Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 21. novembar 2017.

CrnomGorom

PODGORICA/TIVAT

-Povo-

domDanaopštineTivat,

predsjednikVladeDuško

Markovićprimio je ruko-

vodstvo teopštine i tompri-

likomistakaoopredjeljenje

Vladeda se fokusirananaj-

važnija razvojnapitanja ti-

vatskeopštine. Čestitajući

praznikčelnicima i građani-

maTivta, predsjednikMar-

ković jeurazgovoru sapred-

sjednicomopštine

SnežanomMatijević, pred-

sjednikomSkupštineopšti-

ne IvanomNovoselomi pot-

predsjednikomopštine

SinišomKusovcem, naglasio

da će sepodposebnompa-

žnjomVladenaći pitanja iz-

gradnjenovogputadokom-

pleksaLuštica,

prevazilaženjeproblemau

vezi sa funkcionisanjempo-

strojenja zaprečišćavanje

otpadnihvoda, kao i defini-

sanjemodela za rješavanje

pitanjana realizaciji projek-

ta „Lukovićabarake“.

Predsjednica opštineSnežana

Matijević informisala je pred-

sjednika Vlade o prioritetima

infrastrukturnogunapređenja

stanja u Tivtu, poput izgrad-

nje bulevara, dva kružna toka

uužemgradskomjezgru, kao i

Centra za djecu sa posebnim

potrebama. Tokom razgovora

iskazana je spremnost da se u

partnerskom odnosu Vlade i

Opštine Tivat radi na rješava-

nju najvažnijih pitanja i una-

pređenja sveukupnog stanja.

Premijerjearkovićupoznaoje

čelnike Tivta o ohrabrujućim

rezultatima u implementaciji

Vladinih politika, ukazujući

na činjenicu da konkretni po-

kazatelji govore o vidljivom

napretku.

– Značajno je poboljšan tre-

tmanCrneGore kodmeđuna-

rodnihfinansijskihinstitucija,

popravljen kreditni rejting,

unaprijeđen poslovni ambi-

jent i uslovi poslovanja. Stva-

raju se uslovi za ubrzaniji ra-

zvoj Crne Gore i naredne

godine biće godine razvoja. U

tomprocesu značajna je i ulo-

ga opština – kazao je premijer

DuškoMarković.

I.T.

NIKŠIĆ

– Mjesto sastanka mladih Nikšićana je lokacija pored

hotela „Onogošt“, odakle u grupama kreću, kada je lijep dan, da

,,okupiraju“ terase kafića. I njihovi stariji sugrađani grabe svaki

sunčandandaprovedunaotvorenom.Ali, prijenegoštozakora-

če na omiljenu terasu, obiđu ,,najčitaniji“ stub u gradu, onaj na

komse lijepe obavještenja oumrlima.

S.D.

BERANE

–Učenici četvrtog

razredaGimnazije ,,Panto

Mališić“ slušali su juče inte-

raktivnopredavanje ,,Nasilni

ekstremizami radikalizacija

mladih–globalni i lokalni as-

pekti“ koje jeodržala savjet-

nicauKancelariji zamlade

MarijetaMojašević.

Opština Berane je ove godi-

ne postala članica Mreže

snažnih gradova koji se bore

protiv nasilnog ekstremizma,

posebno kod mladih, a juče-

rašnje predavanje je prvo te

vrste.

Mojašević je kazala da je veo-

mazadovoljnaprvimpredava-

njem, kao i učešćem učenika

četvrtog razreda Gimnazije u

razgovoru o nasilnom ekstre-

mizmu.

- Planirane su još tri interak-

tivne radionice koje će biti

održane u ostalim srednjim

školama u Berana ma. Ova te-

me je od velikog značaja, pa se

nadam da će učenici i u dru-

gim školama pokazati intere-

sovanje i aktivno učestvovati

na predavanju - dodala jeMo-

jašević.

Mreža snažnih gradova osno-

vana je 2015. godine pod okri-

ljemUjedinjenih nacija, u sa-

radnji sa Institutom za

strateški dijalog iz Londona.

V.J.

