Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 22. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Prosječna

oktobarskaplataposlanikau

Skupštini CrneGorebila je

1.454eura, anaplatnomspi-

sku su i 39poslanikaopozici-

jekoji suuprosjekuzaradili

po 1.443 eura, proističe iz

obračuna zarada.

Poslanicima je ukupno ispla-

ćeno 114.876eurazanetozara-

de zaoktobar. Platuprimanjih

79, od ukupno 81, jer su se Tar-

zanMilošević i Željko Aprco-

vić iz DPS-a ranije odrekli po-

slaničkihzarada.

Opozicionim poslanicima

isplaćeno je 56.303 eura za za-

rade, iako oni bojkotuju parla-

ment od konstituisanja ovog

saziva, a dio njih, odnosnoDe-

mokratski front, je u fazi tako-

zvanog selektivnog bojkota.

Zarade

Najveću platu ima šef parla-

mentaIvanBrajović-1.884eu-

ra. SlijedeposlanikDF-aBran-

koRadulović iposlaniciDPS-a

MiodragVuković i BrankoČa-

vor sa po 1.785 eura.

Marija Ćatović iz DPS-a ima

platu 1.762 eura, PredragBula-

tović (DF) 1.759, Jovanka Lali-

čić (DPS) 1.749, aObrad Stani-

šić (DPS) 1.745 eura.

Poslanica DF-a Marina Jočić

prima 1.732eura, apotredsjed-

nik Skupštine Branimir Gvoz-

denović 1.728 eura.

Miodrag Lekić (Demos) i Mi-

lorad Vuletić (DPS) dobili su

PODGORICA

-Radna grupa

zaprimjenu izbornihprepo-

rukaOEBS-a zakratkovrije-

mepostigla jeodlične rezul-

tate i blizu jekonkretnih

predloga zaunapređenje iz-

bornog zakonodavstva, ka-

zao jepotpredsjednikSkup-

štineCrneGoreBranimir

Gvozdenovićna sastanku sa

šeficomMisijeOEBS-auCr-

noj Gori, ambasadorkom

MarizDavije i političkomsa-

vjetnicomu tojmisijiKaren

Gajn.

Gvozdenović je, kako je saop-

štenoizSkupštine,nasastanku

saopštio da je dio materijala

koji su proizvod rada Radne

grupevećdostavljennamišlje-

njeODIHR-u.

Potpredsjednik Skupštine žali

zbog parcijalnog i selektivnog

bojkota rada Skupštine od

straneopozicije.Naglasio jeda

su opozicione partije, preko

svojih posrednika – članova

institucija i organizacijauklju-

čenih u izmjene izbornog za-

konodavstva ipak dio procesa,

što daje doprinos naporima i

inicijativi da se unaprijedi iz-

borno zakonodavstvo.

Ambasadorka Davije je istakla

da će OEBS/ODIHR ubrzo

uputiti pismeni prijedlog

Skupštini o načinu na koji bi

mogli pružiti tehničku pomoć

skupštinskoj radnoj

grupi.Mi

-

sija OEBS-a će nastaviti da

pruža tehničku podršku Dr-

žavnoj izbornoj komisiji, u vi-

du obezbjeđivanja informaci-

onog sistema neophodnog za

efikasan prenos izbornih re-

zultata na dan izbora.

Gvozdenović je istakao da će

DPS podržati inicijativu da

svako treće mjesto na izbor-

nim listama bude za pripadni-

ce ženskog pola i najavio pri-

hvatanje zahtjeva udruženja

osoba sa invaliditetom. Kazao

je da će to pitanje biti definisa-

no zakonom, a dinamiku reali-

zacije će definisati podzakon-

ski akti.

Potpredsjednik parlamenta je

ocijenioda jeefikasanradRad-

negrupepokazaodaSkupština

CrneGore, bezobzirana selek-

tivni bojkot predstavnika opo-

zicije,možeupunomkapacite-

tu stvoriti preduslove za

izmjene izbornog i drugog za-

konodavstva, kako bi gotovo

svepreporukeOEBS-ODIHR-

a, kao i prijedlozi koji su pristi-

gli bili sastavni diounaprijeđe-

nog izbornog zakonodavstva.

R.P.

PODGORICA

– Predsjed-

nik Vlade Duško Marković

odgovaraće na pitanja šefova

poslaničkih klubova u okviru

premijerskog sata na posebnoj

sjednici Skupštine zakazanoj

za 29. novembar.

Poslanici imaju rok od 72 sata

da dostave pitanja. Demokrat-

ski front, koji je prisustvovao

prošlompremijerskom satu,

ovoga puta neće doći da posta-

vi pitanje Markoviću.

- Nećemo doći na premijerski

sat – rekao je Pobjedi kratko

Jovan Vučurović, poslanik

DF-a.

DF je došao na prethodni pre-

mijerski sat, sa obrazloženjem

da Markovića pita o presudi

poslaniku DF-a Milanu Kne-

ževiću, kojom je osuđen na

sedammjeseci zatvora jer je 17.

oktobra 2015. izički nasrnuo

na policajca ispred Skupštine.

DF, kao što je Pobjeda ranije

pisala, neće prisustvovati ni

plenarnoj sjednici 23. novem-

bra.

I.K.

