Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 21. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

Menad-

žmentKliničkog centra je,

nakonanalize zakazanih,

ostvarenih i neostvarenih

pregleda zaminulu sedmicu,

zaključioda se i daljeveliki

broj pacijenataneodaziva

na zakazanepreglede.

Kako je saopšteno iz ove

zdravstveneustanove,uperio-

duod12.do19.novembragodi-

neod9.083zakazanih,obavlje-

no je svega 6.565 pregleda.

- U Institutu za bolesti djece,

od 1.280 zakazanih pregleda,

odazvalo se 919 pacijenata. U

Centru za radiološku dijagno-

stiku od 742 pregleda obavlje-

no je 505. Kod kardiohirurga,

od ukupno zakazanih 29 pre-

gleda, odazvalo se 15 pacijena-

ta,dokseuCentruzakardiolo-

giju od 1.065 na pregled

odazvalo 760 pacijenata - na-

vode oni.

U Internoj klinici od 1.592 za-

kazana pregleda obavljeno je

1.203,zatimuHirurškojklinici

od zakazanih 585 obavljeno je

405, u Klinici za ortopediju i

traumatologiju od 437 obav-

ljen je 301 pregled.

U Klinici za neurologiju, od

ukupno zakazanih 372 pregle-

da obavljeno je njih 187, u Kli-

nici za ORL i MFH od 253

obavljena su 164pregleda, dok

sukod oftalmologaodzakaza-

nih 507 obavljena 392 pregle-

da.

Iz Kliničkog su ponovili apel

pacijentima da u slučaju da, iz

bilo kog razloga ne mogu da

dođu na zakazani pregled, o

tomeblagovremenoobavijeste

svog izabranog doktora i na taj

načinoslobode termin.

Sl.R.

PODGORICA

SavjetAgen-

cije za elektronskemedije

tražio jeda stručna služba za

narednu sjednicu, koja je za-

kazana zaponedeljak, pri-

premi analizudosadašnjih

kazni koje su izrečeneTele-

viziji PinkM, kakobi na

osnovunjihutvrdili da li su

temjerebile srazmjerne

prekršajimakoji sunaprav-

ljeni – rekao je zaPobjedu

predsjednikSavjetaAgenci-

jeRankoVujović.

On je kazao i da je predloženo

da se pripremi inicijativa za

izmjenu Zakona o elektron-

skimmedijimakojombifinan-

sijske kazne emiterima bile

vraćene u nadležnost Agenci-

je.

Inicijativa

Agencija je usvojila ukupno

devet prigovora na kršenje

programskih standarda Tele-

vizije Pink, od kojih su četiri

usvojena u jednom danu. Di-

rektor te institucijeAbazDža-

fić samo ih je opomenuo.

Iz tog razloga član Savjeta

Agencije Darko Ivanović za-

tražio je da raspravljaju o po-

kretanju postupka privreme-

nog oduzimanja licence

TelevizijiPinkMzbog, kako je

naveo, konstantnog kršenja

programskih i profesionalnih

standarda.

PODGORICA

Učenicima je

potrebno smanjiti broj opštih i

povećati broj stručnihpredme-

ta, te stvoriti uslove zaprakti-

čanrad– jedna jeodporukađa-

ka sa jučerašnjegOsmog

učeničkogparlamenta, organi-

zovanogpovodomMeđuna-

rodnogdanadječijihprava.

Đaci,njih50kojisupredstavljalii

stavove učenika iz svojih škola,

saglasni suda jebitankvalitet ob-

razovanja, a ne ocjena, te da se

moraomogućiti većaparticipaci-

ja učenika u nastavnomprocesu,

ali i da svi trebada imaju jednaka.

To suneki od zaključaka koje je u

parlamentu saopštila učenica

MilicaŠaranović, koja jeporučila

i da je važno podići kulturnu svi-

jest kod omladine, kroz veći broj

manifestacija, ali i promociju

mladihumjetnika unašoj državi.

