Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 22. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Sudučasti

dostavljen jeprekjučepri-

jedlogUpravnogodbora

UniverzitetaCrneGore za

pokretanjepostupkaprotiv

profesoraVladimiraPešića

ukojemje istaknutoda je

povrijedioEtički kodeks, jer

jeu izjavamaod juladono-

vembra ,,direktnovrijeđao i

ponižavao, ne samoorgane

Univerziteta i njihove člano-

ve, već sve članove akadem-

ske zajednice, čije jedjelova-

njenipodaštavao, kao i

politikuVlade“, saznajePo-

bjeda.

Upravni odbor jena sjednici 8.

novembra donio odluku da će

Pešića na dalje postupanje

predati Sudu časti zbog nega-

tivnih kvalifikacija koje je

iznosio na račun članova Se-

nata i UO. Kada je ranije po-

krenuta procedura za razrje-

šenje Pešića iz Upravnog

odbora i kada seSenat izjasnio

pozitivno profesor se tada, iz-

među ostalog, obrušio na aka-

demsku zajednicu, jer je za

njega bilo nedopustivo razrje-

šenje zbog toga što je u javno-

sti podržavao smijenjenu rek-

torku Radmilu Vojvodić i

kritikovao odluke Univerzite-

ta.

Optužba

Upravni odbor u ovom pred-

metu pred Sudom časti zastu-

pa predsjednik Duško Bjelica.

U prijedlogu za pokretanje

postupka protiv Pešića, u koji

je Pobjeda imala uvid, napisa-

no je da je Pešić prekršio aka-

demske principe kroz javno

neargumentovano iznošenje

negativnih stavova i kvalifika-

cijana računorganaUniverzi-

teta Crne Gore - Upravnog

odbora i njegovih članova, Se-

nata, osnivača - Vlade Crne

Gore, kao i akademske zajed-

nice. UO je u ovom predmetu

izdvojio nekoliko spornih Pe-

šićevih izjava, među kojima je

ionakadajenakonrazrješenja

članstva u UO rekao da ,,sitne

šićardžije na Univerzitetu

ostrašćeno sprovode staljini-

stičke čistke“.

- „Revanšistički pir; ,,sloboda

je ropstvo, neznanje je snaga“;

„nepodnošljiva lakoća posluš-

nosti“; „srećni robovi su naj-

ljući protivnici slobode“; „kaf-

kijanski proces“; ,,komesari

koji vode UCG“; „erdoganiza-

cija univerziteta“; ,,UO radi

kao Skupština Kube“, ,,tragi-

čan pokušaj Vlade da ućutka

PODGORICA

–Timljekara

NeurohirurškeklinikeKli-

ničkog centrauposljednjih

sedamdanauspješno je

izveo tri operacijevratne

diskushernije takozvanim

prednjimpristupom, zakoji

zahvat supacijenti do sada

upućivani vanzemlje.

DirektorKlinikedrNovakLa-

kićević kazao je Pobjedi da se

radi o novoj metodi za ovu

zdravstevnu ustanovu, nakon

što je menadžment Kliničkog

centra obezbijedio novac za

nabavku neophodnih instru-

menata i potrošnog materija-

la.

208miliona eura

je plata

novca

opredijeljeno je 2,60 miliona

eura od kojih će 0,98 miliona

biti izdvojeno za nabavku mi-

krobioloških dijagnostikuma i

drugog potrošnog materijala

za potrebe osiguranika Fonda

za zdravstveno osiguranje i

sredstva za vakcinaciju i imu-

nizaciju. Budžetom je za Far-

maceutsku i Ljekarsku komo-

ru opredijeljeno 0,16 miliona

eura.

Sl.R.

Za popravku

zdravstvenih

objekata

790.000 eura

U kapitalnombudžetu

za narednu godinu biće

izdvojeno 790.000 eura

za izgradnju i rekon-

strukciju zdravstvenih

objekata.

Za rekonstrukciju ener-

getskog bloka-trafosta-

nice i pomoćnih izvora

napajanja Kliničkog cen-

tra Crne Gore biće opredi-

jeljeno 370.000 eura, dok

je za rekonstrukciju dijela

objekta Kliničkog centra

za potrebe Urgentnog

bloka izdvojeno 205.000.

- Taj iznos odnosi se na

početak rekonstrukcije,

dok je ukupna vrijednost

investicija 300.000 eura –

piše u dokumentu.

Radiće se i na privođenju

namjeni novoizgrađenih

djelova objekata domova

zdravlja „Nova varoš“ i

„Stara varoš“ u Podgorici

za što je opredijeljeno

215.000 eura.

Sudu časti stigao prijedlog za pokretanje postupka protiv profesora

Optužuju Pešića da nije

zastupao interese države

,,Sloboda je ropstvo, neznanje je snaga“; „nepodnošljiva

lakoća poslušnosti; ,,komesari koji vode UCG“;

„erdoganizacija univerziteta“; ,,UO radi kao Skupština

Kube“, neke su od izjava profesora Vladimira Pešića zbog

kojih Upravni odbor traži njegovu odgovornost

rektora“, ,,Vladi smetaju Srbi

na UCG“, ,,pod noge bačen

akademizam“, ,,čestitati Vladi

Crne Gore i njihovim kolabo-

rantimana istrajnosti da regu-

larno donešene odluke najvi-

ših organa Univerziteta

preinačuje bjesomučnim po-

navljanjem glasanja, smjena-

ma slobodnomislećih ljudi i

manipulacijama studenti-

ma“… - neke su, takođe, od

spornih izjavakoje su istaknu-

te uprijavi.

