Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 21. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Politikapro-

širenja jebilanajvažnijapo-

kretačka snagakoja je snaži-

la jedinstvoEUkroz

različite fazenjene transfor-

macije tokomistorije, pa

smatramodaona trebada

ostanevisokona reformskoj

agendi EU, kazao je šef di-

plomatijeSrđanDarmano-

vićna forumu„EUbuduć-

nost zaBalkan“ održanomu

Sarajevu.

Tokom izlaganja na panelu

pod nazivom ,,Pogled sa Bal-

kana“, Darmanović je podsje-

tio na istorijski kontekst veli-

kih evropskih i svjetskih kriza

i konflikata koji su uglavnom

započinjali naBalkanu.

Pritisak

Kazao je i da region trpi priti-

sak, kako unutrašnjih tako i

spoljnih faktora.

-Odposebnog značaja jeuticaj

Rusije, koja na razne načine

pokušava da spriječi dalje na-

predovanje regiona ka EU i

NATO integracijama, kroz

upotrebu različitih instrume-

nata hibridnog ratovanja, šire-

njapropagande,dezinformaci-

ja, sajber napada, finansijskog

ulaganja u antievropske snage.

Mislim da su u našem regionu

naročito bile targetirane ze-

mlje koje u svom stanovništvu

imaju pravoslavnu većinu. Cr-

naGora je bila jedna od njih na

prošlogodišnjim izborima, po-

ručio je Darmanović - javio je

portal RTCG.

Ukazao je i na aktuelne be-

zbjednosne izazove sa kojima

se suočavaju Evropa i svijet,

čiji se efekti prelivaju i na naš

regionuvidumigrantskekrize

i radikalnih ideologija i poseb-

no apostrofirao pokušaje de-

stabilizacije i uticaja trećih

strananazajedničkostremlje-

nje država Zapadnog Balkana

ka integracionimprocesima.

-Zatomoramonastaviti sačvr-

stim opredjeljenjem za evrop-

sku i evroatlantsku integraciju

jer procese moramo učiniti ži-

vim i aktuelnim, a najbolji na-

čin je stalnaposvećenost refor-

mamaiispunjavanjustandarda

za dobrobit svih građana - ka-

zao jeDarmanović.

Ministar vanjskih poslova je

naglasio da će fokus djelova-

nja naše države kao kredibil-

nog i odgovornog člana NA-

TO saveza biti na jačanju

dugoročne stabilnosti regio-

na kroz snaženje demokrat-

skih kapaciteta i vladavinu

prava i podršku susjedima u

njihovim integracionim na-

porima.

Govorećiočlanstvunašedrža-

ve i država Zapadnog Balkana

u Evropskoj uniji, Darmano-

vić je kazao da je budućnost

Crne Gore, ali i svih zemalja

regiona u EU, te da je integra-

cioni proces, koji ćedovesti do

tog cilja, ključ trajne održive

evropskearhitekture i strateš-

ki ulog u stabilnost, demokra-

tiju i prosperitet.

Okvir

- U našem slučaju, to se poka-

zalo kao najbolji okvir i put za

sazrijevanje crnogorskog

društvainajefikasnijimehani-

zam za uspješno usvajanje

evropskih i međunarodnih

standardakojivodeunapređe-

nju kvaliteta života - zaključio

jeDarmanović.

Forum je otvorio predsjednik

i osnivač Fondacije i bivši mi-

nistar vanjskih poslova BiH

ZlatkoLagumdžija,aosimše-

fa crnogorske diplomatije, iz-

među ostalih, govorili su i

član Predsjedništva BiH Ba-

kir Izetbegović, bivši pred-

sjednik i premijerMakedoni-

je Branko Crvenkovski, bivši

predsjednik Vlade Češke Jan

Fišer, predsjednicaNacional-

nog odbora za američke vanj-

ske odnose Rozmari Di Karlo

kaoigeneralnisekretarSavje-

ta za regionalnu saradnju

(RCC)GoranSvilanović.

R.P.

PODGORICA

–Demokratski front ne-

ćeprisustvovati sjednici SkupštineCr-

neGore 23. oktobra–kazao je zaPobje-

duMilutinĐukanović, šef poslaničkog

klubaDF-a.

