Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 21. novembar 2017.

Politika

CETINJE

NaCetinju je i

izlazilo i zalazilo suncenaše

istorije. Cetinje jeoduvijek

bilo imač i štit i perokojim

smoostavljali dubokog traga

međucivilizacijomi sloven-

skih i evropskihnaroda - po-

ručio je lider Socijaldemo-

krata IvanBrajović, na

završnoj konvenciji tepartije

sinoćnaCetinju.

On je poručio da Socijaldemo-

krate Crne Gore spokojno i si-

gurno čekaju ishod izbora na

Cetinju26. novembra.

Brajović smatra da su svi izbori

važni i da nikad u Crnoj Gori

nije bilo nevažnih izbora, ali da

je najvažnije u kampanji ostati

čovjek.

-Minehvalimosve,nitikritiku-

jemo sve. Nećemo povlađivati

biračkim porivima, jeftinim

marketinškimporukama i spo-

tovima,fotomontažamaiblaće-

njem građana Cetinja, prijate-

lja, komšija, kumova. Time se

nećemo baviti jer želimo prije i

poslije izbora svakog da pogle-

damouoči - poručio jeBrajović

naglasivši da Socijaldemokrate

žele svakome da pruže ruku sa-

moakoželeda radeukoristpri-

jestonice i CrneGore.

Brajović jeuvjerendanećeviše

biti vlasti bez SD-a naCetinju.

Nosilac liste ove partije na lo-

kalnim izborima u prijestonici

IvanGazivodaporučio jedani-

jesu mađioničari i da ozbiljno

žele da rade ukorist grada.

- Kao ljudi koji pripadaju ovom

gradu mi smo napravili viziju

njegovograzvojaiprosperiteta.

Učinili smo to kao odgovorni,

porodični i profesionalno os-

tvareni ljudi. Mi živimo na Ce-

tinjuimićemonastavitidaživi-

moovdje–poručiojeGazivoda.

On naglašava da je politika SD

skup ozbiljnih ljudi i ozbiljnih

ideja.

-Mi želimo ozbiljno da radimo

ukorist ovog gradanaprojekti-

makoji surealni i

ostvarivi.Na

-

ša politika nijesu prijetnje i

ucjene, niti trgovina obećanji-

ma. Mi nijesmo predizborni

humanisti, mađioničari i ob-

manjivači.Minecrtamožičare,

fabrike i hidrocentrale – poru-

čio je drGazivoda.

Nakonvenciji supredstavljeni i

kandidatizaodbornike,njih33,

sa liste „Da prijestonica bude

prva“.

J.ĐUKANOVIĆ

PODGORICA

Izvjestilac

Evropskogparlamenta zaCr-

nuGoruČarlsTanokkazao je

da je siguranda ćedržavabiti

spremna zapristupanje

Evropskoj uniji prije 2025.

godine.

-CrnaGoraidaljedonosidobru

evropskupriču,krozsveukupni

napredak u pregovorima, i još

važnije,krozostvarenereforme

u oblastima vladavine prava i

borbeprotivkorupcije i organi-

zovanog kriminala - naveo je

Tanok na okruglom stolu na vi-

sokom nivou o procesu evrop-

ske integracije Zapadnog Bal-

kana u regionalnoj perspektivi,

uorganizaciji Evropskogparla-

menta, koji je počeouBriselu.

Na okruglom stolu učestvuje

delegacijaSkupštineCrneGore

- Adrijan Vuksanović, Miodrag

Vuković, Branka Tanasijević i

Predrag Sekulić.

Tanok je, kako je saopšteno iz

Skupštine, izrazio jasnu podrš-

ku principu „regate“ u procesu

pregovora sa zemljama kandi-

datima.

Predsjednik Radne grupe za

ZapadniBalkanuokviruOdbo-

ra za vanjske poslove EP Edu-

ardKukanjeuuvodnomizlaga-

nju istakao važnost integracije

cijelog Zapadnog Balkana kao

jasnog interesaEU.

On je, kako se navodi, pohvalio

multilateralni pristup i regio-

nalnu perspektivu koji su u os-

novi organizacije ovog događa-

ja.

