Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 22. novembar 2017.

CrnomGorom

UKotoru svečanomsjednicomSkupštine obilježen Dan opštine

Jokić: Upravu smo

u svemu otvorili

prema građanima

KOTOR

- Svečana sjednica

SkupštineopštineKotor, u

prisustvupredsjednikaCr-

neGoreFilipaVujanovića,

predsjedniceSOKotorDra-

gicePerović, predstavnika

VojskeCrneGore, brojnih

zvanica, predsjednika crno-

gorskihopština, odbornika i

brojnihgrađana, održana je

uvelikoj saliKulturnog cen-

tra „NikolaĐurković“. Tele-

gramčestitkeposlao je

predsjednikcrnogorskog

parlamenta IvanBrajović.

Predsjednik opštine Vladimir

Jokić, prenosi portal Radio

Kotor

,podsjetiojedasu21.no

-

vembra prije 73 godine borci

Prve bokeljske i Druge dalma-

tinske brigade nakon proboja

RisnaoslobodiliKotor od faši-

stičkog okupatora i donijeli

slobodu.

Privilegija

-Obavezaove i svihgeneracija

kojedolaze jedasesapoštova-

njemsjećamosvihonihkoji su

svojim životima platili slobo-

du i kojima dugujemo zahval-

nostštosunasčvrstoutemelji-

li u antifašističku Evropu.

Privilegija i čast je stajati da-

nas pred vama i predstavljati

grad Kotor. Čast, kakva je ova,

nosi i veliku obavezu. Uprav-

ljati gradom znači stvarati

uslove za svakodnevni život

njegovih građana, perspekti-

vuzaonekoji ćesjutrabitinje-

govi stanovnici, aliibitiobave-

zan milenijuma tradicije i

trajanja –kazao je Jokić.

Prema njegovimriječima, tra-

dicija grada ne smije biti samo

dio folklora, već dug i dužnost

budućnosti.

Izgradili smo dio putne infrastrukture na grbaljskompodručju, privode se kraju radovi

na zgradi za socijalno ugrožene, završili smo ranije započete radove na vodovodno-

kanalizacionom sistemu. Posebno samponosan da smo uspjeli da iznesemo Kotor art,

zbog grada i za grad, kao i na upis tvrđave na listu Unesko – kazao je Vladimir Jokić

Nagrada

grada

Na svečanoj sjednici Skup-

štine dodijeljena je nagrada

„21. novembar“ direktoru

Opšte bolnice Kotor dr

Ivanu Iliću i posthumno

pomorskom kapetanu

Ladislavu Vukoviću.

- Gradonačelnik Firence Đor-

đoLaPira jeprijenekih50go-

dina izjavio da je posao grado-

načelnika Firence da mijenja

lampe i misli o svjetskommi-

ru. Posao gradonačelnika Ko-

tora svakakonije tolikoznača-

jan da brine o svjetskommiru,

ali je obaveza prvog čovjeka

Kotora da, pored toga što krpi

rupe u asfaltu, misli o tome da

Kotor bude i ostane kapija Cr-

ne Gore, kapija kulture, prija-

Vujanović o Luci, Unesko zaštiti

Na pitanje novinara da pro-

komentariše izjavu Vladimi-

ra Jokića da će se boriti za

Lukumakar i protiv države,

predsjednik Crne Gore Filip

Vujanović je kazao kako je

ubijeđen da će Luka biti u

službi svih građana Kotora i

države Crne Gore.

- Nadam se da će se naći

model koji je u najboljem

interesu i Kotora i Crne Gore.

A ono što su nadležnosti

onih koji odlučuju, vjerujem

da će biti maksimalno odgo-

vorno ispoštovani – odgovo-

rio je Vujanović.

Novinare je interesovalo

da li po njegovommišlje-

nju Kotor zavređuje status

Unesko grada. Vujanović

je odgovorio da Kotor

zavređuje da se sve njego-

ve vrijednosti maksimalno

iskoriste.

- Grad Uneska, grad posebne

istorijske vrijednosti, grad

multietničkogmultivjerskog

sklada. Grad jednog poseb-

nog istorijskog značaja

za Crnu Goru i grad kome

treba posvetiti sve da bi se

njegove vrijednosti valorizo-

vale. Kako će se statusno to

regulisati stvar je normative.

Ja mislimda je važno da se

iskoriste bogatstva Kotora

za dobro svih građana Koto-

ra. Ono što se tiče statusa

stvar je budućnosti i regula-

cije – kazao je Vujanović

teljstva i tradicije – kazao je

Jokić.

On je podsjetio na učinak lo-

kalne uprave.

-Djelimičnoparalisanimora-

torijumom, izgradili smo dio

putne infrastrukture na gr-

baljskom području, privode

se kraju radovi na zgradi za

socijalno ugrožene, završili

smo ranije započete radove

na vodovodno-kanalizacio-

nom sistemu i potpisali ugo-

vorsaJedinstvomzaradoveu

iznosuodpreko700.000eura

- rekao je Jokić.

Luka

On je kazao da su donijeli od-

luku o subvencijama u poljo-

privredi, podstaklidavanjaza

sport, kulturu i nevladin sek-

tor, krenuli u uvođenje infor-

matičkih sistema, upravu u

svemu otvorili prema građa-

nima.

