Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 23. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

– Optužnica

protiv Podgoričanina Ste-

vana Stamatovića i još pet

osoba okrivljenih za stvara-

nje kriminalne organizacije,

teško ubistvo u pokušaju

Radojice Zekovića i nedo-

zvoljeno držanje oružja i

eksplozivnih materija biće

razmatrana 29. novembra

pred sutkinjom Višeg suda

SuzanomMilić.

Kako je Pobjeda objavila u

utorak, optužnica je predata

Višem sudu na potvrđivanje,

koje će donijeti odluku da li da

je prihvati, vrati na dopunu ili

eventualno odbije.

Stav tužilaštva je da je Sta-

matović oformio kriminalnu

grupu radi vršenja više krivič-

nih djela.

Za njim je u julu raspisana

crvena Interpolova potjernica

i jedno vrijeme, prema ope-

rativnim saznanjima policije,

boravio je u Srbiji.

Članovi Stamatovićeve grupe,

prema sumnjama tužilaštva,

su Milan Lješnjak, Dejan

Deletić, Đorđije Božović i Ste-

fan Balević.

Istražitelji su 20. maja razot-

Viši sud odlučiće o optužbama tužilaštva protiv

grupe koja se tereti za više djela

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Svjedok saradnik otkrio rezerv

Novac od

Kadirova bio

namijenjen

za koaliciju

opozicije

PODGORICA

–Svjedok sa-

radnikAleksandar SašaSin-

đelić juče jeupodgoričkom

Višemsudu, na suđenjuop-

tuženima zapokušaj teroriz-

ma, ustvrdioda je zbogpro-

pasti prvobitnogplana

smjeneMilaĐukanovića sa

vlasti 16. oktobraprošle go-

dine, rezervnaopcijabilada

seprekopredsjednikaČeče-

nijeRamzanaKadirova „da

novacmuftiji zamusliman-

skuzajednicuuCrnoj Gori

kakobi ušli ukoaliciju saDe-

mokratskimfrontom“.

Sinđelić je na pitanje odbrane

kazao da mu je prvooptuženi

za organizaciju terorističkog

napada Edi (Eduard Šišma-

kov) nakon hapšenja srpskih

državljana neposredno pred

prošlogodišnjeparlamentarne

izbore saopštioda seakcijana-

stavlja, alimalodrugačije.

PlanB

Šišmakov mu je pojasnio da

,,DF treba da devetog (novem-

bra)formiravladusapredstav-

nicima muslimanske zajedni-

ce, koji su za ulazak u koaliciju

primili novac odKadirova“.

- U Edijevom autu sam ispod

sjedišta vidio ,,buntove“ nov-

čanica koji su bili namijenjeni

nekommuftiji,kojivodimusli-

manskuzajednicuuCrnojGo-

ri, da sa deefovcima oformi

vladu–kazao jesvjedoksarad-

nik.

Navodidaiztograzloga,nakon

predajesrpskojbezbjednosnoj

službi, nije pominjao ljude iz

DF-ajerjeočekivaorealizaciju

drugog plana.

- Ćutao sam jer sammislio da

će se to realizovati i da će ula-

skom u vladu DF spriječiti

istragu i amnestirati ljude koji

su uhapšeni dan pred izbore.

To jebila rezervnavarijantada

će DF potkrpiti ono što od

prethodnogplananijeostvare-

no– tvrdio je Sinđelić.

Istakao je da je iz tog razloga

ometaoistraguuzkonstataciju

da nema saznanja da li je muf-

tija vrationovac kojimu je dat.

- Ako je muftija izdao, izdao je

lidereFrontaprekoovih izČe-

čenije, koji su to sve dogovorili

– ispričao je Sinđelić.

On je odgovarajući na pitanje

advokata Miroja Jovanovića

kazao da je rezervni plan bio u

skladu sa ciljevima prvog pla-

na koji su dogovoreni u Mo-

U Edijevomautu sam ispod sjedišta vidio ,,buntove“ novčanica koji su bili

namijenjeni nekommu iji, koji vodi muslimansku zajednicu u Crnoj Gori, da

sa deefovcima oformi vladu – kazao je svjedok saradnik

skvi, da se Đukanović skine sa

vlasti i spriječi ulazakuNATO.

Da je, kako kaže, uspio rezer-

vni plan, vjerovatno bi se

ostvario cilj!

