Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 22. novembar 2017.

Politika

Muhović: Bez BS

neće biti nove

vlasti u Petnjici

Ivan Ašanin, nosilac liste GP Ura

Smjena vlasti najveća šansa

MOJKOVAC

–Najveća ra-

zvojna šansaMojkovca je

smjenaovevlastiDPS-a. Po-

kazali sukako se razvojni

projekti i potencijalimogu

uništiti. Recimo, projekat

Bjelasice i ski centra je ra-

zvojna šansaMojkovca, aoni

planirajuput imost kojimse

zaobilaziMojkovac, i to sve iz

ličnih interesa, rekao jenosi-

lac liste GPUrana lokalnim

izborima IvanAšanin.

Prema njegovim riječima, sa-

dašnja vlast u Mojkovcu četiri

godine „pravi“ jednu malu su-

venirnicu i nije bila u stanju da

je napravi, pa će, kako kaže,

zbog toga i mnogo čega drugog

opozicija sigurno dobiti ove iz-

bore, a njegova partija će odi-

grati najvažnijuulogu.

Prvi na izbornoj listi ovepartije

nabrojao jeciljeveGPUra: zau-

stavljanje daljeg propadanja

Mojkovca,zaokretunačinuvo-

đenja opštine, reforme koje će

omogućiti otvaranjenovihrad-

nih mjesta, pomoć razvojnim

projektima, lokalna uprava kao

servis građana, bolji kvalitet ži-

votazasvestanovnikeopštine...

- Znamo kako to da uradimo.

Imamo program i kadrove. Po-

red ostalog, valorizovaćemo i

promovisatibizniszonuBabića

Polje, u cilju privlačenja inve-

stitora. Osnovaćemo opštinski

fond za podršku malom bizni-

su, poljoprivredi i razvoju sela,

uz obavezu da u naredne četiri

godine povećamo ulaganja u

razvojneprojektenamilioneu-

ra,štojedesetputavišenegodo

sada. Investitorima će biti po-

nuđeni i gotovi projekti kroz

privatno-javno partnerstvo sa

opštinom- kažeAšanin.

On ističedaćeUrapodržati ob-

Veselin Jovanović, nosilac liste SNP-a

Bićemo na čelu nove uprave

MOJKOVAC

–Napredsto-

jećimlokalnimizborima

očekujempobjeduopozicije

i formiranjenovevlasti, koja

ćebiti predvođenaSNP-om.

Istovremeno, porazDPS-a

bićeuvertira zapobjedu

kandidataopozicijenapred-

sjedničkimizborima, ocije-

nio je zaPobjedunosilac li-

ste „Socijalističkanarodna

partija–zaMojkovacdosto-

jančovjeka“VeselinJovano-

vić.

- Mi nudimo znanje, poštene

ljude, spoj mladosti i iskustva,

dobar program, preispitivanje

nekih odluka ranije vlasti, od-

govornost i požrtvovan rad.

Sve to garantuje naš uspjeh na

izborima - ističe Jovanović.

Premanjegovimriječima,lista

SNP-a na čijem je čelu je naj-

bolja zaMojkovčane, jer, kako

kaže, ,,tu su ljudi koji nikada

nijesu izdali, koji se nijesu ni

predali ni prodali, koji nijesu

preletačevići zainteresovani

samo za lični interes. Našu li-

stu čine iskusni, mladi, žene –

spoj najboljih“.

- Nijedna lista namnije ni bli-

zu, ni u stručnom ni u ljud-

skomsmislu-rekaojeJovano-

vić.

Od ostalih učesnika izbora

SNPrazlikuje,naglašavaon,to

što je jedina partija koja je od

početkaprotivDPS-a,bezfoli-

ranja i laži, i što nudi realna

rješenja za mojkovačke pro-

bleme.

Jovanović predviđa da nakon

izbora u mojkovački parla-

ment neće ući SD, SDP i Ura,

dokćeSNPbiti najjačapartija.

-DFćebitiizanas,aDemokra-

te neće imati ni približno

onom čemu se nadaju. Sigur-

no jedaDPSneće imati većinu

i da ćemo mi biti na čelu nove

vlasti - kazao je Jovanović.

On je dodao da će ići u postiz-

bornu koaliciju sa svima koji

su protiv DPS-a i koji „ne na-

padaju sramno i lažno“ SNP.

