Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 22. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

-Crnogorski

TelekomiHipotekarnabanka

predstavili supremiumgift

karticukojakorisnicimado-

nosi pogodnosti, uključujući i

popustedo30odstona 1,2hi-

ljade lokacijauCrnoj Gori.

Predstavnici Telekoma i Hi-

potekarne banke objasnili su

da je to prva kartica na tržištu

koja ne zahtijeva odlazak u

banku i potpisivanje ugovora.

Biće dostupna u iznosima, od-

nosno dopunama od 20, 50,

100 i 150 eura, a može se kori-

stiti za plaćanje u zemlji i ino-

stranstvu na prodajnimmje-

stimasaoznakomMastercard,

kao i za onlajnplaćanje. Karti-

ca je, kakosudodali, idealnaza

poklone, džeparac, onlajn ku-

povinu, turiste i sve koji žele

da koriste popuste u okviru

ovog programa.

ŠeficamarketingauCT-uGor-

dana Spahić rekla je da je sa-

radnja sa Hipotekatnom ban-

kom na premium programu

počela 2011. godine, danas

okuplja450partnera,aPremi-

umMasterCard koristi 21 hi-

ljada ljudi. Direktor za poslo-

vanje sa stanovništvom u

Hipotekarnoj banci Nikola

Špadijer kazao je da će nasta-

viti da sa CT nude klijentima

nove inovativne usluge.

Jednokratniiznoskojiseplaća

za aktivaciju, zavisno od vri-

jednosti dopune iznosi jedan,

dva, tri ili četiri eura. Stanjena

kartici je moguće u svakom

trenutkuprovjeritiprekoapli-

kacije Premium program, do-

stupneza iOS i androiduređa-

je.Karticajevalidna12mjeseci

nakon aktivacije, a korisnik

može neiskorišćeni novčani

iznos podići na šalterima Hi-

potekarne banke.

S.P.

PODGORICA

–Premijer

DuškoMarkovićnajavio je

jučemogućnost smanjenja

poreza i doprinosana zarade.

- U dijalogu sa zainteresova-

nim stranama sagledaćemo

mogućnost daljeg smanjenja

poreskog opterećenja rada.

Ovih dana sam razgovarao sa

predstavnicima MMF-a i Mi-

nistarstva finansija i biće for-

mirana radna grupa, koja će

moždavećuovojgodiniuradi-

ti analizu koja će dati jasniju

sliku kako da idemo na sma-

njenje poreskog opterećenja

rada - kazao je Marković na

sastankuSavjeta stranih inve-

stitora uCrnoj Gori.

Iznadočekivanja

Saopštio je da uVladi očekuju

dobre rezultate i u trećem

kvartalu, što pokazuju dosa-

dašnjiparametriipodsjetiona

rast od preko četiri odsto za

pola godine i impozantnih 5,1

odstou trećemkvartalu.

- Rast od 5,1 odsto jemeđunaj-

većim

stopama

rasta u Evropi.

Poslije Malte, Estonije, Irske i

Rumunije -Turska iCrnaGora

dijele peto mjesto po tom

osnovuuprvojpolovini tekuće

godine. Mislimo da ćemo odr-

žati visoke stope rasta do kraja

godine, posebno zbog turistič-

ke sezone, koja će, izvjesno je,

biti bolja od rekordne iz 1987.

godine - kazao je premijer.

Unarednoj godini, ponovio je,

neće biti novihmjera fiskalne

konsolidacije,alićesenastavi-

ti primjenapostojećih, koje su

dale izvanredne rezultate, a

registrovalisuihSvjetskaban-

ka,MMF i Evropska komisija.

Budžet za narednu godinu,

kako je kazao, je odraz do-

sljednosti politike i opre-

djeljenja izvršne vlasti.

-Zaduženjesmosmanjiliza35

odsto, a podstakli obrazova-

nje, zdravstvo, nauku i socijal-

ne politike. Ključni stubovi

ubrzavanja rasta biće jačanje

makroekonomskestabilnosti i

povećanje konkurentnosti.

