Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 22. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

-UVišemsuduuPodgori-

ci juče je održano ročište radi ispitivanja i

ocjene zakonitosti i opravdanosti optuž-

nice u predmetu „Šado 2“ protiv osam

osoba koje se terete za šverc droge.

OptužnicajepodignutaprotivDamiraFr-

ljučkića, LukeTrubljanina, DaliboraNik-

čevića, Adnana Frljučkića, Elide Škrijelj,

Danila Šoškića, Elvisa Ćeranića i Emila

Cirikovića.

Prema optužnici, okrivljeni Damir Fr-

ljučkić početkommaja 2016. godineuCr-

noj Gori organizovao je kriminalnu gru-

pu, koja se bavila krijumčarenjem

marihuane u Albaniji, Crnoj Gori, Nje-

mačkoj i drugimzemljama.

To je za Pobjedu potvrdio branilac okriv-

ljenih Damira i Adnana Frljučkića, advo-

katDamir Lekić.

Damir Frljučkić je u bjekstvu, dok se nje-

gov brat Adnanbrani sa slobode.

Prema optužnici, Damir Frljučkić se

sumnjiči za četiri djela izvršena kroz kri-

minalnu organizaciju koja su činjenično

predstavljena, aAdnanFrljučkić za dva.

-UslučajuDamiraiAdnanaodbranajena

ročištu istakla da ne postoji bilo koji do-

kaz iz kojeg proizilazi osnovana sumnja

da su navedena lica organizator, odnosno

pripadnik kriminalne organizacije, koja

jepokazivanju tužilaštvaoformljena radi

vršenja krivičnih djela neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u promet

opojnih droga. Zbog toga predloženo je

da se postupak u odnosu na to djelo obu-

stavi ili da se optužnica vrati na dopunu

istrage i kako bi se zaista utvrdilo damoji

branjenici sa tim djelom nemaju veze –

kazao je advokat Lekić.

On je naveo da su dokazi na kojima se za-

sniva optužba za krivično djelo stvaranje

kriminalne organizacije slabi.

- Tužilaštvo u istrazi nije saslušalo sauče-

snikaDaliboraNikčevića,kojijedinimože

da demantuje prikrivenog isljednika, a na

čijim izvještajima se negdje i zasniva op-

tužnica, pa je u tomdijeluneophodno do-

puniti istragu–pojasnio jeLekić.

A.Ga.

Akcija „Šado2“:

Okončana istraga protiv osamokrivljenih

Na provjeri dokazi za šverc droge

Milića u Podgorici

odina

ijatelja

izrazio kajanje – navodi se u

odluci Apelacionog suda.

(Ne)žali

Suprotno odlukama Višeg i

Apelacionog suda, zastupnik

optužnice, tužilac Miloš Šoš-

kić smatra da Vidmar nije bio

iskrenkada jeprilikomodbra-

ne tvrdio damu je žao i da nije

želio da ubijeMilića. Šoškić je

mišljenjadajeontakvuodbra-

nu iznio da bi sebi olakšao po-

ložaj upostupku.

IzistograzlogaTužilaštvonije

povjerovalo Vidmaru kada je

tvrdio da je potezanju pištolja

na Milića prethodila svađa u

kojoj mu je ubijeni nazivajući

gapogrdnimimenima između

ostalog rekao: ,,J.... ti i sjeme i

pleme“.

Tužilac Šoškić je od suda za-

tražio i da prilikom odmjera-

vanjakazneuzmeuobzirda je

okrivljeni sa Milićem bio u

drugarskim odnosima i da su

neposredno prije zločina sje-

djeli zajedno.

Sa druge strane, odbrana Vid-

mara pozvala se na rezultate

psihološkog testiranja koje je

pokazalo da je opisao događaj

onakvimkakav je zaista bio.

B.R.

Sudije

Apelacionog suda

ocijenile su da je Viši

sud nesumnjivo utvrdio

da je optuženi 30. juna 2015.

godine oko 23 sata u bašti

lokala ,,Rajska ptica“ s

umišljajemubio Luku

Milića

tmicu i ubistvo NemanjeMedina

Tužilac:

Pismom

imposlao

instrukcije

Tužilac Željko Tomković ju-

če je sutkinji Vesni Moštro-

kol predočioda jeokrivljeni

VladimirUlamasasvjedoci-

ma Dušanom Pečuricom i

SavomĐurišićemdogovo-

rioštaćereći predsudom.

