Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 22. novembar 2017.

CrnomGorom

TIVAT

– Zadovoljna sam

urađenimi ponosna samna

slikuTivtauočimaonihkoji

Tivat posjete i unjemuosta-

ju - izjavila jepredsjednica

opštine, dr SnežanaMatije-

vić, na svečanoj sjednici

Skupštine.

Sjednica je bila jedno od deša-

vanja kojim je obilježen Dan

opštine, 21. novembar. Tog da-

na, 1944. godine, borci Druge

dalmatinskebrigadeoslobodi-

li suTivat od fašističkih jedini-

ca.

Promjene

Otvarajući sjednicu, predsjed-

nik SO Ivan Novosel je nagla-

sio da Tivat slavi dan oslobo-

đenja od fašizma u Drugom

svjetskom ratu i da čuva isto-

rijskuporukuoneprikosnove-

nostislobode,porukudanijed-

na žrtva nije dovoljno velika

kada se polaže zarad ideala

slobode.

- Simbolika je htjela da izuzev

Dana oslobođenja Tivćani sla-

ve i dva velika vjerska prazni-

ka, Aranđelovdan i Gospu od

zdravlja. Tivat tu simboliku

nosiionagačinirijetkolijepim

i jedinstvenim. Pružena prija-

teljska ruka, harmonija, do-

brosusjedski odnosi, u po-

sljednje vrijeme i istinsko

međunarodnookruženje,slika

su Tivta nekada i sada. Samo u

protekloj deceniji uočljive su

promjene koje Tivat izdvajaju

iz okruženja, pružajući mu

priliku da stane rame uz rame

sa drugim evropskim metro-

polama turizma. Vizija kojoj

stremimo je jasna pa je samim

timi naš put kanjoj nedvosmi-

slen. Živjeti u Tivtu privilegija

jeu svakomsmislu - poručio je

Novosel.

Izazovi

Godinunaizmakupredsjedni-

ca opštine Snežana Matijević

Predsjednik tivatskog parlamenta govorio na svečanoj sjednici Skupštine, povodomdana opštine

Novosel: Živjeti u

Tivtu je privilegija

Samo u protekloj deceniji uočljive su promjene koje

Tivat izdvajaju iz okruženja, pružajući mu priliku da

stane rame uz rame sa drugimevropskimmetropolama

turizma – kazao je Ivan Novosel

Naredne godine gradiće

dva kružna toka

Predsjednica opštine Snežana Matijević kazala je da će pla-

novi za narednu godinu biti usmjereni prije svega na putnu

infrastrukturu.

- Kapitalni budžet za 2018. predviđa izgradnju dva kružna

toka, a radićemo i na pripremi parcijalnih projekata za budući

bulevar. Očekuje nas početak druge faze puta MR 1 ka Luštici,

raspisan je tender i u toku je izbor izvođača radova za proje-

kat cjevovoda od kružnog toka ka Solilima, nadamo se počet-

ku radova na šetalištu Belani, dok za šetalište u Krašićima

imamo i izabranog izvođača radova, planiramo rekonstruk-

ciju sale DTV Partizan u centru grada i očekujemo ulazak u

posao izgradnje dnevnog centra za djecu sa posebnimpotre-

bama kod Doma zdravlja - najavila je Matijević.

je ocijenila kao godinu izazo-

va.

- Bilježili smo porast broja go-

stijuinoćenjaodpočetkagodi-

ne, a na vrhuncu turističke se-

zoneborili smose savatrenom

stihijom. Na sreću svih nas,

sačuvali smo ljude i imovinu.

Opredijelili smo se za realiza-

cijudugonajavljivanihinvesti-

cija, a početak radova na poje-

dinim projektima morali smo

odlagati. Imali smo jasne

smjernice koje smo pratili a

odgovarali izazovu da čujemo

nove ideje, druga i drugačija

mišljenja.Zadovoljnasamura-

đenim i ponosna sam na sliku

Tivta u očima onih koji Tivat

posjete i u njemu ostaju - rekla

jedrMatijevićističućidajeop-

ština održala kontinuitet upo-

maganjuradanevladinihorga-

nizacija, sportskih klubova i

institucija kulture.

Osnivanjempreduzeća„Auto-

buska stanica“ i „Parking ser-

vis“ načinjen je, kako jekazala,

prvi korak ka uređenju tih

oblasti.

-’Grad kulture’ blistao je i ove

godine, zavaljujući kulturnim

radnicima, Turistička organi-

zacija je bila aktivna u promo-

ciji i priredila je kvalitetne za-

bavne programe koji su u

kontinuitetu trajali pet mjese-

ci. Nova godina, karnevali, Fe-

šta od žućenice, Purgatorije,

Ljeto dobrog ukusa, Novem-

barski dani, brendovi su grada

- sumirala je Matijević urađe-

no između dva dana opštine,

uputivšiičestitkuza35.rođen-

danRadioTivtu.

HimnuCrneGore na svečanoj

sjednici su izveli učenici Mu-

zičke škole, ženska klapa

„Bellezza“ je otpjevala pjesme

„Kada dođem Tivtu gradu“, i

„Goro moja“, a pročitani su i

telegrami-čestitkepredsjedni-

kaCrneGore, FilipaVujanovi-

ća, predsjednika Skupštine

Ivana Brajovića i nevladinog

udruženja „DjecaTivta“.

