Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 22. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

– Skupština je

dostavila Državnoj revizor-

skoj instituciji akcioniplanza

realizaciju 23 preporuke.

Predložiću da se u na-

rednoj godini sprove-

de kontrolna revizi-

ja, a u okviru nje i

kontrolanerazdu-

ženih putnih na-

loga iz 2015, ka-

zaojeuintervjuu

Pobjedi senator

DRI dr Branislav

Radulović.

U izvještaju DRI

za prošlu godinu

konstatovano je

239 nerazduženih

putnih naloga vrijed-

nosti 120.785 eura, što je

predmet kontrole tužilaš-

tva po prijavi Skupštine od 9.

januara.

POBJEDA:

Što sadrži akcio-

ni plan?

RADULOVIĆ:

Skupština je u

utvrđenomroku 17. novembra

dostavila akcioni plan, koji sa-

drži mjere za svaku od 23 pre-

poruke, nosioce aktivnosti i

rokove za realizaciju. Ovaj

planjecjelovit, jersadržiobje-

dinjene preporuke izdate za

Generalni sekretarijat Skup-

štine i za Administrativni od-

bor, na koji je donose tri pre-

poruke.

Skupština ima rok do kraja

aprila 2018. da dostavi DRI iz-

vještaj orealizaciji preporuka.

POBJEDA:

Da li ćeDRI radi-

ti kontrolnurevizijuparla-

menta, s obziromnanega-

tivnomišljenje?

RADULOVIĆ:

Senat DRI je u

fazi predlaganja revizija za

2018. Polazeći od činjenice da

je u predmetnoj reviziji izra-

ženo negativno mišljenje, kao

neposrednonadležanza ture-

viziju, kao i u prethodnimslu-

čajevima kada je izraženo ne-

gativnomišljenje,auskladusa

metodologijom DRI i našom

unutrašnjom procedurom,

predložiću da se u narednoj

godini sprovede kontrolna re-

vizija. Primarni zadatak kon-

PODGORICA

- Herceg Novi je na 11. mjestu Forbsove liste 27

najboljihdestinacija za turistu sa prosječnimdžepom.

- HercegNovi je grad uCrnoj Gori koji nudi luksuzMediterana

popovoljnimcijenama –navodi Forbs.

Prvi na listi je Montreal, a ispred Herceg Novog su Barselona,

Lurakao i Senegal. IzaNovog suZagreb, meksički Jelap,Moabe

uSAD, Namibija, BiH,Maroko, Novi Zeland i Pariz.

R.E.

Forbs objavio listu destinacija za prosječan džep

Herceg Novi na 11. mjestu

Senator dr Branislav Radulović: Parlament dostavio akcioni plan za realizaciju 23 preporuke

Slijedi revizija putnih

naloga iz 2015.

Parlament sjutra o

završnom računu

budžeta i izvještaju DRI

POBJEDA:

Da liOdborzaekonomijutrebadaodrži posebnu

sjednicuposvećenuizvještajuDRIzaSkupštinu?

RADULOVIĆ:

DRIjevećpredtimodborom,kojijezanasmatič-

ni, prezentirala svoj godišnji izvještaj, u okviru kojeg je i revizija

Skupštine. Za sjutra je zakazana plenarna sjednica povodom

usvajanja završnog računa budžeta za 2016, na kojoj će se raz-

motriti i naš godišnji izvještaj. Ukoliko, međutim, Odbor za eko-

nomiju ili neki drugi skupštinski odborprocijeni da jeneophod-

no imati posebnu sjednicu povodomovog izvještaja ili nekog

drugog izvještaja DRI, odazvaćemo se i prezentirati rezultate

revizije.

trolne revizije je da se utvrdi

stepen realizacije preporuka

DRI.

KakoDRI ima i savjetodavnu i

preventivnu funkciju, ova

kontrolna revizija bila bi i pri-

lika da se pomogne parlamen-

tu u njihovoj punoj realizaciji.

PrimarnodaSkupštinadodat-

no izgradi unutrašnji sistem

finansijske kontrole i interne

revizije, kako se utvrđene ne-

pravilnostiinezakonitostiviše

ne bi ponovile.

POBJEDA:

Da li ćeDRI radi-

ti kontroluputnihnaloga iz

2015?

RADULOVIĆ:

Polazeći od či-

njenice da je izraženo intere-

sovanje poslanika na Odboru

za ekonomiju, kao i da je Ge-

neralni sekretarijat Skupštine

uputiomolbu da se kontrolišu

nerazduženi putni nalozi iz

2015, cijenim da se u okviru

kontrolne revizije može pro-

vjeriti i taj segmet. Već smo

uputili zahtjev Generalnom

sekretarijatu da nam dostavi

pregled svih nerazduženih

putnih naloga iz 2015, u cilju

obezbjeđenja dokumentacio-

ne osnove za pravovremeno i

odgovarajuće planiranje revi-

zija za narednu godinu.

POBJEDA:

Da li jemoguće

utvrditi ko jekrivza 120hi-

ljada euranerazduženog

novca iz 2016?

RADULOVIĆ:

U svim revi-

zorskimpostupcima primar-

ni zadatak DRI je da utvrdi

neupitnomaterijalno stanje i

da izrazi odgovarajuće mi-

šljenje. Tako je bilo i u ovom

slučaju,gdjenikonijedoveou

upit nijedan segment iz iz-

vještaja DRI. Zato sada jav-

nost i svi nadležni organi

imaju nesporan činjenični

osnov za dalja postupanja.

Upravo zato je naš revizorski

izvještaj dostavljen VDT-u i

svi dalji odgovori trebalo bi

da stignu sa ove adrese.

M.P.M.

Tražili smo od Generalnog

sekretarijata Skupštine

pregled svih nerazduženih

putnih naloga iz 2015. U

toku je tužilačka istraga za

2016, revizorski izvještaj je

dostavljen VDT-u i sa te adrese

treba da stigne odgovor ko je

odgovoran za nerazduženih

120 hiljada eura iz 2016.

promjene poreskog opterećenja rada

taj zakon. Ocijenio jeda ćeno-

vi zakon o planiranju i izgrad-

nji podstaći konkurentnost

ekonomijeiobezbijeditikvali-

tetniju i održiviju valorizaciju

prostora. Istakao je da Crna

Gora ima kredibilniju i održi-

viju socijalnu i politiku pra-

vednije raspodjele socijalnih

fondova, a počele su i reforme

na tržištu rada i sistemima

zdravstva i obrazovanja.

Prihodi

CrnaGoraje,kakojepodsjetio,

uovojgodiniostvarilajedanod

najvažnijih spoljnopolitičkih

prioriteta poslije nezavisnosti

- članstvouNATO-u, što jeda-

lo nove prilike za rast ekono-

mije i zapošljavanje.

- Crna Gora je postala vidljiva

ne samo kao turistička desti-

nacija. Kredibilni strani inve-

stitori su zainteresovani da

ulažu u različite sektore. Veo-

majevažnotoštosmozaprvih

devetmjeseci ovegodinesma-

njili deficit budžeta za 2,7 od-

sto BDP-a na 105,7 miliona

eura, što je značajno niže od

plana i istog perioda prethod-

ne godine. Naplata prihoda je

do 17. novembra bolja za 61,3

miliona, što znači da sumjere

fiskalne konsolidacije stabili-

zovale javne finansije i budžet

- smatra Marković i podsjeća

da rast ekonomije imaju EU i

region.

M.P.M.

BranislavRadulović

Uoči sastanka sa straniminvestitorima