Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 76 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

CrnomGorom

CETINJE-

Radovi na rješava-

njudvavišedecenijska eko-

loškaproblemaucrnogor-

skoj prijestonici – sanacija

ponora i nesanitarnogodla-

galištaVrtijeljka suu toku, a

završetak radovaplaniran je

dokraja godine.

Prema riječima gradonačelni-

ka prijestonice Aleksandra

Bogdanovića, na ponoru će se

raditi predtretman koji podra-

zumijevazaustavljanjeotpadai

pročišćavanje fekalija. Timrje-

šenjemu ponor će se slivati sa-

mo pročišćena voda, dok će se

fekalni otpad i mulj posebno

tretirati i kao svaki drugi otpad

biće skladišteni na deponiji.

Realizacija

- Ovim rješenjem, ponor se či-

sti,povećavasenjegovaprotoč-

nostirješavajuprobleminepri-

jatnih mirisa koji su godinama

opterećivali mještane Podgra-

nice i Donjeg Polja, a takođe i

plavljenja usljed pojačanih

atmosferskih padavina – kazao

jeBogdanović.

Realizacija ove faze projekta,

prema njegovim riječima, pre-

duslov je za izgradnju hidro-

tehničkog tunela koji je u pro-

jekcijama gradske uprave u

bliskoj budućnosti, a nakon to-

ga, kao krajnja faza izgradnja

kolektora za tretman otpadnih

voda.

- Prilikom pripreme projekta

imali smo intenzivnu saradnju

i komunikaciju sa Ministar-

stvomodrživog razvoja i turiz-

ma, kao i samještanima saovog

područja koji su dali jako kon-

struktivneprijedlogeitimedali

velikidoprinosprilikomsamog

pristupa njegovoj realizaciji –

kazao jeBogdanović.

On je naglasio da su u prote-

klom periodu realizovali više-

milionske investicije rekon-

strukcije gradskih ulica, u

kojimasukompletnorazdvoje-

nefekalnaiatmosferskakanali-

zacija i izgrađena nedostajuća

kanalizaciona mreža na po-

dručjučitavoggrada, što je i bio

preduslovdaseuđeurealizaci-

ju sanacije ponora.

Ukupna vrijednost radova na

sanaciji ponora je oko 600.000

eura, dok su radovi na sanaciji

nesanitarnog odlagališta Vrti-

jeljka vrijedni gotovo dva mili-

ona eura, a sredstva su obezbi-

jeđena od međunarodnih

donacija.

Radovi

- Do sada je završeno preko 80

odsto radova na sanaciji odla-

gališta – između ostalog: čišće-

nje terena, izgrađeni su pristu-

pniputevi,preoblikovanotijelo

odlagališta premještanjem i

zbijanjem otpada, ugrađen je

pokrivni sloj, kao i sistemza sa-

kupljanje i odvodatmosferskih

voda, a ugrađuje se i sistem za

sakupljnje i preradu gasa. Pro-

jektom je planirano praćenje

stanja kvaliteta zemlje, vode,

vazduha, prije, u toku i nakon

realizacije projekta – pojasnio

jeBogdanović.

Kako je saopštio, prijestonica

sprovodi poseban set mjera u

pravcukreiranjapolitikaodrži-

vog razvoja i zaštite životne

sredine,pajesanacijaVrtijeljke

prepoznata u njenim ključnim

dokumentima - počevši odpla-

nova strateškog razvoja, pro-

storno-urbanističkog plana

grada, sve do lokalnog plana

upravljanja komunalnimi neo-

pasnim građevinskim otpa-

dom.

J.Đ.

CetinJe:

Sanacija ponora i nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka

Završetak radova

do kraja godine

BUDVA–

Juče jenaDanop-

štineBudvaotvorenrekon-

struisani Građanski biro.

PredsjednikopštineDragan

Krapović je tomprilikomza

RadioTelevizijuBudva ista-

kaoda je jakoznačajnoda se

na taj danotvarajunekavrata.

-Moja lična želja je da to bude

simbol ove uprave, otvorena

vrata, predusretljivost, dobro-

namjernost prema svim gra-

đanima Budve, svim zaposle-

nima i privredi kojaegzistirau

našem gradu - istakao je Kra-

pović.

Prema riječima sekretarke Se-

kretarijata za lokalnu samou-

pravu,MilijaneVukotić-Jelušić,

to je prva faza u implementaciji

koncepta Građanskog biroa,

servisa za sve građaneBudve.

- Građanski biro će u daljoj fa-

zi podrazumijevati uvođenje

elektronske uprave i koncept

jedinstvenogšalterazasve,za-

hvaljujući strpljenju Budvana

i zaposlenihuopštinu–kazala

jeVukotić-Jelušić.

i.t.

RekonstruisanGrađanski biro

Budva:

PovodomDana opštine otvoren

rekonstruisani Građanski biro

Servis za sve građane

DANILOVGRAD-

Članovi Alternativnog udruženja planinara

,,Ćutuk“ i Tekvondo kluba ,,Danilovgrad“ održali su osmu akciju

dobrovoljnog davanja krvi u Domu zdravlja Danilovgrad.

Kako su saopštili iz Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, u akciji

je učestvovalo 10 davalaca.

Zavod za transfuziju krvi zahvaljuje organizatorima i poziva

druge društvene subjekte da sličnim aktivnostima doprinesu obe-

zbjeđivanju stabilnih zaliha krvi.

