Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 21. novembar 2017.

Društvo

minjao i mjeru privremene

suspenzije licence Pinku - na-

veo jeVujović.

Iz Agencije su Pobjedi kazali

danijesustrožekazniliružiča-

stu televiziju jer prije svega

moraju „odmjeriti koje je pra-

vo više ugroženo“, pravo na

slobodu izražavanja ili pravo

na dostojanstvo ličnosti i

objektivno informisanje.

Balans

- Agencijamora postići balans

između tih različitihprava ka-

ko bi donijela odluku koja je

proporcionalna, to jeste izre-

kla mjeru ograničenja koje je

neophodno u demokratskom

društvu zbog zaštite konkret-

nog interesa - piše uodgovori-

maAgencije.

Kako navode, prilikom dono-

šenjaodluka,Agencijaprimje-

njujetrostepeni testzaprocje-

nu ograničavanja slobode

izražavanja.

- Ograničenjemora biti propi-

sano zakonom, mora biti u

funkciji zaštite određenog

propisanog javnog interesa

propisanog čl. 10 (2) Konven-

cije i mora biti neophodno u

demokratskom društvu zbog

zaštite konkretnog interesa,

odnosnomora biti proporcio-

nalno - navedeno je iz Agenci-

je.

Iz Agencije za elektronske

medije ranije su precizirali da

je na izvještavanje Televizije

PinkMbilo ukupno devet op-

tužbi –šest jeposlaoJavni ser-

vis, dva prigovora direktor Vi-

jesti Željko Ivanović i jedan

prigovor je poslala politička

partijaDemokratskaCrnaGo-

ra.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

Nakonkurs za izbor

rektoraUniverzitetaCrneGore juče je

zvanično, poštom, stiglaprijavavršio-

cadužnosti rektoraDanilaNikolića,

saznajePobjeda.

Nikolić je jedini kandidat zaovufunkciju,

a danas bi trebalo petočlana komisija za

izbor rektora da održi sastanak na kojem

će utvrditi konačnu listu kandidata koju

ćeSenatuuputitinamišljenje.Senatoriće

se o kandidatu, kako saznajemo, izjasniti

već na sjednici u petak na kojoj će to biti i

jedina tačka dnevnog reda. Konačnu od-

luku o izboru rektora nakon toga donosi

Upravni odborUCG.

Generalna sekretarkaUCGJelenaPajko-

vić nije potvrdila informaciju da seNiko-

lićzvaničnojučeprijavionakonkurs.Nije

ni juče odgovarala na pozive i poruke.

Konkurs za izbor rektora Univerziteta

Crne Gore, prema našim saznanjima, za-

tvoren je juče, jer ova ustanova ne radi vi-

kendom.

Predsjednik Upravnog odbora Duško

Bjelica podržao je u nedjelju Nikolićevu

kandidaturu. On je agenciji Mina kazao

da je Nikolić u složenoj situaciji uspio da

normalizuje funkcionisanje svih organa

naUCG.

- Svoje iskustvou rukovođenjukoje jego-

dinama sticao na Pomorskom fakultetu

UCG u Kotoru bili su nam preporuka da

ga imenujemo za vršioca dužnosti rekto-

ra. Uminulom periodu je pokazao da se

na njegamora najozbiljnije računati - sa-

opštio jeBjelica.

On je istakao i da je Nikolić uspostavio

izvanrednusaradnjusaStudentskimpar-

lamentomUCG .

Upravni odbor UCG raspisao je taj kon-

kurs prije mjesec nakon što je sa te funk-

cije smijenio Radmilu Vojvodić koja se

mjesecima sukobljavala sa Vladom zbog

statusa Visoke medicinske škole koja je

akreditovana u Podgorici, što Vlada nije

odobravala. Vojvodić je tada odbila da re-

alizuje odluku izvšne vlasti i raspiše kon-

kurs za upis brucoša na Visokumedicin-

skuškoluuBeranama,apodrškujedobila

odSenataiUpravnogodbora.Tupodršku

je, međutim, ubrzo izgubila od UO, jer je

čelnik tog tijelaDuškoBjelicapromijenio

mišljenje, te je uz pomoć predstavnika

Vlade u UO sprovedena odluka izvršne

vlasti.

Vojvodić je tužila UCG zbog, kako tvrdi,

nezakonite smjene. Ona jeprva smijenje-

na rektorka u istoriji Univerziteta Crne

Gore.Njendrugimandattrebalojedatra-

je do 2020. godine.

N.Đ.

PODGORICA

UCrnoj Gori

neophodno jeprevazići ne-

gativnepatrijarhalnevrijed-

nosti, koje zbog tradicije

muškognasljednikadovode

do selektivnihabortusa i

ženskudjecu stavljajuune-

gativanpoložaj –poruka je

kampanje „Neželjena“.

