Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 21. novembar 2017.

Ekonomija

Otkup

- Naš investicioni program

obezbjeđuje kontinuiranu sa-

radnju sa lokalnimproizvođa-

čima duvana. Otkupili smo či-

tavprošlogodišnjirodlokalnih

proizvođača i učvrstićemo sa-

radnjuubliskojbudućnosti, sa

nadomda će više proizvođača

odgovoriti na naš poziv - ka-

zao je Arveda, koji je zadovo-

ljan saradnjom sa državnim i

organima lokalne samoupra-

ve.

- Saradnja sa lokalnim institu-

cijama bila je i jeste interesan-

tna i na zadovoljavajućem ni-

vou.SigurnojedajeCrnaGora

zemljaurazvoju i dapokušava

da se razvija iz dana u dan na

način što pruža priliku stra-

nim kompanijama da investi-

raju. Iako nekada administra-

cija nameće usporavanja, koja

se generalno ne uklapaju u di-

namiku investitora, mogu da

procijenim, upoređujući svoja

prethodna iskustva, da je ovo

pozitivnazemljaza investicije

- zaključio jeArveda.

UaprilusupredstavniciVlade

i vlasnik arapske kompanije

BMJ Industries Ahmad Bkai-

ratnajavljivalizavršetakfabri-

ke i početak probne proizvod-

nje u junu, dok je krajem

avgusta predsjednik Tender-

ske komisije Branko Vujović

Pobjedi saopštio da bi fabrika

trebalo da bude završena u

septembru, dodajući da uVla-

di imaju povjerenja u investi-

tora ,,iako nijesu očekivali

ovolika kašnjenja“.

PredstavniciBMJIndustries iz

UjedinjenihArapskihEmirata,

Vlade i Glavnog gradapotpisali

su u februaru prošle godine

ugovor o upravljanju NDKP-

om.

Arapska kompanija jedina je

dostavila ponudu na šesti ten-

der za privatizaciju, odnosno

dokapitalizacijuNDKP i ponu-

dila ulaganja od 20miliona eu-

ra.

S.POPOVIĆ

Cijena

otkupa veća

15 centi po

kilogramu

Predsjednik Udruženja proi-

zvođača duvana Podgorica

Hamdija Ljujković saopštio

je da je sa menadžmentom

Novog duvanskog dogovo-

renodaotkupnacijenaduva-

na bude povećana 15 centi

po kilogramu. Naveo je da

otkuppočinjeusubotu.

- Stara cijena za prvu klasu

duvanajebila1,7eurapokilo-

gramu, a sada će biti 1,85 eu-

ra - precizirao je Ljujković i

dodaodasuuzgajivačitražili

povećanje od 20 centi po ki-

logramu.

Prema njegovim riječima,

dogovoreno je da se otku-

pljeniduvanplatiudvijerate.

- Prva rata će biti plaćena u

roku od 30 dana, a druga u

rokuod60dana. To jezanas

uspjeh, jer nam je stari Du-

vanski kombinat plaćao u

rokuodšestmjesecidogodi-

nedana - kazao jeLjujković.

Onjenaveodaudruženjesa-

dabroji 56članova.

- Kad smo formirani prije 12

godina, imali smo 500 čla-

nova. Očekujemo da će se,

ako postepeno dođe do ra-

sta otkupnih cijena i pove-

ćanja proizvodnje, povećati

i broj uzgajivača - rekao je

Ljujković.

PODGORICA

- Izvršnadi-

rektoricaPlantažaVerica

Maraš saopštila jeda istra-

živanjauokviruprojekta

Genetski diverzitet vinove

lozeuCrnoj Gori pomjera-

jugranice i svrstavajucr-

nogorskovinogradarstvo i

vinarstvo rameuz rame sa

najpoznatijimvinskimre-

gionimau svijetukoje ima-

ju sličanpedigre sorti. Ona

jenaprvojmeđunarodnoj

konferenciji ovrancu i dru-

gimautohtonimsortama,

koja je jučepočelauvin-

skompodrumuŠipčanik,

kazalada je toparvomjesto

da sepredmeđunarodnom

i domaćomjavnošćupoka-

žurezultati zaPlantaže i

CrnuGoruepohalnogpro-

jektaodiverzitetucrno-

gorskevinove loze.

