Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 76 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

Hronika

i plan za parlamentarne izbore

Poznanstvo iz

2008. godine

Svjedok Saša Sinđelić nije

juče objelodanio ime Rusa

kojeg je upoznao na pro-

testima održanimu Beo-

gradu 2008. godine nakon

što je Kosovo proglasilo

nezavisnost.

Sinđelić je tvrdio da mu se

taj čovjek predstavio kao

šef odjeljenja uministar-

stvu transporta u Rusiji i

da je na tomprotestu od

njega kupio veliki broj maji-

ca i srpskih zastava.

Sa druge strane, advokat

Miroje Jovanović je ustvr-

dio da se radi o o iciru

bezbjednosti.

ne njegov.

Odbranajepotompostavilaset

pitanja vezano za pokušaj li-

kvidacije Sinđelića naAvali.

On jeponovioda jenakon inci-

denta na Avali na trenutak po-

sumnjao da iza toga možda

stojeEdijevi ljudi.

- Ozbiljno sam se zamislio

zbog toga i malo sam posum-

njao da je to možda neko od

njegovih ljudi, ali sam kasnije

bio siguran da on ne stoji iza

toga. Trebalo mi je malo vre-

mena da razmislim. Bio sam

potresenzbogsvega– ispričao

je Sinđelić.

Dodao je da se prilikom po-

sljednjeg sastanka sa Edijem

naKalemegdanunije plašio za

svoj život, jer je znao da ništa

nije uradio kakone treba.

-Da jehtio,Edi jemogaodame

ubije – smatra Sinđelić.

On Šišmakovu nije govorio o

pokušajima likvidacije, jer je

shvatio ,,da su lideri DF-a po-

slali ljude da ga ubiju, a vjero-

vatno su to pokušali da urade i

Rusima“.

Svjedok saradnik objašnjava

da jenapočetkumislioda lide-

ri Fronta nijesu izdali, pa zbog

toga nije htio da ih pominje

agentimaBIA.

- Tada sam štitio Front i to je

bila ogromna greška –kazao je

Sinđelić.

PosjetaRusiji

Odbrana je imala set pitanja za

Sinđelića onjegovomkretanju

dok se nalazio u Rusiji 2014.

godine.

On se prisjetio da je iz Rostova

za Minsk išao preko Moskve,

alinijemogaodasesjeti da li se

zadržavao u Moskvi i da li je

posjećivao neke monahe. Ne-

girao je tvrdnje odbrane da se

zaputio uMinsk, jer je otjeran

izRostova.

Prema njegovim riječima,

„normalno“ je putovao po Ru-

siji i nijesu tačni navodi odbra-

neda jedvaputa–27. i 29.maja

prošle godine, nakon poligraf-

skog ispitivanja neuspješno

pokušaoda izađe izRusije.

On je objasnio da se zadržavao

zbogobaveza i Edija, ada sene

može sjetiti ranijeda li se čeki-

rao 27. i 29. maja, a otišao 30.

maja.

Ispričao je da je kupio novu

kartuza29.maj,alizbognevre-

mena let se odlagao sve do 30.

maja, kada je otputovao za Be-

ograd.

Negirao je da je razlog neukr-

cavanja bio problem sa doku-

mentima.

On je kazao da nema pojma o

čemu advokat priča, kada je

upitan da li su ga službena lica

sprovela na let iz prostorije

gdje su osobe kojima je uskra-

ćenulaz uRusiju.

-Za ovo štome branilac pita ne

zna nimoja supruga, a neneko

drugi.Neznamodakleodbrani

ova saznanja. Fantazija je da

sam kao ,,inat“ putnik vraćen

izMoskve. Evo, odbrana je ve-

oma informisana, pa neka do-

stavi snimke sa ruskog aero-

droma –predložio je Sinđelić.

Svjedok saradnik naveo je da

gajeEdiprilikomulaskauMo-

skvu sproveo pored pasoške

kontrole da bi mogli da se štite

akoodeneštopozluuoperaci-

ji koju su radili.

Isto tako je tvrdio da mu nije

poznatoda jeEdi imaoproble-

ma sa bezbjednosnim služba-

ma, jer se slobodno kretao dok

je boravio u Beogradu i nije

stekaoutisakdaseruskidržav-

ljaninkrije.

Sinđelićjekazaodaneznadali

se Edi uRusiji bavio politikom

i da li je bio na čelu nekog mo-

narhističkog pokreta.

Nedozvoljenapitanja

Istakao je da je Edi finansirao

DF,alidanijeuCrnuGoruslao

nikakavmonarhistički pokret.

