuciji, treba da bude proaktiv-

nija. U cilju dalje transparen-

tnosti organa za sprovođenja

izbora,medijima trebaobezbi-

jediti pristup svim sjednicama

DIK-a, a potrebne su i mjere

nepristrasnosti i profesional-

nosti onih koji prate izbore.

Preporuka je da se izborni za-

kondopuni i jasno definiše po-

četak i kraj kampanje.

DRI je, među preporukama za

mijenjanjeZakona o finansira-

njupolitičkihpartija, sugerisa-

la izmjenu člana 43, tako da ta

institucija obavlja reviziju go-

dišnjih konsolidovanih izvje-

štaja političkih subjekata na

osnovu procijenjenog rizika,

bilo ih pet ili 15. DRI smatra da

treba definisati pravni status

grupe građana i NVO, zatimda

treba precizirati da li su sop-

stvena sredstva izvor finansi-

ranja izborne kampanje, kao i

obavezuMinistarstva finansija

i lokalnih samouprava da tran-

sparentno objave pripadajući

iznos sredstava po osnovu

osvojenihmandata.

ASK je poručila da su joj pri-

hvatljiveOEBS-ovepreporuke

o definisanju početka i kraja

izbornekampanje, teperiodič-

nom izvještavanju političkih

subjekata o troškovima tokom

izbornog procesa, ali je imala i

svoje prijedloge. Zbog toga što

izborni takmičari ne otvaraju

poseban žiro račun za izbornu

kampanju, Agencija je predlo-

žila da se političkim subjekti-

ma uvede obaveza otvaranja

računa deset dana prije kam-

panje.

I.K.

PODGORICA

-Naredni izbo-

ri uCrnoj Gori biće indikator

da li seodnosi saRusijompo-

pravljaju, ocijenio je crno-

gorskiministar vanjskihpo-

slovaSrđanDarmanoviću

Zagrebugdje jeučestvovao

nameđunarodnoj naučnoj

konferenciji „ProširenjeNA-

TO-anaZapadni Balkan“.

Šef diplomatije naše zemlje re-

kaojedajeCrnaGoraodobnove

nezavisnosti do punopravnog

članstva u Sjevernoatlantskom

savezu prešla relativno kratak,

ali trnovitput, uvrijemepojača-

nih tenzija između Istoka i Za-

pada.

- I ostvarila jedan od dva svoja

spoljno-politička cilja i na taj

način, prvi put u svojoj istoriji,

nepovratno institucionalno

postala dio zapadnih demo-

kratskih vrijednosti - kazao je

Darmanović, saopšteno je iz

Ministarstva vanjskihposlova.

Govoreći o budućnosti NATO-

a i aspiracijama drugih država

regiona, Darmanović je nagla-

sio da će se Crna Gora snažno

zalagati za aktivno prisustvo

Alijanse na području Zapad-

nog Balkana, uz ocjenu da

evroatlantska integracija u re-

gionu ne smije biti zaustavlje-

na.

Na pitanje ruskog diplomate u

vezi sa članstvomCrne Gore u

NATO,Darmanović jeodgovo-

rio da Crna Gora ne želi loše

odnose sa Rusijom, a kamoli

konflikte. Kazao je da se u Cr-

nojGorinadajudaćenakonšto

je država postala članica NA-

TO-a, doći vrijeme boljih od-

nosa saRusijom.

- Odnosi su nekad u istoriji bili

jakodobri.Jedanodindikatora

toga biće naši sljedeći izbori.

Vidjećemo da li će u izborima

biti miješanja sa bilo koje stra-

ne. Ako ga ne bude, to će biti

ohrabrujućisignal,akogabude

znaćemoda smona istomtere-

nu, ali šta možemo, stvari se

kreću dalje, opet vjerujemo da

će biti boljih dana - kazao je

Darmanović.

Ministar vanjskih poslova je

podsjetiodaseRusijanijedugo

protivilaširenjuNATO-a,osim

u svom neposrednom susjed-

stvu, a onda je u septembru

2014. godine ministar Sergej

Lavrov rekao da će Rusija sva-

ko proširenje NATO-a na Za-

padniBalkandoživjetikaopro-

vokaciju.

- Kada vamministar vanjskih

poslova tako velike sile kaže da

ste izdali njegovuzemlju, onda

jejasnodanijeCrnaGoratako-

ja zaoštrava svoju retoriku. Po-

litičari jedne zemlje mogu da

izdaju samo svoju zemlju, a ne

neku treću. Nemamo osjećaj

da smo nekoga izdali, mi smo

samobranilisvojeinterese-re-

kao jeDarmanović.

On je kazao da je o tompitanju

da li je Crna Gora izdala neku

treću zemlju, odgovor dala Ju-

goslavija još 1948. godine. „Sa-

da i mi, mada ne želimo da po-

navljamo topitanje“.

R.P.

Radna grupa za primjenu preporuka ODIHR-a privodi posao kraju

Dio rješenja

već kodOEBS-a

Sugestije NVO

Radna grupa razmatrala je na jednoj od sjednica i sugestije

Centra za demokratsku tranziciju, a već na sljedećoj prepo-

ruke zainteresovanih koji su se javili na javni poziv - Udruže-

nja mladih sa hendikepomCrne Gore, Udruženja za zaštitu

penzionera i invalida Crne Gore, Partije penzionera, invalida i

restitucije Crne Gore i Grupe građana „Građanska akcija“.