-Ovaj projekat je rezultat do-

gotrajnog i dugogodišnjeg ra-

da kompanije sa vodećim

svjetskimnaučnimcentrimau

ŠpanijiiKanadi-kazalajeMa-

raš.

Istraživanje

Na konferenciji su predstav-

ljeni rezultati koje kompanija

realizuje u saradnji sa Institu-

tom za vinovu lozu i vino

(ICVV) izLaRoje iz Španije.

- Ovo opsežno i sveobuhvatno

istraživanje, koje jeanaliziralo

500 uzoraka vinovih loza do

300 godina starosti, samo pri-

mjenom novih genomskih

tehnologijamoglo je da utvrdi

pedigre, roditelje, genetsku

povezanost naših sorti i da po-

kaže tradiciju i vjekovnu sta-

rost vinogradarstva i vinarstva

uCrnoj Gori - navela jeMaraš.

Prema njenimriječima, rezul-

tati koji će biti iznijeti na sku-

pu, uz učešće naučnika iz 17

država, pokazaće šta su pred-

nostiiposebnosticrnogorskog

vinogradarstva i kako crno-

PODGORICA

- Rudnik uglja Pljevlja za devet mjeseci ove

godineostvariojeprofitod4,9milionaeura,štojeznatnobolje

negoprošle godine kada je profit bio 1,65miliona.

U izvještaju objavljenomna sajtuberze se navodi da je prihod

za devetmjeseci bio 29,6 a rashod24,4miliona eura.

Podsjetimo da italijanska kompanijaA2A ima 39,49 odsto vla-

sništva,država31,11,fizičkalica27,23aostali2,17odstovlasniš-

tva.

M.P.M.

PODGORICA

– Trgovina obveznicama restitucije- FO02

može da počne od danas, nakon što je sredinom avgusta

tekuće godine bila blokirana, saopšteno je izMontenegro-

berze.

Oni suobjasnili da se trgovina nastavlja nakonprodužetka

roka važenja obveznica – do 4. novembra 2022. što je defi-

nisano izmjenama zakona o povraćaju oduzetih imovin-

skihprava i obeštećenju.

R.E.

PODGORICA

- Poglavlje 3,

koje seodnosi napravoosni-

vanjapreduzeća i slobodu

pružanjausluga, doprinijeće

liberalizaciji tržišta i prizna-

vanju stručnihkvalifikacija,

ocijenjeno je jučena javnoj

debati.

-Realizacijaaktivnosti izovog

poglavlja će otvoriti moguć-

nosti za poslovno nastanjiva-

nje preduzeća iz Crne Gore u

svim članicama EU i obratno,

automatsko piznavanje steče-

nih kvalifikacija i obrazovnih

isprava, pristup jedinstvenom

poštanskom tržištu, jačanje

kupovne moći i olakšavanje

međunarodnetrgovine-saop-

štenojeizMinistarstvaevrop-

skihposlova.

Javnu debatu je otvorio mini-

star evropskih poslova Alek-

sandar Andrija Pejović, objaš-

njavajući da je to poglavlje

nekoliko godina bilo pod re-

zervomVelike Britanije. Član

pregovaračke grupe za treće

poglavlje Vladimir Savković je

objasnio da sloboda pružanja

usluga podrazumijeva pravo

svakogpojedincailipreduzeća

iz EU da posluje na teritoriji

članica bez promjene sopstve-

nog prebivališta ili sjedišta,

dokjegeneralnadirektoricaza

visoko obrazovanje u Mini-

starstvu prosvjete Mubera

Kurpejović podsjetila da se u

Crnoj Gori realizuju studijski

programi za pet od sedam re-

gulisanih profesija. Generalna

direktorica za tržište rada i za-

pošljavanje uMinistarstvu ra-

da Edina Dešić je kazala da je

jedna od novina uvođenje

evropske profesionalne karti-

ce, kao elektronske potvrde da

stručnjak ispunjava uslove za

privremeno, povremeno ili

trajno obavljanje regulisanih

profesija uEU.

R.E.

