Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 76 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

Politika

Predsjednik DPS-aMilo Đukanović optužio oponente da

kalkulišu sa budućim rezultatima opštinskih izbora

Ako izgubi

lokalne

opozicija

planira bojkot

predsjedničkih

izbora

PODGORICA

Opozicija

kontinuirano traži alibi za

sve izborneporaze, kazao je

predsjednikDPS-aMiloĐu-

kanovićuemisiji „Argu-

ment“ sa IvanomŠebek, na

PinkMteleviziji. Dodao je

daposjeduje informacije

premakojimaopozicijakal-

kuliše sabudućimrezultati-

ma izboraunedjelju, 26. no-

vembra.

-Od tihrezultata zavisi ho-

će li bojkotovati sljedeće lo-

kalne i predsjedničke - re-

kao jeĐukanović.

– Nedavno sam razgovarao sa

jednim od predstavnika EU o

iskustvima iz dijaloga sa opo-

zicijom i dobio sam sljedeću

informaciju. Da su potpuno

neskriveno predstavnici opo-

zicije kazali za ove izbore 26.

novembra „ako pobijedimo

priznaćemo,aakonepobijedi-

mo nećemo priznati“. E sad,

zamislite vi taj nivo političke i

moralne neodgovornosti. Da-

kle, učestvujem na utakmici

čije ću rezultate priznati ako

pobijedim, a ako me neko na-

digra ili bude bolji od mene ja

te rezultate neću priznati. Sa-

da bih ja trebao da respektu-

jem njegovo očekivanje, šta,

njegovo očekivanje, da mu ja

poklonimvlast – rekao je lider

vladajuće partije.

Predsjednik DPS-a Milo Đu-

kanović kazao je i da ga ne

iznenađujetoštosuVijestifal-

sifikovale izjavu Maje Koci-

jančić, portparolke EK, i upi-

sale u izvještaj nepostojeći

stav u kojem je ona, kako Vije-

sti navode, pominjala ,,DPS

kako pokušava da pritiska Sa-

vjet RTCG“.

Đukanović je rekao i da je, za

vrijeme dok Demokratski

frontbojkotujeparlament,po-

trošenoprekotrimilionaeura,

te da bojkot ugrožava imidž

CrneGore.

- Ukoliko se optužnica protiv

DF-azapokušajterorizmado-

kaže, oni višenećemoćidabu-

du poslanici niti će moći da

računaju na pozicije koje sada

imaju na političkoj sceni – ka-

zao jeĐukanović.

Dodaojeidaćepresudaprotiv

DF-a, kakva god bila, biti opo-

mena za sve u Crnoj Gori da

ništa slično ne pokušaju i da

nije sve dozvoljeno.

- To je izdaja. Izdaja nije stra-

na ni Crnoj Gori ni svim svjet-

skimdruštvima.Novo jedami

danas živimo vrijeme u kome

se dio političke strukture po-

nosi izdajom. Oni to pokuša-

vaju da zaviju u neki plašt de-

mokratije i tako prikriju tu

svojuizdaju–smatraĐukano-

vić.

Govoreći o uticaju opozicije

na Javni servis, lider DPS-a je

naveo da se dio nevladinih or-

ganizacija i medija ponašaju

kao parapolitička organizaci-

ja.

- Uticaj opozicije na Javni ser-

vis je dijagnoza stanja. Vjeru-

jem da će se ta situacija rašči-

stiti i da će svaka od institucija

obaviti svoj dio posla. U dijelu

medija koji sebe predstavljaju

kaonezavisniimalismonajže-

šćuanti-NATOkampanju.Za

-

hvaljujući njima se stvara uti-

sak da je stanje u Crnoj Gori

gorenegoštozaista jeste.Vije-

sti, koje ja zovemmedijskom

mafijom, već dugo beskrupu-

lozno atakuju na vlast i DPS –

zaključio jeĐukanović.

Đ.Ć.

Održana završna konvencija DPS-a u Tuzima

Đukanović je na završnoj konvenciji u

Tuzima kazao da je podrška njegovoj

partiji moćna.

- Kao što vidimo i tokomove kam-

panje, naši konkurenti na političkoj

sceni nam i dalje šalju veoma uzne-

miravajuće poruke. Neki kažu da smo

brzo donijeli odluku o ulasku u NATO.

Poručuju namda bi, kada bi oni bili na

vlasti, ukinuli sankcije Rusiji, poništili

priznanje Kosova, ali i donijeli odluku

da Crna Gora više ne bude nezavisna

država. U njihovoj percepciji, ,,ključni

grijeh“ DPS-a je nezavisnost Crne Gore.

Zato oni žele da ponište našu nezavi-

snost, vjerujući da će neko o Crnoj Gori

odlučivati van Crne Gore - kazao je

Đukanović.

Lider najveće stranke u Crnoj Gori je

naglasio da je DPS građanska partija,

koja s ponosom ističe to što su njeni

simpatizeri ljudi svih nacija.

