Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 21. novembar 2017.

Društvo

KOSOVSKAMITROVICA/

PRIŠTINA/GUSINJE

-Ni

poslijepunih20mjeseci od

nestanka crnogorskogdr-

žavljanina IsmetaKanjiže,

rodomizGusinja, kosovski

istražni organi nijesuuspjeli

dadođudobilokakvog zna-

čajnijeg tragakoji bi barem

indicirao što se, zapravo, do-

godilo sa 51-godišnjimčovje-

kom, koji jenaKosovuPolju

boraviokod rođaka?!

Zna se tek tolikoda jenestaou

zoru 21. januara 2016. godine,

a svemu je, prema zapisniku

lokalne policije, prethodilo

privremeno lišavanje slobode

odpatrolekojaga jezateklana

kosovopoljskom kružnom to-

ku, sat izaponoći, na tempera-

turi odoko 20 ispodnule.

Neobjašnjiveokolnosti

Priveden je u policijsku stani-

cu, ispitan i nakon tročasov-

nog zadržavanja dežurni in-

spektor se uvjerio da se radi o

bezazlenoj osobi, narušenog

zdravlja, koja se na mjestu na

kojemjezatečenanašla isklju-

čivo zahvaljujući činjenici da

je čekao brata od tetke koji je

na kiosku brze hrane čekao

hamburgere. Inspektor je oko

četiri ujutrunaložiopatroli da

ga odvezu do mjesta sa kojeg

su ga dovezli u stanicu, ili pak

dolokacijenakojoj suKanjiži-

ni rođaci.

No, sticajem teško objašnjivih

okolnosti,Gusinjaninjeodpo-

licajaca tražioda ga odvezuna

sasvim treće mjesto. Gotovo

kilometardaljeodkružnogto-

ka, a još dalje od mjesta đe su

živjeli njegovi rođaci. Prema

naknadnim svjedočenjima,

bio je uporan da ga baš tamo

ostave, iako će se istragom

utvrditi da nije imao baš ni je-

danobjektivni razlogda sena-

đe tu. Prema svjedočenjima

rođaka, taj dio Kosova Polja

biomu je nepoznat.

Poštovaneprocedure

Nakon saznanja o nestanku,

po uobičajenimprocedurama

o privremenom boravku stra-

nihdržavljanana teritorijiRe-

publike Kosovo, obaviještena

je Ambasada Crne Gore u Pri-

štini, pa samim tim i nadležni

državni organi u Podgorici. O

stalnimkontaktima sa istraži-

teljima, aposredstvomMIP-a,

MUP-a i prištinskog Direkto-

ratapolicije, obavještavana je i

Kanjižina familija (najčešće

IsmetovbratEnif,kojiboraviu

Kosovskoj Mitrovici), ali

ohrabrujućih nagovještaja ni-

je bilo.

Nije pomogla ni takozvana

prekogranična saradnja istra-

žitelja - jednostavno, nijesu

pronađeninikakvi tragovi, niti

na Kosovu, niti u bilo kojoj

drugoj zemlji đebi Ismet imao

razloga da ode. Kontaktirani

subrojni rođaci, ali uzalud.

Ćutanjemedija

Protokom vremena, od skoro

dvije godine, nije realno pret-

postavljatidabisebiloštozna-

čajnije moglo promijeniti u

pogledu razjašnjenja ove mi-

sterije, a jedan od prištinskih

policijskih inspektora koji je

prvih mjesec dana bio uklju-

čen u istragu, ipak, tvrdi da

„predmet nije adaktiran, ma-

da nije u vrhuprioriteta“. Pre-

ma njegovom objašnjenju, re-

agovaće se na svaku novu

okolnost, na svaki eventualni

trag i indiciju, o čemu će, kako

kaže porodica i javnost biti

blagovremeno obavještavane.

A,štose javnostitiče, nestanak

crnogorskogdržavljanina„za-

vrijedio“ je tek sporadičnupa-

žnju i kosovskih i crnogorskih

medija. Taj slučaj je za njih,

izgleda, davno „adaktiran“ i

niko ga više ne pominje. Isme-

tov brat Enif je, u više navrata

tokom razgovora za Pobjedu,

isticaopretpostavkudasume-

diji možda mogli animirati

mnoge koji bi eventualno po-

mogli istrazi, ali su ćutali. Za-

što, nijemu jasno…

R.TOMIĆ

PODGORICA

-Višeodpolo-

vine crnogorskihnovinara

smatrada jenjihovekonom-

ski položaj uprotekloj godini

oslabio, a samo šest odstoda

sedostapopravio, pokazalo

jedrugo istraživanjepodna-

zivom– „Indikatori nivoa

medijskih sloboda i bezbjed-

nosti novinara“ - koje je

predstavioSindikatmedija.