PODGORICA

-DržaveZa-

padnogBalkana trebada

budučlaniceEvropskeuni-

je, ocijenio jepredsjednik

Internacionalnepanevrop-

skeunije (PEU)AlenTer-

nuar i poručioda jevažno

daEvropaudanašnjemsvi-

jetubudeujedinjena.

Onje,namarginamainterna-

cionalne konferencije Crno-

gorske panevropske unije

(CPEU) „Za Evropu: komu-

niciranje evropskih integra-

cija između članica EU i ze-

malja proširenja“, ocijenio

da je Podgorica danas nov i

moderangradsamnogoveli-

kih i atraktivnihzgrada.

On je ukazao da su samo dvi-

je zemlje regiona u EU - Slo-

venija iHrvatska.

- To nije dovoljno. Želimo da

sve zemljebudučlaniceUni-

je što je prije moguće, zato

što Evropa nije dio Evrope,

Evropa je cijela Evropa, sve

zemlje treba da budu članice

- poručio je Ternuar u inter-

vjuu za agencijuMina.

Kako je rekao, ako postoje

neke administrativne, prav-

ne ili ekonomske poteškoće,

prepreke da se pridruže

Evropi, to nije toliko važno,

ali je, dodaje Ternuar, važno

da politički budemo svi za-

jedno.

- Crna Goro, čekamo te, dođi

što prije - poručio je Ternu-

ar.

Iv.P.

Zarade poslanika u Skupštini Crne Gore za oktobar

Prosječna plata za

bojkot – 1.443 eura

po 1.719 eura, dok je poslanik

SD-a Mićo Orlandić primio

1.710 eura.

Plata FilipaVukovića izDPS-a

je 1.696 eura, poslanici DF-a

Ljiljani Đurašković 1.683 eura,

lideru SDP-a Ranku Krivoka-

piću 1.680, a njegovom partij-

skomkolegiDžaviduŠaboviću

1.670 eura.

Najveću poslaničku platume-

đu liderima Demokratskog

fronta imaNebojšaMedojević

koji prima 1.601 euro. Andrija

Mandić u parlamentu zarađu-

je1.574,aMilanKnežević1.423

eura.

Lider Ujedinjene Crne Gore

Goran Danilović ima platu

1.502 eura, predsjednik Libe-

ralne partije Andrija Popović

1.578 eura, lider Demokrata

Aleksa Bečić 1.397, a prvi čo-

vjekUreDritanAbazović1.394

eura.

Najmanju platu, od 245 eura,

dobila jeposlanica SDP-aDra-

ginja Vuksanović, koja prima

razlikuu zaradi.

Savjetnici

Skupštinananetoplateaktuel-

nih savjetnika rukovodstva

parlamenta izdvaja 11.421 eu-

ra, a na naknade bivšimsavjet-

nicima 9.657 eura. Bivši savjet-

nici imaju pravo da primaju

naknadu godinu nakon pre-

stanka funkcije.

Za sedamsavjetnika predsjed-

Za bivše

poslanike

isplaćeno

40.697 eura

Bivši poslanici, njih 26, dobi-

li su ukupno 40.697 eura za

naknade za oktobar. Skup-

ština isplaćuje naknade

nakon prestanka funkcije

poslanicima iz prethodnog

saziva godinu nakon što

imprestane mandat, a u

prosjeku bivši poslanici pri-

maju po 1.565 euro.

Najveću naknadu dobio

je Rešid Adrović iz DPS-a

- 1.735 eura. Slijede Rifat

Rastoder (SDP) sa 1.731

i Maida Bešlić (DPS) sa

1.705 eura.

Radojica Živković

(DF), Novica Stanić

(Pokret za Pljevlja),

Neven Gošović

(Demokrate) i Vuk

Roćen (DPS) dobili su

po 1.704 eura. Najma-

nju naknadu prima bivša

poslanica SNP-a Danijela

Marković - 1.323 eura.

nika Skupštine isplaćeno je

8.533 eura u oktobru, od čega

najviše zarađuje šefica Brajo-

vićevog kabineta Tatjana Kri-

vokapić - 1.307 eura. Za tri sa-

vjetnika potpredsjednika

parlamenta izdvojeno je uku-

pno 2.989 eura, a najveća plata

jeAdrijanuMavriću, 1.002 eu-

ra.

Na spisku za naknade bivšim

savjetnicima šefa parlamenta

nalaze se njih petoro, od kojih

je najviše dobilaMilena Joksi-

mović-Klikovac - 1.155 eura.

Bivšihsavjetnikapotpredsjed-

nika je četvoro, a najveću na-

knadu ima Tijana Samardžić -

1.026 eura.

Plata generalnog sekretara

Aleksandra Jovićevića iznosi

1.591 euro, a njegovog zamje-

nikaMersudina Gredića 1.260

eura.

Iv.P.

Susret Branimira Gvozdenovića i Mariz Davije

Predsjednik PEU smatra da čitav region treba da bude u EU

Ternuar: Čekamo te, Crna Goro

Zakazana posebna sjednica Skupštine Crne Gore

Premijerski sat 29. novembra, DF ne dolazi

Skupština

na neto

plate aktuelnih

savjetnika rukovodstva

parlamenta izdvaja

11.421 eura, a na

naknade bivšim

savjetnicima 9.657

eura

PredsjednikVlade

DuškoMarković

MarizDavijeiBranimirGvozdenović

SkupštinaCrneGore

Uskoro konkretni prijedlozi

za izmjene izbornih zakona