Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 21. novembar 2017.

Ekonomija

Četiri decenije u

duvanskombiznisu

Arveda je naveo da je 1. marta 1978. godine

prvi putušaousvijetduvana.

- Od tada nikada nijesamni izašao iz svijeta

duvana, osimkratke pauze od dvije godine,

kada sam imao iskustvouprehrambenoj

industriji. Svijet hrane i pića je fas-

cinantan, ali duvanska industri-

javezujeishvatišdatinedosta-

jeondakadasi dalekoodnje

-kazaojeArvedaiocijenio

da „duvannijeposao, to

jestrast,bezobzirada

li stepušač ili ne“.

PODGORICA

-Dosadašnji rezultati Vlade

dajuzapravodavjerujemoda sebržemože-

moprimaći životnomstandardunajrazvije-

nijihzemaljaEvrope i danajbolji dani zaCr-

nuGoru tekpredstoje, poručio jepremijer

DuškoMarković.

On je u izjavi za časopis „Pogled“ Inžinjerske

komore, uoči godišnjice rada njegovog kabine-

ta,ocijeniodaizazovisakojimasesuočavaCrna

Gora nijesu vezani zamandat jedne vlade.

- To je dio šireg procesa koji je tokomproteklih

godina otvorio i podstakao našu ekonomiju, a

poseban zamah taj proces zadobio je na-

kon obnove državne nezavisnosti –

rekao jeMarković, koji smatra da je

Vlada u kratkom roku uspjela da

stvori preduslove za rast zaposlen-

osti,olakšaipružiprilikuzaravnom-

jeran razvoj i vrati povjerenje u eko-

nomiju.

-Vladaukontinuitetu i većpotvrđenim

metodima radi na snaženju ambijenta

zarazvojekonomijeinapružanju

šansi za uspjeh svima koji

su spremni da se oproba-

ju u preduzetništvu i

biznisu - ocijenio je

Marković i naglasio

da se u tome regis-

truje značajan na-

predak, što je pot-

vrdio i nadavno

objavljeni

Izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma o In-

deksuglobalnekonkurentnosti,pokomejeCrna

Goranapredovalazapetmjestauodnosunapre-

thodnu godinu.

-Tomesudoprinijeli jačanje institucija, izgrad-

nja infrastrukture, efikasnost tržišta roba i

tržišta rada, kao i finansijskog tržišta - naveo je

premijer i naglasioda sunova i kvalitetnija rad-

na mjesta posljedica povoljnog ekonomskog

ambijenta. Ocijenio je da je „porast zaposlen-

osti doveo i do rasta standarda koji se ogleda u

rastu zarada“, navodeći da je u prvih sedam

mjeseci ove godine prosječna neto plata

iznosila 510 eura, te da je najviša u re-

gionu. Ponovio je da je stopa rasta eko-

nomije u drugom kvartalu 2017. godine

iznosila 5,1 odsto, navodeći da je to

najviša stopa u zemlji od 2008. godine i

jedna odnajvišihuEvropi.

- Istovremeno, prema zvaničnimpodaci-

ma, u prvoj polovini 2017. ekonomija je

ostvarilarealnirastod4,2odsto,što

je takođemeđu najboljimu

Evropi.Navedeni rezul-

tati premašuju projek-

cije rasta iz zvaničnih

dokumenata Vlade

za ovu godinu i

ponosni smo na

ostvareni us-

pjeh - istakao

jeMarković.

PortalAnalitika

PODGORICA

- Proizvodnja

uNovomduvanskomkom-

binatu (NDKP) bi trebaloda

počnepolovinomdecembra,

saopštio jePobjedi direktor

tekompanijeGabrieleArve-

da. On jenaveoda jevrijed-

nost investicije 22miliona

eura, kao i da ćeupočetku

biti angažovano40radnika.

Prvafaza

- Prema našemplanu, zakazali

smo proizvodnju prvih paketa

polovinomdecembra. Mašine

i oprema, koji su planirani za

prvi dio projekta, već su u fa-

brici ili na putu ka Novomdu-

vanskom – rekao je Arveda i

dodao da je gotovo u potpuno-

sti zavšen proces priključenja

fabrike na komunalnu infra-

strukturu.

- Imamo vodu i struju za nor-

malno svakodnevno korišće-

nje, a završavamo proceduru

dobijanja industrijskog snab-

dijevanja - rekao jeArveda.

Naglasio je da će ukupna vri-

jednost te investicije iznositi

oko22milionaeura, kao i daće

upočetku40ljudibitizaposle-

no u kancelarijama i na linija-

ma za proizvodnju.

- Čim se projekat dovrši, ovaj

broj radnika će rasti. Veoma

važan faktor koji ne smijemo

potcjenjivati je potražnja na-

šeg proizvoda na tržištu. To

može značajno promijeniti

broj naših zaposlenih, poseb-

no u sektorima za proizvod-

nju.KompanijaBMJIndustri-

es Montenegro (današnji

NDKP), razvijaće se da posta-

ne ,,kvalitetni proizvodni cen-

tar“, kako za pakovanje tako i

za kvalitet duvana. To će dati

mogućnost BMJda zaposli vi-

še ljudinegoNDKPuprošlosti

- istakao jeArveda.

Dodao je da će svi gotovi proi-

zvodi NDKP-a biti izvezeni i

upućeni na međunarodno tr-

žište.

- Količina godišnje proizvod-

njezavisiodpotražnjenatrži-

štu.Međutim, za prvu godinu

planiralismodaproizvedemo

minimum oko 1,2 milijarde

cigareta - izjavio je Arveda i

najavio nastavak saradnje sa

domaćim proizvođačima du-

vana.