-Ipak, posebno sam ponosan

načinjenicudasmoovogljeta

uspjeli, uprkos svemu, da

iznesemoKotorart, zboggra-

da i za grad, kao i na upis tvr-

đavena listuUnesko, zajedno

sa još pet gradova Italije i Hr-

vatske – istakao je Jokić do-

dajući da je Luka Kotor bila,

jeste i biće dioKotora.

C.G.

Obavezaprvog čovjeka

Kotora jeda, pored toga

štokrpi rupe uasfaltu,

misli o tome daKotor

bude i ostane kapija Cr-

neGore, kapija kulture,

prijateljstva i tradicije –

kazao jeVladimir Jokić

URožajama predstavljen projekat prekogranične saradnje sa Srbijom

Za nova radnamjesta i zaštitu prirode dvamiliona

ROŽAJE

- Informativna se-

sija i forumzapodsticanje

projektnihpartnerstava

održani su jučeuRožajama

povodomraspisivanjapr-

vogpoziva zadostavljanje

projektnihprijedlogau

okviruProgramaprekogra-

nične saradnjeSrbija -Crna

Gora 2014-2020, koji se fi-

nansira iz sredstavaEvrop-

skeunije.

Opštine učesnice projekta

Aktivnosti inansirane kroz projekte mogu se sprovoditi u

crnogorskimopštinama: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje,

Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja,

Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak, te opštinama u Srbiji: Nova

Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Vrnjačka Banja, Kraljevo,

Novi Pazar, Raška, Tutin i Ivanjica.

Na skupu su predstavljeni

uslovi i kriterijumi, pravila i

načinpodnošenja aplikacija.

Podrška

-Vrijednost ovogpoziva jeoko

dva miliona eura, dok je vri-

jednost programa koji se fi-

nansira iz instrumenata pret-

pristupne podrške, oko 8,4

miliona eura, rekla je u ime

Ministarstvaevropskihposlo-

vaCrneGoreAnitaBeriša, ko-

ordinatorka programa preko-

granične saradnje Srbija

- CrnaGora.

Ona je podsjetila da je pro-

gramprekogranične saradnje

započet 2007, a kroz tri javna

poziva ugovorena su 34 pro-

jekta vrijedna oko šest milio-

na eura.

- Ovaj program predstavlja

novu generaciju programa i

nastavak saradnje sa Srbijom,

a prioritet je promocija zapo-

šljavanja, mobilnost radne

snage, te socijalna i kulturna

inkluzija u prekograničnoj

oblastisaposebnimciljempo-

većanjazapošljivosti, kao i za-

štita životne sredine, promo-

visanje ublažavanja efekata i

prilagođavanja klimatskim

promjenama, sprečavanje ri-

zika upravljanja rizikom sa

posebnim ciljem zaštite pri-

rodnih resursa – kazala je Be-

riša.

Nada

Šef zajedničkog sekretarijata

zaprogramprekograničnesa-

radnje Srbija – Crna Gora

2014-2020, Darko Čukurano-

vićkazao jeda jeriječodrugoj

prekograničnoj saradnji koju

sprovode Srbija i CrnaGora.

- Već su sprovedeni projekti

vrijedni oko 7,1 milion eura.

ZbogkvalitetatihprojektaEK

se odlučila da omogući još 8,4

miliona eura bespovratnih

sredstava, što govori da će

ukupna vrijednost investicija

dostići 10.000.000 eura za

sedmogodišnji period - kazao

je Čukuranović, ističući da je

vrijednost konkursa 2,04 mi-

lionaeurauzneophodnokofi-

nansiranje Srbije i CrneGore.

Savjetnica predsjednika op-

štineRožajezaprojekteAme-

la Kalender istakla je da pro-

gram uliva veliku nadu za

pokretanje novihprojekata.

- Opština Rožaje do sada nije

uspjeladadobijeni jedanpro-

jekat uokviruovogprograma,

ali senadamodaćemouovom

pozivu imati više od jednog

projekta koji bi bio sproveden

na našoj teritoriji - kazala je

Kalender.

F.KALIĆ

PODSTICAJZAPOKRETANJENOVIHPROJEKATA:

Sa skupauRožajama

KOTORZASLUŽUJEPOŠTOVANJE:

Sa svečane sjednice

HERCEGNOVI

– Juče

je počela da radi

posebna komisija čiji

je zadatak popis i pre-

mjer svih nepokretnih

objekata na teritoriji

Herceg Novog, kako bi

se pravedno i ispravno

utvrdila visina poreza

na nepokretnosti.

Na taj način, opština

Herceg Novi će uvesti

red i potpunu poresku

discplinu kada je u pita-

nju naplata poreza na

nepokretnosti, poseb-

no imajući u vidu da je

u prethodnomperiodu

zabilježeno izuzetno

puno propusta.

Ove aktivnosti, kako

napominju, biće od

velike koristi za budu-

ću legalizaciju obje-

kata.

Iz opštine pozivaju gra-

đane na punu saradnju

sa članovima komisije,

a za sve eventualne

nedoumice, kako

sugerišu, mogu da se

obrate Upravi lokalnih

javnih prihoda i nadlež-

nimorganima.

Ž.K.

Herceg Novi

Biće

više

reda u

naplati

poreza

PORESKADISCIPLINA:

Zgradaopštine