Đaci – parlamentarci prezento-

vali su juče i dijelove izvještaja

koji je delegacija naših učenika

predstavilaKomitetuUNuŽene-

vi uoktobru.

Jana Rakočević kazala je da su u

izvještaju ukazali na neke od ne-

dostataka uobrazovnomsistemu

- obimno gradivo „koje je veći-

nomteorija“, nedostatakpraktič-

nog znanja, neopremljenost ško-

la i kabineta za pojedinačne

predmetekaoštosufizikaihemi-

ja. Đaci smatraju i da je škola pri-

vidno besplatna, jer su udžbenici

skupi.

Prema njenim riječima, djeca sa

smetnjamaurazvojučestonema-

ju potreban prostor, opremu, kao

ni asistente za kvalitetno obrazo-

vanje,dokromskadjecasvečešće

upisuju školu, ali je rijetko zavr-

šavajuzbognedostatkamotivisa-

nosti, siromaštva i rane udaje.

Učenik Đorđe Ivanović rekao je

da nijesu dovoljno uključeni u

donošenje odluka koje se njih ti-

ču, kako u porodici, tako i u školi,

te da ih u koncipiranju reforme

niko nije konsultovao za mišlje-

nje.

Anastasija Bojić osvrnula se na

problem nasilja, koji prema nje-

nim riječima, postaje sve izraže-

niji u našemdruštvu. Kako je ka-

zala, postoji hiljadu razloga zbog

čega se djeca tuku, ali prvo treba

odgovoriti na pitanje zašto oni

uopšte postaju nasilnici. Istakla

jeda sedruštvobavi pitanjemna-

silja kada je već kasno, odnosno

saniranjemposljedicaito,kakoje

rekla, ne na pravi način.

Iva i Jana Vujisić, učenice sa po-

sebnim potrebama, istakle su

problemesakojimaseonesuoča-

vaju, kao što su nedovoljno obra-

zovan stručni kadar, nedostatak

asistenata, prilaznih lampi i lifto-

va.Premanjihovimriječima,pro-

blemi se odnose i na diskrimina-

cijuučenikasahendipekom,kaoi

nedostatak empatije učenika i

nastavnika.

J.B.

PODGORICA

Na oglas za dodjelu državne nagrade Oktoih za

2017. godinu, koji je raspisalo Ministarstvo prosvjete, stiglo je 25

prijedloga – 12 za ustanove i 13 za pojedince.

Shodno Zakonu o državnimnagradama, žiri za dodjelu državne

nagrade Oktoih će utvrditi rang listu prijedloga, a imena dobitnika

biće objavljena najkasnije 20 dana prije svečanog uručenja ove

najviše nagrade u oblasti obrazovanja i vaspitanja, koje će biti

upriličeno 17. januara 2018. godine.

Državna nagrada Oktoih dodjeljuje se od 1970. godine građaninu/

građanki Crne Gore ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji

Crne Gore, za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i

vaspitanja, kao i učeničkog i studentskog standarda.

Zakonom je propisano da se mogu dodijeliti najviše tri nagrade u

jednoj godini.

R.D.

PODGORICA

DekanFilo-

zofskog fakultetauNikšiću

GoranBarovićnajavio jeda

jeu tokupotpisivanjeugovo-

raopraktičnoj nastavi saoko

50 institucijauCrnoj Gori u

kojima će studentimoći da

svoja teorijska znanja, steče-

na tokomnastavnogproce-

sa, preveduupraksu.

- Ovakvimnačinomrada će po

završetku studija biti znatno

spremniji i sposobniji da sve

onoštosunaučili tokomstudi-

ranja, lakše i brže implementi-

raju u nastavni proces ili neki

drugi vid aktivnosti za koji se

opredijele - kazao je Barović

za portal Univerziteta Crne

Gore.

On je rekao da Filozofski fa-

kultet primarno školuje na-

stavnikadarzapredškol-

sko, osnovno i srednje

obrazovanje, apraktič-

nu nastavu u okviru

metodičkih disciplina

provodiuvrtićima,os-

novnim i srednjim

školama.