Sugestije koje se odnose na izmjenu Zakona o izboru odbor-

nika i poslanika neće moći biti usvojene, jer za smjenu tog

zakona neophodna je dvotrećinska većina, koja se, dok opo-

zicija bojkotuje parlament, neće moće obezbijediti.

Predsjednica Radne grupe Marta Šćepanović ranije je Pobje-

di kazala da je primjena OEBS-ovih preporuka unapređenje

izbornog zakonodavstva, kao i da će do neusvajanja preporu-

ka u dijelu koji se odnosi na Zakon o izboru odbornika i posla-

nika doći zbog neučestvovanja opozicije u radu parlamenta.

Ministar Srđan Darmanović osvrnuo se na

budućnost odnosa Podgorice i Moskve

Naredni izbori

su indikator za

odnose sa Rusijom

PODGORICA

-Kosovski premijerRamušHaradinaj po-

novio jeda trenutnaverzija razgraničenja saCrnomGo-

romnijeprihvatljiva i davjerujedaonanećedobiti dvo-

trećinskuvećinuuparlamentu.

-OvaverzijademarkacijenećeimatipotrebneglasoveuSkup-

štini. Tootvaraput zameđunarodnuarbitražu ili pregovore o

novom sporazumu sa CrnomGorom - rekao je Haradinaj za

KlanKosova. On je rekao da je njegova želja da se sa Podgori-

compostigne dogovor omeđunarodnoj arbitraži, navodi se u

pres klipinguUnmika.

R.P.

Premijer Kosova o razgraničenju sa CrnomGorom

Haradinaj: Ova demarkacija

neće proći u parlamentu

CETINJE

-Koalicija „Ce-

tinjska sloga“, Socijalistič-

kanarodnapartija–Libe-

ralnapartijanijeništa

novo. Ta jekoalicijavršila

vlast uprijestonici dosta

uspješnouperiodu2002-

2005. godine, uprkos broj-

nimpoteškoćama i iako je

bila skoropotpunoodsje-

čenaoddržave. Ta jekoali-

cijadoveladopomirenja

pravoslavnognaroda razli-

čitih ideologija–kaženosi-

lac listeovepredizborne

koalicijekoja ćeučestvova-

ti na lokalnimizborimana

CetinjuSlobodanČavor.

Koalicija „Cetinjska sloga“,

poručuje Čavor, daće podršku

projektima koje realizuje sa-

dašnja lokalna uprava u prije-

stonici, a koji će doprinijeti

dobrobiti građana i otvaranju

novih radnihmjesta.

-Svešto je interesCetinja, bilo

kodatopredlaže,mićemosta-

ti iza tih projekata. Ako je jed-

no radnomjestoupitanju, bez

obzira ko da ga otvara, mi će-

mo ga podržati. Danas je

na Cetinju teško

stvoriti realna,

rentabilna, radna

mjesta, koja bi

sama sebe finan-

sirala.Sadaakce-

nat stavljamo na

projekte koji će

dovesti do zapo-

šljavanja mladih

ljudi koji žele da

vežu svo ju

budućnost

za Cetinje -

ističe

Čavor.

On sma-

tra da su

,,najaktuelniji problemi Ceti-

nja vodosnabdijevanje i sani-

ranje ponora i to što još uvijek

nijesu stavljene u funkciju in-

dustrijske zone Gornji Obod i

Zagrablje.

Čavor naglašavada je jedanod

aspekata razvoja Cetinja

vjerski turizam, odno-

snodasetrihrišćanske

svetinje –čestica Ča-

snogKrsta,rukaJova-

na Krstitelja i ikona

Bogorodice Filer-

mose objedine na

jednom mje-

stu.

- Te su relikvije stotinama go-

dina i bile zajedno. Sada treba

izgraditi hram iznad Cetinj-

skog manastira i da te tri reli-

kvijebuduunjemusmještene.

To treba na pravi način publi-

kovati i izreklamirati. Znate i

sami, kad jeodnesenauRusiju

rukaJovanaKrstitelja, zamje-

sec dana preko tri miliona lju-

di došlo je da joj se pokloni -

kažeČavor.

Podsjeća da SNP već dvije de-

cenije ima uvijek najmanje

jednog predstavnika u Skup-

štini prijestonice, pa nosilac li-

ste koalicije „Cetinjska sloga“

očekuje da ta koalicija i nakon

26. novembra ima bar jednog

odbornika u prijestoničkom

parlamentu.

- Očekujemo da imamo bar

jednog predstavnika, za dalje

ćemo vidjeti. Ako bog da, da

budemo i diovlasti.Utomslu-

čaju došlo bi do mnogih pro-

mjena – smatraČavor.

Kada je riječ o eventualnimpo-

stizbornim koalicijama, Čavor

naglašava da će o tome ipak do-

nijeti odluku opštinski odbori

SNP-a i LP-a, ali i glavni odbori

tihpartija.

J.ĐUKANOVIĆ

Lokalni izbori naCetinju:

Slobodan Čavor, nosilac liste koalicije „Cetinjska sloga“, SNP LP

Podržaćemo sve što

je u interesu Cetinja

SlobodanČavor

SrđanDarmanovićuZagrebu

RamušHaradinaj