Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 21. novembar 2017.

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština. Zbog togapo-

trošači upojedinimnaselji-

maponekoliko sati neće

imati struju.

BIJELOPOLJE:

od9do15sa-

ti Jabučino i Okladi.

GUSINJE:

od 9 do 14:30 sati

ogranakDeduševići.

HERCEG NOVI:

od 10 do 17

sati Sušćepan, hotel Delfin,

Igalo i Topla 2.

KOLAŠIN:

od 9 do 14:30 sati

Raško; od8:30do14:30satiLi-

povskaBistrica.

KOTOR:

od 9 do 12 sati Stoliv

i dio potrošača u Dobroti do

Sv. Stasija.

MOJKOVAC:

od 10 do 14:30

sati Bjelojevići.

PETNJICA:

od 8:30 do 14:30

sati Trpezi.

PLJEVLJA:

od8do 15 sati Vi-

jenac, Ranč,Mijailovica, Doli-

nice i Podborova.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30 sati

Kujevići i Njeguš.

TIVAT:

od9do 13 sati Brdište.

ŠAVNIK:

od 10 do 15 sati

Mljetičak.

ULCINJ:

od 7:30 do 14:30 sati

Krute - naselje Durakovići i

Sukalići; od 8:15 do 14:30 sati

Nova mahala prema Kolari-

ma.

ŽABLJAK:

od9do15satiKrš,

Stolac, Rudanaca, Pogrežđe,

Ponor, Studenca, Palež i Gra-

dina.

CGES Opštoj bolnici u Pljevljima uručio vrijedan poklon

Ortopediji savremenuređaj

PLJEVLJA

Crnogorski

elektroprenosni sistemdo-

nirao jeOpštoj bolnici elek-

tromotorni sistemzaorto-

pediju, vrijedan20.000eura.

Toćepoboljšati operativni

ortopedski programuzpri-

mjenunajnovijih tehničko-

tehnološkihdostignućau li-

ječenju traumatske i druge

koštano-zglobnepatologije.

Zahvaljujući CGES-u na po-

klonu, ministar zdravlja pod-

sjetio je da je Vlada za ovu i

narednu godinu opredijelila

više od 15.000.000 eura za na-

bavku savremene medicinske

opreme za sve zdravstvene

ustanove u Crnoj Gori, samim

tim i za Dom zdravlja i Opštu

bolnicuuPljevljima.

- Na zahtjev menadžmenta

DomazdravljaiOpštebolnice,

Vlada im je opredijelila oko

21.000 eura, odnosno oko

270.000 eura za nabavku sa-

vremene medicinske opreme

– kazao je Hrapović, podsje-

tivši da je Vlada za narednu

Određena

lokacija za

novu bolnicu

- Takođe, tražimo rješenje

da izgradimo novi obje-

kat bolnice u Pljevljima.

Informisan samda je kroz

lokalne planove i detaljnim

urbanističkimplanomde i-

nisana lokacija preko puta

sadašnje bolnice, a opština

je izrazila spremnost da

ustupanjem lokacije, oslo-

bađanjemod komunalnih

taksi i učešćemu izradi

projekta pomogne izgrad-

nju savremenog objekta

– kazao je ministar zdravlja

Kenan Hrapović.

On je dodao da uministar-

stvu zdravlja traže rješenje

za inansiranje tog projekta

u okvirumeđunarodnih

inansijskih institucija i pri-

vatnih korporacija.

godinu za zdravstveni sistem

opredijelila budžet veći za

9.000.000 eura.

Ministar Hrapović je najavio

da će zajedničkim naporima

lokalne uprave i ministarstva

biti izgrađena stambena zgra-

da za medicinske radnike u

Pljevljima.

Vesna Bracanović, predsjed-

nica Odbora direktora CGES-

a istakla je da ta kompanija

planira značajna ulaganja na

područjupljevaljske opštine.

Direktor pljevaljske bolnice

MileGoločevackazao jedaće

se nabavkom te opreme u ve-

likoj mjeri unaprijediti i osa-

vremeniti pružanje zdrav-

stvenih usluga građanima

Pljevalja i Žabljaka, kao i turi-

stima kojima ova ustanova u

toku ljetnje i zimske sezone

pruža usluge.