POGORICA

-Ministar fi-

nansijaDarkoRadunović

razgovarao je juče sa timom

Jedinice za zemljekandida-

te i potencijalnekandidateu

Direktoratuza ekonomiju i

finansijeEvropskekomisije,

na čelu sa šefomodjeljenja

UveŠtamomoekonomskoj

situaciji uCrnoj Gori i fiskal-

nimprojekcijama zanaredni

srednjoročni period.

- Prezentujući rezultate fiskal-

ne konsolidacije, koje se ogle-

daju u visokim stopama rasta,

povećanju prihoda i zaustav-

ljanje rasta rashoda, Raduno-

vićjeistakaodavećsadamože-

mo reći da je 2017. godina

uspjeha i dobrih trenova koje

moramo nastaviti u narednom

periodu – navodi se u saopšte-

njuMinistarstva finansija i do-

daje da je napore Vlade prepo-

znala i Svjetska banka, kao i

MMF. Štamje ukazaoda para-

metri ukazuju da je došlo do

snaženja javnih finansija i da je

CrnaGoraposlalapozitivansi-

gnal međunarodnim partneri-

maiinvestitorima,štosepotvr-

dilo kroz izvještaje kreditnih

rejting agencija. Potrebno je,

kako je istakao, da semjere do-

sljedno implementiraju u na-

rednomtrogodišnjemperiodu,

što će, osim stabilizacije siste-

ma javnih finansija, imati na-

predak u pregovaračkom pro-

cesu o fiskalnoj i monetarnoj

politici.

R.E.

TimJedinice EK za zemlje kandidate kodministra finansija

Dobra godina za javne finansije

otvaranje fabrike

je

Poslovanje Rudnika uglja

Profit 4,9miliona eura

Montenegroberza

Od danas opet trgovina

obveznicama restitucije

Počela prvameđunarodna konferencija o vrancu i drugim

crnogorskimautohtonimsortama vinove loze

Rame uz rame

sa najpoznatijim

vinskim regionima

gorski diverzitet vinove loze

može da pruži prilog evrop-

skom i svjetskom asortimanu

novihvina. Ovi rezultati i stva-

ranje kolekcije novootkrive-

nih sorti loze u Plantažama su

kamen temeljac za proizvod-

nju novih vina i obezbjeđuju

razvoj i kompetitivnost kom-

panije za decenije koje dolaze.

- Plantaže su Crnoj Gori dale

prestižnu vinsku destinaciju i

široku paletu vrhunskih proi-

zvoda koje s ponosom pred-

stavljaju svijetu otvorenu cr-

nogorsku dušu pretočenu u

vino - ocijenila je Maraš i do-

dala da je malo ko prije 60 go-

dina vjerovao da će mala Crna

Goramoćidapostane jednaod

prestižnihvinskihdestinacija.

Lider

- A Plantaže su danas nacio-

nalni i regionalni lider u vin-

skoj industriji, gigant koji je

svojim kapacitetom i potenci-

jalom zavrijedio mjesto u sa-

mom vrhu evropskih i svjet-

skih vinarija – zaključila je

Maraš.

KonferencijuorganizujuPlan-

tažeusaradnji saministarstvi-

ma poljoprivrede i nauke i Cr-

nogorskom akademijom

nauka i umjetnosti.

Generalna direktorka za po-

ljoprivreduuMinistarstvupo-

ljoprivrede Danijela Stolica

navela jeda rezultati istraživa-

nja genetske strukture autoh-

tonih sorti ukazuju da smo

drevno vinogradarsko pod-

ručje sa još neotkrivenim i na-

ucinepoznatimgenotipovima.

- Oni pružaju sasvimnove au-

tentičnemogućnostiipozicio-

niranjenašihvina nameđuna-

rodnom tržištu -kazala je

Stolica i dodala da Crna Gora

ima više od 100vrsta vina.

S.P.

Rezultati

istraživanja

i kolekcija

novootkrivenih

sorti u

Plantažama

predstavljaju

kamen temeljac

za proizvodnju

novih vina, kaže

VericaMaraš

Debata o poglavlju 3 – Pravo na osnivanje preduzeća i pružanje usluga

Karta za ulazak na evropsko tržište rada

USD

1.17810

JPY 132.10000

GBP

0.88940

CHF

1.16760

AUD

1.55920

CAD

1.50660

CZK 25.56800

TRY

4.62110

Kursna lista

HamdijaLjujković

Sa sastanka