- Postoji pismo u kojemop-

tuženiUlamadajeinstrukci-

je kako da svjedoče za nje-

govu odbranu – kazao je

tužilac Tomković na šta je

sutkinjarekladaćeopismu

biti riječi na nekom od na-

rednihpretresa.

Pečurica i Đurišić su pred

vijećem kazali da se okriv-

ljeni Ulama, inače njihov

drug, spornog dana oko 18

časovanalaziouVirpazaru.

Članovi porodiceMedin su

na ranijem pretresu tvrdili

da sekritičnogdanaNema-

nja javio poslije 17 časova iz

Virpazaranavodećidasjedi

saUlamom.Prilikomsljede-

ćeg poziva oko 18 časova

porodica tvrdi da jeMedinu

biougašentelefon i odtada

musegubi svaki trag.

Darko Mijović ne znači ništa,

na šta je uslijedio prigovor tu-

žiocaTomkovića.

SvjedokDarkoKilibardaizjaš-

njavaoseuodnosunapoznan-

stvo sa Albancem Ardijanom

Kastratijem, koji se tereti da je

organizovao otmicuMedina.

Kilibarda je naveo da je Ka-

stratija upoznao prije sedam

ili više godina, kada se počeo

baviti trgovinomgrađeuAlba-

niji, aKastratimujebioprevo-

dilac. Naveo jeda jeprestaoda

komunicira sa njimod kada je

,,ušao u problem“, a zbog nje-

ga.

Prema optužnici, Ulama i Mi-

jovićubilisuPetrovčaninaNe-

manju Medina, a tijelo zako-

pali na za sada nepoznatom

mjestu.

Sljedećeročištezakazanojeza

28. novembar.

B.R.

PODGORICA

–Kompanija

Zetagradnja, njenbivši izvršni

direktorMiloš Stojanović i

bivši stečajni upravnikDuvan-

skogkombinataVeselinRaiče-

vićnaći će senaoptuženičkoj

klupi Višeg sudauPodgorici 8.

decembra zakada imje zaka-

zano suđenje zbog zloupotre-

bepoložaja. Predmet je zadu-

žila sutkinjaAnaVuković.

Prema navodima optužnice ko-

ju zastupa specijalna tužiteljka

Stojanka Radović, Stojanović,

Raičević i kompanija Zetagrad-

nja su zloupotrebom službenog

položaja prilikom kupoprodaje

DuvanskogkombinataPodgori-

ca državni budžet oštetili za

ukupno 3.446.573,95 eura.

Prilikom ocjene dokaza koje je

Tužilaštvo priložilo uz optužni-

cu, vlasnik kompanije zetagrad-

nja Blagota Radović ustvrdio je

da suoni neistiniti.

- Optužnica je nezakonita jer je

neistinita.Sveštostojiunjojnije

istina – kazao je Radović sredi-

nomseptembra.

Onjepojasnioda jenjegovopra-

vokaokupcazemljištabilodada

ponudu i ujedno zaštiti svoja

prava, što u svakom slučaju nije

nezakonito.

- Nema tog stečajnog postupka

kaoovogukojemjedogovoreno

da kupac unaprijed preda no-

vac,adamunepokretnostibudu

predate nakon 22mjeseca. To je

bio zahtjev države koja je na taj

način htjela da riješi socijalna

pitanja u Duvanskomkombina-

tu. Do današnjeg dana Zeta-

gradnja nije ušla uposjed onoga

za šta je dala novac – kazao je

Radović.

Onje istakaoda jeZetagradnjau

tom poslu jedina oštećena stra-

na pa će, kako je najavio, pokre-

nuti sudski postupak radi obe-

štećenja.

Njegov branilac, advokat Veli-

bor Marković smatra da je op-

tužnica Specijalnog državnog

tužilaštva nezakonita i neosno-

vana i da je nastala kao posljedi-

ca očiglednihpropusta u istrazi.

Kako je tada kazao, sudu će biti

lako da zaključi i da je neistinita

jer je Tužilaštvo prikrilo da na-

vede odluke države iz čije sadr-

žine proizilazi da u radnjama

okrivljenih nema elemenata bi-

ća krivičnog djela.