A.S.

Sapreuzimanjadonacije

CEDIS:

Dio

Žabljaka

bez struje

šest sati

Pljevlja:

Predsjednik opštine na svečanoj sjednici Skupštine govorio o učinku lokalne uprave

Đačić:

Opravdali smo

povjerenje građana

PLJEVLJA

Imamo razloga

da slavimo, 73. praznikgrada

obilježavamou ljepšim,

ugodnijimi naprednijim

Pljevljima - kazao jepred-

sjednikopštineMirkoĐačić

na svečanoj sjednici povo-

domDanaopštine, 20. no-

vembra.

Podsjetivši da je jesen 1912.

donijela oslobođenje od Oto-

manske imperije, jesen 1918.

godine oslobođenje od Aus-

trougarske monarhije, a 20.

novembar 1944. godinekonač-

no oslobođenje ovog kraja od

fašizma, Đačić se osvrnuo na

datume iz novije istorije Plje-

valja.

Pljevljaci izabrali

- Lokalni izbori 2014. godine

bili su važan događaj, jer su

građaniPljevaljaposlije17go-

dinaprviputglasalidrugačije.

Volja Pljevljaka bila je ned-

vosmislena. Povjerenjesudali

ljudima koji su i do tada us-

pješno služili društvu, u in-

teresu dobra svih građana.

Vjerujem da smo to ukazano,

ogromno, povjerenje i opra-

vdali. Da građani na svakom

koraku, usvakomnaseljuiuli-

ci,usvakomseluosjećajuben-

efite, našeg napora i uloženog

truda da riješimo probleme i

pokrenemo stvari na bolje.

Djeca i mladi, učitelji i profe-

sori danas borave, uče i rade u

komfornijim školskim usta-

novama. Sportisti treniraju i

takmiče se na kvalitetnijim

terenima i borilištima. Naši

najstariji sugrađani, koji su st-

vara l i ova j grad , ima ju

zasluženu i punupažnju loka-

lne uprave. Njegovali smo

našu tradiciju i nasljeđe.

Starali se o kulturi. Radili smo

u interesu svih. I preuzeli

punu odgovornost radi ljepše

i bolje budućnosti grada i opš-

tine –kazao jeĐačić.

O štrajku u Radio televiziji Pljevlja

- Lokalnimmedijima pridajemposeban

značaj. Mislimda su izuzetno vrijedni, da su

slušani i gledani, te da je važno da se kroz

lokalne medije saopšti ono što je primarni

interes građana. Da građani mogu da saopšte

svoje lokalne potrebe i da ih na kvalitetan

način prema lokalnoj jedinici i administraciji

realizuju – kazao je predsjednik države Filip

Vujanović odgovarajuću na pitanje novinara

RTV Pljevlja kakva je budućnost lokalnih

medija u Crnoj Gori.

Ta medijska kuća u štrajku je od 17. novembra.

Vujanović je dodao da je razgovarao sa pred-

sjednikomopštine o tomproblemu.

- Saopštiomi je da ima puno raspoloženje za

dobru komunikaciju i prevazilaženje tog pro-

blema. Spomenuo sam i donatore koji mogu

biti dobra konekcija. Prema tome, upućujem

maksimalno poštovanje svim lokalnimmedi-

jima i apel predsjedniku opštine da uspostavi

komunikaciju kako bi se prevazišli problemi –

kazao je Vujanović.

Pred nama je još pola godinemandata i za to vrijeme ćemo nastaviti da

vodimo grad odgovorno i otvoreno, kao sopstvenu porodicu. Čekaju

nas ozbiljni zadaci, prije svega privredni i industrijski razvoj, ekološka

sanacija koja neće biti ni laka, ni brza, ni je ina, a slijedi i opremanje grada u

arhitektonskom, infrastrukturnom i komunalnom smislu – kazao je Đačić

Onjepodsjetiodajepredaktu-

elnom lokalnom adminis-

tracijom još pola godine man-

data i naglasio da će to vrijeme

lokalna uprava nastaviti da

vodi grad odgovorno i otvore-

no, kao sopstvenuporodicu.

