Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 22. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

- Zavodza za-

pošljavanje iUprava za in-

spekcijskeposlove juče su

potpisalimemorandumo sa-

radnji, koji bi trebalodado-

prineseboljoj razmjeni poda-

takaoosobama zaposlenimu

zoni sive ekonomije, suzbija-

njuradana crno i efikasnijem

tržišnomnadzoru.

Kako je rečeno, od memoran-

duma seočekuje i da ćepomoći

da se rad na crno u sivoj zoni

svede na nivo kao u Evropskoj

uniji.

Kako jeocijeniodirektorZavo-

da SuljoMustafić, saradnja ove

dvije institucije fokusirana je

na tri oblasti, odnosno razmje-

nu podataka o osobama zapo-

slenim u zoni sive ekonomije,

planiranjeiorganizacijuraznih

vidova specifičnih obuka u

oblasti rada i radnih odnosa,

kao i elektronskurazmjenupo-

datakasadržanihuinformacio-

nimsistemima obje institucije.

Mustafić je kazao da se na evi-

denciji Zavoda nalazi 51.800

osoba, a nezaposlenost je za

dvije i po godine porasla 25 od-

sto, najviše zbog promjene za-

konskihrješenjakojadirektnoi

indirektno opterećuju tržište

rada.

- Zavod je postao veoma pri-

jemčivomjesto za ostvarivanje

nekog prava. Prijavljene su

određene osobe iz oblasti sive

ekonomijekoje imajuposao, ali

ne i formalno pravni status –

kazao jeMustafić.

Sa Inspekcijom rada će, kako

ističe, nastojati da utičuna suz-

bijanje rada na crno kako se na

evidenciji ne bi nalazile osobe

iz sive zone i kako bi ih preu-

smjeriliuformalneradnetoko-

ve.

-Ciljjedasestvoriprostordase

Zavod bavi isključivo osobama

koje istinski traže posao – na-

glasio jeMustafić.

Sa ovakvimnastojanjima, kako

dodaje, korespondira program

Stop sivoj ekonomiji, koji se re-

alizuje od prošle godine, a pro-

dužen je do kraja ove godine.

- U okviru ovog programa za-

posleno je 145 osoba sa steče-

nim visokim obrazovanjem,

odnosno 80 osoba na poslovi-

ma pružanja tehničke podrške

službenicima Poreske uprave,

35 osoba u Upravi policije i 30

osoba u Upravi za inspekcijske

poslove - precizirao je Musta-

fić.

On je kazao da očekuju da će

veći dio njih nakon završetka

obuke ostati angažovan u tim

institucijama.

Vršilac dužnosti direktora

Upraveza inspekcijskeposlove

AlijaKošuta rekao jeda će kroz

obučeni i kvalitetan kadar do-

prinijeti efikasnijem tržišnom

nadzoru, koji ćerezultirati ure-

đenijimtržištem.

- Potpisivanje memoranduma

je jedna od značajnih aktivno-

sti Uprave, jer ćemodoprinijeti

efikasnijojrazmjenipodatakao

osobama zaposlenimu zoni si-

ve ekonomije i omogućićemo

efikasniju elektronsku razmje-

nu podataka sadržanu u infor-

mativnim sistemima ove dvije

institucije - rekao jeKošuta.

On jenaveoda prekoprograma

Stop sivoj ekonomiji imaju 30-

akvisokoškolacakojeobučava-

ju.

- Ovaj program je pomogao da

se siva ekonomija prati na kva-

litetan način. U oktobru u jed-

noj akciji krozPodgoricuzapo-

slili smo legalno 91 osobu, a u

cijeloj Crnoj Gori 181 smo uveli

u legalne tokove. Radnacrno je

problem, ali će se polako rad u

sivoj zoni svesti na nivo iz ze-

maljaEvropske unije, što je ne-

kih deset do 15 odsto - precizi-

rao jeKošuta.

N.K.

PODGORICA

–Ubudžetu

za zdravstvoza 2018. godinu

opredijeljeno je 207,94milio-

na eura, što je zaokodevet

milionavišenegoprethodne

godine. Od tognovca, kako

senavodi uprijedlogu

budžetakoji jeutvrdilaVla-

da, 16,5milionabiće izdvoje-

noza liječenjeucrnogor-

skimi inostranimprivatnim

klinikama.

Za ljekove na recept u držav-

nim i privatnim apotekama sa

kojima Fond zdravstva ima

sklopljen ugovor, medicinska

sredstva, troškove ishrane pa-

cijenata, gorivo, struju, radnu

odjeću... predviđeno je 76,5

miliona eura, odnosno četiri

više nego lani.

