Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 64 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. novembar 2017.

Aktuelnosti

Uprava za nekretnine o primjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

PREDSTOJIUPARIVANJE

STARIHINOVIHSNIMAKA:

Detalj izPodgorice

Orto-foto snimci biće

na internet Geoportalu

PODGORICA

–Neštoviše

od trećinepunoljetnepo-

pulacijevidi CrnuGorukao

jedinudržavuukojoj žele

da žive, 11 odstonema stav

ili ne želi daodgovori, dok

bi 57odstoživjelou ino-

stranstvu. Na listi najpo-

željnijihzemalja jeAmeri-

ka, slijedi Srbija, EUi

nordijske zemlje, dokmanji

procenat priželjkuje život u

Rusiji i udrugimdržavama.

To su rezultati istraživanja

koje je Centar za građansko

obrazovanjesproveousarad-

nji sa agencijomIPSOS.

-Naosnovuodabranihnajpo-

željnijih zemalja za život, re-

zultati istraživanja pokazuju

da velika većina crnogorskih

građana i građanki ostaje pri-

vrženaključnimspoljnopoli-

tičkimprioritetima CrneGo-

re - navodi koordinatorka

programaAnaNenezić.

Kako je objasnila, kada se na-

pravi analiza opredijeljenih,

dakle onih koji bi željeli da

žive van Crne Gore, što je

ukupno 57 odsto ispitanih,

najveći procenat vidi Ameri-

ku kao najpoželjniju opciju,

gotovo trećina (29 odsto), za-

tim Srbiju (20 odsto), pa

Evropsku uniua (18 odsto), u

okviru koje je ubjedljivo naj-

popularnija Njemačka, dok

nordijske zemlje priželjkuje

15odsto. ZaRusijubi seopre-

dijelilo 13 odsto anketiranih.

-Građani i građanke Crne

Gore su u značajnom broju

spremni da vežu svoju bu-

dućnost za Crnu Goru, a u

onim slučajevima gdje bi je

vidjeli u drugim državama

dominantne su one koje su

zasnovane na demokratskim

principima – objasnila je Ne-

nezić.

Pristupanje NATO savezu je

doprinijelo transatlantskoj

integraciji, ali građani nema-

ju uvid u stepen i značaj po-

drške koju EU pruža Crnoj

Gori, pa za posljedicu istraži-

vanjepokazujeda ,,umanjem

procentuformirajupozitivan

stav prema samom procesu,

ali i premaEvropskoj uniji“.

Šire istraživanje, uokviruko-

jeg jebilo i topitanje, agencija

Ipsos je terenski sprovela za

CGO od 7. do 11. novembra

2017.godine, na uzorku od

1.044 ispitanika, a uzorački

okvirbila jepunoljetnapopu-

lacijaCrneGore.

P.N.

PODGORICA

–UPodgori-

ci je jučeodržanaosnivač-

ka skupštinadrugeStoma-

tološkekomoreCrneGore,

kojučine zubari koji su, ka-

ko su saopštili, nezadovolj-

ni djelovanjempostojeće.

Okuplja oko 160 zubara iz

svihkrajevaCrneGore.

Predsjednica Skupštine te

komorejeMarijaČanak-Ilič-

ković. Ona je saopštila kako

su donijeli odluku da visina

licence iznosi 50 eura, a visi-

na mjesečne članarine pet

eura.

- Nijesmo napamet odredili

visinučlanarine.Medicinska

i Farmaceutska komora ima-

jutucijenuimišljenjasmoda

ne postoji nijedan razlog da

mi plaćamo trostruko veću

članarinu i skuplju licencu -

navodi Čanak-Iličković.

C.G.

U našoj obavezi je i upis podataka

iz rješenja o legalizaciji bespravnog

objekta u katastar nepokretnosti, upis

predbilježbe vezano za kupovinu

zemljišta kao i upis uknjižbe vlasnika

kao kupca zemljišta - kazali su iz

Uprave za nekretnine

Snimci ćebiti dostu-

pni preko internet

straniceGeoPortala

nadležnimorganima

lokalne uprave iMi-

nistarstvuodrživog

razvoja i turizma

PODGORICA

-Uprava zane-

kretnine spremna je zapri-

mjenuZakonaoplaniranju

prostora i izgradnji objekata.

Kada jeokonkretnimobave-

zama riječ, oni navodeda se

jednaodnosi napreklapanje

orto-foto snimaka teritorije

CrneGore, savažećimdigital-

nimpodlogamakakobi ihuči-

nili dostupnimpreko internet

straniceGeoPortalanadlež-

nimorganima lokalneuprave i

Ministarstvu sapodacima sa

kojima raspolaže.