Ispred platoa Univerzitetskog

centra juče je otkrivena spo-

menpločaposvećenasvimdje-

vojčicama koje nijesu dobile

priliku da budu rođene, a u

znak podrške oko stotinjak

građana upalilo je roze svijeće

kakobipodigliglasprotivzlou-

potrebe prenatalnih testova za

rano detektovanje pola djeteta

i praksu selektivnih abortusa.

Sistemvrijednosti

Izvršna direktorka Centra za

ženska prava Maja Raičević

poručila je da u kampanji nije

riječ o reproduktivnim pravi-

ma žena, odnosno pravu na

abortus, već se, kako je istakla,

isključivo bave sistemom vri-

jednosti koji dovodi do takvih

posljedicakao što jeprenatalni

odabir pola.

U okviru kampanje počelo je i

potpisivanje peticije protiv se-

lektivnih abortusa, a potpisi će

biti predati Vladi sa zahtjevom

da se spriječi zloupotreba pre-

natalnih testova.

- Od Vlade ćemo tražiti da po-

krene izradu Akcionog plana

koji će obuhvatiti stručnjake

raznihprofila, koji ćenamulti-

disciplinaran način rješavati

problem o kojem govorimo.

Obrazovanjejetuključnoitoje

proces koji će, vjerovatno, po-

trajati, ali vrijeme jedasenešto

radi – istakla jeRaičević.

Da Crna Gora ima odličan za-

konodavni okvir mišljenja je

direktoricaCentra za genetiku

Kliničkog centra dr Olivera

Miljanović. Ona smatra da rje-

šenje problema selektivnih

abortusa treba tražiti u osnaži-

vanju žena i podizanju svijesti.

- Ovdje govorimo o dvije žene

koje su u neravnopravnompo-

ložaju. Jedna, nerođena ili ne-

željena, kako je dobila ime u

kampanji, koja nema ni jedna-

ku šansu da se rodi. Ali i druga

žena, koja je pritisnuta nekim

potrebama i željama, pa čak i

pocijenuugrožavanjasopstve-

nogzdravljadaostvari testere-

otipne norme koje još postoje i

jake suuCrnoj Gori –upozori-

la je drMiljanović.

Poremećaj ravnoteže

Onajeobjasniladaseevidenci-

ja o selektivnimabortusima ne

može vidjeti direktno.

-UCrnojGoripostojitrendne-

ravnoteže između polova na

rođenju i on se, za posljednjih

15 godina, kreće, prema našim

istraživanjima, 110 dječaka na

100djevojčica.Tajtrendjedino

ima otklonu2016. godini, kada

imamo normalan odnos 103 na

prema 100. Da li je ovo svjetlo

na kraju tunela, da li smo nešto

zaista uradili ne možemo za-

ključitinaosnovujednegodine

- pojasnila jeMiljanović.

Prenatalna dijagnostka, nagla-

šava, donijela je nevjerovatne

dobrobiti, ali samo u medicin-

ske svrhe.

Miljanović ističe da je selek-

tivni abortus koji se događa

nakon sprovedenog genetič-

kog testa medicinski, etički i

moralnoneprihvatljivaradnja

i predstavlja kršenje zakona.

- Danas je dostupnost testova

moguća zahvaljujući interne-

tu. Može se direktno naručiti

test. Vaše je samo da pošaljete

epruvetu i uplatite određenu

svotu novaca – rekla je drMi-

ljanović i podsjetila sve koji

učestvuju u ovom procesu da

su odgovorni da na etičan i

moralan način koriste dobro-

biti prenatalne dijagnostike.

Sl.R.

PODGORICA

UCrnoj Gori

tokom2016. godine, zaključno

sa 1. decembrom, registrovana

su33nova slučaja inficiranih

HIV-om- 26uHIVstadijumu

i sedamu stadijumuAIDS-a.

Kako su saopštili iz nevladine

organizacije CAZAS – lani je

jednaosobaumrlaodposljedica

AIDS-a, dok je 16 počelo ART -

antiretrovirusnu terapiju.

Iz ove NVO saopštili su da će i

ove godine realizovati kampa-

nju „Pravona zdravlje“, u susret

Svjetskomdanuborbe protiv si-

de. Kampanja će se realizovati

od 20. novembra do 5. decem-

bra.

- Kampanja će ponuditi prostor

ljudima da izraze stavove o pra-

vu na zdravlje i šta treba učiniti

kako bi se osiguralo da svi to

mogu ostvariti – piše u saopšte-

nju.