-Uostalom, kakobi sedrugači-

je mogao nazvati grad od

20.000 stanovnika i opštinaod

30.000 nego svojom porodi-

com. Obećali smo lani, obeća-

vamo i danas. Nećemo doz-

voliti da Pljevlja idu unazad!

Uložićemo, koliko god bude

trebalo, volje i snage, zalaganja

i truda da Pljevlja koračaju

naprijed. Previše i prečesto je

ovaj grad u proteklim vre-

menima stagnirao. Pred nama

su ozbiljni zadaci, prije svega

privredni i industrijski razvoj,

ekološka sanacijakojanećebi-

ti ni laka, ni brza, ni jeftina, a

slijedi i opremanje grada u ar-

hitektonskom, infrastruk-

turnom i komunalnom smislu

–kazao jepredsjednikpljeval-

jske opštine.

Stari imladi

Govoreći o konkretnim pro-

jektima, on je kazao da su u

želji da se oduže najstarijim

sugrađanima izgradili Dom

starih.

- Vodimo računa i omladima,

od raznih programa podrške,

stipendiranja, nagrađivanja,

finansiramo odlaske na sa-

jmove, podstičemo svaki vid

edukacije i širenja znanja i

obrazovanja. Ova velika ulag-

anja u školstvo uspješno nam

se vraćaju, naši učenici pob-

jeđuju na takmičenjima i os-

vajajuprvamjesta gdje god se

pojave. Našom aktivnošću

mijenjamo grad na bolje, sa

željom da njegov identitet i

tradicija ostanu isti. Jer, iden-

titet Pljevalja jezapravo iden-

titet Pljevljaka, građana u

savremenoj Crnoj Gori,

demokratskoj, ekonomski

stabilnoj, sa razvijenom vla-

davinomprava i ljudskimslo-

bodama, evroatlantskiorijen-

tisanoj, zajedničkoj kući svih

njenih građana - kazao je

Đačić.

Posebnu zahvalnost uputio je

centralnim vlastima i Vladi na

podršci i razumijevanju.

Vlada, donatori

Čestitajući praznik, predsjed-

nik Crne Gore Filip Vujanović

iskazao je poštovanje za ono

što je učinjeno između dva

praznika i ono što je lokalna

uprava učinila u svommanda-

tu.

-Zatrigodineinvestiranoje26

miliona iz budžeta opštine i iz

budžeta Crne Gore i od dona-

tora, u brojnim i vrlo znača-

jnim projektima koji poveća-

vajukvalitetživotauPljevljima

i omogućuju bolje korišćenje

resursa Pljevalja. Ubijeđen

sam da su planirani projekti

realni, te da će i oni povećati

kvalitet života u Pljevljima.

Posebno sam zadovoljan zbog

dobre saradnje saVladomkoja

je ovdje značajno uložila, kao i

zbog dobre saradnje sa dona-

torima. Neposredno pred pro-

slavu razgovarao sam sa kine-

skim ambasadorom. Kineska

vlada hoće da rekonstruiše

most na Đurđevića Tari, što je

ozbiljna i važna investicija i za

Pljevlja i za Žabljak. I Tika je

učinila značajne investicije.

Prema tome, Pljevlja na

kvalitetan način animiraju do-

natore, a oni, uonome štoPlje-

vlja nude, biraju prave projek-

te – kazao je predsjednik

Vujanović.

Osim predsjednika države,

svečanojsjedniciprisustvovali

su predstavnici Vlade, Vojske,

vjerskih zajednica, diplo-

matskogkora i brojni drugi go-

sti.

A.SADOVIĆ

Uručene

nagrade

grada

Na svečanoj sjednici dodi-

jeljene su nagrade „20.

novembar“. Dobitnici naj-

većeg opštinskog priznanja

su Zora Jestrović, Fadil

Hadžalić i osnovna škola

„Boško Buha“.

Nagrade su dodijeljene i

najboljimpljevaljskim stu-

dentima, a to su ove godine

Milica Čolović, studentkinja

Poljoprivrednog fakulteta,

Luka Borović, student Filo-

zofskog fakulteta i Danko

Petrić, student Elektroteh-

nike.

DATUMZAPONOS:

Sa svečane sjedniceSOPljevlja