Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Utorak, 21. novembar 2017.

Optužnica protiv

Stamatovića

i saučesnika

PODGORICA

ProtivPod-

goričaninaStevanaStamato-

vića i još pet osobapodignu-

ta jeoptužnica za stvaranje

kriminalneorganizacije, teš-

koubistvoupokušajuRado-

jiceZekovića i nedozvoljeno

držanjeoružja i eksploziv-

nihmaterija– saznajePobje-

da izviše izvorabliskih istra-

zi.

Kako su nam potvrdili pouz-

dani izvori, optužnica je pre-

dataVišemsudunapotvrđiva-

nje, koje će donijeti odluku da

li da je prihvati, vrati na dopu-

nu ili eventualno odbije.

Uoptužnicisujasnoprecizira-

ne uloge okrivljenih, njihova

povezanost i djelovanje.

Stav Tužilaštva je da je Stama-

tović oformio kriminalnu gru-

pu radi vršenja više krivičnih

djela, ali nije poznato da li mu

je neko pomogao u tome, kako

Ispod „golfa5“

pronađeneksploziv

ARHIVA POBJEDE

Zorica Novaković iz Pljevalja osumnjičena

za zloupotrebu službenog položaja

Preslušana tajno snimljena komunikacija

Advokatica se tereti

da je oštetila budžet

Martinović: Svi razgovori

ticali su semog posla

PODGORICA

Protiv advokatice Zorice Novaković (60) iz Pljeva-

lja podnijeta je prijava zbog sumnje da je zloupotrebompoložaja

oštetila budžet Crne Gore za oko 79.300 eura. Ona se tereti da je

počinila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednomposlo-

vanju. Kako su saopštili iz Uprave policije, Novaković je, kako se

sumnja, tokom 2014, 2015. i 2016. godine zloupotrijebila položaj

podnoseći javnim izvršiteljima, uz upotrebu falsi ikovanih puno-

moćja stranaka, više predloga za izvršenje presuda u kojima je

izvršni dužnik država Crna Gora.

- Ovi predlozi za izvršenje presuda su prethodno već bili izvršeni

kod drugog javnog izvršitelja ili kod Osnovnog suda. Osumnjiče-

na je na ovaj način, po osnovu naplate dva ili više puta istog glav-

nog duga, troškova parničnog postupka i kamate, za sebe pribavi-

la protivpravnu imovinsku korist od 75.768 eura, dok su troškovi

izvršnog postupka iznosili 3.534 eura - kazali su iz policije.

M. L.

PODGORICA

Preslušava-

njemtajno snimljenihraz-

govora juče jeuVišemsudu

nastavljeno suđenjeoptuže-

nimakoji se terete zakrimi-

nalnoudruživanje, švercko-

kaina, heroina imarihuane.

Urazgovorima izmeđuoptuže-

nih Duška i Jova Martinovića

čulo se da se pominje izvjesna

Maja, francuska produkcija,

oružje i Bosna i Hercegovina.

Optuženi Jovo Martinović po-

jasnio je da se cijeli razgovor

odnosio na njegov novinarski

posao.

-UrazgovorusepominjeMaja

koja je svjedoksaradnik, a raz-

govarali smo o poslu. Radio

sam dokumentarni film o

oružju o kojem sam razgova-

rao sa Hadžibetijem i Selma-

novićem. Njih dvojica su se

posvađali zbog novca i onda

sam ja preko Duška pokušao

danađemdrugog sagovornika

zašvercoružja,akojibimogao

da nađe neku lokaciju u Fran-

cuskoj - objasnio je JovoMar-

tinović.

Na dva video snimka sa pre-

gledanog materijala, koje je

snimao hrvatski Uskok, optu-

ženiDuškoMartinovićprepo-

znao je sebe, Aleksandra Ću-

kovića i njegovu prijateljicu

Rebeku. Na optuženičkoj klu-

pi su Jonuz HadžibesimHad-

žibeti, Duško Martinović,

Branka Stanišić, novinar Jovo

Martinović, Marko Šaković,

Igor Vušurović, MilanMarić i

VasoPerović.