ŠAVNIK

–Odbornici najma-

nje crnogorskeopštine juče

su jednoglasnousvojili odlu-

kuoproglašenjuRegional-

nogparka „Dragišnica iKo-

marnica“. Prema riječima

potpredsjednikaopštine

ŠavnikVlatkaVukovića, ri-

ječ jeo izuzetnovažnomdo-

kumentu.

- Priču o valorizaciji prirodnih

i turističkih potencijala šav-

ničkog kraja nijesmo započeli

juče.Vrloodgovornosmopriš-

li tom zadatku, organizovali

javne rasprave, na kraju dobili

saglasnost Ministarstva turiz-

ma i održivog razvoja, a evo

sad i u lokalnom parlamentu

sve to verifikovali - kazao je

Vuković.

Statut

Na narednoj sjednici parla-

menta, koja ćebiti udecembru

usvojiće, kazao je on, odluku o

formiranju privrednog druš-

tva, a onda će biti usvojen sta-

tut, brojni pravilnici i sve osta-

lo što je predviđala studija.

-Sad imamomogućnost da za-

konski uredimo brojna pitanja

koja se tiču, turistima sve

atraktivnijeg, kanjonaNevidio

i okoline sela Pošćenje, Ko-

marnica,Duži - kazao jeVuko-

vić.

Sjednici je prisustvovalo i ne-

koliko odbornika iz opozicio-

nih partija, koji su manje-više

bili saglasni o svim pitanjima

sa predstavnicima vlasti, a po-

gotovo onima koji su od kruci-

jalnog interesa za sve žitelje

Šavnika.

Poljoprivreda

Jednoglasno usvojena i infor-

macija o isporuci vode poljo-

privrednim domaćinstvima, a

čuloseda jesamouperioduod

21. avgusta do 21. septembra,

kadajebilanajvećasuša,poljo-

privrednim proizvođačima

besplatno dopremljeno 136 ci-

sterni. To je, prema riječima

Vukovića, potvrda da lokalna

vlastitekakovodiračunaopo-

ljoprivrednicima, da razumije

njihovemuke.

-Takođe, topokazuje i daćemo

činiti sve da spriječimomigra-

ciju stanovnika, a pospješi ra-

zvoj porodičnog biznisa koji

se, prije svaga, bazira na poljo-

privrednoj proizvodnji i seo-

skomturizmu–kazaojeVuko-

vić.

Nadnevnomredusenašlaiod-

luka o izmjenama i dopunama

odluke o zaradama lokalnih

službenika i namještenika, kao

i odluka o zaradama funkcio-

nera.

Ra.P.

Premijer DuškoMarković u Podgorici razgovarao sa rukovodstvomTivta povodomdana te opštine

Prioritet put do kompleksa Luštica i

postrojenje za tretman otpadnih voda

FOKUSNANAJVAŽNIJARAZVOJNAPITANJA:

Marković IMatijević

Marković: Stvaraju se

uslovi zaubrzaniji ra-

zvoj CrneGore i na-

redne godinebiće go-

dine razvoja. U tom

procesu značajna je i

ulogaopština

U Beranama održano interaktivno predavanje

Snažni gradovi protiv

radikalnog ekstremizma

PLANIRANOVIŠERADIONICA:

JučeuGimnaziji

Foto-bilješka

„Najčitaniji“ stub u Nikšiću

Šavnik:

SO usvojila odluku o osnivanju regionalnog parka

Zaštićene

Dragišnica i

Komarnica

Zdravstvenoj stanici 5.000 eura

Odbornici su jednoglasno usvojili odluku o donaciji, vrijednoj

5.000 eura, za prilagođavanje prostora i nabavku opreme

neophodne za rad i pružanje usluga fizikalne terapije u

Zdravstvenoj stanici.

Sad imamomogućnost da zakonski uredimo brojna pitanja koja se tiču,

turistima sve atraktivnijeg, kanjona Nevidio i okoline sela Pošćenje,

Komarnica, Duži - kazao je potpredsjednik opštine Vlatko Vuković

KONAČNOPODZAŠTITOM

DRŽAVE:

Dragišnica