Sutkinja Suzana Mugoša juče

nijedozvolilaSinđelićudaod-

govori da li su mu službenici

državne bezbjednosti Srbije

pomogli da dobije pasoš 2013.

godine iako se tada nalazi na

crvenoj potjernici. Advokat

Jovanović je podsjetio da se

timpasošem i legitimisao kod

suda, i da je preko toga pasoša

putovaopoRusiji,Bjelorusiji...

Odbrani je uskraćen i odgovor

na pitanje da li u novcu za koji

je Sinđelić rekao da je njegov,

ima novca njegovih roditelja.

Sutkinja je kazala da je Sinđe-

lić već ranije objasnio porije-

klo tog novca i da se to ne od-

nosi na predmet krivičnog

djela i optužnice. Istim obra-

zloženjem je uskraćen odgo-

vor na pitanje da li tu ima nov-

ca njegove supruge. Advokat

Jovanović je pročitao da je

Sinđelić u istrazi rekao da se

radi o novcu roditelja i supru-

ge. Uskraćen je odgovor na pi-

tanje da li je njegova porodica

primala socijalnupomoć.

B.ROBOVIĆ

Zakazano razmatranje optužnice protiv okrivljenih za pranje novca

Medojević, Nikolić i saradnici

4. decembra pred sudom

NebojšaMedojević

SaprivođenjaNikolića

PODGORICA

–Viši sud4.

decembra razmatraćeop-

tužnicuSpecijalnog tužilaš-

tvaprotiv lideraPZP-aNe-

bojšeMedojevića i

banjalučkogbiznismena

MomiraNikolića, koji se te-

rete za stvaranjekriminalne

organizacijeoformljene ra-

di pranjanovcauoči i tokom

izbornekampanje.

Odluku da li optužnica sadrži

sve bitne elemente, neophod-

ne za zakazivanje ročišta, do-

nijeće sutkinja SuzanaMugo-

ša.

Osim Medojevića i Nikolića

na optužnici su se našli direk-

tor Pokreta za promjene De-

jan Vujisić, tehnički sekretar

te partije Željko Šćepanović,

lokalni diler deviza Gordan

Konatar, v.d. glavne urednice

programa TV Budva Iva

Pavlović, član Izvršnog odbo-

ra Nove srpske demokratije

Petar Drašković, Luka Radu-

nović, sin funkcionera DF-a

Slavena Radunovića, sinovac

funkcioneraPredragaBulato-

vića Vladislav Bulatović,

predsjednik mladih DNP-a

NikolaJovanović, članDemo-

kratske narodne partije Alek-

sandar Sekulić i član Glavnog

odbora PZP-a Mladen Jova-

nović. Oni se terete za član-

stvoukriminalnojorganizaci-

jiipranjenovcauproduženom

trajanju.

Prema sumnjama Tužilaštva,

višemjesečneprovjereukazu-

ju da je Medojević sa Nikoli-

ćemosmislio kako da „operu“

novac.

Nikolić je preduzetnik firme

„Graditelj“ iz Tivta, koji, pre-

ma sumnjama Tužilaštva, ne-

legalnostečeninovacugrađe-

vinskim poslovima nije

prikazivao nadležnimorgani-

ma i na taj način izbjegavao

plaćanje poreza.

Medojević je, prema rezultati-

ma istrageSpecijalnog tužilaš-

tva, angažovao i saradnike čiji

zadatak je bio da se bez odo-

brenjabavebankarskimposlo-

vima, odnosno da za potrebe

partijenacrnoradekonverziju

deviza i „zarađeni“ procenat

stave u legalne tokove.

Lider PZP-a tereti se da je

imaouplivutokovenovcakoji

je, kako ocjenjuju istražitelji,

lažno predstavljen kao dona-

cija zaPZP.

Specijalno tužilaštvo skoro

godinuprovjeravalojekakosu

pojedinci u interesu PZP-a

oprali stotine hiljada dolara.

TransakcijeŠćepanovićaiKo-

nataraufokusistragedospjele

su prošle godine u oktobru,

kada je kodnjihpronađenno-

vac sumnjivog porijekla.

Kod Šćepanovića je tada za-

plijenjeno 30.000 dolara, a

kod Konatara 18.000. Kasnije

jeutvrđenoda jeŠćepanoviću

najmanje tri navrata razmije-

nio 100.000dolara u eure.

B.R.

