Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 22. novembar 2017.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Apelacioni

sudpotvrdio jepresuduko-

jomjeNemanjaVidmar osu-

đennaukupno 13 godina i

petmjeseci zatvora zbog

ubistvaLukeMilićau junu

2015. godineu lokalu ,,Raj-

skaptica“naZlatici i nedo-

zvoljenogdržanjaoružja.

Prvostepenupresudu izre-

kla je sutkinjaVišeg sudau

Podgorici VesnaMoštrokol.

Ubistvosumišljajem

Sudije Apelacionog suda oci-

jenile su da je nasuprot žalba-

ma odbrane okrivljenog Vid-

mara ,,Viši sud u zakonito

sprovedenom postupku pot-

punoipravilnoutvrdiosveod-

lučnečinjenice,tenesumnjivo

utvrdioda jeoptuženi 30. juna

2015.godineoko23sataubašti

lokala ,,Rajska ptica“ s umi-

šljejemubioLukuMilića“.

Naime,Vidmarjenakonkraće

svađe otišao do svoje kuće i

uzeo revolver i sa leđa prišao

Miliću koji je sjedio u bašti lo-

kala.

Iz revolvera je ispalio tri met-

ka, od kojih su dva pogodila

Milića, nanoseći mu povrede

odkojih je nastupila smrt.

Sudije Apelacionog suda oci-

jenile su da je prvostepeni sud

o svim odlučnim činjenicama

važnimza donošenje prvoste-

penepresudedao jasne i argu-

mentovane razloge iz čega

proizilazi da je osuđujuća od-

luka u odnosu na Nemanju

Vidmara pravilna i zakonita.

Apelacioni sud je kao neosno-

vane odbio navode žalbe bra-

nioca Vidmara da optuženi

nije imao namjeru da ubije

Milića, već da je ovo teško kri-

vičnodjelopočinio iz nehata.

Takođe, vijeće ovog suda nije

uvažilo ni zahtjev Tužilaštva

da na strani optuženog nema

ni jedne olakšavajuće okolno-

sti i da se trebakazniti najstro-

žom kaznom, jer je sa leđa

ubioprijatelja.

- Prvostepeni sud je pravilno

cijeniokada jekaoolakšavaju-

će okolnosti uzeo to što je

okrivljeni u vrijeme izvršenja

krivičnog djela imao 24 godi-

ne, da je student treće godine

ekonomije, te njegovodržanje

poslije izvršenog djela kada je

Apelacioni sud potvrdio presudu za ubistvo Luke

Vidmaru 13

za ubistvop

PODGORICA

–Svjedok

MirkoLeposavić juče jeu

podgoričkomVišemsudu

kazaoda seprilikompotrage

zanestalimprijateljemNe-

manjomMedinomuVirpa-

zaru sreo saokrivljenim

VladimiromUlamom, koji je

imaoogrebotinepo rukama

i nogama. Istakao je i da je

Ulama tomprilikombiovid-

nonervozan.

Prema navodima optužnice,

Ulama i DarkoMijović se terete

zaotmicuiteškoubistvoPetrov-

čanina NemanjeMedina, koji je

nestao 8. jula prošle godine.

Optužnicom je obuhvaćen i

BogdanMilić, koji se sumnjiči

za krivičnadjelapomoć učini-

ocu poslije izvršenog krivič-

nog djela.

Svjedočenje

Svjedok Leposavić je ispričao

da jenakonnestankaprijatelja

Medinaupotraguzanjimkre-

nuo zajedno sa Nemanjom

Kovačevićem.

- Kovačević i ja smo se sa Ula-

momsastaliuVirpazaru9.jula

sat poslije ponoći. Tada sam

primijetio ogrebotine po nje-

govoj lijevoj ruci i butini, kao i

nervozu i čudno ponašanje.

Bio je uznemiren, zenice su

mu bile proširene – kazao je

Leposavić.

On je naveo da je Ulama tom

prilikompodigaomajicu i po-

kazaomanji crni pištolj.

- I ranijemi je bilo poznato da

Ulama nosi pištolj – dodao je

svjedok.

Naizjavuovogsvjedokaokriv-

ljeni Ulama odreagovao je ri-

ječima ,,profesionalni lažov“.

Pištolj

SvjedokKovačević jenaveoda

je Ulama tokom tog susreta

pričao kako je Medin

od njega tražio da mu na-

bavi pištolj, te da je našao pro-

davca, ali se nijesu ,,pogodili“.

- Kazao je i da je prošao testi-

ranje na poligrafu koji je sam

tražio kako bi dokazao nevi-

nost, jer ga pritiskaju i sum-

njaju na njega – ispričao je

Kovačević.

SvjedokMirkoSekulić, koji se

bavi preprodajomsimkartica,

iako jeu istrazi pred tužiocem

tvrdiodajeoptuženogMijovi-

ća upoznao umaju 2016. kada

mu je prodao sim karticu, na

jučerašnjem pretresu ga nije

prepoznao u sudnici. Sekulić

je tvrdio da mu ime i prezime

Saslušanjemsvjedoka nastavljeno suđenje okrivljenima za

Svjedok: Ulama

bio izgreban i

čudno se ponašao

Kovačević i

ja smo se sa Ulamom

sastali u Virpazaru 9.

jula sat poslije ponoći. Tada

samprimijetio ogrebotine po

njegovoj lijevoj ruci i butini, kao i

nervozu i čudno ponašanje. Bio

je uznemiren, zenice sumu

bile proširene – kazao je

Leposavić

NIKŠIĆ

–SofijaŠušić, četvo-

rogodišnjaNikšićanka, od

rođenja sebori sa izuzetno

rijetkimoboljenjemurazvo-

jumozga - lisencefalijom, a

tooboljenjeprati iWestom

sindromkoji spadaunajteže

oblike epilepsije.