Prema njegovim riječima, je-

dini koji sumogli ,,da izdaju su

političari DF-a jer zasigurno

znada tonijesuučiniliRusi, ali

ni on“.

- DF je jedini znao šta smo ra-

dili. To sam povezao u mo-

mentu kada je jedan od politi-

čara javno kazao da sam od

Mila Đukanovića primio

100.000 eura da organizujem

Bratislava Dikića da puca na

narodiDF.Odakleoniznajuda

samkodsebeimaoupravotoli-

ko novca. Meni je tada sve bilo

jasno–kazao je Sinđelić.

Galamazbognovca

-Svaki putkadasepomeneno-

vac,dižesegalama.Trebaupo-

rediti novčanice koje sampre-

dao injihove, ondabi sevidjelo

da potiču iz istog protoka nov-

ca – smatra svjedok saradnik.

Katnić pocijepao dokument

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je naočigled cijele

sudnice Višeg suda pocijepao akt za koji odbrana tvrdi da je

izdala Srbija a koji, prema riječima advokata; svjedoči da je za

svjedokom saradnikom 2012. godine raspisana međunarod-

na potjernica.

Pošto je pogledao dokument, Katnić je kolegi tužiocu Saši

Čađenoviću kazao ,,blef“, naglasio da papiri nemaju veze sa

procesom, nakon čega je pocijepao dokument.

Advokat Miroje Jovanović zatražio je od suda da kazni glav-

nog specijalnog tužioca zbog „neprimjerenog ponašanja“, na

štomu je rečeno da mu se ne može udovoljiti jer takva vrsta

sankcije nije predviđena Zakonomo krivičnompostupku.

„Sejo Kalač poznatiji u Rusiji nego DF“

Sutkinja Suzana Mugoša juče

je udaljila iz sudnice lidere

Demokratskog fronta Milana

Kneževića i Andriju Mandića

nakon što su izvrijeđali svjedo-

ka saradnika Sinđelića.

- E, ološu jedan, smradu. Ubico.

Okreni se, pa mi to kaži - rekao

je Knežević Sinđeliću nakon

što je ovaj ustvrdio da su ljudi

iz DF-a imali spisak tužilaca i

sudija koje je trebalo uhapsiti

nakon 16. oktobra.

Uprkos upozorenjima sutkinje

Mugoše da niko u sudnici ne

može da govori bez njenog

odobrenja, svjedok saradnik

je uspio da kaže Kneževiću:

,,Sjedni sa mnomna poligraf,

pa dokaži“.

Kako Knežević nije prestajao

da iznosi uvrede na račun

Sinđelića, sud je odlučio da ga

udalji iz sudnice.

Iako je u početku Knežević

odbijao da izađe, lider DF-a je u

pratnji policije izašao napolje.

Sud je poslije desetak minuta

iz sudnice udaljio i okrivljenog

Andriju Mandića, kojeg je

isprovociralo to što je Sinđelić

rekao da mu nije poznato da

su lideri DF-a u Rusiji imali

susrete sa savjetnikompred-

sjednika Vladimira Putina i

predsjednikomDume jer, kako

je naveo, ,,folk pjevač Sejo

Kalač je popularniji u Rusiji od

lidera DF-a“.

Svjedok saradnik je naveo da

mu je Edi rekao da su pred-

stavnici DF-a ,,godinama dosa-

đivali“ Moskvi, a ne samo pred

ove izbore.

Uslijedila je Mandićeva reakci-

ja, koji se Sinđeliću obratio rije-

čima ,,spodobo“, nakon čega

je ustao i rekao da ga Sinđelić

vrijeđa naočigled cijele Crne

Gore.

Zatim je i on udaljen iz sudni-

ce. Prolazeći pored Sinđelića,

Mandić mu je dobacio ,,spla-

čino“.

Sinđelić je na pitanje advokata

Jovanovića - da li prima na-

knadu od državnih organa Cr-

neGoredok ima status svjedo-

ka saradnika - bio decidan da

ganikonijepripremaoza svje-

dočenje i da njega niko nemo-

že da plati.

Sud je uskratio odgovor na pi-

tanjeodbraneodkojihsredsta-

va se svjedok saradnik izdrža-

va uCrnoj Gori.

Uslijedilo je i pitanje svjedoku

da li ga je BIA ozvučila prili-

kom posljednjeg susreta sa

Edijem na Kalemegdanu, na

šta je onodgovorioda je tobilo

nemoguće.