Iz Suda časti nezvanično je

Pobjedi rečenoda će se zaovaj

predmet vjerovatno u nared-

nih sedamdana zakazati roči-

šte, kada će razmotriti slučaj.

-Davidimoda li jepodobanza

odlučivanje. Onda poslije toga

biće formirano vijeće koje će

se baviti time - rekao je kratko

naš sagovornik.

Odgovornost

U prijedlogu za pokretanje

postupka navedeno je i da se

na osnovu sadržine istupa

profesora Pešića u medijima i

na sjednicima Upravnog od-

bora postavlja pitanje njegove

profesionalne odgovornosti,

kao i odgovornosti prema ko-

legama i prema instituciji. Ia-

ko suPešiću, kako jenapisano,

bile poznate odluke i stavovi

Upravnog odbora i Senata

UCG, onje ,,istupajući kaopri-

vatno lice, iako u svojstvu pri-

padnika akademskog osoblja,

bio dužan da to čini na način

kojim jasno iskazuje lični od-

nos prema određenom pita-

nju“.

- A nikako da to predstavlja

kao činjenje u ime svojihkole-

ga ili akademske institucije,

kakavutisakjestvaraokodjav-

nosti – napisano je u prijedlo-

gukoji je potpisaoBjelica.

Izjavama kojima se, kako se

dodaje, iznose paušalne nega-

tivne kvalifikacije na račun

osnivača Univerziteta - Vlade

CrneGore ,,prekršeno jenače-

lo društvene misije Univerzi-

teta“. Pripadnici akademske

zajednice u svom radu i djelo-

vanju, kako je napisano, treba

da brinu o dobru i interesima

UniverzitetaidržaveCrneGo-

re uduhu akademske slobode.

- Izjavama se postupalo upra-

vo suprotno interesima i Uni-

verziteta i državečimesestva-

ralo negativno javno mnjenje

premaVladinoj politici, ne sa-

mo u oblasti visokog obrazo-

vanja, nego i ukupnog druš-

tvenog razvoja – napisano je u

prijavi.

OvakavstavUpravnogodbora,

istaknuto je, ne znači ograni-

čavanje slobode govora, niti je

riječoklevetama iuvredamau

građanskopravnomikrivično-

pravnomsmislu.

- Ali se izjavama profesora Pe-

šića direktno vrijeđaju i poni-

žavaju, ne samo organi Uni-

verziteta i njihovi članovi, već

svi članovi akademske zajed-

nice,čijesedjelovanjenipoda-

štava, kao i politikaVlade, sve-

ukupno, u međusobno j

povezanosti, potvrđuje posto-

janje razloga da se o ovakvom

djelovanju pripadnika aka-

demske zajednice raspravlja

predSudomčasti–zaključeno

je udopisu.

Prijedlog za pokretanje

postupka, kako je pojašnjeno,

dokumentovan je Pešićevim

izjavama u štampanim i elek-

tronskimmedijima.

Pešić je ranije komentarišući

najavu da će protiv njega

Upravni odbor pokrenuti po-

stupak pred Sudom časti ka-

zaoda je tonastavak ,, discipli-

novanja Univerziteta kako bi

se ugušio svaki kritički glas“.

- Što bi rekao Njegoš: „Kome

zakon leži u topuzu tragovi

musmrdenečovještvom“–re-

kao je tadaPešić.

N.ĐURĐEVAC

Spajanje predmeta

Sudu časti nedavno su bivša dekanica Prirodnomatematič-

kog fakulteta Žana Kovijanić-Vukićević i profesorica Marta

Šćepanović, takođe, podnijele tužbu protiv Pešića, jer je rani-

je izjavio da je ,,taj fakultet bio lijen tokom rada na reformi“, ali

o njoj još nije donešena odluka.

Nezvanični sagovornik iz Suda časti nam je saopštio da još

nijesu odlučivali o ovompredmetu, te da će razmotriti da li će

spojiti oba predmeta koja se tiču profesora Pešića.

U kccg uvedena još jedna operativnametoda

Tri uspješne operacije

vratne diskushernije

Medenica:

Vjerujem

u naše

zdravstvo

Predsjednica Vrhovnog suda

Crne Gore Vesna Medenica

je među troje pacijenata koji

su se u Kliničkom centru

podvrgli hirurškom zahvatu

novommetodom.

- Sa punom vjeromu naš

medicinski sistem i Klinički

centar odlučila samda me

operiše ekipa neurohirur-

ga sa dr Lakićevićem i dr

Radulovićemna čelu. Kod

mene nije bilo dvojbe da li

ovdje ili da biramneke druge

medicinske centre. Imala

sampunu vjeru u naše ljude

Univerzitet CrneGore

Vladimir Pešić

DuškoBjelica

- Do sada ovaj zahvat nije bilo

moguće uraditi kod nas. Čim

smodobili instrumentepočeli

smosaoperacijama,uzpodrš-

kuprofesoraDanilaRadulovi-

ća iz Klinike za neurohirurgi-

ju Kliničkog centra Srbije, sa

kojim i inače imamo uspješnu

saradnju – rekao je Lakićević

za naš list.

On je poručio da će taj zahvat

ubuduće biti uobičajena pro-

cedura u našem Kliničkom

centru i, za sada, će biti rađen

saprof. Radulovićem, jer jeon

usko specijalizovan za tu pa-

tologiju.

K.K.

VesnaMedenica

od struke i njihovu vještinu –

poručila je Medenica u izjavi

za Pobjedu.

Ona se uspješno oporavlja i

već za nekoliko dana napušti-

će Klinički centar.