Nosilac liste te partije je naja-

vioiprvekorakebudućevlasti.

- Preispitivanje kupljenih di-

ploma, modernizacija Moj-

kovca, pomoć građanima i

rješavanje svakodnevnih

problemajedioonogštoćemo

prvo raditi, odmahnakonpre-

uzimanja vlasti - obećao jeno-

silac liste SNP-a Veselin Jova-

nović.

R.Ć.

Nosilac liste Bošnjačke stranke uvjeren u dobar

rezultat na lokalnim izborima

PODGORICA

–BezBoš-

njačke strankenećebiti no-

vevlasti uPetnjici –kazao

jezaPobjeduAdnanMuho-

vić, nosilac listeovepartije

na lokalnimizborimau toj

opštini.

On je, uoči lokalnih izbora

zakazanih za 26. novembar,

kazao da je uvjeren u to da će

građani prepoznati sve što je

Bošnjačkastrankauradilato-

kom prethodnog mandata u

Petnjici i da će joj ukazati po-

vjerenje.

- Očekujem odličan razultat

na izborima, jer sve što smo

radili u proteklom periodu,

tokom obavljanja vlasti i po-

slije, nakon raskida koalicije

sa DPS-om, preporučuje nas

građanima Petnjice – kazao

jeMuhović.

Prema njegovim riječima,

koalicioni raskid BS sa DPS-

omna lokalnomnivou utica-

ćepozitivnonarejtingnjego-

ve partije i izborni rezultat.

- Tokom obavljanja vlasti i

koalicionogodnosa, pokazali

smodasmoizuzetnoautono-

mni i da se ne ponašamo u

koaliciji kao što se danas po-

našaju Spcijaldemokrate.

Građani su to prepoznali i

dobrimdijelomćenamizbog

toga ukazati povjerenje –

istakao jeMuhović.

On je rekao da je Bošnjačka

stranka uvijek bila „na strani

naroda, kao i ekonomskih i

ideoloških interesa Petnjice i

svihBošnjaka“.

- Uvjeren sam da će građani

to prepoznati u narednom

periodu, a pogotovo na izbo-

rima 26. novembra– kazao je

on.

Muhović nije želio da govori

o eventualnimpostizbornim

koalicijama, kao i o tomeda li

bi BS poslije lokalnih izbora

ušla u koaliciju sa DPS-om

nakon što njihov prethodni

koalicioni aranžman nije do-

čekao krajmandata.

- Ne bih sada govorio o even-

tualnim koalicijama sa bilo

kojom partijom. Sačekajmo

rezultat izbora. Samo je jed-

no sigurno – bez Bošnjačke

strankenećebitinovevlastiu

Petnjici. To znaju i pozicija i

opozicija – dodao je Muho-

vić.

I.K.

Lider Socijaldemokrata na završnoj konvenciji u Petnjici poručio

Brajović: Različitost

je najveće bogatstvo

PODGORICA,PETNJICA

PredsjednikSocijaldemo-

krataCrneGore IvanBrajo-

vić rekao je sinoćna

završnoj konvenciji teparti-

jeuPetnjici uoči lokalnih iz-

borada sedobroznako je

dopriniodaPetnjicabude

samostalnaopština. Kazao

jeda ćenjegovapartijauči-

niti sveda se izPetnjicene

odlazi, većda se tuvraća.

- Vjerovali smo u to da će Pet-

njica kao samostalna opština

stvoritipreduslovezakvalitet-

niji i bolji život Petnjičana u

svojoj opštini i omogućiti njen

bolji razvoj - kazao jeBrajović.

On je kazao da će sarađivati sa

svim ,,samo ako su oni za ra-

zvoj Petnjice i za razvoj Crne

Gore“.

Mi smodrugačiji

- Mi nemamo nikakvog grča

kada idemo na izbore zato što

seradujemoponovnomsusre-

tusanašimgrađanima, sasim-

patizerima i sa biračima. Čak i

sa onima koji drugačije misle

jer ćemo na jedan civilizovan

način pokušati da ih ubijedi-

mo i da imkažemo da suu kri-

vu i da treba da nas podrže.

Drugi rade na drugačiji način.

Oni se samo hvale ili samo sve

kritikuju. Zato smo drugačiji -

kazao je Ivan Brajović ističući

dajerazličitostcijeleCrneGo-

renajveće bogatstvoCrneGo-

re.