Vlada će do 2020. nastaviti sa

punom primjenom mjera fi-

skalne konsolidacije, kad tre-

ba da imamo budžetski suficit

i smanjenje javnog duga. Plan

je i da sprovedemo reforme u

oblasti koncesija i nastavimo

reformu Zakona o javnim na-

bavkama-najaviojepremijer i

podsjetioda većinaprivredni-

ka ima ozbiljne primjedbe na

PODGORICA

- Ugovori o do-

djeli subvencija za uvođenje

međunarodnih standarda po-

slovanja, vrijedni 70.000 eura,

potpisani su juče sa 42 predu-

zeća.IzMinistarstvaekonomi-

je su saopštili da se na oglas ja-

vilo 51 preduzeće. Generalni

direktor Direktorata za razvoj

Miloš Čelanović je kazao da su

22 preduzeća iz Podgorice,

Nikšića i Danilovgrada, a da je

najviše aplikacija bilo za stan-

dardMESTENISO9001,atre-

ćinakorisnikaprogramaradiće

na uvođenju više standarda,

među kojima su MEST ISO

14 00 1 i MEST OHSAS

18000. Dva korisnika dobila su

subvenciju za akreditaciju za

ocjenjivanje usaglašenosti.

Odobrena pomoć obuhvata do

70 odsto opravdanih troškova

za mala preduzeća, odnosno

do 60odsto za srednja, unajvi-

še pet hiljada eura po aplikan-

tu.

S.P.

PODGORICA

-Ministarstvo

finansija juče je saopštiloda

jeuokvirukampanje „Budi

odgovoran“protekle sedmice

evidentirano 14primjedbi, na

osnovukojih su izrečene četi-

ri novčanekazneod200do

600eura. Dvijeprimjedbeni-

jesudobileodgovor, aodnosi-

le su sena sivuekonomiju i

bezbjednost skladišta zapalji-

vih i eksplozivnihnaprava.

Ovu kampanju su krajem de-

cembra2013. godinepokrenuli

Ministarstvo finansija i UNDP

s ciljemuključivanjagrađanau

smanjenje sive ekonomije.

Inspektori su sa 600 eura ka-

znili restoran „Milet bašta“ u

Pljevljima, jer je u junu i julu

zaposliošest radnika, ali upra-

žnjena radna mjesta prethod-

nonijeoglasio. Tolika jekazna

izrečena je i beranskomkafiću

„Škorpion“, gdje je zatečen

radnik bez ugovora o radu. Sa

300 eura kažnjen je frizerski

salon u Tuzima zbog nezako-

nitog obavljanja djelatnosti, a

sa 200 euraMontenegroCru-

sing izBudve, gdjeposlodavac

nije imao rasporedsedmičnog

odmorazazaposlene.Kontro-

lompekare „Ivaleks“uPodgo-

rici utvrđeno jeda jedanzapo-

sleni nema dozvolu za rad i

boravak, unikšićkoj prodavni-

ci „Grin“ su prodavali cigarete

bezakciznemarkice.Kontrola

frizerskogsalona„Milenijum“

u Beranama nije obavljena jer

nije radio.

R.E.

PODGORICA

- Predstavnici

EKsu jučena sastankuPo-

dodboraoekonomskimi fi-

nansijskimpitanjima i stati-

stici pozdravili napore

preduzeteucilju sprovođe-

nja fiskalnekonsolidacije,

posebnousvajanjeFiskalne

strategije.

- Istakli su da mjere predstav-

ljajudobruosnovuzastabiliza-

ciju i da jeneophodnonastaviti

rad na njihovoj implementaci-

ji. Pozdravili su unapređenje

stabilnosti bankarskog sektora

i istakli da je potrebno dalje ra-

ditinarješavanjuproblemane-

kvalitetnih kredita. Naglašena

je i potreba implementacije

mjera u pravcu reforme tržišta

rada – navedeno je u saopšte-

njunakon sastanka.

Sastankom je u ime Vlade ko-

predsjedavala generalna di-

rektorica u Ministarstvu fi-

nansija Bojana Bošković, a u

imeEKšef jediniceuGeneral-

nom direktoratu EK za eko-

nomska i finansijska pitanja

Uve Štam.

R.E.

PODGORICA

– Trodnevna

međunarodna konferencija pod

nazivomEvropska strategija

za zaštitu eura na Mediteranu

počeće danas u Podgorici,

najavljeno je iz Centralne banke.