Istraživanje

Zarade novinara su i dalje

uglavnommanje odmjesečne

plate na nivou države i, kako

pokazuje izvještaj, više od po-

lovine novinara u Crnoj Gori

smatra da se njihov ekonom-

ski položaj pogoršaouodnosu

na prethodnu godinu i da su

pritisci ka senzacionalizmu u

medijima sve veći.

Istraživanje je sprovedeno od

septembra prethodne do sep-

tembra ove godine.

Anketirana su 64 novinara i

urađeno je 19 dubinskih inter-

vjua sa urednicima, novinari-

ma, medijskim ekspertima,

predstavnicima nevladinog

sektora i državnih institucija.

Prema riječima autorke izvje-

štajaBojaneLaković, 84odsto

novinara je kazalo da su slo-

bodni da budu dio sindikata, a

47 odsto njih je učlanjeno u

neki od sindikata.

Kako je dodala, novinari često

rade na crno, rade tokompra-

znika i prekovremeno, imaju

veliki broj oblasti koje prate i

preopterećeni suposlom.

Laković je ukazala da 75 odsto

novinara ima ugovor na neo-

dređeno, 11 na određeno, a

osamodstonjih radi na crno.

Istraživanje je pokazalo da je

čak 31 odsto anketiranih novi-

nara prinuđeno da osimnovi-

narstva radi drugi plaćeni po-

sao.

Prema njenim riječima, tri od

četiri novinara u svakodnev-

nom radu trpi pritisak od

urednika, dok je uticaj kolega

zanemarljiv.

- Menadžeri i vlasnici medija

ne igraju toliku ulogu. Oni ne

utiču direktno na novinare,

već svoj uticaj sprovode po-

sredno preko urednika - poja-

snila jeLaković.

Transparentnost

Autorka izvještaja Marijana

Camović kazala je da se ogla-

šavanjejavnogsektoraumedi-

jima i dalje ocjenjuje kao ne-

transparentno, neregulisano i

nekontrolisano.

Ona je ukazala da su u među-

vremenu ukinuti svi fondovi

kojisubilinamijenjenikaopo-

moć komercijalnimmedijima

i da je ugašena Komisija za

preraspodjelu dijela prihoda

od igara na sreću. Camović je

rekla da je gotovo neprimije-

ćenoprošlou crnogorskoj jav-

nostida jeVladaumartudoni-

jela odluku da sa 1,84 miliona

eura pomogne svim aktivnim

emiterima,anajvećiiznostom

prilikom su dobile Televizija

PinkMi Vijesti.

Uticaj vladajuće partije na rad

Javnog servisa, kako je rekla, sa-

da je manji, ali ima pokušaja,

naglasila je, da se on sada vrati

krozpritiskenačlanoveSavjeta.

Prema riječima Camović, iz-

vještaj jepokazaoda jenajniža

prosječnazaradauRadio tele-

viziji Pljevlja, 290 eura, a naj-

veća uVijestima - 776 eura.

- Ta cifra je impresivna, ali

istraživanjeInstitutazamedije

je pokazalo da je razlika izme-

đu uredničkih i novinarskih

plata drastična. Pretpostavlja-

mo da se do ovih cifri došlo ta-

ko što je uziman prosjek novi-

nara i urednika, onda su ovi

podaci razumljiviji - dodala je

ona. Kako je navela, 53 odsto

novinarajereklodaprimapla-

tu ispod 500 eura.

N.K.

PODGORICA

- U svijetu je u

pos l j ednj ih godinu 325

transrodnih osoba ubijeno, od

čega većinu čine migranti i

seksualni radnici, a nasilje

prematransosobamanijezao-

bišlo ni CrnuGoru, saopštio je

izvršni direktor Asocijacije

„Spektra“ JovanUlićević.

On je povodom20. novembra,

Međunarodnog dana sjećanja

na žrtve transfobije, kazao da

podaci evropske krovne orga-

nizacije, koja se bavi ljudskim

pravima trans osoba TGEU,

pokazuju da je ukupno 2.609

transosobaubijenou71zemlji

u periodu od januara 2008. do

septembra ove godine.

Prema njegovim riječima, u

Crnoj Gori u septembru je

osoba iz LGBT zajednice na-

padnuta zbog pretpostavljene

seksualne orijentacije i rod-

nog identiteta.