Gosti

Svečanoj sjednici prisustvova-

li su između ostalih i ministar-

ka bez portfelja Marija Vuči-

nović, poslanica u Skupštini

Crne Gore, Jovanka Laličić,

predstavnici diplomatskog

kora,Vojske Crne Gore, MUP-

a,počasnigrađaninTivtaStev-

če Jakimovski, predstavnici

gradova pobratima, Zajednice

opština, investitora i preduze-

ća, Katoličke biskupije, Islam-

ske vjerske zajednice, Crno-

gorske pravoslavne crkve i

SUBNOR-a.

S.KRSTOVIĆ

DATUMZAPONOS:

Sa

svečane sjedniceSO

TIVAT

– Kompanija „Meso-

promet“ otvorila je jučeu

Tivtuhotel ,,Franca“ čiju iz-

gradnju je započala 2015. go-

dine. Objekat kategorizovan

sa četiri zvjezdicepočeo je

da radi u julua svečanootva-

ranjeupriličeno jeu sklopu

obilježavanjaDanaopštine.

Vrpcu supresjekliministar

održivog razvoja i turizma

PavleRadulović, predsjedni-

caopštinedr SnežanaMati-

jević i vlasnikkomapaije,

HilmijaFranca.

Čestitajući Franci na otvara-

nju hotela, a građanima Tivta

Dan opštine, Radulović je na-

glasio da kompanija „Meso-

promet“ ima u Vladi i resor-

nom ministarstvu partnera i

pruženu ruku za svaku vrstu

pomoći.

- Zajedno sa hotelom u Tivtu,

ovakompanija ima četiri hote-

la, u Baru, Bijelom Polju i

Pljevljima, kapaciteta 258 kre-

veta, a za narednu sezonu pla-

nirano je otvaranje hotela u

Ulcinju kpaciteta 150 kreveta.

Riječ je o porodičnom biznisu

koji će iz potpuno druge sfere

gazdovati sa ukupno400 leža-

ja, što je zaista za svakupohva-

lu - naglasio jeRadulović.

Predsjednica opštine Snežana

Matijević je kazala da se Tivat

razvija uzlaznom linijom, ali

da mu nedostaju hotelski ka-

paciteti.

- Ovaj hotel se nalazi u blizini

sportskedvorane gdje supred-

viđeni slični sadržaji i nadam

se da ćemo zajedničkimulaga-

njima uz privatno-javno par-

Kompanija ,,Mesopromet“ otvorila u Tivtu novi hotel

„Franca“ zasijala

sa četiri zvjezdice

tnerstvo realizovati te planove

i omogućiti sportistima da tu

obavljajupripremekakobismo

na taj način produžili turistič-

kusezonu-kazala jeMatijević.

Hilmija Franca kazao je da je

kompanija raspoložena da

proširi saradnju i da ulaže u

nove projekte i doprinese ra-

zvojuTivta.

Kapacitet hotela je 36 smje-

štajnih jedinica, od kojih su

četiri apartmana, a ostalo su

jednokrevetne, dvokrevetne i

trokrevetnesobesaukupno98

ležaja. Gostima je na usluzi

bazen i spa centar, a u izgrad-

nju hotela kategorije četiri

zvjezdiceuloženoje3.500.000

eura.

S.K.

USPJEŠNASARADNJA:

Saotvaranjahotela

BERANE

– Socijalno predu-

zetništvo je biznis rješenje za

socijalne probleme i istovre-

meno preduzetništvo kojim se

na kreativan način rješavaju

ekonomski, zdravstveni, obra-

zovni, ekološki i drugi pro-

blemi, a kroz rad zaposlenih

iz kategorija ranjivih grupa i

njihovo uključivanje u zajed-

nicu. Bogate i razvijene zemlje

taj problem su davno riješile i

imaju dobit umilionskim izno-

sima, upravo zato što se u soci-

jalnompreduzetništvu nalazi

veoma značajan ekonomski

potencijal za razvoj privrede -

kazao je predsjednik opštine

Berane Dragoslav Šćekić.

On je, učestvujući na međuna-

rodnoj konferenciji „Socijalno

preduzetništvo u Crnoj Gori i

Bosni i Hercegovini: moguć-

nosti i izazovi“ u Beranama,

kazao da je lokalna uprava,

davanjemna korišćenje pro-

stora za otvaranje prvog soci-

jalnog preduzeća u Beranama

u kojem će zaposliti tri osobe,

dala doprinos realizaciji tog

projekta koji inansira EU.

Šćekić je dodao da je opština

uključena u projekat zato što

su prepoznati njeni napori

u uključivanju u društvene

tokove osoba sa invaliditetom

i podsjetio da je opština zapo-

slila više njih.

Koordinator Karitasa Barske

nadbiskupije Marko Đelović

predstavio je rezultate pro-

jekta.

- Berane je izabrano za doma-

ćina konferencije jer je u toj

opštini kroz projekat, kao

jedan od rezultata uspostav-

ljeno socijalno preduzeće u

kojem će biti zaposlene osobe

sa invaliditetom. Projekat se

realizuje u domenu radne i

socijalne integracije i u tom

dijelu posebno se promoviše

koncept socijalnog preduzet-

ništva kaomodela kroz koji se

može ostvariti njihova uspješ-

na i održiva radna i socijalna

integracija - kazao je Đelović.

V. J.

U Beranama održana konferencija o

zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Socijalnopreduzetništvo

kao razvojna šansa

PODRŠKAOSJETLJIVIMKATEGORIJAMA:

Sakonferencije

miliona eura koštala je

izgradnja hotela ,,Franca“

3,5