Konferenciju će otvoriti izvršni

direktor CBCG Radoica Luburić,

italijanski ambasador Vinćenco

del Monako, te predstavnici

EK, italijanskogministarstva

inansija i tamošnje centralne

kancelarije za borbu protiv pre-

vara sredstvima plaćanja Marko

di Benedeto, Roberto Ciciani i

Antonio Adinol i.

- Glavne teme konferencije će

biti najnovije mjere EK protiv

falsi ikovanja eura, uloga cen-

tralnih banaka i ostalih institu-

cija u ovomprocesu i zaštitni

mehanizmi koji su na raspola-

ganju zemljama Mediterana -

navodi se u saopštenju.

M.P.M.

PODGORICA

- Prevozputni-

kaporastao jeu trećemkvar-

taluove godineudrumskom

saobraćaju0,3odsto, au lo-

kalnomdrumskom0,8odsto,

uodnosuna isti prošlogodiš-

nji period, saopšteno je iz

Monstata.

- Zabilježen je i rast prevoza

putnika na aerodromima 13,7

odsto i u vanrednom vazduš-

nomprevozu26,5odsto,dokse

pad bilježi u željezničkom38,6

odsto i redovnom vazdušnom

9,3 odsto - navodi se u saopšte-

nju.Kodprevozarobeutrećem

kvartalu,uodnosunauporedni

period, rast sebilježi kodželje-

zničkog 7,4 odsto, a pad kod

prevoza robena aerodromima,

pet odsto.

Ukupanpromet robeu lukama

ostao je na istomnivou.

- Broj pretovarenih tona u lu-

kama, u trećem kvartalu ove

godine, u odnosu na isti period

prošle bilježi rast 26,6 odsto,

dok sekod izmanipulisanih to-

na bilježi pad 5,3 odsto - kazali

su iz Monstata. Saopštili su da

jeu trećemkvartaludrumskim

teretnim motornim vozilima

prevezeno 216 hiljada tona ro-

be. U strukturi prevezene robe

unutrašnji prevoz učestvuje sa

86,6 odsto ili 187 hiljada tona, a

međunarodni sa 13,4 odsto ili

29hiljada tona.

R.E.

Sastanak pododbora za ekonomiju,

finansije i statistiku

Nastaviti mjere

konsolidacije

U kampanji „Budi odgovoran“ protekle

sedmice stiglo 14 primjedbi

Kazne od 200

do 600 eura

Telekom i Hipotekarna banka predstavili

premiumgi karticu

Popusti do 30 odsto

Počinje trodnevna

međunarodna konferencija

Danas o

zaštiti eura

Auto-put, skijališta, Možura...

Marković je kazaoda senastavilo sa realizacijomstrateškihka-

pitalnih projekata i krupnih investicija i da su ubrzani radovi na

auto-putu.

-Ovugodinućemozavršitisa190milionaeurapovučenihsred-

stava za auto-put. Nastavlja se izgradnja podmorskog kabla sa

Italijom, radovi na vjetroelektraniMožura, otvoriće senovi pre-

rađivački kapaciteti u poljoprivredi, prehrambenoj industriji...

Intenzivno se radi na izgradnji skijališta Bjelasici i Komovima, a

sprovode se aktivnosti na razvoju skijalištauKolašinu, Mojkov-

cu i BijelomPolju, u šta ćemonarednegodineuložiti 10miliona

eura-kazaojepremijeridodaodajeVladafokusirananaravno-

mjerniji regionalni razvoj.

Podaci Monstata o saobraćajnoj statistici za treći kvartal

U vozovima 38,6

odstomanje putnika

Potpisani ugovori o subvenciji sa 42 preduzeća

Za uvođenje standarda 70 hiljada

Premijer DuškoMarković na sastanku sa stranim investitorima najavio

Biće formirana radna

grupa, koja ćemožda već

u ovoj godini uraditi analizu

koja će dati jasniju sliku kako da

idemo na smanjenje poreskog

opterećenja rada, izjavio Duško

Marković i dodao da je o tome

razgovarao sa predstavnicima

MMF-a i Ministarstva

nansija

Radna grupa

za smanjenje

doprinosa

i poreza

USD

1.17180

JPY 131.87000

GBP 0.88498

CHF

1.16410

AUD

1.54660

CAD 1.50060

Kursna lista

Sa sastanka

Sapredstavljanja