On je kazao da Petnjičani naj-

bolje znaju kako je bilo teško i

koliko je trebalo strpljenja i

tolerancije u teškim 90-im

prošlog vijeka pa i početkom

ovog.

-Najboljevi toznate jer stebili

na nišanu nakaradnih ideolo-

gija imegalomanskihprojeka-

ta. Socijaldemokrate su uvijek

bilenabranikusvihtihrazliči-

tosti Crne Gore, ma kako se

onezvale,makojoj vjeri i naci-

jipripadali.Nevjerovatnosmo

ponosni na to. Raznolikost cr-

nogorska i svaraznolikost sva-

kogkrajaCrneGorenajveće je

bogatstvo, a ne nikako zla kob

CrneGore.Tosepokazalonaj-

bolje i na referendumu 2006.

godine. Pokazalo se brojnošću

glasova koje suPetnjičanedali

naonojsjajnojpobjedinarefe-

rendumu - kazao jeBrajović.

Potpredsjednik Socijaldemo-

krataDamir Šehović jeusvom

obraćanju poručio da će soci-

jaldemokratenapredstojećim

izborima u Petnjici zabilježiti

odličan izborni rezultat i da će

kao i na Cetinju, Mojkovcu i

Tuzima biti važan segment

buduće lokalne vlasti.

-Mismobiliključniborcikada

setrebaloizboriti zasamostal-

nupetnjičkuopštinu. Prijego-

dinu dana smo stvorili sve

pretpostavke za izgradnju

putnog pravca koji život znači

mještanima Petnjice i Bihora,

a to je sve urađeno za vrijeme

mandata tadašnjeg ministra

saobraćaja Ivana Brajovića -

kazao je Šehović.

On jeporučiodaSocijaldemo-

krate uzdignute glave traže

podršku građana Petnjice jer

izanjihstojedjela, aneprazna

obećanja.

Bombonice i čokoladice

- Sa druge strane imate kolege

koji se nalaze u opoziciji od

kojihbihposebnoizdvojioDe-

mokrate iSocijaldemokratsku

partiju koji sa bombonicama i

čokoladicamaobilazeBihorce

itražepovjerenjenanarednim

lokalnimizborima, paćuihpi-

tati odavde kako u koaliciji sa

četničkim vojvodama žele da

usreće Bihorce i ostale ma-

njinske narode - kazao je Še-

hović.

Prvi socijaldemokrata Petnji-

ce Isljam Ćeman je kazao da

mu je čast što se nalazi na listi

na kojoj su časni, stručni i od-

važni ljudi koji su značajni

faktor u razvojuopštine.

Konvenciji su prisustvovali i

gosti iz susjednih opština i

funkcioneri Socijaldemokra-

ta: KenanHrapović, Mićo Or-

landić, DaniloOrlandić, Dani-

lo Mirotić, Elvir Klica i

predstavnici SD-a iz drugih

susjednihodbora.

Z.D.

AdnanMuhović

MojKovacususRet IZboRIMa

VeselinJovanović

razovanje, kulturu i zdravstvo i

razvijati turizam.

-Alikonkretno,anepričomkao

dosadašnja vlast. Preispitaće-

mo, poništiti i procesuirati sve

sumnjive odluke prethodne

vlasti, uključujući i reviziju

svih većih tendera. Uradićemo

još mnogo toga dobrog za našu

opštinu - naglasio jeAšanin.

Smatrada ćeMojkovacubudu-

ćevoditi stvaraoci, anerasipni-

ci.

- Mi ćemo se dosljedno držati

sljedećihprincipa: zakonitost i

transparentnost javnih poslo-

va, odgovornost u obavljanju

javnih poslova, znanje i kom-

petentnost umjesto partijske

poslušnosti, profesionalnost i

posvećenost poslu, ličnim sta-

vom pokazati da politika ne

mora biti nečasno zanimanje -

rekao je on. Nosilac liste GP

Ura kaže da na izbore izlaze

pod sloganom „Rad je najbolja

politika – reforme odmah“.

- Obavezujemo se da ćemo

sprovesti niz mjera kojima će-

mo ojačati Mojkovac, stvoriti

efikasnulokalnuupravuiobez-

bijediti vladavinu prava- rekao

jenosilaclisteGPUraIvanAša-

nin.

R.Ć.

IvanAšanin

ZavršnakonvencijaSD-auPetnjici