PODGORICA

- Crnogorski

privrednici su uvijek mogli da

računajunapodrškuAustrijeu

prilagođavanjuevropskompo-

slovnomi investicionomambi-

jentu, ali sada kada jeCrnaGo-

rauperiodusavladavanja težih

etapa evropskih integracija,

saradnja dobija konkretniji i

sadržajniji oblik, ocijenjeno je

na poslovnom forumu Vode i

otpadne vodeCrneGore uPri-

vrednoj komori.

Prema riječima rukovodioca

sektora za međunarodnu sa-

radnju PKCG Željka Baltića,

ovo je bila dobra prilika da se

kroz otvoren dijalog i razmje-

nu iskustava naglasi značaj

upravljanja i planiranja komu-

nalne infrastrukture. On je na-

veo da su uložena značajna

sredstva u vodosnabdijevanje,

regulacijuotpadnihvoda,sani-

tarnih deponija i reciklažnih

centara, kao i poboljšanje put-

ne infrastrukture.

- Od 2006. do 2016. izgrađeno

je i rekonstruisano 150kilome-

tara vodovodne i 155 km kana-

lizacione mreže, a u toku je iz-

gradnja još 35 km - rekao je

Baltić i dodaoda zabrinjava što

su gubici na mreži veći od 65

odsto i najavio da to treba rije-

šitikrozakcioniplan.Podsjetio

je da su ukupne investicije iz

Austrije u posljednjoj deceniji

bile 610,8miliona eura.

Ambasadorka Austrije u Crnoj

Gori Ana Janković pozvala je

privrednike da forum iskoriste

za razmjenu poslovnih iskusta-

va koja će rezultirati donoše-

njemkvalitetnih biznis odluka,

te izrazila očekivanje da će au-

strijske kompanije biti uspješni

investitori uCrnoj Gori.

S.P.

Poruka premijera DuškaMarkovića

Najbolji dani tek predstoje

Direktor Novog duvanskog Gabriele Arveda najavi

Proizvodnja

cigaretapoči

sredinom

decembra

Za prvu godinu planirali smo da proizvedemo

minimum 1,2milijarde cigareta, naveo je izvršni

direktor Novog duvanskog Gabriele Arveda

Održan poslovni forumCrne Gore i Austrije

Intenzivirati saradnju u

oblasti komunalne privrede

GabrieleArveda

DuškoMarković

PODGORICA

-Delegacije

ministarstava saobraćaja

CrneGore i Albanije, koje su

predvodili resorniministri

OsmanNurković iDamian

Gjiknuri, otvorile su juče za-

jedničkuželjezničku stanicu

Tuzi. Naputuka ispunjava-

njuevropskih standarda za

pregovaračkopoglavlje 14 -

Transportnapolitika, zajed-

nička željeznička stanicave-

liki jenapredak i prva

željeznička stanicaovog tipa

uregionu, saopšteno je iz re-

sornogministarstva.

Podsjetili su da su vlade dvije

zemlje 3. avgusta 2012. godine

potpisale Sporazum o organi-

zovanju graničnog željeznič-

kog saobraćaja.

- CrnaGora je pripremila apli-

kaciju za izradu glavnog pro-

jekta rekonstrukcije, elektrifi-

kacijeimodernizacijezacijelu

pruguPodgorica-državnagra-

nicasaAlbanijomudužini24,7

kilometara, vrijednosti dva

miliona eura – navodi se u sa-

opštenju i dodajeda sudelega-

cije posjetile gradilište mosta

Moračica na prioritetnoj dio-

nici auto-putaBar - Boljare.

Ministrisuodržaliibilateralni

sastanakuVili „Gorica“nako-

jem je bilo riječi o formiranju

mješovitih komisija za rješa-

vanje problema sliva rijeke

Bojane, plitkog korita i mo-

gućnostima produbljivanja

kako bi se napravila plovnom.

Ministri su se saglasili da su

nedovoljno iskorišćeni poten-

cijali Skadarskog jezera, teda i

tu treba uložiti zajednički na-

por da se valorizuje ekonom-

skiituristički.Štosetičeputne

infrastrukture radi se studija

izvodljivosti za brzu saobra-

ćajnicu duž Crnogorskog pri-

morja. Urađen je putni pravac

Tuzi -Pljoče,Gusinje-Grnčar,

Sukobin - Vladimir - Krute i

Ostros - Krute. Trenutno se

izvoderadovinadioniciUlcinj

- Krute, a u planu je i rekon-

strukcija puta kanjonom rije-

ke Cijevne do granice sa Alba-

nijom.

Dogovoreno je i da mješovite

komisije Crne Gore i Albanije

preduzmu aktivnosti na usa-

glašavanju teksta Sporazuma

o prevozu putnika i tereta u

drumskomsaobraćaju.

U razgovoru Gjinkurija sami-

nistarkom ekonomije Dragi-

com Sekulić konstatovano je,

kako je saopšteno izMinistar-

stva ekonomije, da je neop-

hodno obezbijediti diversifi-

kaciju izvora električne

energije. Ocijenili su da su

spremni da nastave da daju

podršku projektu Jonsko-ja-

dranskog gasovoda, koji bi bio

od velikog značaja ne samo za

Crnu Goru i Albaniju, već i za

region.

R.E.

U okviru saradnje Crne Gore i Albanije

Otvorena zajednička

željeznička stanica Tuzi

Otvaranjezajedničke stanice

Nagradilištuauto-puta

Sa foruma