- Zaduženi smo i za ovjeravanje

elaborata premjera izvedenog

stanja izgrađenog objekta i upis

zabilježbe postojanja objekta u

katastarskoj evidenciji objekta

na orto-foto snimku na zahtjev

nadležnog organa lokalne upra-

ve, kao i izdavanje dokumenta-

cije saglasno zahtjevima. Tako-

đe u našoj obavezi je i i upis

podatakaizrješenjaolegalizaci-

ji bespravnog objekta u katastar

nepokretnosti, upis predbiljež-

bevezanozakupovinuzemljišta

kao i upis uknjižbe vlasnika kao

kupca zemljišta - naglasili su iz

Uprave za nekretnine.

Moguće je, kako su naglasili, da

se tokom sprovođenja zakona

dobiju nove obaveze jer realiza-

cija u praksi obično pokaže i ne-

dostatke, ali da ne očekuju neke

značajne probleme.

N.K.

Kad se

razlikuju

novi i stari

podaci

Novi podaci premjera

razlikuju se od starih zbog

tehnike koja je sada znat-

no savremenija. U Upravi

objašnjavaju da su nove

tehnologije

omogućile uočavanje gre-

šaka ne samo u poslovima

iz njihove nadležnosti, već i

u svim sferama poslovanja.

-Pokušavamo uočene pro-

bleme da korigujemo i u

kontinuitetu ih rješavamo.

Međutim, važno je napo-

menuti da tu vrstu poslova

ne možemo uraditi bez

učešća stranaka i njihove

saglasnosti. Jer, često iako

postoje očigledne greške,

stranke ne daju saglasnost,

što prouzrokuje sudske

postupke - kazali su iz Upra-

ve za nekretnine.

PODGORICA

- Zbog krađe

i oštećenja telekomunikaci-

one infrastrukture veći dio

podgoričkog naselja Stari

aerodromod nedjelje veče

nema servisa Crnogorskog

Telekoma, telefonski signal i

internet - potvrdila je Pobjedi

predstavnica te kompanije

Jelena Radonjic-Đurković.

Ona kaže da su ekipe odmah

po saznanju da je došlo do

prekida izašle na teren i

otklonile dio smetnji. Među-

tim, potpuna sanacija štete

zahtijeva dobijanje dozvole

za izvođenje radova od nad-

ležnih organa, pa očekuje da

će problemu potpunosti biti

riješen danas do 16 časova.

Uzrok prekida je krađa 100

metara bakarnog kabla

preko kojeg se distribuiraju

telefonski i internet signal.

Prema nezvaničnim infor-

macijama, sumnja se da su

krađu počinili maloljetnici, a

vrijednost kabla je 100 eura.

Radonjić-Đurković kaže da

su krađu prijavili nadležnim

organima i podsjeća kako

nije prvi put da kompanija

ima problemda zbog uni-

štavanja i oštećenja imovine

servisiraju usluge građani-

ma.

-Prethodnih godina imali

smo sličnih primjera. Zahva-

ljujući zajedničkom angažo-

vanju sektora tehnike i sigur-

nosti Crnogorskog Telekoma

i službenika Centra bezbjed-

nosti, kao i angažovanjem

zaštitarske irme problem je

tada riješen. Krivični postu-

pak je u toku prema počini-

ocima te krađe. Očekujemo

da će pravovremenom reak-

cijom svih uključenih strana

i ovaj problembiti uspješno

riješen, kako bismo zaustavili

slična dešavanja i minimizira-

li materijalnu i nematerijalnu

štetu koja je ovimnanijeta

našoj kompaniji i prije svega,

našim korisnicima – Rado-

njic-Đurković.

I.M.

Iz Telekoma je saopšteno da će kvar otkloniti danas te da će

njegovi korisnici do 16 sati ponovo imati telefonski signal i internet

Lopovi ,,ukinuli“ internet

na Staromaerodromu

Oprema Crnogorskog Telekoma u Podgorici nameti kradljivaca

100

metara bakarnog

kabla odnijeli su

lopovi

CGO istraživao gdje bi građani Crne Gore željeli da žive

Trećina bi ostala udržavi

Na listi najpoželjnijih zemalja je Amerika, slijedi Srbija, EU i

nordijske zemlje, dokmanji procenat priželjkuje život u Rusiji

Osnovana druga Stomatološka komora

Udružilo se oko 160

nezadovoljnih zubara