Marković je istakao da su potpi-

snici ugovora, bivši stečajni

upravnik i izvršnidirektorZeta-

gradnje bili puki sprovodioci

onoga što je prethodno dogovo-

reno na državnom nivou, zva-

ničnim odlukama Vlade Crne

Gore i glavnog grada.

Sredinom 2010. godine stečajni

upravnik Veselin Raičević pro-

dao je Zetagradnji 43 hiljade

kvadrata građevinskog zemlji-

šta za 13,2miliona eura.

B.R.

Zetagradnja

pred sudom

8. decembra

Slučaj prodaje imovine Duvanskog kombinata zadužila sutkinja Ana Vuković

PODGORICA

–Specijalno

državno tužilaštvodostavilo

jeVišemsuduuPodgorici na

razmatranje zahtjevda se

trajnooduzme imovinabiv-

šemvisokomfunkcioneru

Demokratskepartije socija-

listaSvetozaruMaroviću.

Ročište na kojem će se razma-

trati oduzimanje imovine biv-

šem visokom funkcioneru

DPS-a Svetozaru Maroviću

zakazano je za 7. decembar

predVišimsudom.

Prethodno je Viši sud privre-

meno oduzeo kompletnu imo-

vinu Svetozara Marovića, su-

pruge Đurđine, sina Miloša i

njegove porodice.

Time je sud prihvatio zahtjev

Specijalnog državnog tužilaš-

tva da se imovinaMarovića za-

mrzne dok se ne ozvaniče re-

zultati finansijske istrage - da

subrojni stanovi, kuće i zemlji-

šta stečeni kriminalnim aktiv-

nostima.

Sporazumom o priznanju kri-

vicepredviđenojeoduzimanje

11.885 kvadrata šuma, livada i

pašnjaka, kao i pet vikendica

kojeMarovići imajuuBudvi.

Marović je sporazumom, koji

jepotpisaosaSpecijalnimtuži-

laštvom, priznao da je organi-

zovao kriminalnu grupu, koja

je budvanskoj opštini nanijela

višemilionsku štetu.

Istim sporazumom, kojim je

trebalo da uplati novac, Maro-

vić je pristao da odleži tri godi-

ne i devetmjeseci zatvora.

ZaMarovićemje sredinomma-

jaraspisanacrvenaInterpolova

potjernicakakobi kaznuodslu-

žiouSpužu. Prema sporazumi-

ma koje je potpisao, Marović je

učestvovao u malverzacijama

prilikom gradnje Donjeg bule-

vara, puta u selu Krapina, pla-

toa na Jazu, izgradnje sistema

za prečišćavanje otpadnih vo-

da, kao i u predmetima „Pro-

perti investment“, „Kopirajt“,

,,Prijevor“ i ,,TKPlaza“.

B.R.

Višemsudu u Podgorici dostavljen zahtjev SDT-a

Traže trajno oduzimanje

imovineMaroviću

SvetozarMarović

PODGORICA

–Svjedok saradnikAleksandar Sinđelićna-

stavićedanas upodgoričkomVišemsududaodgovaranapi-

tanjaodbraneokrivljenihzapokušaj terorističkognapada

na crnogorske institucije sistemanadanparlamentarnih iz-

bora, 16. oktobraprošle godine.

Ključni svjedok tužilaštva, Sinđelić jepredvijećem, kojimpred-

sjedava sutkinja SuzanaMugoša, optužio političare Demokrat-

skogfrontadasunosiociorganizacijeplaniranihprotesta ispred

Skupštine Crne Gore na kojim su planirali da preuzmu vlast od

Demokratske partije socijalista.

Sinđelić je izjavio da je prvooptuženi, kojemse sudi u odsustvu,

ruski državljanin Eduard Šišmakov tražio likvidacijuMila Đu-

kanovića, kao i da je on imao samo sporednu ulogu, te da sumu

nadređeni bili Rusi i ljudi izDemokratskog fronta.

Naoptuženičkojklupi su: bivšikomandant srpskežandarmerije

Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i

AndrijaMandić,MihailoČađenović, SrboljubĐorđević, Kristi-

naHristić, BranaMilić,MilanDušić, DraganMaksić.

B.R.

Nastavak suđenja za pokušaj terorističkog napada

Sinđelić i danas

pred sudom

BlagotaRadović

NemanjaVidmar usudnicu

privođenuz jakoobezbjeđenje