Nosilac liste DPS Halil Duković kazao

je na konvenciji da su pročitali sve „sa

crvenom kravatom“, aludirajući na

Demokrate.

- Da je sezona poljoprivrede, ušli bi

namu svaku njivu. Tako bi mali Alek-

sa sadio krompir, orao njivu i muzao

kravu - poručio je on.

PODGORICA

Demokrate

su juče saopštileda jeodbor-

nikDPS-auMojkovcuDejan

Krgušić, umjesnoj zajednici

Polja, napaočlananjihove

partijeMomčilaLekovića. U

DPS-u tonegiraju i navode

kako suDemokrate sve lažno

iskonstruisale, većda se au-

tomobil Bečićevihaktivista

neovlašćenonalazionaKrgu-

šićevomprivatnomposjedu s

ciljemda izazovu incident.

Demokrate suoptužileKrguši-

ća da je zaustavio automobil u

kojem su bili njihovi aktivisti i

verbalno i fizički nasrnuo na

pomoćnika direktora Demo-

krataMomčilaLekovića.

-Povodzaovaj fizički i verbalni

nasrtaj na naše mlade aktiviste

bila je okolnost što smo vidjeli

nekogčovjekakoji jeKrgušiću i

osobama koje su bile u društvu

sa njimdodao kovertu, a koji je

nakon toga odmah sjeo u kola i

odvezao se u nepoznatom

pravcu–navode izDemokrata.

Iz te partije su poručili i da iza

incidenta stoji odbornikDPS-a

poznat po, kako su rekli, kupo-

vini ličnihkarata.

Iz DPS-a poručuju da je laž da

je zaustavljen automobil De-

mokrata.

- Istina je da se automobil nala-

zio na porodičnomposjedu fa-

milijeKrgušić, sa jasnimciljem

dačlanoveovogdomaćinstva, a

posebno uglednog domaćina

sedamdesetogodišnjeg Petra

Krgušića provocira – saopštili

su izDPS-a.

UDPS-u tvrdeda je lažda jebi-

lo ko verbalno ili fizički nasr-

nuonaLekovića.

- Bestidna podmetačina je da je

dotičninapadnutfizički.Povod

za ovaj propali medijski spin

nije okolnost da suDemokrate,

kakotvrde,nekogvidjeleispred

porodične kuće Krgušića, već

činjenica da je i njima samima

očigledno da u Mojkovcu do-

življavaju politički krah i de-

bakl, teda tome cijelaCrnaGo-

ra,aposebnograđaniMojkovca

svjedoče i raduju se – naveli su

izDPS-a.

Obje partije su pozvale vrhov-

nog državnog tužioca Ivicu

Stankovića da utvrdi činjenice

u vezi sa ovimdogađajem.

Petar Krgušić je, zbog neovla-

šćenog ulaska u njegov posjed i

ugrožavanjabezbjednosti,pro-

tiv Demokrata podnio prijavu

policiji uMojkovcu.

Đ.Ć.

MOJKOVAC:

Aktivisti Bečićeve stranke optužili odbornika DPS-a da ih je verbalno i fizički napao

DPS: Još jedna bestidna

podmetačina Demokrata

Snimak incidentauMojkovcu

PODGORICA

Nakon što je evropski komesar za proširenje

Johanes Han, komentarišući informacije da su za punopravno

članstvo u EU u 2025. godini predviđene Srbija i Crna Gora, rekao

da se na region Zapadnog Balkana u Briselu gleda kao na cjelinu i

da neće postojati distinkcija među državama, oglasili su se iz Mini-

starstva evropskih poslova Crne Gore.

Državna sekretarka Marina Vujačić za portal Antena M kaže da u

Ministarstvu nijesu primijetili promjenu politike EU prema našoj

zemlji, te da se radi o objedinjenoj strategiji za zemlje Zapadnog

Balkana.

- U tom kontekstu je Johanes Han govorio o tome da će u stvari

strategija koju očekujemo u februaru 2018. ponuditi perspektivu

svim zemljama Zapadnog Balkana, ne samo Srbiji i Crnoj Gori,

što je bio akcenat prethodnih izjava, Junkera i drugih zvaničnika

Evropske komisije i parlamenta. Upravo su i oni naglašavali da će

biti zastupljen princip regate i da u stvari, ukoliko neka od zemalja

kandidata ispuni uslove prije 2025. to apsolutno neće značiti da je

ta godina neki krajnji ili početni limit - navodi Vujačić.

Veoma je važno, dodaje Vujačić, da sada EU odgovara na ono što

sumogle biti posljedice spoljnih uticaja koji su pokušavali nuditi

alternativu EU, posebno kada je posrijedi naš region i Crna Gora

od perioda prije i nakon stupanja u NATO. Zato, kako ističe, poru-

ku Junkera doživljava kao pozitivnu.

R. P.

Ministarstvo evropskih poslova o izjavi Hana

Proširenje Unije

neće ići u paketu