C.G.

HERCEGNOVI-

HercegNovi

posjeduje svepotencijale za

razvoj tzv. badžet turizma,

zbog izuzetnepozicijekoju

imauodnosunaokruženje,

niskihcijena i kvalitetneugo-

stiteljskeponude. Idealan je

za aktivni turizamjer se turi-

stimapruža rijetkaprilikada

u jednomdanubudunamoru,

da jedre, anakon svega 20mi-

nutavožnjemoguuživati u

svimljepotamaplanine–oci-

jenili supoznati britanski

blogeri, Džonatan iKetrin

Houv, na jučerašnjoj konfe-

renciji zanovinarekoja je

upriličenaugradskoj Turi-

stičkoj organizaciji.

Zahvaljujući njihovom izvje-

štaju, Herceg Novi se našao na

11. mjestu Forbsove liste, kao

poželjna turistička destinacija

za narednu godinu. Na poziv

predstavnikaTurističkeorgani-

zacije uHerceg Novom su pro-

veli pet dana.

Priprema

Džonatan i Ketrin su kazali da

su prvi put u našoj zemlji, da su

prije putovanja pogledali foto-

grafije grada i Crne Gore i pri-

kupili nešto informacijakakobi

sepripremili, ali da jeonoštosu

doživjeli daleko prevazišlo nji-

hova očekivanja.

-HercegNovijeopuštajućiipo-

sjeduje izraženu domaćinsku

crtu dobrodošlice – kazao je

Džonatan.

Smatra i da je prednost Herceg

Novog što se nalazi blizu po-

znatih kruzing destinacija Ko-

tora i Dubrovnika.

- Njegov potencijal je ogroman,

dakle ne morate biti putnik na

kruzeru da biste došli do Koto-

ra, jer tamo ste za pola sata. Ne

morate boraviti u susjednom

Dubrovniku koji je divan, ali

skup, možete biti stacionirani u

Herceg Novom, koji je neupo-

redivo jeftiniji, a nudi iste sadr-

žaje, i iz Herceg Novog odlaziti

u obilazak Dubrovnika - ocije-

nio jeDžonatan.

Njegova supruga Ketrin Houv

jekazalada jeCrnaGora96. ze-

mljakojujeposjetila.ZaHerceg

Novi je kazala da zbog spe-

ficničneponudekoju imamože

privući veliki broj tzv. badžet

turista, tim prije što je mnogo

jeftiniji u odnosu na Budvu ili

Kotor.

Istakla je da je bila oduševljena

što jemogla besplatno da uđe u

svaku od brojnih trvrđava,

iznenađena jer se u svijetu svu-

da naplaćuje ulaz.

Ponuda

Po njenom mišljenju, Herceg

Novi je idealna stacionarnade-

stinacija, jer mnogo toga nudi,

a pritom lako se dospijeva do

drugihdestinacija u regionu.

Poznati britanski blogeri sma-

trajuda biHercegNovi trebalo

da se brendira u određenom

smjeru, ne poput Kotora, po-

tencirajući stari grad, već u

smjeruaktivnogturizmazako-

ji ima ogroman potencijal. Mi-

sle da su butik hoteli idealni za

grad, kao i zaMamulu, te da je

pristupačnost značajnim loka-

litetimaprednostkojubitreba-

lo iskoristiti.

Oboje su izrazili uvjerenje da

će Herceg Novi naredne godi-

ne posjetiti veliki broj turista.

Direktor TO Herceg Novi

Pavle Obradović se zahvalio

uglednimblogerima na pomo-

ći i promociji Herceg Novog

kao turističke destinacije.

- Riječ je o 50 najuticajnijih

blogera na svijetu, i vrlo smo

ponosni zbog načina na koji su

predstavili grad. Planiramo da

nastavimo sa sličnim aktivno-

stima i promovišemo naš Her-

ceg Novi što je moguće više -

p o r u č i o j e Ob r a d o v i ć .

Predsjednik IO gradske TO

Aleksandar Đorđević je kazao

daLTOkao i svaka dobra kom-

panija ima jasne ciljeve i tim

ljudi koji sprovodi zadatke u

punoj mjeri i zadatom roku.

IstakaojedajeLTOuproteklih

šest mjeseci ciljeve ne samo

ostvarila, već ih i prebacila, te

da o tome ne svjedoče samo

brojevi, prihodi i statistički pa-

rametri, već iznad svega emo-

cije ljudi koji ponovo dolaze u

Herceg Novi, mjesto u kojem

nalaze odmor, harmoniju i

iskrenosjećajdasudobrodošli.

- Biti na Forbsovoj listi svjet-

skih turističkih destinacija, iza

jedne Barselone, nije poraz, ali

bitiispredPariza,vrloimponu-

je. Najveće zasluge za ovo pri-

padaju Pavlu Obradoviću, di-

rektoru, koji je shvatio da mi

nemamo vremena da se osvr-

ćemo, već da idemo naprijed i

da vratimo gradu ono što mu

pripada – ocijenio jeĐorđević.

Ž.K.

Poznati britanski blogeri Džonatan i Ketrin Houv u Herceg Novomo razvoju aktivnog turizma

Za 20minuta od

mora do planine

OduŠevLJeni

PRiROdOM:

Blogeri na

konferenciji za štampu

Juče u Domu zdravlja Danilovgrad

Dalo krv 10 dobrovoljaca

Sanacijaponora