Poslanici bi 23. oktobra trebaloda rasprav-

ljaju, između ostalog, o izmjeni Zakona o

državnom tužilaštvu i setu zakona koji se

tiču sporazuma sa NATO alijansom. Iz-

mjena Zakona o državnom tužilaštvu

predviđa da se na sjednicama viših držav-

nih tužilaštavapredlažupodvakandidata,

kao i da se broj kandidata na listi koju po

azbučnom redu sačinjava Komisija za iz-

bor,povećasaosamnadevet.Demokratski

front ranije jeodlučioda, za sada, selektiv-

no prisustvuje plenarnimsjednicama, od-

nosno da dolazi uparlament kada procije-

ni da mu je to u interesu. Pobjeda saznaje

da ovog puta DF neće doći jer, kako je ka-

zao naš izvor, sjednici neće prisustvovati

vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i

specijalni državni tužilacMilivojeKatnić,

već jedinoministar pravdeZoranPažin.

-Razlozi su jasni, procjenjujemodolazaku

parlament po važnosti tačaka koje su na

dnevnom redu.Osim toga i rizikujemo na-

pad od ostatka građanske opozicije koji bi

nas optužili za pomoć DPS-u, rekao je

izvor.

PredsjedništvoDF-aprošlesedmicepred-

ložilo je poslaničkom klubu da po-

krene inicijativu za smjenu vr-

hovnog državnog tužioca

Ivice Stankovića. Takvu

odluku DF je donio na-

kon što je Specijalno dr-

žavno tužilaštvo u uto-

rak podiglo optužnicu

protiv predsjednika

Pokreta za promjene

Nebojše Medojevića i

članova njegove grupe

u vezi sa optužbama za

stvaranje kriminalne or-

ganizacije i pranje novca.

DF nije naišao na razumije-

vanje opozicionih kolega koji

su saopštili da se neće vratiti u

parlament zbog ove inicijative.

Pobjeda je ranijepisalada će odluka opre-

kidu bojkota parlamenta biti trajna, ali od

novembra, dok će, kako je rekao naš izvor,

do tadaDFpovremeno prisustvovati sjed-

nicama parlamenta. Poslanici ovog saveza

bili su na posljednjempremijerskom satu

25. oktobra. Tu odluku su obrazložili po-

trebomdapredsjednikaVladeDuškaMar-

kovićapitajuopresudiposlaniku

DF-a Milanu Kneževiću, ko-

jom je osuđen na sedammje-

seci zatvora jer je 17. oktobra

2015. fizički nasrnuo na poli-

cajca ispredSkupštine.

Nakon neprekidnog bojkota

koji je trajao deset

mjeseci, poslanici

Fronta su ga

prekidalise-

lektivno. Doš-

li su u Skup-

štinu u junu

ove godine,

kada je na

dnevnom

redu bilo

ukidanje

poslanič-

kog imuni-

tetaNebojšiMedojeviću, kojeg Specijalno

tužilaštvo sumnjiči da je šef organizovane

kriminalne grupe koja se bavila pranjem

novca. Nakon oduzimanja imunitetaMe-

dojeviću, poslanici DF-a ostali su u Skup-

štini da bi, kako su rekli, ,,branili koleguod

hapšenja“, sve dok Stanković nije izdao

obavezujuće uputstvo prema kojemMe-

dojević neće biti uhapšen. Poslanici DF-a

došlisuinaplenumkadajeujuluovegodi-

ne ukidan imunitet Milanu Kneževiću,

Milutinu Đukanoviću, Marini Jočić i

Branku Raduloviću jer su bili bili akteri

incidenta u skupštinskomholu u februa-

ru ove godine. Incident su ovi poslanici

DF-a izazvali nakon ukidanja imuniteta

Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću,

koji se sumnjiče za krivična

djela stvaranje kriminalne

organizacije i pripremanje

djela protiv ustavnog ure-

đenja i bezbjednosti Crne

Gore, izvršenog putem

podstrekivanja, sa ciljem

vršenja terorizma i dru-

gih krivičnih djela. Tada

nijesu prisustvovali ple-

numu, ali u holu su, na-

kon završene sjednice

parlamenta, nasrnuli,

verbalno i fizički na

kolege izDPS-a.