- Otvarajući studijske progra-

me zapedagogiju i psihologiju

broj institucija gdje naši stu-

denti obavljaju praktičnu na-

stavu se znatno proširio na

bolnice, specijalizovane usta-

nove,ustanovezadjecusaspe-

cijalnim potrebama, domove

starih i slično - rekao je Baro-

vić.

Prema njegovim riječima, im-

plementacijom novog plana i

programa studija,

koji se realizuje

odoveakadem-

s ke god i ne,

značajno će se

i kvalitativno

i kvantitativ-

no povećati

nivo znanja stu-

denata.

R.

D.

Klinički centar

Nastavljen trend nedolaska na zakazani pregled

Nije se odazvalo

2.518 pacijenata

Za Oktoih stiglo

25 prijedloga

Filozofski fakultet

Ugovori sa 50 institucija

GoranBarović

Savjet Agencije za elektronskemedije raspravljaće o oduzima

Traže i izmjenu z

–mogućnost novč

kažnjavanja emit

Na Osmoj dječijoj skupštini đaci ukazali na probleme i traže od nadležnih rješenja

Predsjednik Savjeta

Agencije za elektronske

medije Ranko Vujović

kazao je Pobjedi da je

predloženo da se pripremi

inicijativa za izmjenu

Zakona o elektronskim

medijima kojom

bi nansijske

kazne emiterima

bile vraćene

u nadležnost

Agencije

Vujović je Pobjedi rekao da će

se o inicijativi Ivanovića raz-

govarati na sljedećoj sjednici,

tek pošto se na osnovu analiza

utvrdiokojojvrstiprekršajase

radilo u slučaju ove privatne

televizije.

- Utvrdićemo i da li su izreče-

ne mjere bile srazmjerne pre-

kršajima koji su napravljeni.

Takođe je predloženo da se

pripremi inicijativa za izmje-

nu Zakona o elektronskim

medijima kojombi ponovo bi-

le vraćene finansijske kazne

emiterimaunadležnostAgen-

cije - istakao je on.

Kako je naveo, Ivanović je na

prethodnoj sjednici, održanoj

18. novembra, tražio da jedna

od tačakadnevnog reda bude i

raspravaokaznamakoje sudo

sada izrečene Pinku i o djelo-

tvornosti tihkazni.

- Kako sjednici nije prisustvo-

vao direktor Agencije, koji je

izrekao sve dosadašnje kazne

ovoj televiziji, većinom glaso-

vaodlučeno jeda se raspravao

ovoj temi odloži za narednu

sjednicuSavjeta. Istina jeda je

Darko Ivanović uokviruobra-

zlaganja svog prijedloga po-

Razlike

Ombudsman, kako je ocije-

njeno iz te institucije, zapazio

je napredak u ostvarivanju

dječijih prava, ali je ukazao i na

probleme.

- Slabosti i problemi zastupljeni

su u značajnim razlikama u

ostvarivanju prava djece na

relaciji sjever – jug, selo – grad,

kao i u pogledu ostvarivanja

prava ranjivih kategorija djece

– napisano je u saopštenju.

Punimplućima se diše sa strahom

Učenik iz Pljevalja Marko posve-

tio je obraćanje danu njegovog

„tmurnog i maglovitog grada“

u kojem se „sa strahomdiše

punimplućima“.

- Kada dođete u posjetumom

gradu, preporučujemda posje-

tite zagađenu rijeku Ćehotinu,

rudnički kop koji se nalazi u

samomgradu, termoelektranu,

kao i pet ravnomjerno raspo-

ređenih deponija – ironično je

naveo Marko.

On je pozvao nadležne da

nešto preduzmu, kako bi i djeca

iz Pljevalja „mogla normalno

živjeti i uživati u prirodnim lje-

potama“.

DISKUTOVALIOVAŽNIMDRUŠTVENIM

PITANJIMA:

SaOsmedječije skupštine

Ranko

Vujović

Učenici upozoravaju

da oni nijesu ti koji

su u fokusu nastave