Potraga nameđunarodnomnivou za bjeguncemcrnogorskog porijekla

Hrvatska policija nudi 5.000

eura za informaciju o Ješovniku

PODGORICA

-Hrvatska

policijaponudila je 5.000eu-

ranagrade za informaciju

koja ćedovesti do lociranja i

hapšenja jednogodnajtra-

ženijihbjegunacauEvropi

DarjanaJešovnika, porije-

klomizPljevalja, kojegHr-

vatskapotražuje zbog teških

krivičnihdjela - saopšteno je

izMUP-aHrvatske.

Ovaj slovenski državljanin cr-

nogorskog porijekla u bjek-

stvu je od 2011. godine, a sum-

n j i č e g a da j e b i o d i o

zločinačkog udruženja čiji su

članovi iz JužneAmerike pro-

krijumčarili najmanje 718 ki-

lograma kokaina prema Špa-

niji, Hrvatskoj, Sloveniji i

Holandiji.

Prema pisanju hrvatskog por-

tala

jutarnji.hr

, većinačlanova

zločinačkog udruženja uhap-

šena je u ranijimakcijama po-

licijenapodručjuŠpanije,Hr-

vatske i Srbije.

Ješovnikova fotografija i po-

daci našli su se u srijedu na in-

ternet stranici Ministarstva

unutrašnjihposlovaHrvatske.

Policija je objavila da je obez-

bijedila 5.000 eura za infor-

maciju koja može dovesti do

njegovog lociranja i hapšenja.

Ješovnik je optužen u slučaju

krijumčarenja 338 kilograma

kokaina koje se povezivalo sa

srpskim državljaninom Dar-

komŠarićem, kojemse u beo-

gradskom Specijalnom sudu

vodi postupak za šverc kokai-

na.

Rodno mjesto obojice su

Pljevlja. Odatle i zaintereso-

vanost hrvatskih vlasti da od

kolega iz Crne Gore traže po-

moć u lociranjuJešovnika.

Činjenica da jeCrnaGora čla-

nica ENFAST - European

Network of Fugitive Active

SearchTeams,mreže jedinica

za ciljane portage obavezuje

je da se uključi u potragu za

Ješovnikom.

Cilj projekta ENFAST je po-

većanje sigurnosti unutar

Evropske unije, poboljšanje

efikasnosti u pronalaženju i

hapšenju međunarodno tra-

ženih kriminalaca koji su po-

činili teške zločine.

Ovamreža policijskih službe-

nika dostupna je 24 sata i mo-

žeodmahizvestiakcijulocira-

nja i hapšenja bjegunaca, tako

da, ukoliko se nađe na našoj

teritoriji, Ješovnikućeodmah

biti stavljene lisice.

Hrvatske vlasti traže Ješovni-

ka zbog teškog kaznenog dje-

la,anovčanasredstvauiznosu

od 5.000 eura biće isplaćena

onome ko pruži informaciju

na osnovu koje će locirati i

uhapsiti Ješovnika.

Na udaru hrvatskoga pravo-

suđa našao se u maju 2011. u

sklopu USKOK-ove akcije

Dogma, što je bila hrvatska

podoperacija „Balkanskog

ratnika“.

Ješovnik je, u cijeloj operaciji

Dogma, uhvaćen u telefon-

skim razgovorima sa ostalim

okrivljenima, a iz toga je za-

ključeno da je bio kurir koji je

iz Amsterdama prenosio no-

vac za drogu.

Pred sudom u Ljubljani Je-

šovnik je tvrdio da poznaje

ostale optužene, ali je i rekao

da nikad nije čuo da se oni ba-

ve trgovinom drogom, te da

im nikad nije nosio nikakav

novac. Ubrzo je USKOK pro-

tivnjega iostalihpodigaoiop-

tužnicu i predloženo je damu

se sudi uodsustvu.

C.H.

Uhapšen Andrijevčanin zbog dva krivična djela

Prijetio sinu, policija u kući pronašla oružje

PODGORICA

– Andrijev-

čanin M. D. (74) uhapšen je

zbog krivičnog djela nasilje

u porodici i nedozvoljenog

držanja oružja.

Kako je saopštila Uprava

policije, M. D. (46) iz Andri-

jevice prijavio je da mu je u

porodičnoj kući otac M. D.

prijetio. Inspektori su odmah

izašli na lice mjesta i pre-

tresompronašli pištolj „CZ

M 57“ kalibra 7,62 milime-

tara, 97 pištoljskihmetaka

kalibra 7,62 milimetara, 48

puščanihmetaka kalibra

8x57 mm, 185 puščanih

metaka kalibra 7,9milimeta-

ra, u ilegalnomposjedu.

O događaju je obaviješten

tužilac u Osnovnomdržav-

nom tužilaštvu u Beranama

kojem će M. D. biti priveden.

C.H.