Troškovi

Utajiznosubrajajusuitroško-

vi za sprovođenje nacionalnih

programa za rano otkrivanje i

liječenje raka, skrining debe-

log crijeva, dojke, grlića mate-

rice, kože, za sprovođenje

transplantacionogprograma…

Tu je uračunata i realizacija

projekta medicinskog otpada

uskladusaUgovoromokonce-

siji za upravljanje medicin-

skim otpadom koji je Vlada

potpisala sa Konzorcijumom

OMPEkomedika – Podgorica,

kaoizakontinuiranumedicin-

sku edukaciju i angažovanje

stručnjaka iz određenih obla-

sti medicine iz referentnih

ustanova iz inostranstva…

U prijedlogu budžeta piše da

će za obezbjeđenje ortoped-

skih sprava i pomagala biti iz-

dvojeno 1,70, a za bolovanja

duža od 60 dana tri i pomilio-

na eura, dok je iznos za putne

troškove ostao gotovona proš-

logodišnjem nivou, odnosno

3,85miliona eura.

PODGORICA

–Učestala je

pojavada inspektori ukrat-

komvremenskomperioduna

tržištupronađu igračkeopa-

snepozdravljedjece i toone

čiji supromet već zabranili, a

iz Inspekcijeobjašnjavajuda

se todešava jer se igračkene

kontrolišuprilikomuvoza

zbog toga štobi to, prema

propisimaEvropskeunije,

ometalo slobodanprotok ro-

be.

Roditeljinadruštvenimmreža-

ma komentarišu da se plaše za

bezbjednostdjece,jersedešava

da se igračke prodaju nekoliko

mjeseci, pa čak i godina i da se

tek onda ustanovi da su opasne

po zdravlje. Komentarišući to,

iz Uprave za inspekcijske po-

slove kažu da se svake godine

planirairadipojačannadzorna

tržištu.

Propisi

- Od kada su naši propisi uskla-

đeni sa propisima Evropske

unije, sanitarna inspekcija ne

kontroliše igračkenauvozu, jer

bi to, po njihovom propisu,

ometalo slobodan protok robe.

Upravo zbog toga se svake go-

dine planira i radi pojačannad-

zor na tržištu. Tokom godine

kontinuirano se kontroliše po

RAPEX obavještenjima (Si-

stem brzog uzbunjivanja za

opasne neprehrambene proi-

zvode), obavještenjima izRegi-

onalne mreže, prijavama po-

trošačaisličnotome.Tajsistem

nadzora radi se i u zemljama

Evropske unije - naveli su iz

Uprave za inspekcijske poslo-

ve.

Kako dodaju, Evropska unija

donijela je stroge propise koji

se odnose na igračke i ostale

proizvodezadjecuusmisluza-

brane prisustva ftalata (DEHP,

DBP i BBP) iznad 0,1 odsto po

masi, kao i ftalata (DINP,DIDP,

DNOP) u dječjim igračkama i

proizvodima koje mogu staviti

uusta.

- U igračkama, kako na tržištu

Evropske unije tako i kod nas,

najčešći pronađen ftalat bio je

bis(2-ethylhexyl)(DEHP),dok

je rjeđi bio di-„isononyl“ ftalat

(DINP). Neka istraživanja su

pokazala da postoji mogućnost

da ovi ftalati mogu izazvati

oštećenja reproduktivnog si-

stema kod djece. Dešava se da

zemlje koje se ne nalaze u sklo-

pu Evropske unije, proizvode i

stavljaju na tržište ovakve

igračke, jer nijesu uskladile za-

konodavstvo sa evropskim. Ta-

kav primjer je Kina. Kada se u

zemljama EU na tržištu nađu

igračke sa prisustvom ftalata,

Evropska komisija informaciju

onjimaobjavljuje svakogpetka

putemRAPEXsistema, kakobi

upoznala zemlje EU o nebe-

zbjednim proizvodima koji su

pronađeninatržištu-pojašnja-

vajuoni.

Opetnatržištu

Iz Uprave za inspekcijske po-

slove nijesu objasnili kako se

ovaj problemmože riješiti kod

nas, osim pojačanim kontrola-

ma.

Prije dvije sedmice inspektori

su zabranili promet čak deset

igračaka zbog opasne supstan-

ce ftalat.

U pitanju su bile lutke sharm

girl, minion, my lovely horse,

happy beautiful &a happy new

sweet, bella, girl lovely, the do-

lls cute, frozen, pokemon i Sne-

žana sa patuljcima.

Krajem oktobra zabranjen je

prometlutkemagicgirlifreeze.

Nekeodnjihsu imale i dodeset

puta veću količinu ftalata od

dozvoljene, a sve su uvezene iz

Kine.