- Ta osoba je doživjela uvrede

od napadača, a zatim i udarce,

prilikomčegajezadobilalakše

povrede. Ovaj slučaj nije usa-

mljen, te smo još svjedoci ni-

skestopeprijavljivanjanasilja,

ali i prijetnji prema trans oso-

bama - istakao jeUlićević.

Nasilje prema trans osobama

je, kako je kazao, višestruko i

predstavlja sistemsko, institu-

cionalno i direktno - na ulici,

poslu, u školi, porodici.

- To nasilje može imati razne

forme, od psihičkog, preko fi-

zičkog, do seksualnog. Rodno

zasnovano nasilje je još izu-

zetno izražena pojava u druš-

tvu i pogađa sve one koji se ne

uklapaju u jasno nametnute

rodne uloge, ili odbijaju da se

povinuju rodnim normama -

objasnio jeUlićević.

R.D.

PODGORICA

-Menad-

žmentKliničkog centra re-

alizovao je još jedanproje-

kat - rekonstrukciju liftau

Institutuzabolesti djece,

koja jekoštalaviše 30.000

eura, adonacije sudali

mljekara „Lazine“ izDani-

lovgrada, Regulatorna

agencije za energetiku iz

Podgorice i kompanija

„EuroProst“ izBiH.

Direktorica Instituta dr Sonja

Milašinovićkazala jedaćeno-

vi lift omogućiti bolji i be-

zbjedniji transport.

U ime donatora osnivač mlje-

kare „Lazine“ Milutin Đura-

novićkazao jedasuodlučilida

dio proslave jubileja njihove

firme – 20 godina od osniva-

nja, bude i donacija Institutu

za bolesti djece.

- Donijeli smo odluku da u do-

natorskesvrheodvojim20.000

eura - kazao jeĐuranović.

Direktorica Kliničkog centra

Zorica Kovačević zahvalila je

donatorima i uručila im za-

hvalnice.

Sl.R.

Zna se tek toliko da je nestao u zoru 21. januara

2016. godine, a svemu je, prema zapisniku

lokalne policije, prethodilo privremeno

lišavanje slobode od patrole koja ga je zatekla na

kosovopoljskomkružnom toku, sat iza ponoći

Da li će se i kada razjasniti misteriozni nestanak

crnogorskog državljanina na Kosovu

Kanjiže se sjeća

samo porodica

IsmetKanjiža

Institut za bolesti djece dobio savremeni li

Donacija vrijedna

više od 30.000 eura

Sindikat medija predstavio istraživanje

Novinari

loše plaćeni

SVEMANJEZARADE:

Sa jučerašnje

prezentacije izvještaja

Više od polovine novinara u Crnoj Gori smatra da

se njihov ekonomski položaj pogoršao u odnosu na

prethodnu godinu i da su pritisci ka senzacionalizmu

umedijima sve veći - pokazuje izvještaj

Mijenjati Zakon o

elektronskimmedijima

CamovićjepodsjetilanaštrajkuRTPljevljaidodaladanijebolja

situacijani uostalimlokalnimradioemiterima.

- Zato smatramo da je neophodnomijenjati Zakon o elektron-

skimmedijimausmisludasenađenačindatimedijibudu inan-

sijski održivi. Jer sistemkoji sadpostoji očiglednonedaje rezul-

tate - istakla jeona.

Svi imajumiljenike

Camović jekazaladapartijenemaju jednakpristupumedijima,

biloda jeupitanjupredizbornakampanja ili regularni uslovi i da

svimediji imajusvoje„miljenike“.

Premanjenimriječima,utvrđenojedajetokomizbornekampa-

nje svaki peti tekst u novinama na prikriven način promovisao

nekuodpartija, dok jeuposljednjemmjesecu svaki treći prilog

sadržaoelementeprikrivenekampanje.

Ove godine

osamnapada

Camović je rekla da su

se u prošloj godini desila

dva, a u ovoj godini osam

slučajeva napada na novi-

nare.

Ona je kazala da ispitanici

smatraju da država ne rea-

guje adekvatno u slučaje-

vima nasilja nad novinari-

ma, da policija i tužilaštvo

postupaju nee ikasno i da

ne postoje profesionalni

kapaciteti u institucijama

da se ti slučajevi riješe.

miliona euraVlada je umartu

pomogla svimaktivnimemit-

erima, a najveći iznos sudobile

Televizija PinkM i Vijesti

1,84

ObilježenMeđunarodni dan sjećanja na žrtve transfobije

Ulićević: Nasilje od

porodice do institucija

JovanUlićević