Objasnio je da je on radi svoje

sigurnosti preko oglasa za 50

eura kupio flešku i u svojoj re-

žiji snimio posljednji susret sa

Edijem.

Na taj potez se odlučio, kako

navodi,poslijepokušajanjego-

vog ubistva na Avali dok je bio

u automobilu sa Milošem Jo-

vanovićem, jednim od okriv-

ljenihu procesu za pokušaj te-

rorizma.

Fleška

Na fleški je, prema njegovim

riječima, snimljena Edijeva

najava svega što su lideri DF-a

kasnije radili.

On je kazao da je flešku sakrio

u vozilu ispod sjedišta, ali da

munije padalo na pamet da taj

detalj saopšti policiji u trenut-

ku kada im je predavao kombi

sa dokaznimmaterijalom.

-Nikome nije obavijestio da je

fleška nađena, jer me niko nije

zvao da treba da potpišem za-

pisnik. Ali, stičem utisak da je

nađena – kazao je ključni svje-

dok.

Uslijedilo je pitanje advokata

Jovanovića, kako to Sinđelić

nije predao flešku, a jeste rozi

elektro-šoker u obliku karmi-

na.

- Odbrana jemalo nastrana, pa

pominje elektrošoker u obliku

ruža – kazao je Sinđelić, na šta

je advokat Jovanović kazao da

je šoker svjedoka saradnika, a

Sinđelićdolazi na suđenje

Optužnica protiv

Stamatovića

na razmatranju

29. novembra

krili grupu koja se tereti za

više krivičnih djela. Tada je

uhapšen Dejan Deletić, koji je

sa Milanom Lješnjakom posta-

vio 900 grama eksploziva

ispod „golfa 5“ na Zabjelu.

Policiji su se nakon toga dva

dana predali Božović i Lješ-

njak, a uhapšeni su Aleksan-

dar Bojović i Balević.

Svi osumnjičeni su pred istra-

žiteljima kategorično negirali

navode iz prijave.

Istragom je utvrđeno da su

osumnjičeni radili za Stamato-

vića, koji je, prema evidenciji

bezbjednosnih službi, blisko

povezan sa „škaljarskim kla-

nom“. Oni su, kako se sumnja,

pripremali likvidaciju Radojice

Zekovića, koji je blizak „kavač-

koj grupi“. Zeković izdržava

sedamnaestogodišnju kaznu

za dvostruko ubistvo i ranja-

vanje.

A. G.

Stevan Stamatović

NIKŠIĆ:

Devetnaestogodišnjak sproveden u ZIKS

Za 25 dana ukrao šest vozila

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija

NIKŠIĆ

– Devetnaestogodišnji D. T. iz Nikšića i njegov tri

godine mlađi sugrađanin B. N. uhapšeni su i protiv njih će biti

podnijeta prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo

krađa.

Kako su saopštili iz policije, D. T. se sumnjiči da je od 1. sep-

tembra do 26. oktobra u toku noći ukrao šest vozila raznih

marki, dok se B. N. tereti da je 8. oktobra ukrao „pasat“ sa par-

kinga ispred zgrade u kojoj živi.

Vozila su pronađena i vraćena vlasnicima.

Osumnjičeni D. T. je nakon saslušanja sproveden u ZIKS radi

izdržavanja kazne zatvora zbog ranije počinjenih krivičnih

djela. Maloljetnom B. N. je sudija odredio mjeru smještaja u

Centar za djecu i mlade „Ljubović“.

C.H.

PODGORICA

- Protiv D. B. (18) iz Paraćina i maloljetnih

S. K. (17) i B. H. (16) iz Podgorice podnijete su prijave

zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo.

Kako je saopštila Uprava policije, M. S., zaposlen u

taksi irmi, u naselju Konik, prijavio je da ga je napalo

pet osoba koje je vozio i da su mu prijetili nožem.

Razbojnici su odnijeli 25 eura, mobilni telefon „nokia“

i futrolu za naočare, ali je policija ubrzo identi ikovala

osumnjičene.

U pljački je učestvovalo pet osoba, ali su dvije krivično

neodgovorne.

Osumnjičeni D. B., S. K. i B. H. biće privedeni tužiocu na

saslušanje zbog sumnje da su počinili krivično djelo

razbojništvo.

C.H.

Napali taksistu da bi se

domogli novca i telefona

PODGORICA:

Rasvijetljeno razbojništvo,

podnijete tri prijave