M.L.

Istraga o zloupotrebama u kompaniji A2A

Specijalno državno tužilaštvo odgovorilo DF-u

Tužiteljka išla u

Italijuda sasluša

Malerbu i Salu

PODGORICA

Specijalna

državna tužiteljkaStojanka

Radovićprošle sedmice služ-

beno jeboravilau Italiji, gdje

je saslušaladvojicuokrivlje-

nihu istrazi ovišemilion-

skimmalverzacijamaukom-

paniji A2A–bivšeg izvršnog

direktoraElektroprivrede

CrneGoreEnrikeaMaler-

bu i doskorašnjeg finansij-

skogdirektoraMasimaSalu

- prenosi portal Standard.

Prema nezvaničnim infor-

macijama ovog portala, istra-

crnogorska državljanina iz

Elektroprivrede - koordinato-

ra glavnog finansijskog direk-

tora Slobodana Tanasijevića,

rukovodioca Direkcije za fi-

nansije Venku Janjušević i ru-

kovodioca Direkcije za raču-

novodstvo i poreze Vojku

Ćalasan.

C.H.

ga u ovom predmetu je prak-

tičnozavršena, te senarednih

danamože očekivati odluka o

podizanju optužnice. Stan-

dard prenosi da je tužiteljka

Radović saslušala dvojicu ita-

lijanskih državljana 15. no-

vembra, putemmeđunarod-

ne pravne pomoći, a sadržaj

njihovihizjava i daljesedržiu

tajnosti.

Radović je još sredinom sep-

tembra najavila da ćeMalerba

i Sala biti saslušani, kada je u

podgoričkomVišemsudu raz-

matrana žalba na odluku sudi-

PODGORICA

Specijalno državno

tužilaštvo će na sva pitanja koja se tiču

krivične odgovornosti okrivljenih i kri-

vičnih djela koja su predmet postupka

u slučaju pokušaja terorizma

odgovoriti kroz prezento-

vanje dokaza - poruču-

ju iz SDT-a.

Predsjed-

ništvo Demokratskog fronta javno je juče

postavilo deset pitanja glavnom speci-

jalnom tužiocu Milivoju Katniću u vezi sa

slučajempokušaj terorizma na dan parla-

mentarnih izbora prošle godine.

- Specijalno državno tužilaštvo to će,

u skadu sa svojomUstavom i

zakonima de inisanomulo-

gom, uraditi na glavnompre-

tresu koji se vodi pred Višim

sudomu Podgorici protiv

okrivljenih zbog

krivičnih djela

- stvaranje

kriminalne

organiza-

cije, tero-

rizamu

pokušaju i

krivičnog

djela pripremanje djela protiv ustavnog

uređenja i bezbjednosti Crne Gore –

navode iz SDT-a.

Iz DF-a tvrde da će, ukoliko Katnić ne

odgovori, ova pitanja postaviti u sudnici

Višeg suda gdje traje sudski postupak.

Oni su pitali Katnića na osnovu kojih čla-

nova zakona je dodijelio status svjedoka

Mirku Velimiroviću, svjedoka saradnika

Saši Sinđeliću, kao i da li je Sinđelić 27.

septembra deportovan sa moskovskog

aerodroma zbog falsi ikovanih putnih

isprava i zašto je uništio prvi zapisnik o

njegovom saslušanju sačinjen krajem

oktobra 2016. godine u Beogradu?

Pitali su i zašto se snimak razgovora

između Sinđelića i Šišmakova ne nalazi

u dokaznim spisima, imajući u vidu da

je Sinđelić po sopstvenompriznanju bio

ozvučen.

Tražili su od Katnića da precizira da li je

organizator terorističkih napada Edvard

Širokov ili Eduard Šišmakov i da li je i

jedan državni organ Crne Gore obavi-

jestio koje sve aktivnosti od 12. oktobra

2016. preduzima kako bi „spriječio najav-

ljeni državni udar i najveće krvoproliće u

istoriji Crne Gore“.