PotpredsjednicaEPHajdiHau-

talaistaklajeključnuulogupar-

lamenatauprocesupristupanja

kaoinstitucijakojetrebadapra-

te implementaciju evropskih

propisa i sprovođenje reformi

na terenu.

Zatim je, kako se navodi, uslije-

dila rasprava o implementaciji

reformske agende u zemljama

Zapadnog Balkana, u kojoj su

učestvovali stalni izvjestioci i

izvjestioci iz sjenke Odbora za

vanjskeposloveEP,predsjedni-

ci delegacija EP-a u zajednič-

kimparlamentarnimodborima

sazemljamaZapadnogBalkana

i parlamentarci iz zemalja regi-

ona.

U ime Skupštine Crne Gore

učesnicima su se obratili pred-

sjednik Odbora za evropske in-

tegracije Adrijan Vuksanović i

predsjednik Ustavnog odbora

MiodragVuković.

R.P.

KOLAŠIN

Predsjednicaop-

štineŽeljkaVuksanović tre-

badaobjasni građanima za-

štonije za tri godine

nijednimprojektomkandi-

dovala grad i gradsku infra-

strukturuzapodršku fondo-

vaEU, ističuukolašinskoj

Demokratskoj partiji socija-

lista i dodajuda gradonačel-

nica trebadaobjasni zašto

nije formirala timzapisanje

projekata.

- Umjesto toga ona optužuje

centralnu vlast i pričinjavaju

joj se opstrukcije - navodi se u

u reakciji OO DPS-a Kolašina

naizjavuŽeljkeVuksanovićda

jeopštinaimalaopstrukcijuod

centralne vlasti u apliciranju

projekata za podršku EU na

prošlonedjeljnom sastanku sa

AviomOravom, šefom kance-

larijeEUuCrnoj Gori.

UDPS-u smatrajuda je togru-

bo podmetanje neistina jer

podnošenje projekata fondo-

vima EU ne ide preko central-

ne vlasti, već ga kandiduju i

dostavljaju same opštine.

Podsjećaju da su podršku EU

fondovadobileostaleopštineu

kojima je na vlasti opozicija,

zbog toga što su, kako kažu, za

razliku od kolašinske admini-

stracije znali, umjeli i htjeli da

apliciraju sa projektom. Kažu

daŽeljkaVuksanovićzatriipo

godine nije uspjela da formira

timza pisanje projekata i da je

,,jedina istina zbog čega kola-

šinska opština nije aplicirala

za EUpodršku nesposobnost i

neznanje“.

D.DRAŠKOVIĆ

PODGORICA

CrnaGora

kaočlanicaNATO-a imaveću

odgovornost uborbi protiv

terorizma i nasilnog ekstre-

mizma, ali uživa i većupodrš-

kuSjedinjenihAmeričkih

Državau timnaporima, po-

ručila je američka ambasa-

dorkauCrnoj GoriMargaret

EnUehara.

-Naša jeprivilegija, kaoAmeri-

kanaca, da radimo zajedno sa

vama - kazala je Uehara na

otvaranju konferencije o pri-

mjeni crnogorskog krivičnog

zakonodavstva u borbi protiv

terorizma i nasilnog ekstre-

mizma. Cilj konferencije je da

razmotri važnost izmjena Kri-

vičnog zakonika Crne Gore za

borbu protiv terorizma, nasil-

nog ekstremizma i učešća cr-

nogorskih građana na stranim

ratištima. Prema njenimriječi-

ma, gotovo svakodnevno nas

događaji podsjećaju da mora-

mo da nastavimo da se borimo

protiv terorizma odlučno i čvr-

sto.

-Nedavni napaduNjujorku 31.

oktobra pokazuje da teroristi

nepoštujufizičke,nitipolitičke

granice. Krajnji cilj je da nane-

su štetu i da unesu strah u srca

naših građana. To je cilj koji ne

smijemo dozvoliti da ispune -

rekla je Uehara, prenosi portal

Vijesti. Kako je kazala, prilago-

đavanjem krivičnog zakono-

davstva Crna Gora je već na-

pravila čvrst zakonodavni

okvir za gonjenje pojedinaca

koji su uključeni u borbe na

stranimratištima.