K.J.

PODGORICA

– Centar za

zaštitu i proučavanje ptica pri-

likommonitoringa ornitofaune

ulcinjske solane ovog vikenda

zapazio je mladu crnu rodu,

rijetkog gosta naše države,

koja na tomprostoru nije viđe-

na od 2002. godine.

Kako je saopšteno iz te nevla-

dine organizacije, dvije jedinke

ove vrste uočene su krajem

septembra na prostoru Nikišić-

kog polja, što predstavlja i prvi

nalaz za taj lokalitet, dok u Ulci-

nju nijesu viđene 15 godina.

- Crne rode uglavnommigrira-

ju do kraja oktobra. S obzirom

na to da je primijećena krajem

novembra, moguće je da se

radi o jedinki koja će zimu

provesti na prostoru Ulcinja –

napisano je u saopštenju.

To je, kako su istakli iz CZIP-

a, još jedan pokazatelj koliki

značaj ima ulcinjska solana, te

da je na tom lokalitetu više od

250 registrovanih vrsta ptica,

što je skoro polovina ukupnog

broja ptičjih vrsta u Evropi, kao

i više od 50 gnjezdarica.

Napomenuli su i da je crna

roda „skrovita i povučena

vrsta“, zbog čega se jedinke

rijetko uočavaju, čak i na mje-

stima gdje se gnijezde.

Crne rode, upozorili su iz CZIP-

a, ugrožene su sječom starih

stabala, isušivanjemmočvara i

regulacijom rječnih sistema, ali

okolina Ulcinja, prema njiho-

vim riječima, sa plavnim liva-

dama oko Bojane, kao i Šasko

jezero, pored Skadarskog

jezera, predstavlja potencijal

za gniježđenje ove vrste.

J. B.

Iz budžeta za zdravstvo će naredne godine biti izdvojeno ok

Za poveća

sada nema

U prijedlogu

budžeta

piše da će za

obezbjeđenje

ortopedskih

sprava i

pomagala biti

izdvojeno 1,70,

a za bolovanja

duža od 60 dana

tri i pomiliona

eura, dok je iznos

za putne troškove

ostao gotovo na

prošlogodišnjem

nivou, odnosno

3,85miliona eura

L: ZAZDRAVSTVO

IZDVOJENOOKO

DEVETMILIONAVIŠE:

Klinički centar

Za plate 8.000 zaposlenih u

sektoru zdravstva biće izdvo-

jeno 89,17 miliona eura, što je

za svega 80.000 eura više nego

što je biloprošle godine.

- Ova sredstva obuhvataju no-

vac za isplatu zarada za posto-

jeći broj zaposlenih u javnim

ustanovama, prijem novih

specijalizanata, pripravnika,

popunjavanje dijela nedosta-

jućeg kadra… - piše, između

ostalog, uprijedlogubudžeta.

Navodi seda jeplanomrazvoja

ljudskih resursa predviđeno

postepenopovećanjebrojalje-

kara i ostalog medicinskog

osoblja kroz trogodišnji peri-

od.

U prijedlogu budžeta piše da

će se na taj način ublažiti defi-

cit kadra i smanjiti obim pre-

kovremenog rada, ali i da će

sredstva kojima se plaća pre-

kovremeni raddabuduusmje-

rena za redovan rad novopri-

mljenihkadrova.

Stanovi

Za rješavanje strambenog pi-

tanja zaposlenih u zdravstvu

opredijeljeno je 0,60 miliona

eura.

Za Institut za javno zdravlje

Dvije institucije potpisalememorandum

Glavni cilj suzbijanje

rada u sivoj zoni

KORISNASARADNJA:

Sapotpisivanjamemoranduma

Rijetki gost u našoj državi

Crna roda na ulcinjskoj

solani nakon 15 godina

Zašto se igračke opasne po zdravlje i nakon zabrane prometa nalaze na tržištu

Zbog slobodnog protoka

robe nema kontrole uvoza

Maša i medvjed povučeni

Da se opasni proizvodi za djecu i dalje mogu naći na tržištu,

potvrđuje i to da su sanitarni inspektori juče zabranili uvoz

poznate dječije igračke Maša i medvjed.

Plastični set popularanmeđu djecom ima 4,5 odsto ftalata po

masi, iako je dozvoljeno da ima 0,1 odsto.

Na portalu

potrošač.me

navedeno je da je set uvezen iz Kine.

- Set se sastoji od lutke u obliku djevojčice, u rozoj boji, dok

sumedvjed, jelen i zec izrađeni od plastike u smeđoj, žutoj i

braon boji. Pakovani su u providnu kesu - piše na portalu.

Uprava za inspekcijskeposlove

Klinički centar