Uokvirukampanjeplanirana je

izrada i distribucija edukativ-

nog materijala o HIV/AIDS-u i

kondoma koji će biti distribui-

ran svim školama i javnim

zdravstvenimustanovama, gra-

đanima/kama kao i ustanova-

ma i institucijama gdje se uka-

zala potreba za tim. Zatim,

humanitarni koncert i donator-

sko veče koji će biti održani u

petak, 1. decembra, na Imanju

Knjaz u Podgorici, a novac će

biti usmjeren za osobe sa HIV-

om.

Info štandovi biće postavljeni u

Delti, 1. decembra, a osim kon-

domadijeliće seedukativnima-

terijal, a građani će moći da se

savjetuju sa edukatorima CA-

ZAS-a.

Planirana su predavanja i tribi-

ne u srednjim školama i na fa-

kultetima, kao i panel diskusija.

- Prema dostupnim informaci-

jama UNAIDS-a, u 2016. godini

usvijetujebilo36,7milionaoso-

ba koji žive sa HIV-om, od čega

34,5 miliona i 2,1 miliona djece

mlađeod15godina. Širomsvije-

ta, 1,8miliona ljudi je inficirano

HIV-om tokom 2016. godine,

dok jeu2016.milion ljudi umrlo

odbolestipovezanihsAIDS-om

– navodi se u saopštenju CA-

ZAS-a.

U Crnoj Gori, upozoravaju oni,

epidemiološkasituacijaukazuje

naporast novihslučajevaHIV-a

što je moguće povezati sa sma-

njenim obimom pruženih pre-

ventivnozdravstvenihuslugaza

HIV.

Sl.R.

Okončan konkurs za izbor rektora, senatori se izjašnjavaju u petak

Stigla prijava Nikolića

DaniloNikolić

Počela kampanja „Neželjena“, čiji je cilj sprečavanje selektivnih abortusa

Oduprijeti se tradiciji da

je sin važniji od kćerke

Danas je

dostupnost

prenatalnih

testovamoguća

zahvaljujući

internetu. Može

direktno da se

naruči test. Vaše je

samo da pošaljete

epruvetu i uplatite

određenu svotu

novca – kazala

je dr Olivera

Miljanović

O kampanji pisali njemački

i italijanski mediji

Posmrtni plakat u roze boji, koji simbolizuje „Neželjenu“ i nero-

đenu djevojčicu, uz potresan tekst koji govori o posljedicama i

razmjerama selektivnih abortusa u Crnoj Gori, vijest je koju su

ovih dana prenijeli pojedini italijanski i njemački mediji. Na itali-

janskomportalu Il piccolo Balcano, između ostalog, piše da ovaj

problemnije prisutan samo u našoj zemlji. Podsjećaju da je ovaj

fenomen osuđen od Savjeta Evrope koji je 2011. godine pod nad-

zor stavio Jermeniju i Azerbejdžan, te nekoliko balkanskih prije-

stonica, uključujući Podgoricu, Prištinu, Sarajevo, Skoplje i Tiranu.

Reakcije –

dokaz da je

dotaknuta

tabu tema

Kampanja „Neželjena“ izazva-

la je mnoštvo komentara na

društvenimmrežama, među

kojima je bilo i negativnih.

Raičević kaže da će uvijek biti

različitih strana, te da su oče-

kivali i negativne komentare.

Ona je naglasila da ova kam-

panja nema veze sa abortu-

som kao neprikosnovenim

pravom svake žene.

- Reakcije na ovu kampanju

ukazuju da smo se ipak

dotakli tabu teme koja je

svima poznata i prećutno se

prihvata i kao uvijek kad se

takva stvar koju svi znaju i o

njoj ćute iznese u javnost to

uvijek izaziva buru komena-

tra. Ako će takve reakcije i

komentari doprinijeti nekom

boljem i kvalitetnijemdruš-

tvenomdijalogu da se pro-

blem riješi, onda je kampanja

postigla svoj cilj – kazala je

Raičević za Pobjedu.

PRENATALNITESTOVISE

ZLOUPOTREBLJAVAJU:

Kampanja „Neželjena“ počela juče

ju licence PinkM televiziji

kona

nog

ra

Nadležnost

Predsjednik Savjeta Agen-

cije naglasio je da ovo tijelo

ne može da usvaja nikakve

inicijative da bi na osnovu

njih oduzeo licencu bilo

kome.

- Postoje procedure koji-

ma su de inisani postupci

kažnjavanja emitera za

određene prekršaje. Za

rješavanje žalbi i izricanje

kazni zadužen je direktor

Agencije kao prvostepeni

organ - pojasnio je Vujović.

Savjet ima pet članova, ali

je za sada jednomjesto

upražnjeno. Odluke donosi

većinomod tri glasa.

CAZAS će obilježiti Svjetski dan borbe protiv side

Podrška osobama

inficiranimHIV-om