Sofijini roditelji, zahvaljujući

brojnim prijateljima, nedavno

susaznalidabidjevojčicimogli

pomoći na novosadskoj klinici

„Vukovcentar“i„LivHospital“

u Istanbulu, presađivanjem

matičnih ćelija. Akciju priku-

pljanja novca pokrenula je i

Fondacija „Budi human“, pa je

na račun uplaćeno već više od

15.000 eura, a neophodno je

40.000za kompletan tretman.

Humanost

Sofijin otac Sveto kaže da je

prijatno iznenađen humano-

šću ljudi izNikšića, cijeleCrne

Gore i inostranstva, svjestan

da je njihova borba s opakom

bolešću, ipak, tekpočela.

- Sofija je normalno rođena,

bili smo srećni roditelji, ali

svega nekoliko dana kasnije,

prilikom rutinskog ljekarskog

pregleda, otkriveno je nešto

što nas je šokiralo, da bi kad je

ona imala dva i pomjeseca sa-

znali dijagnozu. I nije to samo

jedno oboljenje. Borba nepre-

stana je počela i traje. Mi smo

svjesni da i predstojeće liječe-

njenemožeda jeupotpunosti

ozdravi, ali mali pomak za nas

bi biovelikinapredak.Ona jeu

septembru napunila četiri go-

dine, ali još ne sjedi, ništa ne

uzima u svoje ruke... Razgova-

rali smo s brojnim roditeljima

djecekoja imajusličnoobolje-

nje i saznali da se presađiva-

njem matičnih ćelija, zatim

brojnim tretmanima i upor-

nim vježbanjem, ipak, može

postići dosta. Neka djeca su

čakpostalasamostalna.Dakle,

živimo u nadi. Ova akcija po-

drazumijeva skupljanje novca

zaliječenjeuNovomSadu,ko-

je obuhvata osam tretmana, a

to počinje 9. januara. Onda bi,

u dogovoru s ljekarima, bila

napravljena procjena kad je to

Sofija spremna za naredni ko-

rak i odlazak u Tursku. Već

smo dobili profakture za lije-

čenje - kaže Sveto Šušić, isti-

čući da je prijatno iznenađen

humanošću ljudi.

Sofijin otac priča da, u po-

sljednje vrijeme, zahvaljujući

ljekovima iz Njemačke, uspi-

jevaju da spriječe epileptične

napade.

Podrška

-Nijesmosamiuovoj

borbi.To

se vidi pogotovo posljednjih

dana. Javljaju se naši školski

drugovi, komšije, prijatelji,

znani i neznani. Ja sam kao

izbjeglica doselio u Nikšić, ali

mnogimojiprijatelji izdjetinj-

stva žive širom svijeta, pa se i

oni interesuju kako mogu po-

moći. O Sofiji su mnogo puta

pisale i Frankfurtske vesti, sad

su animirani i mediji u Crnoj

Gori, Fondacija „Budi human“

je za nekoliko dana, čini mi se,

napravila pravo čudo. Vjeruje-

modaćemouspjetisakupititaj

novac i da će našoj kćerki koli-

ko-toliko biti bolje. Ljudi od

srca izdvojemalo, a to je nama

mnogo. U svakodnevnoj smo

komunikaciji s ljudima iz Fon-

dacije, beskrajno smo im za-

hvalni i sad imamo podršku da

još energičnije nastavimo. Ni-

jesmo sami - sjetnokažeNikši-

ćanin Sveto Šušić. Sofiji semo-

žepomoćislanjemSMSporuke

sadržaja – 14, na broj 14543 ili

uplatom na žiro račun 520-

14661-33 ili na devizni račun

520042000000864379.

Ra.P.

SaprivođenjaVladimiraUlame

Četvorogodišnjoj Nikšićanki neophodna pomoć za liječenje

Pomozimo Sofiji da

sakupi 40.000 eura

PODGORICA

–Jednaodak-

tivnosti projekta „Jačanje

aktivizmamladihupreven-

ciji rodnozasnovanognasi-

lja“ jeobuka zavolontere,

kojupohađavišeod20oso-

ba, akoncipirana jeda senzi-

bilišeučesnike/cena rodnoj

osnovi i pripremi ihza često

traumatična iskustva sa žr-

tvamanasilja.

To je saopšteno na jučeraš-

njem sastanku učesnika/ca

ovog projekta, koji realizuje

SOS telefon za žene i djecu žr-

tve nasilja, sa predstavnicama

Ministarstva za ljudska i ma-

njinska prava.

Kakosukazaliiztogresora,cilj

projekta je da se stvori mreža

mladih aktivista i aktivistkinja

spremnih za volontersko

uključivanje u inicijative civil-

nogsektorauoblasti prevenci-

jenasilja, teda seosnažemladi

da djeluju u borbi protiv nasi-

lja na svimnivoima.

NačelnicaOdjeljenjazaposlo-

verodneravnopravnostiuMi-

nistarstvu za ljudska imanjin-

ska prava Biljana Pejović

kazala je da resor koji pred-

stavlja ima važnu ulogu u pro-

cesupraćenja implementacije

politike rodne ravnopravnosti

i antidiskriminacije.

- U narednom periodu ćemo

podržavatiovakveisličnepro-

jekte koji su usmjereni ka eli-

minaciji diskriminacije žena i

zaštite ljudskihprava–najavi-

la je ona.

J.B.

Sa sastanka

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Obuka volontera za

rad sa žrtvama nasilja