-Naredni korak jedasekoriste

alatke, tradicionalne alatke

krivičnogpravosuđa,kaoštoje

oduzimanje imovine i prikri-

veneoperacijedabisezausta-

vili teroristi, prije nego što

udare. Vlada SAD je i dalje

posvećena pružanju podrške

ovim naporima da se suz-

bije nasilni ekstre-

mizamiterorizam

u svim svojim vi-

dovima - zaklju-

čila jeUehara.

R.P.

Završna konvencija Socijaldemokrata na Cetinju,

predsjednik te stranke uvjeren u uspjeh

Brajović: Nema

vlasti bez SD-a

Šehović: Demokrate, Ura i SDP

kad god su u prilici ustoliče DF

- Potpuno samuvjeren da će

Cetinjani na ovim izborima

znati da prepoznaju i kazne

one koji su izdali Crnu Goru

i one koji imaju namjeru da

izdaju Crnu Goru. Danas u

opoziciji imate jednu šareno-

liku strukturu. Sa jedne strane

DF, koji svoju izdaju prema

Crnoj Gori više i ne krije, a

koju je dokazao 16. oktobra

na parlamentarnim izborima.

Meni su interesantniji ovi

drugi, oličeni u Demokratama,

SDP-u i Uri. Oni koji to rade

nešto so isticiranije, ali svaki

put kad ih zapadne, pomognu

DF-u i ustoliče ga na vlasti. To

su uradili u Kolašinu, Budvi,

Kotoru i Herceg Novom –

poručio je na konvenciji na

Cetinju potpredsjednik SD-a

Damir Šehović naglasivši da

izbori 26. novembra prevazi-

laze značaj lokalnih.

On smatra da će ovi izbori

označiti kraj jednopartijske

vlasti na Cetinju. Naglasio je

da su u prethodnomperiodu

stvorene pretpostavke za

intenzivan rad Cetinja.

- Usvojen je Zakon o prijesto-

nici, opredijeljena su značajna

budžetska sredstva za razvoj

prijestonice i jako je važno

kako će se tim sredstvima

upravljati - poručio je Šehović

naglasivši da će SD sa pozicije

buduće vlasti nastaviti sa

onim što je dobro na Cetinju

i zaustaviti i promijeniti ono

što nije dobro.

BRISEL:

Sastanak o procesu EU integracija Balkana

Tanok:

Crna Gora

u EU i prije 2025.

Kolašinski DPS optužio opštinsko rukovodstvo da je nesposobno

Za tri godine nijedan projekat

nije kandidovan fondovima EU

Centralna vlast pomaže,

a ne opstruira

Iz kolašinskog DPS-a su podsjetili da je rukovodstvo kolašinske

opštine imalo podršku od centralne vlasti. Kao primjer su naveli

pomoć od 100.000 eura koja je stigla u decembru 2014. godine.

Vlada je dala garanciju za opštinski kredit od 6,5 miliona eura.

Odobren je i reprogramporeskog duga, a stigla je i pozajmica

od 100.000 eura ove godine.

- Da li je opstrukcija centralne vlasti desetine miliona koji se

ulažu u projekat Ski-centra Kolašin 1600 i put Kolašin-Berane -

pitali su iz DPS-a.

Prethodnici pisali projekte i dobijali podršku

Projekat šetališta pored Tare

je završen za vrijeme manda-

ta prošle vlasti, koja je imala

tim za projekte i od Evropske

komisije je dobijeno 280.000

eura za izgradnju šetališta.

Takođe, dobijena je podrška

EU za izradu Studije izvodlji-

vosti projekta gradske topli-

ikacije od preko 300.000

eura, saopštili su iz OO DPS-a

Kolašina.

Ocjena ambasadorke SAD u Podgorici

UEHARA:

Crna Gora

kao članica NATO-a

ima veću odgovornost

Margaret EnUehara

Kolašin

Lideri SD-anakonvenciji naCetinju

ČarlsTanok