C.H.

jenavedenoukrivičnojprijavi.

Stamatoviću se na teret stavlja

krivičnodjelostvaranjekrimi-

nalne organizacije. Za njim je

u julu raspisana crvena Inter-

polovapotjernicaijednovrije-

me,premaoperativnimsazna-

njima policije, boravio je u

Srbiji.

Članovi Stamatovićeve grupe,

prema sumnjama Tužilaštva,

su Milan Lješnjak, Dejan De-

letić, Đorđije Božović i Ste-

fanBalević.

Istražitelji su 20. maja razot-

kriligrupukojaseteretizaviše

krivičnih djela. Tada je uhap-

šen Dejan Deletić, koji je sa

Milanom Lješnjakom posta-

vio 900 grama eksploziva is-

pod„golfa5“naZabje-

lu.

Policiji su se nakon

toga dva dana predali

Božović i Lješnjak, a

uhapšeni su Aleksan-

dar Bojović i Balević.

Njima je kada su uhap-

šeni odlukom sudije za

istraguVišegsudaodređen

pritvorod30dana,dokjeBo-

jović tadapuštenda sebrani sa

slobode.

Naredbom za istragu okrivlje-

nima se na teret stavlja krivič-

no djelo stvaranje kriminalne

organizacije.

Svi osumnjičeni su pred istra-

žiteljima kategorično negirali

navode iz prijave.

Deletić se tereti za krivično

djelo stvaranje kriminalne or-

ganizacije u sticaju sa krivič-

nim djelom teško ubistvo u

pokušaju sa krivičnim djelom

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija, a Bale-

vić za stvaranjekriminalneor-

ganizacije.

Istragakojuvodispeci-

jalni tužilac Saša Ča-

đenović pokazala je

da su osumnjičeni ra-

dili za Stamatovića,

koji je, prema eviden-

ciji bezbjednosnih

službi, blisko povezan

sa „škaljarskimklanom“.

Oni su, kako se sumnja,

pripremali likvidaciju Rado-

jice Zekovića, koji je blizak

„kavačkoj grupi“.

RadojicaZeković je izzatvora,

gdje služi sedamnaestogodiš-

nju kaznu za dvostruko ubi-

stvo i ranjavanje, izašao na vi-

kend odsustvo. Zeković

izdržava kaznu zbog ubistva

Vladimira Rakočevića i Adal-

berta Šuta.

A.G.

Stevan

Stamatović

Milan

Lješnjak

je za istragu da se firmi A2A u

Elektroprivredi blokiraju ak-

cijevrijedne250milionaeura.

Žalba je kasnije usvojena.

Ona je tada kazala da se istra-

gauovomslučajuprivodi kra-

ju, ističući da je preostalo još

saslušanje okrivljenih stranih

državljana i to putemmeđu-

narodne pravne pomoći.

Specijalno tužilaštvo je 2016.

godinepokrenuloistragupro-

tiv odgovornih iz kompanije

A2A i Elektroprivrede Crne

Gore zbog sumnje da su zlou-

potrebomslužbenogpoložaja

u privrednomposlovanju pri-

bavili imovinsku korist od

4.340.000 eura.

Tužilaštvo ih sumnjiči i

da su pokušali da na

isti načinpribave još

2.250.000 eura.

Pored italijan-

skih, Tužilaš-

tvozavišemi-

lionsku štetu

sumnjiči i tri

Sve dokaze ćemo

prezentovati u sudnici

Viši sud

Enrike

Malerbu

Okončana istraga protiv grupe koja se tereti za pokušaj ubistva

Radojice Zekovića i stvaranje kriminalne organizacije

Za Stamatovićem

je u julu raspisana

crvena Interpolova

potjernica i jedno vrijeme

je, prema operativnim

saznanjima policije,

boravio u Srbiji

ZgradaTužilaštva