Sudeći po izjavi jed-

nog od čelnika De-

mokratskog fronta

koji je Pobjedi rani-

je nezvanično rekao

da „bojkot nije dao

očekivane rezultate

jer nije ostvaren ključni

cilj - raspisivanje vanrednih parla-

mentarnih izbora“, te da „bojkot nije

rješenje jer opozicija nema podršku

međunarodne zajednice i stoga treba

ozbiljnorazmotritiinekedrugeopci-

je, uključujući i trajni prekid bojko-

ta“, poslanikeovepolitičke grupacije

ćemo sve češće gledati na plenarnim

sjednicama.

I.K.–N.Z.

PODGORICA

-Demokrat-

skapartija socijalista saop-

štila je jučeda su ,,uzaludne

fotografijebebeAlekseBe-

čić i naprasnobrisanje či-

njenica iznjegovepolitičke

biografije, jer jeon i dalje

samopodmlađeni i ukrava-

ćeni SNP“.

Podsjetili su da je ,,kada je

ozloglašeni Sedmi bataljon

1999. zastrašivao ljude po Cr-

noj Gori funkcioner Bečićeve

stranke Velizar Kaluđerović,

koji jeregrutovaoljudepopo-

litičkoj podobnosti da hapse

crnogorskumladost, imao 48

godina“.

- Kad je SNP bio u koaliciji sa

JUL-omMireMarković i Še-

šeljevimradikalima, pa suna-

kon dobre saradnje na save-

znomnivou formirali uCrnoj

Gori koaliciju „Jugoslavija -

SNP - Momir Bulatović“, da-

našnji Bečićevi funkcioneri, a

nekadudarnepesniceBulato-

vićevog SNP-a - VelizarKalu-

đerovic, Vladan Vujović i Ne-

ven Gošović - imali su 49,

odnosno 47 godina, kažu u

DPS-u.

Bečić je, kako saopštavaju iz

DPS-a, privučen ideologijom

SNP-a, stranke koja je željela

daCrnaGorabude27.izborna

jedinica u Srbiji, pristupio

njenom podmlatku kada je

imao 17 godina.

- Kada je vodio kampanju

protivCrneGoreičiniosveda

referendumne uspije, da ona

kao država ne postoji, već da

bude pod patronatom Srbije,

Aleksa je imao 19 godina. Ka-

da je na referendumu rekao

„ne“ obnovi državnosti, Alek-

sa je bio na pragu treće dece-

nije i u istoj toj godini je po-

stao funkcioner ove partije.

Kada je učestvovao na prote-

stima i rušilačkim demon-

stracijama protiv priznanja

Kosova, Aleksa je imao 21 go-

dinu. Kad je tvrdio da je tro-

bojkadržavnazastava,Aleksa

je imao28godina.Kad jegrlio

beranskog četnika, Aleksa je

imao 30 godina - podsjeća

DPS.

Onikažuda jeBečićučetvrtoj

deceniji dobio političku

amneziju i da je zaboravio sve

od punoljetstva do današnjih

dana.

-Bečićpokušavadanasuvjeri

da je najsrećniji bio dok se

igraopopijesku i sklapao lego

kocke, sakrivajući da je sa ne-

punih 18 godina, pa i ranije,

prigrlio ideologiju koja ga je

politički i ljudski oblikovala -

ističuuDPS-u.

R.P.

Ministar vanjskih poslova na forumu „EU budućnost za Balkan“ u Sarajevu

Darmanović: Crna Gorameta

ruskog hibridnog ratovanja

Šef poslaničkog kluba DF-a najavio bojkot naredne plenarne sjednice

Đukanović: Nećemo doći

u Skupštinu 23. oktobra

DF neće

doći jer, kako je

pojasnio naš izvor,

sjednici neće prisustvovati

vrhovni državni tužilac Ivica

Stanković i specijalni državni

tužilac Milivoje Katnić,

već jedinoministar

pravde Zoran Pažin

DPS: Kaluđerović i Gošović

devedesetih nijesu bili

mali, kao ni Bečić 2006.

SrđanDarmanović jučena forumu „EUbudućnost zaBalkan“

MilutinĐukanović